تاثیر تمرینات هوازی بر حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

پیام:
چکیده:
اهداف

اختلالات شناختی از مشکلات جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر حافظه و توجه جانبازان مبتلا به PTSD بود.

مواد و روش ها

 پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که در سال 1396 بین 21 نفر از افراد دارای اختلال PTSD مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی بوستان شهر اهواز انجام شد. این افراد به صورت داوطلبانه و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تمرین هوازی (11 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. تمرینات به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته انجام شد. سطح حافظه با پرسش نامه وکسلر و سطح توجه با آزمون استروپ مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون های T وابسته و T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 در گروه تمرین هوازی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، میانگین نمرات همه خرده مقیاس های حافظه وکسلر و تغییرات سطح توجه اختلاف معنی داری داشت (0.05p<)، در حالی که در گروه کنترل تفاوت معنی داری دیده نشد (0.05p>). در بررسی تغییرات بین گروهی نیز اختلاف معنی داری بین گروه تمرین و کنترل وجود داشت (0.05p<).

نتیجه گیری

تمرینات هوازی در بهبود عملکرد حافظه و سطح توجه در بیماران مبتلا به PTSD موثر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027699 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!