تاثیر بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری بر تعهد شغلی کارکنان بیمارستان

پیام:
چکیده:
اهداف

تعهد شغلی یکی از ویژگی های رابطه مثبت بین یک سازمان و کارکنان آن است که موجبات اثربخشی و ارتقای سطح عملکرد سازمان را به خوبی فراهم می نماید. با توجه به اهمیت این امر، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری بر تعهد شغلی کارکنان بیمارستان تخصصی و روان پزشکی ایثار اردبیل انجام شد.

مواد و روش ها

 در این پژوهش توصیفی- همبستگی در سال 1397، کلیه کارکنان بیمارستان ایثار شهید پاریاب اردبیل به تعداد 180 نفر وارد مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه تعهد شغلی بلاو، پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون و مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و از طریق نرم افزار آماری SPSS 23 انجام شد.

یافته ها

 بین نمره بهزیستی ذهنی (0.78=r؛ p<0/01) و کیفیت زندگی کاری (0.42=r؛ p<0/01) کارکنان بیمارستان با تعهد شغلی آنها همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بهزیستی ذهنی به تنهایی 60.8% واریانس تعهد شغلی کارکنان بیمارستان را تبیین کرد و با اضافه شدن کیفیت زندگی کاری میزان تبیین واریانس تعهد شغلی به 62.0% رسید (p<0/01).

نتیجه گیری

 بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی کاری بالا باعث افزایش تعهد شغلی در کارکنان بیمارستان می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027706 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!