پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس علائم شخصیت هیستریک در جامعه دانشجویان ایرانی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

شخصیت هیستریک یکی از اختلال های شخصیتی در طبقه بندی بین المللی بیماری ها و راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس علائم شخصیت هیستریک صورت پذیرفت. نوع مطالعه روش شناسی است. برای این منظور تعداد 322 نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس علائم شخصیت هیستریک، خرده مقیاس شخصیت هیستریک از پرسش نامه چند محوری میلون و پرسش نامه پنج عاملی شخصیت به منظور پاسخ دهی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، جهت تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس علائم شخصیت هیستریک، ابتدا این پرسش نامه با تکنیک ترجمعه مضاعف به زبان فارسی برگردانده شده و اعتبار این پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی و دو نیمسازی سنجیده شد که به ترتیب 0/77، 0/89، 56/0، 0/49، 0/67 و 0/71 به دست آمد، روایی ملاکی آن با خرده مقیاس شخصیت هیستریک از پرسش نامه چند محوری میلون و پرسش نامه پنج عاملی شخصیت مورد بررسی قرار گرفت، همچنین ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد و شاخص های برازشX2/df برابر 2.3، SRMR=0/07، 0/90=CFI و RMSEA= 0/10به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد مقیاس علائم شخصیت هیستریک  دارای 2 عامل است و بررسی پایایی پرسش نامه با استفاده از ضرایب آلفا، باز آزمایی و دو نیمسازی نشان دهنده پایایی پرسش نامه بود، همچنین روایی ملاکی پرسش نامه با دیگر مقیاس ها حاکی از روایی تفکیکی و همگرایی مطلوب بود. در مجموع یافته ها نشان داد که مقیاس علائم شخصیت هیستریک دارای ویژگی روان سنجی مطلوبی بوده و می توان از این ابزار در مطالعات صورت گرفته در ایران استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
411 -417
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027713 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!