فهرست مطالب

Research & Health - Volume:9 Issue: 5, 2019
 • Volume:9 Issue: 5, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه سوری* صفحات 371-372
  مقدمه

  روز به روز بر جمعیت سالمندان کشور افزوده می شود و  به دلیل فقدان ها و محدودیت هایی که سالمندان دارند در معرض  آسیب های روانی می باشند و جزو گروه های آسیب پذیر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روان و شیوع افکار خودکشی در سالمندان شهر شیراز می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. روش نمونه گیری، روش نمونه گیری در دسترس می باشد که در سال 97 بر روی 286 نفر از سالمندان شهر شیراز(غیر ساکن سرای سالمندان) انجام گرفته است. ابزار بکار گرفته در پژوهش، دو پرسشنامه افکار خودکشی بک و پرسشنامه تجدید نظر شده فهرست علایم 90 سوالی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نمرات سلامت روان  سالمندان در سه مقیاس جسمانی سازی(42/91%)، افسردگی(45/38 %) و اضطراب   (30/76%) به شکل معناداری زیاد بود که حاکی از پایین بودن وضعیت سلامت روان  می باشد. همچنین شیوع  افکار خودکشی در سالمندان 4/89% بود  که زیاد نمی باشد (در تناظر با پیشینه پژوهشی).

  بحث و نتیجه گیری

  سالمندان شهر شیراز از وضعیت سلامت روان مناسبی(به خصوص در سه مقیاس جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) برخوردار نیستند. ولی شیوع افکار خودکشی زیاد نمی باشد. با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود مناسب است که سیاست گذاران و متخصصین امر سلامت، توجه ویژه ای به سلامت سالمندان داشته باشند.

  کلیدواژگان: سالمندان، سلامت روان، افکار خودکشی
 • نرگس زمانی* صفحات 373-380

  با وجود اینکه داشتن فرزند به مادر احساس لذت، غرور و رشد شخصی می بخشد اما چالش هایی را نیز به وجود می آورد و به همین دلیل استرس زاست، یکی از استرس هایی که فشار روانی زیاد ایجاد می کند، استرس ناشی از فرزند ویژه داشتن است که می تواند اثرات بلند مدت داشته و بنیادهای اساسی خانواده فرد را نیز در معرض خطر جدی قرار می دهد. هدف این پژوهش مقایسه میزان مقایسه میزان فشار مراقبت و استرس در مادران کودکان مبتلا به اختلالات رشدی، اختلالات درونی و بیرونی کردن می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مادران فرزندان مبتلا به اختلالات رشدی، اختلالات هیجانی و اختلالات رفتاری مخرب و عادی شهر همدان بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل240 مادر در 4 گروه ذکر شده بود که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. جهت تعیین میزان استرس از پرسشنامه رویداد و تغییرات زندگی مک کابین(1991) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان استرس مادران گروه اختلالات رفتاری مخرب به طور معنی داری بیشتر از مادران گروه اختلالات رشدی، هیجانی و عادی است (p<0/05). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اختلالات رفتاری مخرب تاثیر بیشتری بر زندگی مارانشان دارد و آن ها را دچار استرس بیشتری می نماید.

  کلیدواژگان: فشار مراقبت، استرس، مادران کودکان مبتلا به اختلالات رشدی، اختلالات درونی و بیرونی کردن
 • لیلا صادق مقدم*، مهشید فروغان، فضل الله احمدی، اکرم فرهادی، شیما نظری، فرحناز محمدی، معصومه امیری صفحات 381-386

  درک مفهوم سالمندی و تجربه آن از دیدگاه سالمندان می تواند ادراک واقعی و عمیق تری از پدیده سالمندی و مسائل و مشکلات و نیازهای سالمندان ارائه دهد. تحقیق حاضر با هدف درک و تبیین تجارب سالمندان از پدیده سالمندی صورت گرفت.
  در این مطالعه از روش پدیده شناسی هرمنیوتیک(Hermeneutic  ) برای جمع آوری داده ها و از روش ون منن(Van Manen  ) برای تحلیل داده ها استفاده شد. اطلاعات از طریق 10 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با سالمندان جمع آوری گردید. داده های بدست آمده جهت تبیین مفهوم سالمندی مورد تحلیل قرار گرفت. سه مضمون از یافته ها استخراج گردید  شامل داغ پیری، استقلال مخدوش شده و رانده شدن به حاشیه . که می تواند تجارب منفی سالمندان از پدیده سالمندی را به تصویر کشد. توصیف و درک سالمندان از پیری می تواند داده های ارزشمندی را در اختیار سالمندشناسان و کارکنان رشته های وابسته در گروه های مختلف بهداشتی، آموزشی و اجتماعی قرار دهد تا در جهت کاهش و رفع مشکلات موجود، برنامه ریزی آتی برای سالمندان، برقراری ارتباط مناسب تر با این گروه  و در نهایت ارتقای دانش سالمند شناسی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: وقار از دست رفته، تجربه درک شده، سالمند، پیری، ادراک از پیری
 • محمد طاووسی* صفحات 387-393
  مقدمه

   این مطالعه با هدف شناسائی  تعیین کننده های فعالیت بدنی منظم روزانه در کارکنان دارای اضافه وزن یا چاقی با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.

  روش

  101 نفر از کارکنان یکی از شبکه های بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام که دارای اضافه وزن و چاقی بودند، پس از ارائه رضایت نامه کتبی در این مطالعه توصیفی شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی و تایید روایی و پایایی جهت گردآوری اطلاعات بکارگرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 و روش های آماری متناسب از جمله آزمون رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین(انحراف معیار) میزان فعالیت بدنی منظم روزانه در شرکت کنندگان 8.22 ± 1.19 دقیقه بود. آزمون های آماری نشان دادند که جنسیت با میزان فعالیت بدنی منظم ارتباط آماری معنادار داشت و و میانگین فعالیت بدنی منظم مردان نسبت به زنان بالاتر بود. همچنین براساس آزمون رگرسیون و خودکارآمدی قویترین پیش بین برای میزان فعالیت بدنی منظم روزانه نشان داده شدند.

  نتیجه گیری

  میزان فعالیت بدنی منظم روزانه شرکت کنندگان در مطالعه پائین است، ضمن اینکه داشتن اضافه وزن و چاقی نیز خطر ابتلا به بیماری های قلب و عروق  را تشدید می کند؛ لذا اجرای مداخلات متناسب به ویژه منطبق با الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در خصوص کاهش خطرات ناشی از چاقی موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی منظم، اضافه وزن، الگوی اعتقاد بهداشتی، کارکنان
 • مجتبی رجبی، مهدی طالب پور*، زاهد قادری، حسن اسدی صفحات 394-400

  امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات مختلف  اجتماعی و ورزش نیز به عنوان یکی از شیوه های ایجاد و تسریع توسعه سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی سرمایه اجتماعی تماشاچیان مسابقات لیگ ملت های والیبال در ایران بود. روش این مطالعه از نوع مقطعی بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 456 نفر از تماشاچیان در این پژوهش شرکت نمودند؛ برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه سرمایه اجتماعی گیبسون و  همکاران استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و وابسته ، انالیز واریانس  و  آزمون تعقیبی Games-Howell  ودر نرم افزارspss صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد: از بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بیشترین میانگین مربوط به  بعد «اعتمادو امنیت»  و کمترین میانگین مربوط به بعد «ارزش زندگی» بود. بین سرمایه اجتماعی مردان و زنان تفاوتی معنی داری وجود نداشت. بین سرمایه اجتماعی افراد مجردو متاهل فقط در بعد اعتمادو امنیت تفاوت معنی داری مشاهده شدهمچنین در بررسی تفاوت ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس تحصیلات  فقط در بعد روابط اجتماعی تفاوت معنی داری وجود داشت که افراد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر نسبت به افردا دارای مدرک لیسانس نمرات بیشتری را گزارش کردند.
  بنابراین تماشای مسابقات ورزشی می تواند به عنوان یکی از مولدهای  سرمایه اجتماعی جامعه باشد و مسئولان می توانند با برنامه ریزی و ایجاد شرایط مناسب برای این افراد و همچنین توجه به وضعیت جمعیت شناختی آنها سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تماشاگر، ورزش
 • محمدرضا اسماعیل زاده* صفحات 401-410
  زمینه و هدف

  سلامتی به عنوان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی تعریف شده است و صرفا عدم وجود بیماری و ناتوانی جسمی نیست؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینات یوگا و تعامل بین نسلی بر سلامت روان سالمندان انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه آماری شامل سالمندان ساکن مراکز شبانه روزی نگهداری سالمندان شهر مشهد در سال 1396 بود که از میان آن ها با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی 300 سالمند واجد شرایط انتخاب و سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های متغیرهای جمعیت شناختی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامت عمومی بود، که طی 36 جلسه 90 دقیقه ای (سه بار در هفته) در مورد گروه های آزمایش اجرا شد. داده ها در دو مرحله اندازه گیری، با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه، آنوا  و آزمون تعقیبی بن فرونی در محیط نرم افزار  SPSS-25 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برنامه بین نسلی تمرینات یوگا موجب بهبود معنی دار نمرات سلامت روان و تمام خرده مقیاس های آن شد (F=8/691، 0/001≥P). همچنین برنامه تعامل بین نسلی نیز با کاهش معنی دار نمرات سلامت روان و دو خرده مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی تاثیری مشابه تمرینات یوگا داشت (081/4=F ، 05/0≥P). اما بر دو خرده مقیاس جسمانی سازی علائم (F=1/179، 0/05≤P) و مقیاس اضطراب-کم خوابی تاثیر کمتری داشت (F=2/264، 0/05≤P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش فعالیت بدنی سبک و حضور در کنار جوانان منجر به بهبود مقیاس های سلامت روانی نظیر اضطراب، افسردگی و کارکردهای اجتماعی شد.

  کلیدواژگان: برنامه بین نسلی، تعامل، سالمندان، سلامت روان، تمرینات یوگا
 • سهراب امیری * صفحات 411-417

  شخصیت هیستریک یکی از اختلال های شخصیتی در طبقه بندی بین المللی بیماری ها و راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس علائم شخصیت هیستریک صورت پذیرفت. نوع مطالعه روش شناسی است. برای این منظور تعداد 322 نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس علائم شخصیت هیستریک، خرده مقیاس شخصیت هیستریک از پرسش نامه چند محوری میلون و پرسش نامه پنج عاملی شخصیت به منظور پاسخ دهی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، جهت تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس علائم شخصیت هیستریک، ابتدا این پرسش نامه با تکنیک ترجمعه مضاعف به زبان فارسی برگردانده شده و اعتبار این پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی و دو نیمسازی سنجیده شد که به ترتیب 0/77، 0/89، 56/0، 0/49، 0/67 و 0/71 به دست آمد، روایی ملاکی آن با خرده مقیاس شخصیت هیستریک از پرسش نامه چند محوری میلون و پرسش نامه پنج عاملی شخصیت مورد بررسی قرار گرفت، همچنین ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد و شاخص های برازشX2/df برابر 2.3، SRMR=0/07، 0/90=CFI و RMSEA= 0/10به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد مقیاس علائم شخصیت هیستریک  دارای 2 عامل است و بررسی پایایی پرسش نامه با استفاده از ضرایب آلفا، باز آزمایی و دو نیمسازی نشان دهنده پایایی پرسش نامه بود، همچنین روایی ملاکی پرسش نامه با دیگر مقیاس ها حاکی از روایی تفکیکی و همگرایی مطلوب بود. در مجموع یافته ها نشان داد که مقیاس علائم شخصیت هیستریک دارای ویژگی روان سنجی مطلوبی بوده و می توان از این ابزار در مطالعات صورت گرفته در ایران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: علائم شخصیت هیستریک، تحلیل عاملی، پایایی، روایی
 • مهناز شیخ، مهوش رقیبی*، هانیه شیخ صفحات 418-427

  این پژوهش ، با هدف بررسی مقایسه ای ویژگی های ترسیمی نقاشی خانواده و اختلالات دلبستگی و شیوه های فرزند پروری والدین  در کودکان دختر مضطرب و عادی انجام گرفته است طرح پژوهشی از نوع علی - مقایسه ای است . جامعه ی آماری این پژوهش ، کلیه کودکان دختر5 الی 8 سال  و والدین آنها بودند که در سال تحصیلی 95-1394 در مهدهای کودک  و مدارس ابتدایی شهر زاهدان  مشغول به  تحصیل بودند . به منظور این پژوهش 50 کودک با اختلالات اضطرابی و 50 کودک عادی به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند .ابزار های مورد استفاده عبارت از پرسش نامه ی فرزند پروری بامریند ،پرسشنامه اختلالات دلبستگی راندلف  (RADQ) و نقاشی ترسیم خانواده(DAf) بود .  یافته ها با فنون اماری مجذور خی و تحلیل واریانس  چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، ویژگی های ترسیمی کودکان از طریق آزمون ترسیم خانواده(DAF) ارزیابی شد.نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های ترسیمی نقاشی در کودکان مضطرب و عادی و بین اختلالات دلبستگی در مولفه زورگویی در کودکان مضطرب وعادی تفاوت معناداری وجود دارد ،بین شیوه های فرزند پروری والدین در کودکان مضطرب و عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد .

  کلیدواژگان: نقاشی خانواده، اختلالات دلبستگی، شیوه های فرزند پروری
 • مهدی شهرکی*، سیمین قادری صفحات 428-436

  کار کودکان یک چالش مبهم و بحث برانگیز است که اکثر کشورهای جهان با آن مواجه هستند. با توجه به بروز و شیوع پدیده کودکان کار در ایران و اهمیت مخارج سلامت خانوار در این مقاله تاثیر ورود کودکان به بازار کار بر مخارج سلامت خانوار شهری بررسی شد. این مطالعه یک تحقیق همبستگی می باشد که جامعه اماری تحقیق خانوار شهری استانهای ایران در سال 1395 می باشد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران و نمونه گیری سه مرحله ای مرکز آمار ایران 6517 خانوار انتخاب شد. آمار و اطلاعات این خانوار از داده های خام هزینه درامد خانوار شهری ایران در سال 1395 استخراج و در نرم افزار excel پردازش شد. از روش های اقتصاد سنجی پروبیت و پروبیت رتبه بندی شده برای تخمین ضرایب مدل رگرسیون در نرم افزار stata استفاده شد.
  نتایج نشان داد که ورود کودکان به بازار کار در هر دو مدل تاثیر مثبت بر مخارج سلامت خانوار دارد بنابراین سیاستهایی جهت حذف کارکودکان، جبران درامد حاصل از کار آنها و امکان تحصیل بیشتر کودکان کار ضروری به نظر می رسد. درامد سرانه خانوار، اندازه خانوار، سن پدر و تحصیلات والدین تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج سلامت خانوار دارند. اشتغال پدر و مادر در بخشهای خصوصی مخارج سلامت خانوار را افزایش و دربخشهای عمومی کاهش می دهند.

  کلیدواژگان: کودک، اشتغال، مخارج سلامت، درآمد
 • فاطمه سادات ایزدی*، حسین اکبری، داریوش احمدی، ندا میرباقر صفحات 437-442
 • بی بی اقدس اصغری، صدیقه عربی* صفحات 443-453

  بیماری های صعب العلاج و ناتوان کننده پیامدهای روانپزشکی متعددی دارند. به همین دلیل بروز اختلال روانپزشکی به دنبال ایجاد بیماری های جسمی شایع است. تحقیق حاضر با هدف بررسی فرآیند پذیرش بیماری در بیماران مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج صورت گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق، مبتنی بر نظریه پذیرش مرگ الیزابت کوبلر راس میباشد. این تحقیق با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با 15 بیمار مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج در شهر گناباد بر مبنای اشباع نظری انجام شد. نوع تحقیق کیفی با استراتژی تحلیل روایت است که در آن از دو نوع تحلیل مضمون و تحلیل ساختاری استفاده شد. در نهایت محقق از جمع بندی عوامل موثر بر پذیرش بیماری (براساس مدل الیزابت کوبلر راس) به مراحل جدیدی در بررسی این تحقیق دست یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که بیماران مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج 9 مرحله را تا پذیرش مرگ طی میکنند. در کل 7 مرحله شامل شوک بیماری، راهکارهای مقابله، انکار و عدم پذیرش بیماری، خشم، افسردگی، واکنش گروه های ارجاعی، پذیرش بیماری را گذرانده بودند. بنابراین با توجه به لزوم شناخت فرآیند پذیرش بیماری در بیماران مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج، نتایج این مطالعه می تواند برای افراد درگیر با این بیماران در جهت مواجهه صحیح با آنها مفید و کاربردی باشد. همچنین نتایج این مطالعه می تواند برای پژوهشگران، مدیران و برنامه ریزان جهت شناخت بیشتر نیازهای بیماران و برنامه ریزی های مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیماریهای صعب الاعلاج، پذیرش بیماری
 • مریم سلیمانی* صفحات 454-462
  مقدمه

  امروزه رسانه های اجتماعی، به عنوان کانالی برای ارائه ی خدمات آموزشی به یک ابزار آموزشی فراگیر و تاثیرگذار برای دانشجویان تبدیل شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عوامل موثر بر تمایل به تجارت اجتماعی خدمات آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

  روش ها

  جامعه ی آماری تحقیق، دانشجویان کاربر رسانه های اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بوده است که 214 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . مدل مفهومی پژوهش، برگرفته از ادبیات نظری و پژوهش های تجربی تدوین و با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد.

  نتایج

  یافته های تحقیق نشان داد، کیفیت رسانه ی اجتماعی(0/364 =) و حضور اجتماعی (0/244 = ) بر تمایل به تجارت اجتماعی خدمات آموزشی دانشجویان تاثیر مثبت معنادار دارد. علاوه بر آن، کیفیت رسانه ی اجتماعی بر ریسک درک شده دانشجویان تاثیر معنادار منفی دارد  (0/476- =) همچنین، ریسک درک شده، بر تمایل به تجارت اجتماعی دانشجویان، تاثیر معنادار منفی داشته (0/207- =) و در رابطه ی بین کیفیت رسانه ی اجتماعی و تمایل به تجارت اجتماعی اثر میانجی جزئی نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق بیانگر آن است که بالا بردن کیفیت رسانه ی اجتماعی و همچنین حضور اجتماعی در رسانه ی اجتماعی، تمایل دانشجویان علوم پزشکی به مشارکت در تجارت اجتماعی خدمات آموزشی را افزایش و ریسک درک شده ی آنها را کاهش داده و بنابراین می تواند دانشجویان را به استفاده هرچه بیشتر از خدمات آموزشی ارائه شده در رسانه های اجتماعی تشویق نماید.

  کلیدواژگان: تمایل به تجارت اجتماعی، کیفیت رسانه ی اجتماعی، حضور اجتماعی، خدمات آموزشی
|
 • Fatemeh Souri*, Zohreh Jamloo, Ameneh Jafari Pages 371-372

  As a result of improving health science, the elderly population has increased. The World Health Organization (WHO) mentions the age of 60 as the starting point for aging, and it has also been shown that aging has the highest development rate, particularly in developing nations, according to worldwide stats among distinct age groups. Due to the improvement of health science, the population of elderly has been increasing. the WHO mentions 60 years old as the starting point for aging, also it has been shown that according to global statistics among different age groups, aging has the fastest growth rate, especially in developing countries. Accordingly, approximately two-thirds of the world's elderly population live in developing nations and is estimated to achieve 80% by 2050 [1] At present, the elderly make up 9% of the Iranian population (7.4 million).

  Keywords: Elderly, Mental Health, Suicidal thoughts
 • Narges Zamani* Pages 373-380

  Although the mother gives a child a sense of joy, pride and personal development however, create challenges and the reason is stressful. A lot of stress that can cause stress, stress is caused by having a special child which may have long-term effects and puts in danger the basic foundations of the family. Therefore, the aim of this study is Comparison of stress in mothers caring for children with developmental disorders, External and internal disorders and children with normal. This research is causal-comparative. The study population included all mothers of children with developmental disorders, emotional disorders and disruptive behavior disorders, and normal Hamadan. The study sample included 240 mothers who were listed in four groups of randomly. A questionnaire was used to determine the stress of a life-changing event Mack Cab (1991). The results of this study showed that maternal stress is disruptive behavior disorders were significantly more mothers developmental disorders, emotional and ordinary (p<0.05). The present study showed that disruptive behavior disorders have a greater impact on the lives of their patients and it is further stressed.

  Keywords: Anxiety, Depression, Meta-Cognition, Mental Disorders
 • Leila Sadeghmoghadam*, Mahshid Foroughan, Farahnaz Mohammadi, Fazlollah Ahmadi, Akram Farhadi, Shima Nazari, Masoumeh Amiri Pages 381-386

  Paying attention to the views of the elderly and identifying their understanding of old age can be great help for proper consideration about their needs and problems. The purpose of this study was to understand the predominant experience of elderly people of aging. Hermeneutics phenomenology was used to collect data, and the van Manen's method was implemented to analyze those data. The required data was collected by having 10 deep semi-structured interviews with the elderly from Tehran, Mashhad and Gonabad– cities, Iran, and then was analyzed for the explanation of the notion of old-age.Three views that were extracted aging agony, lost independence and marginalization. These can reflect the negative viewpoints of the elderly about the aging phenomenon. The elderly’s aging description can provide experts and employees in various sanitary, training and social departments with invaluable data in order to decrease the current problems facing the elderly to plan for their future and better communicate with them, and finally enhance the available knowledge about elderly and their quality of life.

  Keywords: Aged, Dignity, Older People, Phenomenology
 • Reza Jorvand*, Kazmieh Sadeghirad, Ali Asghar Haeri Mehrizi, Fazlollah Ghofranipour, Mahmoud Tavousi* Pages 387-393

  The obesity is increasing as one of the risk factors of CVD among high classes in developing countries. This study aimed to identify the determinants of daily exercises among overweight or obese employees using the Health Belief Model (HBM) in 2017. For the purpose of the study, 101 employees working in healthcare facilities affiliated with Ilam University of Medical Sciences were included after presenting a written consent form. The tool to collect data was a self-made questionnaire, which was applied after reviewing and approving its validity and reliability. The results showed that the mean of daily exercises among participants was 8.22±1.19 min. Statistical tests showed that there was a significant relationship between gender and the amount of daily exercises so that the mean exercises of men was higher than that of women. Accordingly, self-efficacy was determined as the strongest predictor of daily exercises based on multiple linear regression tests. At the end of the study, the researchers concluded that amount of daily exercises among the participants of this study was low while overweight and obesity would increase the risk of cardiovascular diseases; therefore, applying appropriate interventions, based on HBM in particular, can be effective in reducing the risk of obesity.

  Keywords: Exercises, Overweight, Obesity, Government, Employees
 • Mojtaba Rajabi, Mahdi Talebpour*, Zahed Ghaderi, Hasan Assadi Pages 394-400

  As a determinant of social health, attention has been paid to social capital, and also to sport as one of the ways of developing and accelerating the development of social capital. The purpose of this study is to investigate the social capital from the volleyball nations league perspective of sport spectators. The research was a cross-sectional study carried out using random sampling on 456 volleyball nations league spectators. Gibson et al.'s questionnaire was used to collect the data. "Trust and security" had the highest meaning among the social capital aspects, There was no significant difference between men's and women's social capital. A significant difference was observed only in terms of the "trust and security" dimension between the social capital of single and married individuals. Furthermore, in terms of social relationships and individuals with a master's degree and higher, the different aspects of social capital based on education were significantly different than those holding a bachelor's degree. Sport contests can be regarded as one of the generators of social capital in society. In addition, authorities can improve the social capital of society by planning and creating suitable conditions for these people and by taking into account their demographic status.

  Keywords: Men, Social Capital, Sports, Women
 • Zeanat Ebrahimi, Kourosh Veisi, Mohammad Reza Esmaeilzadeh * Pages 401-410

  Wellness is defined as physical, psychological and social well-being, not just the lack of disease and physical handicap. This study aimed at comparing the effects of two intergenerational programs and yoga exercises on the mental health of the elderly. The research was based on a quasi-experimental approach with control group and posttest design. The statistical population consisted of Young and old people living. 175 elders were selected using a randomized cluster sampling method and then randomly assigned to two experimental groups and one control group. Demographic questionnaires, socio-economic status and general health (GHQ-28) were used as research tools. Data were analyzed in two stages before and three months after intervention. The elderly included 95 males, 80 females aged 71.89 ± 8.38 years and 60 youth aged 21.45 ± 0.35 years on mean. The results showed that the intergenerational program and yoga exercises significantly improved scores for mental health and all its subscales. The intergenerational program with a substantial reduction in scores in two sub-scales of social dysfunction and depression had the same effect as yoga exercises. But it had less impact on somatic symptoms and anxiety-sleep disorders. Considering the research findings in confirming the effectiveness of intergenerational programs and yoga exercises on elderly people's mental health, it is suggested that these programs be considered by planners in health and welfare organizations and institutions.

  Keywords: Elderly, Intergenerational, Interaction, Mental Health, Yoga
 • Sohrab Amiri*, Yusef Jamali Pages 411-417

  Histrionic personality is a personality disorder in the international classification of disease and diagnostic and statistical manual of mental disorders. This study was aimed to evaluate the psychometric properties of brief histrionic personality symptoms scale (BHPS). 322 university students were selected by using multi-stage cluster sampling. Initially the questionnaire was translated (backward and forward). Reliability of the scale was assessed by Cronbach's alpha, test-retest and splitting coefficient, which were 77.0, 89.0, 56.0, 49.0, 67.0, 71.0. The criterion validity was done with histrionic personality subscale from millon clinical multiaxial inventory and five-factor personality inventory. As well as its factor structure was assessed by using exploratory and confirmatory factor analysis, fit indexs of X2/df equal to 3.2, SRMR=0.07, CFI=0.90 and RMSEA=0.10. The results of the factor analysis indicated that BHPS has 2 factors, test the reliability of the scale by using Cronbach's alpha, retest and splitting coefficient reflects the reliability of the scale, the criterion validity of the questionnaire with other questionnaires showed desirable discriminant and convergence validity. In Overall, these findings indicated BHPS has good psychometric properties among Iranian students.

  Keywords: Histrionic, Personality, Reliability, Scale, Validity
 • Mahnaz Sheikh, Mahvash Raghibi*, Hanieh Sheikh Pages 418-427

  Anxiety is the most prevalent psychiatric disorder in childhood which affects various aspects of children’s lives. This study aimed to compare graphic characteristics of drawing a family, attachment disorders, and parental parenting styles in anxious and normal girl children. This was a causal-comparative study. Its statistical population included all girl children aged 5 to 8 years old who were studying in kindergartens and elementary schools of Zahedan in 2015-16 and their parents. 50 children with anxiety disorders and 50 normal children were randomly selected as the sample. The tools were the Baumrind parenting style test, the Randolph attachment disorder questionnaire, and the draw-a-family Test. The data were analyzed by the chi-square and multivariate analysis of variance and the graphical characteristics of the children’s drawings were evaluated using the draw-a-family test. The results indicated that considering the graphic characteristics of the children’s drawings, there was a significant difference between the anxious and normal children and with regard to attachment disorders, there was a significant difference in terms of bullying at 0.99 confidence level. No significant difference was found between the anxious and normal children considering their parents’ parenting styles. Overall, it can be inferred that drawing a family can be used as a proper method to detect children’s family and emotional issues and to protect them from mental disorders.

  Keywords: Attachment Disorder, Family, Parenting
 • Mahdi Shahraki*, Simin Ghaderi Pages 428-436

  Child labor is regarded as an ambiguous and controversial challenge encountered in majority of countries across the world. Given the incidence and prevalence of this phenomenon in Iran and the importance of household health expenditures, this study was done to evaluate the impact of children’s entry into labor market on household health expenditures. This study was conducted on urban households living in all provinces in Iran in 2016. The sample size was estimated 6517 households. The statistics of these households were extracted from the raw data of income-cost of urban households. The probit and ordered probit econometric models were also used to estimate the coefficients of the model. The results showed that the entry of children into labor markets in both models had a positive impact on household health expenditures. Therefore, making policies for eliminating child labor, compensating the income they got from working, and providing the possibility of further education for these children were of utmost importance. Household income per capita, family size, father’s age, and parental education had also a positive and significant effect on household health expenditures. Moreover, parental employment in private sector could increase household health expenditure, but such costs could be decreased if parents were employed in public sector.

  Keywords: Child, Employment, Health Expenditures, Income
 • Fatemeh Sadat Izadi, Sedigheh Miranzadeh, Hossein Akbari, Neda Mirbagher, Darius Ahmadi* Pages 437-442

  Poor quality of sleep is one of the most common problems among the older adults. Non-pharmacological interventions are considered as a better option for the treatment of sleep problems in the older adults. The aim of present study was to examine the effects of aromatherapy with lavender essential oil on sleep quality in the older adults. This single -blind randomized controlled clinical trial was conducted on 100 retired older adults. Participants were selected through non-probability-convenient sampling method and they were divided into two groups using simple random sampling. The intervention group received 2 drops of lavender essential oil and the control group received 2 drops of placebo in a glass of water, during bed time, for 7 nights. All participants filled out the Pittsburgh Sleep Quality Index before and after the intervention. There was no statistically significant difference between groups in terms of socio-demographic characteristics sleep quality score before intervention (p > 0.05). A significant difference in sleep quality was observed in the group receiving lavender  essential oil compared with the control group at 7 night  after intervention (p<0.001). lavender essential oil has a positive effect in improving older adults’ sleep quality. However, further studies are needed on a more general population in order to decide on its use as an appropriate non-pharmacological intervention to use in sleep problems.

  Keywords: Aromatherapy, Lavender Oil, Older Adult, Sleep
 • Bibi Aghdas Asghari, Sedighe Arabi* Pages 443-453

  There are many psychiatric consequences of severe and debilitating diseases. Psychiatric disorders are therefore commonly present after a physical illness. The purpose of this study was to investigate the process of acceptance of illness in patients with incurable diseases. The conceptual research framework was based on Kübler-Ross's theory of acceptance of illness. In this qualitative research, a guided approach to content analysis has been used. This study was carried out using semi structured interviews based on theoretical saturation with 15 patients with incurable diseases. The results of this study have shown that patients with incurable diseases have passed seven stages of death acceptance: shock disease, coping strategies, disease denial, anger, depression, referral group reactions, and acceptance of illness. Considering the need to recognize the process of accepting the disease in patients with incurable disease, the results of this study may be useful for those patients involved in treating the disease correctly. Furthermore, the results of this study can be used by researchers, managers, and planners to enhance their knowledge of incurable patient needs and evidence-based planning.

  Keywords: Acceptance, Diseases, Incurable, Process
 • Maryam Soleimani* Pages 454-462

  Today, social media as a channel for offering educational services has become an extensive and effective educational tool for the students. This survey aimed to investigate the effective factors on intention towards social commerce of educational services among students. The statistical population included social media users at Isfahan university of medical sciences in Iran. 214 students were selected as the research sample by simple random sampling method. The conceptual model was adopted from theoretical literature and empirical studies. Research findings disclosed that social media quality and social presence have a positive and significant effect on intention towards social commerce. Moreover, social media quality has a negative significant effect on students' perceived risk. Similarly, perceived risk has a negative significant effect on students’ intention towards social commerce and it showed a partial mediating effect in the relationship between social media quality and intention towards social commerce. The results revealed that higher quality of social media as well as social presence in social media increases tendency of students at Isfahan university of medical sciences to participate in social commerce of educational services and decreases their perceived risk. Therefore, it can encourage students to utilize the presented educational services in social media.

  Keywords: Commerce, Educational Services, Social Presence