مقایسه ویژگی های ترسیمی نقاشی خانواده، اختلالات دلبستگی و شیوه های فرزند پروری والدین در کودکان دختر مضطرب و عادی

پیام:
چکیده:

این پژوهش ، با هدف بررسی مقایسه ای ویژگی های ترسیمی نقاشی خانواده و اختلالات دلبستگی و شیوه های فرزند پروری والدین  در کودکان دختر مضطرب و عادی انجام گرفته است طرح پژوهشی از نوع علی - مقایسه ای است . جامعه ی آماری این پژوهش ، کلیه کودکان دختر5 الی 8 سال  و والدین آنها بودند که در سال تحصیلی 95-1394 در مهدهای کودک  و مدارس ابتدایی شهر زاهدان  مشغول به  تحصیل بودند . به منظور این پژوهش 50 کودک با اختلالات اضطرابی و 50 کودک عادی به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند .ابزار های مورد استفاده عبارت از پرسش نامه ی فرزند پروری بامریند ،پرسشنامه اختلالات دلبستگی راندلف  (RADQ) و نقاشی ترسیم خانواده(DAf) بود .  یافته ها با فنون اماری مجذور خی و تحلیل واریانس  چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، ویژگی های ترسیمی کودکان از طریق آزمون ترسیم خانواده(DAF) ارزیابی شد.نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای ترسیمی نقاشی در کودکان مضطرب و عادی و بین اختلالات دلبستگی در مولفه زورگویی در کودکان مضطرب وعادی تفاوت معناداری وجود دارد ،بین شیوه های فرزند پروری والدین در کودکان مضطرب و عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
418 -427
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027714 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!