تاثیر شیوه ارائه داده و سبک حسی بر روی خستگی شنیداری در زبان دوم: مطالعه ای بر روی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در سطح متوسط

پیام:
چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر روش های ارائه داده بر روی خستگی شنیداری در زبان دوم می باشد. 86 زبان آموز در سطح متوسط پس از برگزاری یک آزمون تعیین سطح از بین 120 زبان آموز در رشته مترجمی برای شرکت در این مطالعه انتخاب و بصورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. سه روش ارائه داده در آموزش استفاده شد. درگروه 1 از روش صوتی، گروه 2 از روش تصویری و درگروه 3 از روش صوت/تصویر/زیرنویس در آموزش مهارت شنیدن استفاده شد. آزمون تافل مهارت شنیدن و پرسشنامه خستگی شنیداری طراحی شده و تایید شده توسط محقق به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. سپس در مرحله تحلیل کیفی، نگرش 30 درصد از شرکت کنندگان در گروه ها نسبت به تاثیرات روش های آموزشی بر روی خستگی ذهنی زبان آموزان مورد مصاحبه قرار گرفت. استفاده از آزمون انکووای دو طرفه در تحلیل داده ها نشان داد که روش های ارائه تاثیر بسیار مهمی بر روی کاهش خستگی شنیداری دارد. گروه صوتی بهترین عملکرد را داشته و گروه صوتی/تصویری/زیرنویس نشان داد که معمولی ترین عملکرد را داشته است. این یافته ها همچنین بوسیله یک مرحله تحلیل کیفی مورد تایید قرار گرفت و فراگیران نگرش مثبت خود را نسبت به روش های ارائه داده نشان دادند. یافته های این تحقیق همچنین دارای کاربردهای آموزشی در بحث آموزش ویادگیری بوده و مهمترین یافته در این زمینه تطابق بین روش آموزش معلمان و سبک یادگیری زبان آموزان می باشد که میتواند به آنها در افزایش مهارت شنیداری و کاهش خستگی ذهنی کمک نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
57 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027835 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!