درباره نشریه
ISSN:
2676-5357
eISSN:
2676-5985
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی زارعی
سردبیر:
دکتر عباسعلی زارعی
مدیر اجرایی:
دکتر رجب اسفندیاری
تلفن:
028-33901634
سایت اختصاصی:
jmrels.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، خیابان نوروزیان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/24
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی زارعی
دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abbas Ali Zarei
Associate Professor, Department of English
Imam Khomeini International University
Specialist: English Language Teaching
سردبیر
دکتر عباسعلی زارعی
دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abbas Ali Zarei
Associate Professor, Department of English
Imam Khomeini International University
Specialist: English Language Teaching
اعضای تحریریه
دکتر عبدالمهدی ریاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdol Mehdi Riazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: L2 Education, Applied Linguistics, teaching English
دکتر حسین شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Shokouhi
Associate Professor Deakin University of Australia
Specialist: Applied Linguistics
دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zohreh Eslami
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
دکتر علی رحیمی
دانشیار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Ali Rahimi
Associate Professor
Specialist: Applied Linguistics
محمد علی اکبری
استاد تمام آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: آموزش زبان
Mohammad Aliakbari
Full Professor, English Department
University of Ilam
Specialist: Applied linguistics
دکتر امیررضا وکیلی فرد
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آموزشکاوی زبان دوم
Amir Reza Vakili Fard
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Second language learning
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر فریده پورگیو
استاد تمام ادبیات انگلیسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Farideh Pourgiv
Full Professor, English Literature, Faculty of literature and humanities
University of Shirazu
دکتر عطاالله ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ataollah Maleki
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: English Language Teaching
دکتر فیروز صدیقی
استاد Teaching English as a Foreign Language
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی و آموزش L2
Firooz Sadighi
Professor, English Department , College of Law and Humanities, Shiraz Islamic Azad University
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Linguistics and L2 Education
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
دکتر علی اکبر انصاریان
استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی
Ali Akbar Ansarin
Professor Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
University of Tabriz
Specialist: teaching English, English literature
دکتر وحید صادقی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبانشناسی
Vahid Sadeghi
Associate Professor Faculty of Humanities
Imam Khomeini International University
Specialist: Linguistics
دکتر رضا عبدی
دانشیار گروه زبان انگلیسی و عربی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Reza Abdi
Associate Professor Department of English & Arabic Language
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: teaching English
دکتر رضا خانی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Reza Khany
Associate Professor Department of English Language, Faculty of Literature and Humanities
University of Ilam
Specialist: English Language Teaching
مدیر اجرایی
دکتر رجب اسفندیاری
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Rajab Esfandiari
Assistant Professor Faculty of Humanities
Imam Khomeini International University
Specialist: English Language Teaching
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۱