تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی

پیام:
چکیده:
هدف

میوستاتین یا فاکتور 8 موثر بر رشد و تمایز، از سلول های ماهیچه ای تولید می شود و به عنوان یک تنظیم کننده منفی در رشد و توسعه توده ماهیچه اسکلتی عمل می کند و طی فرایندی به نام میوژنسیز باعث مهار رشد عضلات می شود. این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر جایگزینی DL متیونین با  Lمتیونین و همچنین اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره، بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی انجام گرفت.

مواد و روش ها

به صورت فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار انجام شد. تیمارها شامل جایگزین DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین (24% و 20%) بودند. پس از 35 روز تغذیه و نگهداری، از بافت سینه قطعه کوچکی نمونه گیری شد و فورا به آزمایشگاه منتقل گردید. میزان بیان ژن میوستاتین در بافت سینه بلدرچین ژاپنی با استفاده از تکنیک Real-time PCR اندازه گیری شد. در این روش ژن بتااکتین به عنوان ژن خانه دار (کنترل داخلی) جهت نرمال نمودن داده ها استفاده شد.

نتایج

نتایج این تحقیق نشان داد که جایگزینی DL متیونین با L متیونین در جیره بلدرچین ها اثر معنی داری بر بیان ژن میوستاتین نداشته است. همچنین نشان داده شد که کاهش پروتئین جیره از 24 به 20 درصد منجر به افزایش معنی دار میزان بیان ژن میوستاتین می شود (0/01>P).

نتیجه گیری

بنابراین می توان DL متیونین را با L متیونین در جیره جایگزین نمود و سطح مناسب پروتئین جیره بلدرچین ژاپنی 24 درصد می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028090 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!