ارائه یک نظریه زمینه ای از فرآیند شکل گیری نگرش به ازدواج موقت: یک مطالعه کیفی

چکیده:

ازدواج یکی از اساسی ترین و درعین‌حال حساس ترین مراحل زندگی انسان به شمار می رود. انسان بنا بر سرشت و ماهیت وجودی خویش وابستگی به غیر در پاسخ به نیازهای درونی و بیرونی خود همواره از فردگرایی گریزان بوده است. نگرش-ها به‌عنوان یک پدیده شناختی بر رغبت، احتمال ازدواج، سن و زمان ازدواج و نیز بر پایداری آن تاثیر قابل‌توجه دارد. با توجه به اینکه تاکنون مدلی در تبیین چگونگی شکل گیری نگرش به ازدواج موقت در کشور ارائه نشده است، مطالعه حاضر باهدف تبیین و ارائه یک مدل مقدماتی از این فرآیند انجام‌شده است. روش این پژوهش کیفی است و از مصاحبه تمرکز گروهی برای جمع آوری داده ها استفاده‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهائی از روش نظریه زمینه ای استفاده‌شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی- هدفمند و نیز معیار اشباع نظری پانزده نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در این مطالعه شرکت کردند و نگرش آنان نسبت به ازدواج موقت موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت؛ یافته های به‌دست‌آمده با استفاده از روش " نظریه زمینه ای " شامل چهار مقوله عمده می باشند: بعد حقوقی، بعد هویتی، بعد انگیزشی و بی اعتمادی. مقوله هسته این بررسی " نگرش دانشجویان به ازدواج موقت " است که سایر مقولات عمده را در برمی گیرد. نظریه زمینه ای حاصل‌شده، در قالب یک مدل پارادایمی شامل پنج بعد شرایط علی، شرایط مداخله-گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها ارائه‌شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028521 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!