بررسی رابطه حضور نماینده زن در هیئت مدیره و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و ارتباط آن با متغیرهای حسابداری

پیام:
چکیده:

این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی، بر حسب بعد زمانی از نوع طولی، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع آرشیوی یا پس رویدادی، بر حسب ماهیت داده ها از نوع کمی و بر حسب منطق استدلالی قیاسی-استقرایی می باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حضور نماینده زن در هیئت مدیره و کیفیت سود شرکتها است، از مدل رگرسیون چندمتغیره برای ارزیابی این رابطه استفاده می شود. در عین حال با توجه به اینکه ماهیت داده های این مطالعه، داده های ترکیبی است، مدل بهکار گرفته شده یک مدل پانل چندمتغیره است. جامعه آماری این پژوهش کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش، صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی سالهای 1387 الی 1393 به مدت 8 سال مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. روش گردآوری داده ها میدانی و آرشیوی می باشد روش نمونه گیری بر اساس حذف سیستماتیک (غربالگری) میباشد. نتایج نشان میدهد که حضور نماینده زن در هیئت مدیره ، تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکتها دارد. با توجه به ضریب متغیر حضور نماینده زن در هیئت مدیره که برابر با 0/0325- (علامت ضرایب منفی است) می باشد، می توان بیان نمود که رابطه معکوسی بین این متغیر و متغیر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. یعنی اینکه با افزایش حضور نماینده زن در هیئتمدیره شرکتها، اقلام تعهدی اختیاری شرکتها کاهش مییابد، اما از آنجائی که در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جانشین معکوس متغیر کیفیت سود شرکتها در نظر گرفته شده است، در نتیجه میتوان بیان نمود که با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکتها، اقلام تعهدی اختیاری شرکتها کاهش و در نتیجه کیفیت سود شرکتها افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029067 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!