بررسی کشف تخلف و کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی

پیام:
چکیده:

تحقیق در مورد ارتباط کارایی موسسات حسابرسی با کشف تخلفات و تحریف های احتمالی همواره برای حسابرسان و مدیران شرکتها دارای اهمیت بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد 25 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شدهاند. این پژوهش از جمله پژوهشهای گذشته نگر بوده و مبتنی بر اطلاعات گذشته میباشد و برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکتها استفاده شده است. در این تحقیق از دو گروه نمونه (کنترل و آزمون) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. گروه آزمون شامل شرکتهایی است که موسسه حسابرسی آنها در طول دوره تحقیق، تغییر کرده و گروه کنترل شامل شرکتهایی است که در طول دوره تحقیق، موسسه حسابرسی آنها ثابت بوده و تغییر نکرده است. جامعه آماری برای انتخاب نمونه، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که در طی چهار سال متوالی 92 تا 95 توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسی شده باشند. از میان 371 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، 172 شرکت بر اساس مفروضات، شرایط و محدودیتهایی که برای گروه آزمون و کنترل در نظر گرفته شد وجود داشتند که از این میانبر طبق 5 مورد محدودیت که برای نمونه ها در نظر گرفته شد تعداد 52 شرکت برای گروه آزمون و 52 شرکت برای گروه کنترل انتخاب شدند. بین کشف تخلف توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود « دو فرضیه تحقیق عبارت بودند ». بین کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد « و ». دارد بهطورکلی نتایج پژوهش نشان میدهد که کشف تخلفها، کشف تحریفها و کشف تحریف ناشی از اشتباه با کارایی موسسات حسابرسی رابطه معناداری دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029077 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!