اثر تمرینات هوازی شدت متوسط روی غلظت های ایمونوگلبولین A شیرمادر

پیام:
چکیده:
پیش زمینه

 خصایص ایمنی شیر مادر به خوبی شناخته شده است. اما هنوز اثرات فعالیت بدنی روی ویژگی های ایمنی هومورال شیر مادر  چندان مشخص نیست. بنابراین، گزارش ها بر تعامل ورزش و غلظت های ایمونوگلوبولی آ شیر مادر بحث انگیز می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فعالیت هوازی منتخب با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره روی غلظت های IgA در شیر مادر و همچنین ترکیب بدنی آنان بوده است. 

روش شناسی

در این مطالعه، تعداد 28 زن غیر فعال (7/5±29 سال؛ حداکثر اکسیژن مصرفی 4±36 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، با نمونه گیری تصادفی به دو گروه ورزش و کنترل تقسیم شدند و در تحقیق شرکت نمودند. گروه ورزش برخی از تمرینات ویژه هوازی را به مدت 10 هفته اجرا نمودند در حالیکه گروه کنترل در این تمرینات شرکت نداشتند. نمونه های شیر از هر دو گروه جمع آوری و به روش الیزا اندازه گیری و بررسی شدند. ترکیب بدنی آزمودنی ها نیز در مراحل مختلف مورد سنجش قرار گرفت. 

یافته ها

 در شرایط استراحت، هر دو گروه از لحاظ غلظت های IgA (549/0P=) و ترکیب بدن یکسان (204/0P=) بودند. غلظت هایIgA  در شرایط تمرین با شدت 60٪ (060/0P=) و 70٪ (001/0P=) حداکثر ضربان قلب ذخیره، افزایش معنی داری را در مقایسه  با مقادیر میانگین وضعیت استراحت در دو گروه نشان داد. متغییرهای ترکیب بدن فقط از لحاظ مقایسه تاثیرات عمومی معنی دار بودند، بعبارتی فقط درعامل های گروه (003/0P=) و اثرات متقابل گروه-مدت تمرینات. 

نتیجه گیری

 نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحت تاثیر تمرینات شدت متوسط، دستگاه ایمنی ترشحی مادران، تغییراتی را تجربه می کند. بنابراین، غلظت های IgA شیر مادر افزایش می یابد. بعلاوه، با کاهش وزن چربی، کاهش درصد توده چربی و افزایش در چگالی بدن، سطح آمادگی هوازی مادران افزایش پیدا می کند که با عملکرد شیر دهی آنها تناقضی ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
21 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029761 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!