اثر 8 هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطح سرمی واسپین در دختران چاق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه

 واسپین، یک آدیپوکاین مترشحه از بافت چربیست که تاثیر مهمی بر بافت چربی، عضله، کبد و التهاب دارد. 

اهداف

 هدف از پژوهش حاضر، تاثیر8  هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی و استقامتی) بر سطح سرمی واسپین در دختران چاق بود.

 روش شناسی

آزمودنی های پژوهش شامل 25 نفر دانشجوی چاق دختر (30<BMI) در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 95-94 بودند که بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و بطور تصادفی در دو گروه تمرین (13=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. گروه تمرینی هم تمرینات مقاومتی(در 5 ایستگاه شامل حرکات (پرس پا، لت، جلو بازو ، فلکشن زانو و اکستنشن زانو برای 75-70 دقیقه) و تمرینات استقامتی (شامل دویدن بر روی تردمیل بطوریکه در 2 هفته اول با HRmax 60% به مدت 25 دقیقه، در 3 هفته بعد با HRmax 75-65% به مدت 35 دقیقه و در 3 هفته آخر با HRmax 85-75% به مدت 40 دقیقه را به ترتیب و به مدت 3 جلسه در هفته  انجام دادند. همچنین 10 دقیقه ابتدا و انتهای جلسات شامل تمرینات گرم کردن و سرد کردن بود. لازم به ذکر است در طی این مدت گروه کنترل در هیچگونه فعالیت ورزشی شرکت ننمودند. با دریافت فرم رضایتنامه، اطلاعات لازم درباره چگونگی انجام پژوهش به آزمودنی ها داده شد. نمونه های خونی آزمودنی ها 24 ساعت پیش از شروع اولین جلسه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و در وضعیت استاندارد اخذ و در لوله های حاوی EDTA جمع آوری و سانتریفیوژ گردید. پلاسمای بدست آمده در دمای80- درجه سانتی گراد نگهداری و غلظت سرمی واسپین به روش الایزا با استفاده از کیت مخصوص Human vaspin اندازه گیری شد. برای آنالیز داده ها از روش های آماری تی زوجی و تی مستقل  و نرم افزار  SPSS- 21استفاده شد. سطح معناداری آماری نیز 05/0> p درنظر گرفته شد. 

یافته ها

 نتایج نشان داد که به دنبال 8 هفته تمرین ترکیبی سطوح واسپین، BMI، WHR، و درصد چربی در گروه تمرینی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش داشته است (0/05>P). 

نتیجه گیری

 با توجه به کاهش معنادار واسپین در این مطالعه، بنظر می رسد تجویز تمرینات ترکیبی (مقاومتی و استقامتی) برای افراد چاق و دارای اضافه وزن سودمند باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
87 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029766 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!