تاثیر 12 هفته تمرینات استقامتی بر روی پروفایل لیپیدی و درصد چربی دختران دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
پیش زمینه

 اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی با خطر بالقوه بیماری های قلبی عروقی و سندروم متابولیک در بزرگسالی همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدنی دختران دارای اضافه وزن بود. 

روش شناسی

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که در آن 19 دختر دارای اضافه وزن با رده ی سنی 8 تا 12 به صورت تصادفی انتخاب شدند. ترکیب بدنی آزمودنی ها در شرایط ناشتایی توسط دستگاه Body logic Body Fat Analyzer و شاخص های بیوشیمیایی به روش آنزیمی-کالرمتری پیش و پس از مداخله ی تمرینی اندازه گیری و ثبت شدند. 

یافته ها

 تجزیه تحلیل آماری نشان داد، 12 هفته تمرین استقامتی منجر به کاهش معنی دار تری گلیسرید(025/0>p) و درصد چربی بدنی (002/0>p) شد، در حالی که تغییرات معنی داری در سطوح سرمی کلسترول و شاخص توده بدنی مشاهده نشد. 

نتیجه گیری

 یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرینات استقامتی با شدت متوسط منجر به بهبود ترکیب بدن و شاخص های بیوشیمیایی مرتبط با چاقی در دختران دارای اضافه وزن می شود که بیانگر نقش حیاتی اینگونه تمرینات در پیشگیری از چاقی و بیماری های قلبی عروقی مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
189 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030000 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!