کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر از دیدگاه پرستاران مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه ارائه مراقبت با کیفیت، از اهداف اصلی خدمات نظام بهداشتی می باشد و پرستار به عنوان محور تیم و عنصر کلیدی در این مسئله می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارائه کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت های ویژه و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی-حرفه ای ایشان انجام گرفت.

روش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی که از فرم مشخصات جمعیت شناختی،
پرسشنامه استانداردکیفیت مراقبت پرستاری Quality patient care scale که دارای 72سوال در ابعاد روانی - اجتماعی، جسمی و ارتباطی، انجام گرفت. مشارکت کنندگان شامل 200  پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه اصفهان - ایران بودند.

یافته ها

از دیدگاه مشارکت کنندگان میانگین کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران، در ابعاد جسمی و ارتباطی مطلوب (29/0±/63/2)و در بعد روانی_ اجتماعی تا حدی مطلوب (28/0± 45/2) بوده است. همچنین ارتباط معنی داری بین افزایش سن، کسب تجربه، نوع استخدام، میزان ساعات اضافه کاری با کیفیت مراقبت پرستاری وجود داشت (05/0p<)

نتیجه گیری

با توجه به ارتباط معنادار بین مشخصات حرفه ای با کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر، توصیه می شود مدیران حوزه سلامت با تعدیل نمودن میزان ساعات اضافه کاری و لحاظ کردن تجربه پرستاران متبحر، گامی موثر در تدوین سیاست های لازم در ارتقا کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر بردارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2033782 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!