تاثیر برنامه تمرینی منتخب یکپارچگی حسی بر مهارت های حرکتی و ترکیب بدنی کودکان اوتیسم

پیام:
چکیده:
مقدمه

مهارت های حسی- حرکتی و ترکیب بدنی در کودکان اوتیستیک در سطح پایینی است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر برنامه تمرینی منتخب یکپارچگی حسی بر مهارت های حرکتی و ترکیب بدنی کودکان اوتیسم شهر تبریز بود.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع کارآزمایی آموزشی می باشد. در این پژوهش، از بین پسران مبتلا به اوتیسم شهر تبریز در سال 1397، تعداد 40  نفر بعد از تشخیص قطعی اختلال توسط روانپزشک و معیارهای تشخیصی، به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون تبحر حرکتی بروینینکس- اورزتسکی، دستگاه ترکیب بدنی و پروتکل آموزش برنامه تمرینی منتخب یکپارچگی حسی بود. گروه آزمایش 12 جلسه 90 دقیقه ای به مدت 3 ماه آموزش یکپارچگی حسی دریافت کردند اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ها به کمک آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج تفاوت معنی داری در نمرات پس آزمون بین گروه های آزمایش و کنترل در مهارت های حرکتی درشت و ظریف و ترکیب بدنی نشان داد (001/0>p). به نحوی که برنامه یکپارچگی حسی باعث ارتقای سطح مهارت های حرکتی درشت و ظریف و همچنین بهبود ترکیب بدنی در کودکان مبتلا به اوتیسم گردید (001/0>p).

نتیجه گیری

بر طبق نتایج، به نظر می رسد بتوان از برنامه تمرینی منتخب یکپارچگی حسی برای بهبود مهارت های حرکتی و ترکیب بدنی افراد اوتیسم استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035240 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.