آگاهی و نگرش افراد آلوده به ویروس HIV در مورد بیماری ایدز در شهرستان جهرم 13

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سنجش آگاهی، نگرش بیماران اچ آی وی/ ایدز می تواند موفقیت یا عدم موفقیت مراکز مبارزه با ایدز از جمله کیفیت آموزش و ارتقای سطح آگاهی بهداشتی در این خصوص را منعکس کند. این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی و نگرش بیماران اچ آی وی/ ایدز در شهرستان جهرم انجام شد.

روشکار

این مطالعه توصیفی مقطعی روی 55 نفر بیماران اچ آی وی/ ایدز طی سال 1396 انجام شد. آزمودنی ها از بیماران دارای پرونده فعال در مرکز مشاوره بصورت سرشماری انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه با پرسشنامه استاندارد بود.

یافته ها

در مجموع 5 / 65 درصد بیماران از طریق پزشک با مرکزمشاوره بیماری های رفتاری آشنا شده و 7 / 52 درصد گزارش کردند که اولین بار می ترسیدند به این مرکز مراجعه کنند. 5 / 65 درصدگزارش کردند دسترسی به این مرکز برای آن ها سخت است. بطور کلی 7 / 52 درصد آگاهی خوب، 7 / 12 درصدآگاهی متوسط و 6 / 34 درصد آگاهی ضعیف داشتند. همچنین 7 / 52 درصد نگرش متوسط، 5 / 45 درصد نگرش ضعیف و 8 / 1 درصد نگرش خوبی در مورد بیماری ایدز داشتند. بین سطح آگاهی با نگرش بیماران رابطه معناداری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

سطح آگاهی بیماران مورد مطالعه در مورد بیماری ایدز نسبتا مناسب بود اما این سطح آگاهی بطور کاملا محسوسی در مورد راه های عدم انتقال بیماری پایین بود. از طرفی بیماران مورد مطالعه نگرش منفی نسبت به بیماری ایدز داشتند این مسئله حاکی از تبعیض نسبت به بیماران مبتلا به ایدز و می تواند ناشی از آگاهی نامناسب جامعه از بیماری ایدز باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035943 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.