بررسی تنوع ژنتیکی انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

پیام:
چکیده:

انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.) ویژگی هایی مهمی مانند مقاومت مناسب به دمای زیاد و خشکی، تثبیت شن های روان، خاصیت دارویی و نیز چوب محکم و بادوام دارد. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 30 ژنوتیپ از این گونه در استان های بوشهر، کرمان و هرمزگان با استفاده از نشانگر SSR بررسی شد. پس از استخراج DNA، تکثیر با استفاده از چهار آغازگر ریزماهواره به‎روش PCR انجام شد. پس از الکتروفورز قطعات تکثیرشده در ژل آگارز، در مجموع 29 مکان ژنی شناسایی شد. آغازگر In831 بیشترین تعداد مکان (15) را تولید کرد. ماتریس تشابه داده های اثر انگشت جدایه ها در SSR با محاسبه ضریب جاکارد ترسیم و بررسی شد. دندروگرام ها نیز با روش میانگین های حسابی بی وزن (UPGMA) ترسیم شدند. براساس نتایج، ژنوتیپ ها به هشت گروه تقسیم شدند که بیانگر تنوع ژنتیکی زیاد ژنوتیپ ها در این پژوهش بود. در این بررسی، میانگین هتروزیگوتی مشاهده شده و موردانتظار به ترتیب 0/4 و 0/29 برآورد شد. همچنین، تعداد آلل موثر از 1/2 در مکان ژنی In831 تا 1/81 در مکان ژنی Tau16 با میانگین 1/51 متغیر بود. این نتایج نشان می دهد که نشانگرهای SSR در شناخت اندازه تنوع ژنتیکی در جامعه گیاهی انارشیطان، کارایی زیادی دارند. تنوع ژنتیکی زیاد بیانگر منبع غنی ژرم پلاسم در این گیاه است که از آن می توان در برنامه های به نژادی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.