القاء پلی پلوئیدی در بابونه آلمانی با استفاده از علف کش تریفلورالین

پیام:
چکیده:

بابونه یک گیاه دارویی از تیره کاسنیان است. این مطالعه به منظور بررسی اثر تریفلورالین بر القاء پلی پلوئیدی در گیاه بابونه انجام شده است. دو آزمایش مستقل به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بر روی دانه رست و جوانه های راسی در مرحله دو برگی انجام گرفت. به دنبال آنالیزهای ریخت شناختی، بیوشیمیایی و سیتولوژیکی تعداد کروموزوم ها برای انواع دیپلوئید و تتراپلوئید به ترتیب 18 و 36 مورد تائید قرار گرفت. بررسی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی آشکار کرد که افزایش در تعداد مجموعه کامل کروموزومی با کاهش تعداد روزنه ها در واحد سطح و افزایش اندازه روزنه، تعداد کلروپلاست و محتوای کلروفیل همراه است. همچنین القاء افزایش سطح پلی پلوئیدی موجب کاهش ارتفاع گیاه و افزایش تعداد شاخه های جانبی، اندازه برگ و قطر ساقه ، گل و نهنج شد. می توان نتیجه گرفت که در هر دو روش، غلظت 5/22 میکرومولار تریفلورالین یک غلظت بهینه برای تولید بابونه تتراپلوئید با بالاترین میزان القاء پلی پلوئیدی و پایین ترین درصد ناهنجاری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
311 -319
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040720 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!