فهرست مطالب

یافته های نوین در علوم زیستی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مسعود مشهدی اکبر بوجار* صفحات 275-283

  تحقیقات متعدد نشان داده است که کاتچین، اپی کاتچین گالات (EPG) و کوئرستین به عنوان مواد فعال زیستی دارای اثرات ضد سرطانی هستند. به علاوه سرامید نقش مهمی در کشتن سلول های توموری دارد. هدف این مطالعه مشخص نمودن دخالت این مواد فلاوئیدی در متابولیسم سرامید سلول های سرطانی رده A549 است. فعالیت آنزیم ها با اسپکتروفتومترو ترکیبات متابولیکی با کروماتوگرافی HPLC ارزیابی شدند. داده ها نشان دادند که مواد مورد مطالعه دارای اثرات سمیت سلولی وابسته به غلظت بودند به طوری که به ترتیب کاتچین، اپی کاتچین گالات و کوئرستین اثرات قوی تری نشان دادند. مواجهه سلول ها با این مواد به طور جداگانه باعث آپوپتوز معنی دار در فاصله غلظت  تیماری 100-250 میکرومولار نسبت به کنترل گردید. تیمار ما همچنین باعث افزایش سرامید داخل سلول ها در روند وابسته به غلظت گردید فعالیت انزیم اسفنگومیلیناز به طور معنی داری در تیمارها با کوئرسین و کاتچین نسبت به کنترل افزایش داشت. تیمار با هریک از سه ماده فوق به طور جداگانه باعث مهار سرامیداز خصوصا در غلظت 100 میکرومولار به بالا شدند. از طرفی هیچ کدام از غلظت های کوئرسین نتوانستند تغییرات قابل توجه و معنی داری در فعالیت گلیکوزیل سرامیدسنتاز ایجاد نماید ولی دو ماده دیگر توانستند به نحو شاخصی موثر واقع شوند. نتایج این تحقیق مبین آن است که این مواد در یک رابطه بین ساختمان با عمل، پتانسیل های متفاوتی در افزایش محتوای سرامید سلول های سرطانی مورد مطالعه داشتند که منجر به القا آپوپتوز و سپس مهار رشد سلول ها گردیدند.
   

  کلیدواژگان: اپی کاتچین گالات، رده سلولی A549، سرامید، کاتچین، کوئرستین
 • هرنان کوچو*، یولوی لوپز، کارینا کالدیرا، آنتونی والورده، سزار اوردونز، کارلس سولر صفحات 284-291

  مورفومتری اسپرم بخشی از آنالیز مایع منی مبتنی بر فناوری CASA است و نقش مهمی در پیش بینی باروری مردان نشان داده است. این آنالیز برپایه استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی است، اگرچه نشان داده شده است که رنگ آمیزی می تواند تغییرات چشمگیری در مورفومتری سلول در گونه های مختلف ایجاد کند. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت های موجود در مورفومتری اسپرم درآلپاکا بود که با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی انجام شد. یک انزال ازهریک از پنج آلپاکای بالغ مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از روش جراحی مجرای دفران جمع آوری شدند. سه روش رنگ آمیزی (یعنیHemacolor ، Harri’s Henatoxylin و Diff-Quik) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل مورفومتریک با استفاده از سیستم ISAS® v1 CASA-Morph، با بزرگنمایی 100x و میکروسکوپ زمینه روشن و یک دوربین فیلمبرداری دیجیتالی با وضوح نهایی 08/0 میکرومتر بر پیکسل انجام شد. تقریبا تعداد 200 سلول به صورت تصادفی از هر نمونه انتخاب شد وانتخاب تکنیک رنگ آمیزی با توجه به اهمیت پارامترهای اندازه سر اسپرم وبخش میانی انتخاب شد. بین تکنیک های به کار رفته تقریبا کلیه پارامترها در سطوح متفاوت تفاوت هایی را از خود نشان دادند. به طور کلی، سلول هایی که سر بزرگ داشتند با تکنیک Harri’s Henatoxylin و آن هایی که دارای سر کوچک بودند با Diff-Quik رنگ آمیزی شدند. پارامترهای تفکیک کننده برای تمایز بهتر بین حیوانات، عرض سر، سطح و درصد آکروزوم بود. در نتیجه، مانند سایر گونه ها، نتایج مورفومتری اسپرم آلپاکا نیز به تکنیک رنگ آمیزی به کاررفته، حساس بود. این دلالت بر لزوم ذکر واضح و دقیق تکنیک رنگ آمیزی استفاده شده در هر مورد برای انجام مقایسه بین مطالعات مختلف روی گونه های مشابه دارد. هیچ یک از تکنیک های به کار گرفته شده برتر از سایرین نبود. علاوه بر این، روشی که برای به دست آوردن نمونه ها استفاده شد، سودمندی و سادگی آن را برای نمونه برداری های مکرر نشان داد.

  کلیدواژگان: آنالیز منی، دیف کوئیک، ریخت شناسی اسپرم، هما کالر، هماتوکسیلین هری
 • مهناز نصر طاهری*، غلامحسین ابراهیمی پور، حسین صادقی صفحات 292-301

  پروتئازها مهم ترین آنزیم های صنعتی هستند که کاربردهای متعددی در حوزه های مختلف تجاری و صنعتی از جمله شوینده، صنایع غذایی و چرم سازی دارند. این مطالعه با هدف جداسازی سویه ی تولیدکننده پروتئاز قلیایی از چشمه آبگرم قینرجه و ارزیابی فعالیت پروتئازی به منظور استفاده در صنایع شوینده انجام شد. باکتری جداسازی شده در محیط پایه ی معدنی شامل %2 اسکیم میلک کشت داده شد. فعالیت پروتئازی با استفاده از روش هیدرولیز کازئین اندازه گیری شد. تاثیر عوامل مختلف از جمله pH، دما، SDS، توین 80 و EDTA بر پایداری و فعالیت آنزیمی مورد سنجش قرار گرفت. سازگاری پروتئاز در حضور شوینده های مختلف صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های فیلوژنتیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی نشان داد که باکتری جداسازی شده، سویه ای جدید از Brevibacillus borstelensis است که قادر به تولید پروتئاز قلیایی برون سلولی است. مطالعات آنزیمی نیز نشان داد که بیشترین فعالیت پروتئازی در دمای 60 oC و 9  pHاست. علاوه بر این، آنزیم پایداری بالایی در حضور توین 80،SDS ، H2O2 و سازگاری بالایی با انواع شوینده های تجاری دارد. پروتئازهایی که قادر به هیدرولیز پروتئین در شرایط محیطی سخت (همانند شرایط قلیایی، دمای بالا و حضور سورفکتانت) هستند، اهمیت والایی در فرایندهای بیوتکنولوژیکی و صنعتی دارند. بنابراین از این آنزیم می توان در آینده، در ترکیبات شوینده ها استفاده بهینه نمود.

  کلیدواژگان: بروی باسیلوس، پایداری، پروتئاز قلیایی، شوینده، فعالیت
 • زهرا نورمحمدی*، مهنوش محمدزاده شهیر، دنیا فهمی، سید محمد اطیابی، فرح فراهانی صفحات 302-310

  گیاه کاتارانتوس روزئوس به طور گسترده ای در جهان کشت می شود. پلاسمای سرد اتمسفری به منظور بهبود جوانه زنی بذر و رشد گیاهان زراعی استفاده می شود. در تحقیق حاضرسه زمان مختلف پلاسمای اتمسفری سرد(40،50و60 ثانیه) به منظور تیمار بذرها استفاده و تغییرات در صفات مورفولوژی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و محتوای ژنتیکی در این گیاهان بررسی شد. پلاسمای سرد (50 ثانیه) به طور قابل توجهی جوانه زنی، طول برگ ها و طول ساقه گیاهان را نسبت به گیاهان کنترل افزایش داد. فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز بالاترین میزان را در گیاهان تیمارشده با پلاسمای سرد به ترتیب در 40 و 60 ثانیه نشان دادند. نشانگر پلی مورفیسم تکثیریافته مرتبط با توالی (SRAP) بالاترین درجه تنوع ژنتیکی در گیاهان تیمارشده 50 ثانیه پلاسمای سرد نشان داد (Ne = 1.388, I = 0.316, He = 0.217, uHe = 0.237 and P % = 50.08). بر اساس روش نزدیکترین خویشاوندی (NJ)، آنالیز مولفه های اصلی (PCoA) و آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) ، چهار گروه مجزا شکل گرفت. گیاهان تیمار شده با 40 و 50 ثانیه پلاسمای سرد به علت تفاوت ژنتیکی با فاصله از گیاهان گروه کنترل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد پلاسمای اتمسفری سرد می تواند به عنوان ابزاری ایمن از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی در افزایش رشد C. roseus و القای تغییرات ژنتیکی استفاده شود.

  کلیدواژگان: پروکسیداز، پلی مورفیسم تقویت شده مرتبط با توالی، تنوع ژنتیکی، کاتالاز، گل پریوش
 • لیلا کرمی*، محمد مدرسی، محمد امین کهن مو، فاطمه ذهابی احمدی، سعید آیریان صفحات 311-319

  بابونه یک گیاه دارویی از تیره کاسنیان است. این مطالعه به منظور بررسی اثر تریفلورالین بر القاء پلی پلوئیدی در گیاه بابونه انجام شده است. دو آزمایش مستقل به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بر روی دانه رست و جوانه های راسی در مرحله دو برگی انجام گرفت. به دنبال آنالیزهای ریخت شناختی، بیوشیمیایی و سیتولوژیکی تعداد کروموزوم ها برای انواع دیپلوئید و تتراپلوئید به ترتیب 18 و 36 مورد تائید قرار گرفت. بررسی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی آشکار کرد که افزایش در تعداد مجموعه کامل کروموزومی با کاهش تعداد روزنه ها در واحد سطح و افزایش اندازه روزنه، تعداد کلروپلاست و محتوای کلروفیل همراه است. همچنین القاء افزایش سطح پلی پلوئیدی موجب کاهش ارتفاع گیاه و افزایش تعداد شاخه های جانبی، اندازه برگ و قطر ساقه ، گل و نهنج شد. می توان نتیجه گرفت که در هر دو روش، غلظت 5/22 میکرومولار تریفلورالین یک غلظت بهینه برای تولید بابونه تتراپلوئید با بالاترین میزان القاء پلی پلوئیدی و پایین ترین درصد ناهنجاری است.

  کلیدواژگان: تغییرات سیتولوژیکی، زمان، صفات ریخت شناسی، غلظت، کروموزوم
 • علی باقری، محمد محمودی*، علی اصغر معصومی صفحات 320-325

  پراکنش گونه های گون متعلق به بخشه هیپوگلوتیده ای با استفاده از نرم افزار DIVA-GIS مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع  بر اساس طبقه بندی زهری علاوه بر گونه های با پراکنش گسترده، پنج الگوی جهانی شامل: 1. پرونس آسیای شرقی، 2. پرونس ایرانو-آناتولی، 3. پرونس پونتیک، 4. زیر ناحیه مدیترانه ای شرقی و 5. زیر ناحیه مدیترانه ای غربی شناسایی شدند. همچنین گونه های ایرانی این بخشه نیز در سه الگوی: 1. زاگرس مرکزی، 2. کپه داغ-خراسانی و 3. البرز مرکزی و شرقی طبقه بندی شدند. نقشه ها و الگوهای پراکنش گونه ها ارائه شده است.

  کلیدواژگان: بومزادی، جغرافیای گیاهی، دنیای جدید، دنیای قدیم، نیام داران
 • مریم بهروزیان، حمید اجتهادی، فرشید معماریانی*، محمدرضا جوهرچی، منصور مصداقی صفحات 326-333

  گزارش جدیدی از دو گونه Stipa richteriana و Galium songaricum برای فلور ایران در این مطالعه ارائه می شود. گستره پراکندگی جغرافیایی این گونه ها که از کوه های بینالود و هزار مسجد در استان خراسان رضوی جمع آوری شده اند، به طور عمده مربوط به آسیای مرکزی است. ریخت شناسی این گونه های جدید برای ایران با گونه های خویشاوندشان مقایسه و اطلاعاتی درباره آرایه شناسی، بوم شناسی، جغرافیای گیاهی و وضعیت حفاظتی آنها ارائه می شود.

  کلیدواژگان: آرایه شناسی، تنوع زیستی، جغرافیای گیاهی، حفاظت، خراسان-کپه داغ
 • سید رضا صفوی* صفحات 334-337

  Scorzonera incisa که گیاهی انحصاری ترکیه محسوب می شده است، از استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران جمع آوری گردیده و برای اولین بار از کشور گزارش می شود؛ این گونه بسیار شبیه به Scorzonera calyculata است که در نیمه غربی ایران و شرق عراق پراکنش دارد ولی به دلیل شکل خاص فندقه از آن جدا می شود. در این مقاله شرح، تصویر نمونه هرباریومی و نقشه پراکنش این گونه ارایه می شود.

  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، تیره مرکبان، رده بندی گیاهی، فلور ایران، لاکتوسه
 • سوده سیادتی، شهریار سعیدی مهرورز، یاسمن سلمکی* صفحات 338-346

  فندقچه های 20 آرایه از طایفه فراسیونی ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند و توضیحات مفصلی از ویژگی های ریزریخت شناسی آنها برای تمامی گونه های مورد مطالعه ارائه شده است. فندقچه های مطالعه شده در اندازه، شکل، رنگ و تزئینات سطحی تنوع خوبی نشان می دهند. شکل فندقچه در اغلب گونه های مورد بررسی تخم مرغی است، همچنین اشکال گرد، تخم مرغی پهن، بیضوی، سرنیزه ای، مثلثی و مستطیلی را در تعداد کمی از گونه ها می توان یافت. شش نوع اصلی الگوی تزئینات سطحی برای فندقچه ها قابل تشخیص است که شامل: شبکه ای، لانک دار، نردبانی، جویده، تاول دار و پشته پشته ای-ریزدانه ای است. رایج ترین نوع تزئینات سطحی فندقچه در بین گونه های مورد مطالعه نوع شبکه ای است، اما تنوع در اندازه و شکل سلول های تشکیل دهنده آن ها صفات تشخیصی مفیدی را نیز فراهم می کند. تحقیقات ما نشان می دهد که نوع تزئینات در تحدید و تعریف آرایه ها در سطح گونه ای در بین گونه های Marrubium و خویشاوندان آن مفید است.

  کلیدواژگان: آرایه شناسی، تزئینات سطحی، صفات تشخیصی، لبدیسیان، میکروسکوپ الکترونی نگاره
 • یاسمین ناصح*، محمدرضا جوهرچی صفحات 347-351

  در این بررسی آرایه ای جدید تحت عنوان Lepidium ferganense  (تیره کلمیان) برای نخستین بار برای فلور ایران گزارش می شود. این آرایه متعلق به منطقه ایرانو-تورانی است. شرح ریخت شناسی، تصویر و نقشه پراکنش برای گونه مذکور ارائه می گردد. همچنین با نزدیک ترین خویشاوند خود مقایسه می شود.
  .

  کلیدواژگان: ایرانو-تورانی، استان خراسان رضوی، شمال شرقی ایران، شرح ریخت شناختی
 • سحرناز راکی زاده، فریده عطار*، آرش ستوده صفحات 352-366

  ریخت شناسی فندقه در Centaurea در 49 آرایه مطالعه شده است. در این بررسی برای جداسازی بخش ها، 19 صفت تشخیصی ارائه شده است. بر اساس این صفات بعضی بخش ها، مانند بخش  Cyanus با داشتن ناف کرک دار از بقیه بخش ها جدا می شوند. با وجود اختلافات زیاد، C. leuzeoides  و C. gilanica در بخش Psephelloideae قرار گرفتند، که بخشی شامل گونه های با تفاوت های زیاد است. همچنین C. albonitens در مقایسه با سایر گونه های بخش Phaeopappus از ویژگی های متفاوتی برخوردار است، به عنوان مثال ویژگی هایی مانند رنگ پاپوس و نسبت طول پاپوس به طول فندقه از سایر گونه های بخش جدا شده است. همچنین در بخش  Cynaroides اختلافات زیادی در صفات ریختی گونه C. phlomoides در مقایسه با دیگر گونه های Centaurea مشاهده شد. این گونه بر اساس صفاتی چون پاپوس کوتاه و طول ناف از بقیه گونه های این بخش جدا می شود. بنابراین، براساس یافته های این تحقیق، صفات ریختی فندقه فقط می توانند برای جدایی آرایه ها در سطح گونه مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله، کلید شناسایی بخش ها و همچنین عکس های فندقه در آرایه های انتخابی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: ایران، پاپوس، فلورا ایرانیکا، کلیدشناسایی، مرکبان
|
 • Masoud Mashhadi Akbar Boojar* Pages 275-283

  Catechin, epicatechin gallate (ECG) and quercetin, as bioactive flavonoids, have been shown to possess anticarcinogenic effects. Ceramide plays an important role in killing tumor cells. Accordingly, the aim of this study was to clarify the involvement of these compounds in ceramide metabolism in A549 cancerous cell line. Spectrophotometer, cell culture and HPLC methods were used. Cell viability index showed different potential of cytotoxicity effect for each of the studied agents, among which ECG was more potent. This index decreased significantly over 100 to 250 µM concentrations of treatment with respect to control. Cell treatments also caused considerable increase in ceramide level within cells in a dose-dependent manner. Sphingomyelinase activity increased significantly in treatment with quercetin and catechin. There was significant inhibition in acid ceramidase activity of cell extract in response to each of the three compounds, particularly over 100 µM in comparison with control. Data also showed no significant variation in glycosyl ceramide synthase activity in treated cells with quercetin, whereas the activity decreased significantly by Catechin and/or ECG. It is our conviction that different effects on ceramide metabolism enzymes may be related to various chemical groups on the common structure of the studied compounds. Due to structure-function relationship, these compounds had different effects on ceramide generation. Elevation in ceramide content in A549 cancer cell line induced apoptosis, which led to anti-cancerous effects, as observed in this study.

  Keywords: A549 cell line, catechin, ceramide, epicatechin gallate, quercetin
 • Hernán Cucho, Yolvi López, Carina Caldeira, Anthony Valverde, César Ordóñez, Carles Soler* Pages 284-291

  Sperm morphometry is a part of the semen analysis based on CASA technology and has shown a big role in the prediction of male fertility. This analysis implies the use of stain techniques, although it has been shown that staining can make dramatic changes in the cell morphometry in different species. The aim of the present work was to evaluate the differences in sperm morphometry in Alpaca, introduced by the use of different stain techniques. Single ejaculates from five adult alpacas were used. Samples were recovered by deferent duct deviation surgery technique. Three stain techniques (i.e. Hemacolor, Harri’s Henatoxylin and Diff-Quik) were evaluated. Morphometric analysis was done using ISAS® v1 CASA-Morph system, at 100x bright field objective magnification and a digital video camera with a final resolution of 0.08 µm/pixel. Almost 200 randomly selected cells were automatically analysed per sample and stain technique, considering several sperm-head and midpiece parameters regarding size and shape. Almost all of the parameters showed different levels of difference among the employed techniques. In general, the largest cell heads were the ones stained with Harri’s Hematoxylin and the smallest ones were the ones stained with Diff-Quik. The discriminant parameters used to differentiate between animals better were the head width, area and acrosome percentage. In conclusion, like in other species, alpaca sperm morphometry results were found to be sensitive to the applied stain technique. This implies the necessity of referring clearly the stain technique used in each case to perform comparisons between different works on the same species. None of the employed techniques was superior to the others. In addition, the method used to obtain the samples showed its usefulness and simplicity for repeated samplings.

  Keywords: Diff-Quik, Hemacolor, Harri’s Hematoxylin, semen analysis, sperm morphometry
 • Mahnaz Nasre Taheri*, Gholamhossein Ebrahimipour, Hossein Sadeghi Pages 292-301

  Proteases are important industrial enzymes used in different areas of industry, mainly detergent, food and leather industries. In this study, novel alkaline protease-producing bacterium was isolated from Geinarje hot spring and examined for maximum protease activity to be utilized in washing-powder. The isolated bacterium was cultured in mineral salt medium including 2% Skim Milk. Proteolytic activity of supernatant was measured by caseinolytic method. The effects of pH, temperature, SDS, Tween 80 and EDTA on protease stability and activity were investigated. The detergent compatibility of protease was assayed. On the basis of phylogenetic analysis and morphological as well as biochemical tests, the isolate was identified as a new strain of Brevibacillus borstelensis capable of generating extracellular alkaline protease. The generated protease was determined as alkaline metallo-protease having high activity at 60 oC and pH 9. Moreover, the alkaline protease was stable in the presence of SDS, Tween 80 and H2O2. It is compatible with commercial detergents. Finding proteases capable of degrading proteins in extreme environment (i.e. alkaline pH, high temperature and presence of surfactants) is valuable in biotechnological and industrial practices. Therefore, it can be utilized in detergent formulation in the future.

  Keywords: alkaline protease, Brevibacillus sp., activity, stability, laundry detergent
 • Zahra Noormohammadi*, Mahnoosh Mohammadzadeh Shahir, Donya Fahmi, Seyed Mohammad Atyabi, Farah Farahani Pages 302-310

  Catharanthus roseus is widely cultivated around the world.  Cold atmosphere plasma (CAP) has been used to improve crop plants seed germination, and plant growth. In the present study, three different times of CAP (40, 50 and 60s) were used for the treatment of C. roseus seeds, and the changes in morphological traits, antioxidant enzymes and the genetic content of the treated plants were examined. Cold plasma (50s) markedly raised the seed germination, length of the leaves and the stem length of the plants in comparison with those in the control group. The catalase and peroxidase enzyme activities had the highest value in 60 and 40 s CAP treated plants, respectively. The sequence related amplified polymorphism (SRAP) markers showed the highest degree of genetic diversity in 50s cold plasma treated plants (Ne = 1.388, I = 0.316, He = 0.217, uHe = 0.237 and P % = 50.08). Based on Neighbor Joining, principle coordination analysis (PCoA) and analysis of molecular variance (AMOVA) test, four significantly distant groups were formed. The 40s and 50s cold plasma treated plants stand far from the control plants due to genetic difference. The results indicate that cold atmosphere plasma could be used as an economic and environmentally safe tool in increasing C. roseus growth characteristics in addition to inducing genetic variations.

  Keywords: catalase, genetic diversity, peroxidase, rose periwinkle, SRAP
 • Leila Karami*, Mohammad Modarresi, Mohammad Amin Kohanmoo, Fatemeh Zahabi Ahmadi, Saeed Irian Pages 311-319

  Chamomile (Matricaria chamomilla L.) is a medicinal herb belonging to Asteraceae family. This study was conducted to investigate the effect of trifluralin on the induction of polyploidy in chamomile. Two independent full factorial experiments on seedlings and 2-leaf stage apical buds were performed.  Following morphological, biochemical and cytogenetic analysis, chromosome numbers of 18 and 36 were detected for diploid and tetraploid types, respectively. Morphological and biochemical examinations revealed that an increase in the number of full chromosome set results in a reduction in stomata number per unit area as well as an increase in stomata size, chloroplast number, and chlorophyll content. Induction of ploidy level increments also reduced plant height and increased the number of lateral branches, leaf size, and diameters of stems, flowers and receptacles. It is concluded that a concentration of 22.5 µM trifluralin in both methods is optimum for the production of tetraploid chamomile with the highest rate of polyploidy induction and the lowest percentage of abnormality.

  Keywords: chromosome, concentration, cytological changes, morphological traits, time
 • Ali Bagheri, Mohammad Mahmoodi*, Ali Asghar Maassoumi Pages 320-325

  The distribution patterns of taxa belonging to the section Hypoglottidei DC. were investigated using DIVA-GIS software. Based on Zohary classification, five global patterns, with the exception of widely distributed species, include 1. Centro-Asiatic province, 2. Irano-Anatolian province, 3. Pontic province, 4. East Mediterranean subregion and 5. West Mediterranean subregion, were identified. In addition, the Iranian species of this section were classified in three patterns: 1. Central Zagros 2. Khorasan-Kopet Dagh 3. Central and Eastern Alborz. The maps and distribution patterns of the species were also presented.

  Keywords: endemism, legumes, New World, Old World, phytogeography
 • Maryam Behroozian, Hamid Ejtehadi, Farshid Memariani*, Mohammad Reza Joharchi, Mansour Mesdaghi Pages 326-333

  Stipa richteriana and Galium songaricum are newly recorded species for the flora of Iran, collected from Binalood and Hezar-Masjed Mountains in Razavi Khorassan Province. The geographical distribution of both species is mainly confined to the Middle Asia. Morphological characters of two newly recorded species are compared with their close relatives. Notes on taxonomy, ecology, phytogeography, and conservation status of both species are provided.

  Keywords: biodiversity, conservation, Khorassan-Kopet Dagh, phytogeography, taxonomy
 • Seyed Reza Safavi* Pages 334-337

  Scorzonera incisa, known as an endemic plant to Turkey, has been collected from West Azarbayejan Province, NW. Iran. The species is reported for the first time from the country; it is very similar to Scorzonera calyculata, which is distributed in the western half of Iran and east of Iraq. However, with regard to the particular shape of the achenes of Scorzonera incisa, this species could be separated from Scorzonera incisa. In this paper, the description, the image of the herbarium sample and the distribution map of this species are presented.

  Keywords: Compositae, Iran’s flora, Lactuceae, plant taxonomy, West Azarbayejan
 • Soudeh Siadati, Shahryar Saeidi Mehrvarz, Yasaman Salmaki* Pages 338-346

  Nutlets of 20 taxa of the tribe Marrubieae were examined by scanning electron microscopy (SEM) and detailed descriptions of nutlet micromorphological features for all examined taxa are provided. The nutlets exhibited variation in size, shape, color and surface sculpturing. The nutlets shape of most species studied is ovate, but rounded, broad ovate, elliptic, lanceolate, triangular and oblong can also be found in a few species. Six basic types of the sculpturing pattern of nutlet surface can be distinguished: reticulate, foveolate, scalariform, ruminate, pusticulate and colliculate-granulate. The most common type of nutlet sculpturing among the studied species is reticulate, but the variation in size and shape of their composing cells provided useful diagnostic characters. Our investigation revealed that the type of sculpturing was more useful in taxon delimitation among Marrubium species and allies at the species rank.

  Keywords: diagnostic characters, Labiatae, surface sculpturing, scanning electron microscopy, taxonomy
 • Yasamin Nasseh*, Mohammad Reza Joharchi Pages 347-351

  In this paper, the new taxa Lepidium ferganense (Brassicaceae) was recorded for the flora of Iran for the first time. This taxon belongs to Irano-Turanian region. It was compared with the closest taxa in the present study. In addition, a morphological description, several Illustrations, and a distribution map were presented.

  Keywords: Irano-Turanian, NE Iran, Morphological description, Razavi Khorassan province
 • Saharnaz Rakizadeh, Farideh Attar*, Arash Sotoodeh Pages 352-366

  Achene morphology of 49 taxa of the genus Centaurea L. was studied in terms of 19 different characteristics. On the basis of the variation in these features, some sections, such as sect. Cyanus with hairy hilum, were separated. Despite various differences, C. leuzeoides and C. gilanica were categorized in the section Psephelloideae, a section with lots of character variations within its species. Also, C. albonitens has different characteristics in comparison with other taxa within section Phaeopappus, for example features such as pappus color and the ratio of pappus length to that of achene separated the species from other members of the section. The last but not the least, highly different characteristics were observed in the achene morphology of C. phlomoides as compared with other species in section Cynaroides. Differences such as short pappus and hilum length were found to separate C. phlomoides from other members of sect. Cynaroides. In conclusion, on the basis of the findings of this research, most achene morphological characteristics can be appropriately used as key features for the differentiation of sections in the genus Centaurea. An identification key based on the features of the achene, images related to the achene of the studied species were also presented.

  Keywords: Compositae, Flora Iranica, identification key, Iran, pappus