بررسی طول مناسب پد متاتارس بر روی کاهش پارامترهای مکانیکی زخم پای دیابتی در حین راه رفتن

پیام:
چکیده:
هدف

مطالعات بهترین استراتژی برای کاهش اوج فشار در زیر سر متاتارس ها افزایش سطح با پد متاتارس گزارش کرده است. اما هیچ اطلاعاتی در رابطه با طول مناسب پد متاتارس، در دسترس نمی باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی طول مناسب پد متاتارس بر روی پارامترهای فشار کف پای بیماران دیابتی در حین راه رفتن می باشد.

روش

در این پژوهش از 15 بیمار با میانگین سنی 01/2± 3/63 استفاد شد. همچنین از پد های 18%، 20%، 23% و 25%در صد طول کف پا بهره بردیم. بیماران با پوشیدن این پدها در 5 کوشش جداگانه از روی فوت اسکن RS-scan عبور کردند و ثبت داده صورت گرفت و با آنالیز واریانس با داده های مکرر، داده ها مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته ها

اوج فشار به صورت معنی دار با افزایش طول پد متاتارس در نواحی متاتارس های 1، 3 و 4 کاهش یافت (0.001=p). در مناطق متاتارس های 2 و 5 اختلافی از نظر آمار مشاهده نشد (0.05=p). در پارامتر دوم (اوج زمان اعمال فشار) اختلاف بین پوشش ها در همه ی متاتارس ها معنی دار مشاهده شد (0.001=p). اما نوع معنی داری (افزایشی یا کاهشی) در بین نوع پد و ناحیه متاتارس متفاوت بود. متاتارس های 1 و 2 در پد 18% و 20% زمان اعمال فشار کاهش و در طول پدهای 23% و 25%  افزایش مشاهده شد، اما  متاتارس های 3، 4 و 5 در پد 18% زمان اعمال فشار افزایش و در پدهای 20%، 23% و 25% کاهش اوج زمان اعمال فشار مشاهده شد.

نتیجه گیری

ما در این پژوهش مشاهده کردیم، که با افزایش طول پد اوج فشار در مناطق متاتارس ها کاهش پیدا می کند، اما اثر طول پد بر روی زمان اعمال فشار به ناحیه متاتارس و طول پد بستگی دارد. طول پد نسبت به اندازه پا قدمی رو به جلو برای طراحی کفی مناسب است، که ما پد متاتارس 23% طول پا را به عنوان طول مناسب پد برای طراحان کفی پیشنهاد می کنیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041149 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!