بررسی تاثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک

پیام:
چکیده:

یکی از راهکارهای اصلی بهبود شرایط فیزیکی خاک های تحت کشت، اضافه کردن اصلاح کننده های آلی و معدنی به خاک می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سه نوع ماده اصلاحی شامل هومات پتاسیم، پرمرغ و ورمی کمپوست با درصدهای وزنی متفاوت بر روی خصوصیات فیزیکی خاک و در سطوح مختلف رطوبتی در شرایط مزرعه (تحت کشت گندم) اجراء گردید. طرح به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. مواد اصلاح کننده به طور یکنواخت تا عمق 10 سانتی متری با خاک مخلوط و تیمارهای رطوبتی اعمال شد. قبل و بعد از آزمایش از کرت ها نمونه برداری به عمل آمد. پارامترهای فیزیکی شامل: جرم مخصوص ظاهری (Bd)، رطوبت های ظرفیت مزرعه ای (FC) و نقطه پژمردگی دائم (PWP)، پایداری خاکدانه های مرطوب (WAS)، هدایت هیدرولیکی اشباع (KS)، مقاومت فروروی (PR)، شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف (Si)، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD) و بعد فراکتالی جرمی خاکدانه ها (Dm) محاسبه گردید. نتایج نشان داد مصرف مواد آلی موجب کاهش Bd (89%) و افزایش FC ،PWP (87% و 91%) Ks و WAS (3/7 و 2/5 برابر) می گردد. با افزایش سطوح رطوبتی و مقدار ماده آلی بخصوص هومات پتاسیم، میزان Si کاهش یافت (101%). PR با افزایش سطوح رطوبتی کاهش یافت. بر خلاف انتظار با افزایش میزان ماده آلی،Dm و MWD کاهش یافت. مواد آلی در زمان های طولانی تر و در رطوبت های بالا موجب بهبود پایداری خاکدانه ها می گردد. با توجه به تاثیر مثبت مواد آلی بر بسیاری از پارامترهای فیزیکی خاک، این مواد بخصوص پرمرغ بعلت ارزان‌تر و دردسترس بودن، برای اصلاح خاک ها پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
417 -430
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.