مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی-اجباری و افراد عادی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از مولفه های اساسی اختلال شخصیت وسواسی-اجباری، افکار مزاحم و تکرار شونده است. زیرساخت های شناختی، طرح واره ها و سبک های مقابله ای اجتنابی در اختلال شخصیت وسواسی-اجباری همواره مورد توجه روان شناسان بالینی بوده است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای در افراد دارای اختلال شخصیت وسواسی-اجباری و عادی بود.روش و

مواد

پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه ای) بود. جامعه آماری این پژوهش را بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- اجباری مراجعه کننده به درمانگاه های روان شناسی و روان پزشکی تهران در سال 1396 تشکیل می دهند. از میان مراجعه کنندگان، 140 نفر (70 نفر مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- اجباری و 70 نفر دیگر گروه غیر بالینی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه چندمحوری بالینی، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اجتنابی و پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و با کمک نرم افزار SPSS-18 انجام شد.

یافته ها

میانگین (انحراف معیار) سن گروه شخصیت وسواسی-اجباری (8/4) 37/6 و گروه عادی (7/8) 35/2سال بود. میانگین (انحراف معیار) سبک مقابله ای تسلیم (107) 418/3، جبران افراطی (20/7) 152/4 و اجتناب (18/4) 133/8در افراد دارای اختلال شخصیت وسواسی-اجباری به ترتیب بالاتر از سبک مقابله ای تسلیم (97/3) 382/5، جبران افراطی (16/2) 136/8و اجتناب 109/6(12/1) در گروه عادی است. در گروه شخصیت وسواسی-اجباری، نمرات مولفه های طرحواره های رهاشدگی/ بی ثباتی (6/8) 17/2، بی اعتمادی/ بدرفتاری (7/4) 19/3، محرومیت هیجانی (7/8) 20/9، نقص/ شرم (7/5) 18/7 و انزوای اجتماعی (8/9) 16/4 به ترتیب بالاتر از رهاشدگی/ بی ثباتی (5/1) 14/1، بی اعتمادی/ بدرفتاری (6/4) 12/5، محرومیت هیجانی (7/1) 13/7، نقص/ شرم (5/2) 11/3 و انزوای اجتماعی (7) 12/2 گروه عادی است (0/001>P). میزان تاثیر یا تفاوت برابر با 0/42 می باشد، یعنی 42 درصد تفاوت های فردی در نمرات خرده مقیاس های پژوهش مربوط به تاثیر عضویت گروهی می باشد.

نتیجه گیری

طرحواره های ناسازگار اولیه رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص/ شرم، انزوای اجتماعی و سبک های مقابله ای اجتناب، جبران افراطی و تسلیم گروه دارای شخصیت وسواسی-اجباری از میانگین نمره های گروه غیر بالینی بالاتر بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -379
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041363 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!