ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جامع تجارب ذهن آگاهی در دانشجویان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ذهن آگاهی یک سازه چند بعدی است و ابعاد مختلف آن می تواند بر کاهش و بهبود علایم و نشانه های جسمانی و هیجانی در افراد مبتلا به اختلالات مختلف نقش مهمی ایفا کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جامع تجارب ذهن آگاهی در دانشجویان بود.روش و

مواد

روش این پژوهش از نوع همبستگی و تحلیل عاملی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که در نیم سال اول تحصیلی 98-1397 در حال تحصیل بودند که تعداد 473 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از پرسشنامه جامع تجارب ذهن آگاهی و مقیاس بهوشیاری استفاده شد و داده ها با استفاده از روش های ضریب همبستگی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار آماری SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان پسر (6/2) 25/1و دختر (5/4) 23/8سال بود. پرسشنامه جامع تجارب ذهن آگاهی از سه مولفه تشکیل شده است. میانگین (انحراف معیار) مولفه درک همراه با بینش و تمرکز زدایی فعال (9/5) 52/3، مولفه آگاهی از تجارب درونی و بیرونی (6/5) 48/7، مولفه عمل با آگاهی، پذیرش و جهت گیری بدون قضاوت (5/9) 26/4و ضریب آلفای کرونباخ آن به ترتیب 0/85، 720 و 0/61 به دست آمد. میانگین (انحراف معیار) نمره کل پرسشنامه برابر با (14/8) 127/5و ضریب آلفای کرونباخ آن 0/90 بود. هر سه مولفه پرسشنامه جامع تجارب ذهن آگاهی به همراه نمره کل آن به صورت مثبت با نمرات پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS) همبسته اند (0/01>P).

نتیجه گیری

مطالعه نشان داد که پرسشنامه جامع تجارب ذهن آگاهی در دانشجویان از همسانی درونی و روایی همگرای مناسبی برخوردار بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
426 -438
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041369 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!