طراحی مدل توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی (مطالعه موردی استان کردستان)

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، سنجش تعیین کننده های توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی استان کردستان است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنان کارآفرین ساکن در مناطق روستایی استان کردستان (شهرستان های سنندج، مریوان، سقز و بانه) که از سال 1390 تا پایان سال 1396، در زمینه کشاورزی مشغول به فعالیت بوده، می باشد. 100 نفر از افراد مذکور به صورت طبقه ای تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات لازمه با استفاده از ابزار تحقیق جمع آوری شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی محقق ساخته ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه ای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده است. مدل ارزیابی شده در پژوهش از شاخص های برازندگی قابل قبولی برخوردار بود. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد، مولفه های اجتماعی (0/438= γ، 66/5 = t)، بازاریابی (γ = 0.36, t = 3.41) سیاست گذاری (γ = 0.336, t=4.88),، فردی روانی (γ = 0.284, t = 3.7) و فنی(γ = 0.231, t = 2.62) تبیین کننده ی حدود 62 درصد از تغییرات متغیر قابلیت کارآفرینی کشاورزی و این متفیر نیز(γ = 0.5555, t = 8.68) جمعا تببین کننده 2/40 درصد از تغییرات توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار زنان روستایی مورد مطالعه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -251
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041545 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!