فهرست مطالب

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال سی و سوم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسن زالی*، علیرضا پورابوقداره، احمد قلی پور، شیرعلی کوهکن، علی براتی، مهدی جبارب، معصوم خیرگو، اکبر مرزوقیان صفحات 1-16
  اهداف
  هدف از این تحقیق انتخاب لاین های برتر جو بر اساس تعدادی از صفات مورفو-فنولوژیکی با استفاده از شاخص های مختلف مبتنی بر مدل REML/BLUP و همچنین شاخص SIIG و مقایسه این شاخص ها بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تعداد 17 لاین امیدبخش به همراه دو ژنوتیپ شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سه ایستگاه تحقیقاتی شامل زابل، داراب و گنبد کاووس در سال زراعی 1400-1399 ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین مناطق و لاین های مورد بررسی از نظر همه صفات ارزیابی شده اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج REML نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار وراثت پذیری به ترتیب مربوط به وزن هزاردانه و دوره پر شدن دانه است. شاخص MSTI سه ژنوتیپ G9، G2 و G3 و شاخص FAI-BLUP وMGIDI لاین های G13، G11 و G3 را به عنوان برترین لاین ها از سایر لاین ها و ژنوتیپ های شاهد متمایز کردند. بر اساس نتایج شاخص SIIG، لاین های G7، G2، G8 و G17 جزو لاین های برتر بودند و همچنین عملکرد دانه بیشترین همبستگی را با شاخص SIIG نشان داد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی با مقایسه نتایج به دست آمده از شاخص های مختلف، لاین های انتخابی با شاخص SIIG به-دلیل عملکرد دانه بالا و وزن هزاردانه بیشتر به عنوان لاین های منتخب برای آزمایشات تکمیلی (مانند ارزیابی سازگاری و پایداری) انتخاب شدند. علاوه براین، لاین های انتخابی با استفاده از شاخص های FAI-BLUP وMGIDI زودرس و دارای وزن هزار دانه بالا بودند اما عملکرد آنها از هر دو شاهد آزمایش پایین تر بود.
  کلیدواژگان: پارامترهای ژنتیکی، ژنوتیپ ایده آل، شاخص های انتخاب، روش REML، BLUP، مدل مخلوط
 • زهرا احمدی زاد، نصرت الله عباسی*، سمیه حاجی نیا صفحات 17-33
  اهداف

  یکی از راه های به سمت کشاورزی پایدار افزایش تنوع در بوم نظام های کشاورزی با استفاده از کشت مخلوط گیاهان زراعی است. این پژوهش با هدف کنترل و مدیریت علف های هرز، ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد گلرنگ در کشت مخلوط با عدس اجرا شده است.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در سال زراعی 99-1398 اجرا شد. کرت های اصلی شامل کنترل علف های هرز در دو سطح (کنترل و عدم کنترل علف های هرز) و کرت های فرعی شامل الگوهای مختلف کشت مخلوط (کشت خالص گلرنگ، کشت خالص عدس، کشت مخلوط افزایشی 100 درصد گلرنگ+ 25 درصد عدس، 100 درصد گلرنگ+ 50 درصد عدس، 100 درصد گلرنگ+ 75 درصد عدس، 100 درصد گلرنگ+100 درصد عدس و الگوی کشت جایگزینی 50 درصد گلرنگ+50 درصد عدس) بودند.

  نتایج

  نتایج نشان داد کمترین تعداد گونه (به ترتیب 3/5 و 2/6 گونه در مترمربع)، تراکم (به ترتیب 32 و 26 بوته در مترمربع) و ماده خشک علف های هرز (به ترتیب 2/64 و 6/76 گرم در مترمربع) در الگوی کشت مخلوط افزایشی 100 درصد گلرنگ+ 75 درصد عدس و 100 درصد گلرنگ+ 100 عدس به دست آمد. کشت خالص گلرنگ و عدس بیشترین تراکم و ماده خشک علف های هرز را به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان کارایی مصرف نور در گلرنگ و عدس (به ترتیب 44/4 و 67/4 مگاژول برمترمربع) در کشت مخلوط افزایشی 100 درصد گلرنگ +100 درصد عدس تحت شرایط کنترل علف های هرز به دست آمد. 

  کلیدواژگان: الگوی کاشت، عدس، علف هرز، کارایی مصرف نور، گلرنگ
 • علی اکبر اربابی، علیرضا سیروس مهر*، احمد قنبری، حمیدرضا فنایی صفحات 25-37
  اهداف

  این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیقی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام آفتابگردان انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های خرده شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک استان سیستان و بلوچستان اجرا شد. فاکتور اصلی سطوح کوددهی شامل شاهد (عدم کاربرد کود)، کمپوست (40 تن در هکتار)، اسید هیومیک (5 لیتر در هکتار)، کود شیمیایی (150 کیلوگرم اوره، 100 کیلوگرم فسفر و 100 کیلوگرم پتاس)، تلفیقی کمپوست و اسید هیومیک (20 تن در هکتار کمپوست + 5/2 لیتر در هکتار) و تلفیقی اسید هیومیک و کود شیمیایی (5/2 لیتر در هکتار + 75 کیلوگرم اوره، 50 کیلوگرم فسفر و 50 کیلوگرم پتاس) و فاکتور فرعی سه رقم آفتابگردان شمس، قاسم و هایسان 25 بود.

  یافته ها

  بیشترین قطر طبق (1/22 سانتی متر) از تیمار اسید هیومیک+کمپوست و رقم شمس (3/65درصد افزایش نسبت به شاهد)، وزن 1000 دانه (33/80 گرم) از تیمار اسید هیومیک+کود شیمیایی و رقم شمس (5/63درصد افزایش نسبت به شاهد)، تعداد دانه در طبق (7/581) از تیمار اسید هیومیک+کمپوست و رقم شمس (1/64درصد افزایش نسبت به شاهد) و عملکرد بیولوژیک (11970 کیلوگرم در هکتار) از تیمار اسید هیومیک+کود شیمیایی و رقم شمس به دست آمد. عملکرد بیولوژیک ارقام شمس، قاسم و هایسان 25، در تیمار اسیدهیومیک+کودشیمیایی نسبت به شاهد به ترتیب2/39، 5/31، 5/34 درصد افزایش داشت.

  نتیجه گیری

  کاربرد کودهای آلی و مدیریت تغذیه تلفیقی از جمله روش های موثر برای بهبود ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان بوده که موجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی می شود.

  کلیدواژگان: دانه روغنی، صفات زراعی، کمپوست، کودهای NPK، عملکرد
 • مژگان شکری، علیرضا یدوی*، امین صالحی، محسن موحدی دهنوی، راضیه کرمی صفحات 39-53
  اهداف

  آزمایش به منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی رقم نورمن انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 13 تیمار در 3 تکرار در فروردین ماه 1392 در مزرعه دانشگاه یاسوج انجام شد. تیمار های آزمایش شامل: 1T-شاهد (بدون مصرف کود)، 2T-کاربرد 90 کیلوگرم در هکتار اوره، 3T-کاربرد 10 تن در هکتار ورمی کمپوست، 4T-کاربرد 5 تن در هکتار ورمی کمپوست، 5T-کاربرد کود بارور1 (حاوی ازتوباکتر (100 گرم در هکتار) 6T- کاربرد کود زیستی نانو ذرات عناصر روی، مس، آهن + باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (1 کیلوگرم در هکتار)، 7T- کاربرد 45 کیلوگرم در هکتار اوره + 5 تن درهکتار ورمی کمپوست ، 8T-کاربرد 45 کیلوگرم در هکتار اوره + کود زیستی بارور1، 9T-کاربرد 45 کیلوگرم در هکتار اوره + کود نانو، 10T-کاربرد 5 تن در هکتار ورمی کمپوست + کود نانو، 11T-کاربرد 5 تن در هکتار ورمی کمپوست + کود زیستی بارور1، 12T-کاربرد 45 کیلوگرم در هکتار اوره+ 5 تن در هکتار ورمی کمپوست + کود زیستی بارور1، 13T-کاربرد 45 کیلوگرم در هکتار اوره+ 5 تن در هکتار ورمی کمپوست + کود نانو.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که تیمارهای مختلف کودی نسبت به شاهد بد.ن مصرف کود افزایش معنی داری در صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزا عملکرد، عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن و درصد پروتیین دانه کتان روغنی ایجاد نمودند.

  نتیجه گیری

  تیمار تلفیقی 45 کیلوگرم در هکتار اوره + 5 تن در هکتار ورمی کمپوست + کود نانو نقش قابل ملاحظه ای در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی داشتند.

  کلیدواژگان: عملکرد دانه، کتان روغنی، کود نانو، نیتروژن، ورمی کمپوست
 • غلامرضا حیدری*، شوبو اکبری، حسین جهانی عزیزآبادی صفحات 55-74
  اهداف

  کودهای زیستی شامل یک یا چند گونه ارگانیسم خاک زیست با تراکم جمعیتی زیاد یا فرآورده این موجودات می باشند که با هدف بالا بردن حاصلخیزی خاک و دسترسی گیاه به مواد غذایی، در مزارع پایدار به کار میروند. این آزمایش به منظور بررسی عملکرد و شاخص های رشد در تاریخ های مختلف کاشت تحت تاثیر قارچ مایکوریزا انجام گردید.مواد و

  روش

  آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان در سال 1396 بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل قارچ مایکوریزا در چهار سطح شامل (Funneliformis mossea)،(Rhizophagus intraradices)،(Funneliformis mossea+Rhizophagus intraradices) و بدون مایکوریزا (شاهد) و تاریخ کشت در سه سطح (6 ،16 و 26 تیرماه) بود. در این آزمایش شاخص های رشد و صفات مرتبط با عملکرد ذرت اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت 6 تیرماه بیشترین شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشک حاصل شدو تاریخ کاشت 26 تیر کمترین مقدار این شاخص ها را داشت. بیشترین مقادیر شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول به تیمار Rhizophagus intraradices مربوط بود. در کل کاربرد میکوریزا باعث افزایش تجمع ماده خشک و عملکرد ذرت نسبت به تیمار شاهد شد. برهمکنش قارچ مایکوریزا و تاریخ کاشت نیز سبب افزایش معنی دار وزن خشک بلال و عملکرد بیولوژیک گردید.

  نتیجه گیری

  بررسی اثرات قارچ مایکوریزا و تاریخ کاشت بر روند رشد نشان داد که تیمار ترکیبی تاریخ کاشت شش تیرماه و قارچ Rhizophagus intraradices از لحاظ شاخص های رشدی، وزن خشک بلال و بوته و عملکرد بیولوژیک از برتری برخوردار بود.

  کلیدواژگان: سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، ذرت علوفه ای، مایکوریزا، وزن خشک بلال
 • ظهراب اداوی*، حمید دهقان زاده جزی صفحات 75-87
  اهداف

  برای داشتن یک نظام کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده هایی که جنبه های بوم شناختی را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند، ضروری به نظر می رسد.

  مواد و روش ها

  به منظور ارزیابی کاربرد کود نیتروژن و تلقیح بذر با آزوسپیریلوم لیپوفروم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال 1399 در دانشگاه پیام نور فریدونشهر اجرا شد. فاکتورهای آزمایش، تلقیح بذر با آزوسپیریلوم لیپوفروم در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح بذر) و کود دامی چهار سطح (صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار) بودند.

  یافته ها

  با افزایش مصرف کود دامی تا 30 تن در هکتار، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به طور معنیداری افزایش یافت. همچنین در مقایسه با تیمار عدم تلقیح، تلقیح با کود آزوسپیریلوم تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد چترک در چتر و وزن هزار دانه را افزایش داد. بررسی میانگین اثر متقابل کودهای آزوسپیریلوم و دامی نشان داد که تیمار تلقیح با کود آزوسپیریلوم و مصرف 10 تن کود دامی، بیشترین عملکرد دانه (33/81 گرم در متر مربع) را تولید کرد.

  نتیجه گیری

  اجزای عملکرد با افزایش سطوح کود دامی و حضور باکتری افزایش یافت اما به نظر میرسد در خاکی که به لحاظ عناصر غذایی (کاربرد کود دامی) در وضعیت مناسبی است، اثرات مفید باکتری به خوبی بروز نمی کند.

  کلیدواژگان: باکتری، تلقیح بذر، عملکرد، کودهای بیولوژیک، زیره سبز
 • امیر میزانی، جعفر مسعودسینکی*، شهرام رضوان، محمد عابدینی اسفهلانی، علی دماوندی صفحات 97-119
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر نانو کود پتاسیم، فولویک اسید و کیتوزان بر صفات کمی کنجد (رقم اولتان) تحت رژیم های مختلف آبیاری اجرا شد.
  مواد و روش ها
  آزمایش مزرعه ای در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان به-صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1399 با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش رژیم های آبیاری (آبیاری کامل: بدون تنش، قطع آبیاری در ابتدای تشکیل بذر در داخل کپسول: تنش متوسط و آغاز شکل گیری ساختار گل: تنش شدید) به عنوان عامل اصلی و غلظت های نانو کود پتاسیم (صفر، 5/1 و 5/2 در هزار) و محلول پاشی ترکیب کیتوزان (پنج گرم در هکتار) و فولویک اسید (دو کیلوگرم در هکتار) در چهار سطح به عنوان عوامل فرعی مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  کاربرد نانو کود پتاسیم به همراه فولویک اسید و کیتوزان افزایش محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد دانه و محتوای روغن و پروتیین دانه را نشان داد که تحت تنش شدید خشکی قابل ملاحظه بود. کاربرد 5/1 در هزار نانو کود پتاسیم با کیتوزان تحت شرایط بدون تنش، بالاترین میانگین تعداد کپسول در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن و عملکرد پروتیین را در پی داشت. بیشترین محتوای روغن و پروتیین دانه (به ترتیب 79/48 و 12/25 درصد) در استفاده از ترکیب کیتوزان و فولویک اسید در شرایط بدون تنش به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (2/2249 کیلوگرم در هکتار) در کاربرد کیتوزان به همراه 5/1 در هزار نانو کود پتاسیم تحت شرایط بدون تنش مشاهده شد.
  کلیدواژگان: خشکی، رنگیزه فتوسنتزی، عملکرد دانه، کودهای آلی، محتوای روغن
 • غلامرضا محمدی*، علی رشیدزاده، پیام پزشک پور صفحات 121-135
  اهداف
  این مطالعه به منظور بررسی اثر روش‏های مختلف خاکورزی شامل حفاظتی و مرسوم بر صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت دانه چند رقم نخود پاییزه اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  آزمایش بصورت اسپلیت‏پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1400-1399 اجرا شد. روش‏های خاک‏ورزی شامل خاک ورزی مرسوم، خاک ورزی کاهشی و بدون خاک‏ورزی به عنوان فاکتور اصلی و ارقام نخود (عادل، آرمان، هاشم، منصور، آزاد، آزکان، آکسو و گوکسو) به عنوان فاکتور فرعی لحاظ شدند.
  یافته ها
  در بین صفات مورد بررسی تنها وزن صددانه به طور معنی داری تحت تاثیر سیستم های خاک ورزی و اثر متقابل خاک ورزی و رقم قرار گرفت. بالاترین وزن صددانه (42 گرم) در رقم آکسو تحت سیستم بدون خاک ورزی به دست آمد، در صورتی که کمترین مقدار این صفت در هر سه سیستم خاک ورزی در ارقام آرمان و هاشم ثبت شد. با وجود این، اثر رقم بر صفات وزن صددانه، تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت، شاخص تلاش زادآوری و درصد پروتیین دانه معنی دار بود. بالاترین شاخص برداشت (47 درصد) در رقم عادل و بیشترین میزان پروتیین دانه (19 درصد) در رقم منصور مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، یافته های این پژوهش نشان داد، عملکرد نخود و صفات مرتبط با آن (به استثنای وزن صددانه) و نیز کیفیت دانه به طور معنی داری تحت تاثیر روش های خاک ورزی قرار نگرفتند. بین ارقام مورد بررسی نیز از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری دیده نشد، اگرچه اختلاف بین آن ها از نظر برخی از صفات مرتبط با عملکرد و نیز درصد پروتیین دانه معنی دار بود.
  کلیدواژگان: بهره وری از بارش، بی خاک ورزی، پروتئین دانه، خاک ورزی رایج، شاخص تلاش زادآوری، کم خاک ورزی
 • مینا امانی، محسن سبزی نوجه ده*، سعیده علیزاده سالطه، مهدی یونسی حمزه خانلو صفحات 134-156
  اهداف

  قارچ های میکوریز آربوسکولار از عوامل بهبوددهنده رشد و عملکرد ‏گیاهان هستند. این قارچ‎‏ ‏‎ها از طریق ایجاد ‏تغییرات ‏در برخی از خصوصیات ریشه و جذب عناصرغذایی در ‏گیاهان میزبان موجب تخفیف در اثرات تخریبی حاصل ‏از تنش کمبود آب می‎‏ ‏‎شوند. مطالعه حاضر با ‏هدف ارزیابی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ‏ریحان‎ ‎در شرایط گلخانه-‏‏‎ای تحت تاثیر تنش رطوبت به همراه سه گونه ‏قارچ میکوریز آربوسکولار بر روی صفات ‏مورفولوژیکی یا زراعی، ‏رنگیز ه های گیاهی، درصد و عملکرد اسانس این گیاه انجام شد. ‏

  مواد و روش ها

  ‏آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح ‏پایه بلوک‎‏ ‏‎های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. ‏فاکتورهای ‏آزمایشی شامل تنش رطوبت در چهار سطح 25‏‎ ‎‏(تنش شدید)، 50 (تنش متوسط)، 75 (تنش ملایم) و 100 ‏‏(بدون تنش) درصد ‏ظرفیت ‏مزرعه ای، سه گونه قارچ میکوریز آربوسکولارClarodeoglomus etunicatum (Glomus ‎etunicatum), Funneliformis mosseae (Glomus mosseae), Rhizophagus irregularis (Glomus ‎intraradices)‎‏‎‏ و‏ تیمار شاهد بود. ‏

  یافته ها

  مطابق نتایج به دست آمده ‏افزایش سطح تنش ‏کم‎ ‎آبی باعث کاهش عملکرد بخش هوایی، به عنوان عملکرد ‏اقتصادی ریحان گردید اما همزیستی با میکوریز باعث ‏کاهش اثرات مخرب تنش کم‎ ‎آبی بر گیاه شد. ‏مقادیر پایین و ‏متوسط تنش کم‎ ‎آبی ‏درصد اسانس را افزایش و ‏عملکرد اسانس را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج آزمایش می توان بیان کرد که ‏F. mosseae‏ در مقایسه با سایر گونه ها تاثیر بیشتری در ‏‏بهبود ‏اثرات سوء ناشی از تنش کم آبی در اکثر صفات مورد ارزیابی داشت. درحالی که تاثیر قارچ‏‎ R. irregularis ‎‏بر ‏درصد و عملکرد اسانس بالاتر از گونه ‏‎ F. mosseae‏‏بود.

  کلیدواژگان: اسانس، تنش کم آبی، ریحان، عملکرد زراعی، میکوریز آربوسکولار.‏
 • مالک مزبانی نصر، علی منصفی*، پیمان حسیبی صفحات 157-171
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات مدیریت بقایا و کنترل علف های هرز بر کاهش عناصر غذایی توسط علف هرز و جذب عناصر غذایی توسط گندم تحت تاثیر برگرداندن، سوزاندن و خارج کردن بقایا و کنترل شیمیایی علف های هرز، اجرا گردید. این پژوهش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل مدیریت بقایا؛ مخلوط کردن، سوزاندن و خارج کردن بقایای کنجد؛ تیمار مهار علف های هرز؛ شاهد، 2,4-D+MCPA 5/1 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی، آتلانتیس، 5/1 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و متریبیوزین 200 گرم در هکتار به صورت پس رویشی استفاده گردید. رقم گندم مورد مطالعه در این پژوهش رقم مهرگان بود. در مرحله 30 روز پس از کاشت، وزن خشک علف های هرز در شرایط سوزاندن و خارج کردن بقایا به ترتیب برابر با 4/12 و 1/12 گرم در متر مربع بود که بسیار بالاتر از میانگین وزن خشک علف های هرز در شرایط برگرداندن بود. بیشترین میزان نیتروژن در علف های هرز مربوط به تیمارهای عدم کنترل و آتلانتیس تحت شرایط سوزندان بقایا بود. بیشترین مقدار نیتروژن دانه با میانگین 46/87 کیلوگرم در هکتار، مربوط به تیمار متریبوزین در شرایط برگرداندن بقایا بود که برتری آماری معنی داری نسبت به سایر سطوح تیماری داشت. به طور کلی از نظر وزن خشک علف های هرز و مقدار برداشت شده عناصر غذایی توسط اجزای مختلف گندم و علف هرز، برگرداندن بقایا در کاهش وزن ماده خشک و افزایش قدرت رقابت پذیری گیاه گندم با علف های هرز به واسطه فراهم نمودن شرایط رشدی بهتر برای گندم می باشد.
  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، عناصر غدایی، کشاورزی پایدار، کنترل شیمیایی، وزن خشک علف های هرز
 • لیلی صفایی*، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، داوود امین ازرم صفحات 173-184
  اهداف

  آویشن شیرازی (Zataria multiflora L.) گیاهی دارویی و ارزشمند از نظر اقتصادی می‏باشد که مواد موثره آن در داروسازی استفاده می‏شود. از آنجا که تحقیقات در زمینه زراعی روی این گیاه ناچیز است از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی واکنش جمعیت‏های جمع آوری شده از رویشگاه‏های مختلف گیاه به کشت در یک محل پایه ‏گذاری گردید.

  مواد و روش‏ها: 

  آزمایش طی سال‏های 1398- 1396 در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار روی سه جمعیت آویشن شیرازی از رویشگاه ‏های استان شامل جمعیت‏های باغ ‏بهادران، فولادشهر و شهرضا انجام شد.

  یافته‏ ها:

   جمعیت‏ها از نظر اکثر صفات مورد مطالعه تفاوت معنی‏داری داشتند. جمعیت باغ‏بهادران، با متوسط عملکرد بذر، عملکرد خشک اندام هوایی و عملکرد اسانس (به ترتیب 3/3، 1764 و 2/60 کیلوگرم در هکتار) تیمار برتر تشخیص داده شد. تفاوت صفات عملکرد اندام هوایی، اسانس و بذر جمعیت‏ها در سال‏های آزمایش معنی‏دار بود. برهمکنش جمعیت در سال نشان داد که جمعیت باغ‏بهادران در سال دوم از عملکرد بذر و اندام هوایی بالاتری برخوردار بود ولی تفاوت معنی‏داری با جمعیت شهرضا نشان نداد. 18 ترکیب در اسانس جمعیت‏ها وجود داشت و کارواکرول ترکیب غالب اسانس بود که مقدار آن از 2/31 تا 61 درصد در دو سال آزمایش متغیر نشان داد.

  نتیجه‏ گیری:

   جمعیت‏های مورد مطالعه تنوع ژنتیکی برای صفات مختلف از جمله عملکرد اندام هوایی، عملکرد بذر و درصد اسانس داشتند که می تواند زمینه‏ ساز انجام کارهای اصلاحی گردد. همچنین گیاه منبع خوبی به منظور تامین ترکیب کارواکرول مورد استفاده در صنایع غذایی و دارویی می‏باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد، اسانس، نعناعیان، کارواکرول، Zataria multiflora
 • نسترن صلحی اسکویی، فائزه زعفریان*، رحمت عباسی، بنیامین ترابی صفحات 185-202
  اهداف

  غلبه بر نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی، یک چالش جهانی محسوب می شود و از میان سازوکارهای ارایه شده نیز کلیدی ترین راه حل، افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح از طریق حذف یا کاهش خلاء عملکرد خواهد بود. لذا این تحقیق به برآورد عملکرد پتانسیل و خلاء عملکرد و شناسایی عوامل محدودکننده ی تولید با هدف افزایش بهره وری پرداخته است.

  مواد و روش ها

  به منظور کمی سازی تولید و برآورد خلاء عملکرد برنج در شالیزارهای قایمشهر، از داده های جمع آوری شده شالیزارها استفاده شد. اطلاعات مربوط به عوامل مهم مدیریتی، خاکی و گیاهی، در طول دوره ی رشد ثبت گردید. سپس با استفاده از روش آنالیز خط مرزی به محاسبه ی خلاء عملکرد، عملکرد پتانسیل و مقادیر بهینه ی پارامترهای خلاء عملکرد و تعیین همزمان بهترین مدیریت ها پرداخته شد.

  یافته ها

  در تحقیق حاضر تابع درجه ی دوم به خوبی توانست روند تغییرات عملکرد را در ارتباط با صفات مختلف توصیف نماید. مقادیر حداقل های مطلوب لازم از هر عامل، برای حصول به بالاترین عملکردها مشخص شدند. مقدار میانگین عملکرد بهینه و میانگین عملکرد واقعی کشاورز به ترتیب 9229 و 5160 کیلوگرم در هکتار و مقدار خلاء عملکرد 4069 کیلوگرم در هکتار معادل 8/43 درصد عملکرد پتانسیل برآورد شد.

  نتیجه گیری

  آنالیز خط مرزی به بهره وری بیشتر و دست یابی به راه های افزایش تولید همراه با کاهش خلاء عملکرد در منطقه، کمک قابل توجهی نمود. توصیه می شود که این روش به عنوان یک آنالیز کاربردی در کنار سایر روش ها، برای گیاهان زراعی مختلف و در مناطق دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آنالیز خط مرزی، برنج، خلاء عملکرد، عملکرد پتانسیل، مقادیر بهینه
 • کاوه لیموچی*، سید عطاءالله سیادت صفحات 203-229

  این پژوهش به صورت کرت های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در استان خوزستان با هدف تعیین بهترین روش کشت برنج در دو سال (1397 و 1398) انجام شد. سه شیوه کاشت (خشکه کاری، نشایی و مستقیم یا رایج منطقه)، 16 سطح مختلف هورمون های اکسین و سالسیلیک اسید به صورت پرایمینگ بذری و تیمارهای مختلف اسپری برگی با مقدار 1 و 2 لیتر در هکتار و زمان های اسپری مختلف در مراحل پنجه زنی و ظهور خوشه بر ژینوتیپ های مختلف برنج مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نتایج تچزیه مرکب نشان داد بین اثرات اصلی و متقابل صفات تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. عملکرد دانه و اجزای عملکرد به همراه کلیه صفات رویشی و زایشی (وزن پانیکول، وزن هزاردانه، تعداد دانه پر و پوک در پانیکول) که می توانند از طریق فتوسنتز جاری یا انتقال مجدد باعث افزایش عملکرد دانه گردند بیشترین مقدار خود را در روش کشت نشایی به دلیل ایجاد شرایط بهینه و مطلوب رشد در راستای تنش زدایی دارا بودند. در بین تیمارهای هورمونی بیشترین مقدار عملکرد دانه و اجزای عملکرد در پرایمینگ تلفیقی بذر با هر دو هورمون رشدی اکسین و سالیسیلیک اسید به دلیل مکمل هم بودن دو هورمون رشدی در تنظیم واکنش های بیوشیمیایی و مرفولوژیکی گیاه که هرچه زمان استفاده از این هورمون ها زودتر باشد به لحاظ زمان بر بودن، تاثیر سازگاری به مراتب بیشتری داشتند که در روش پرایمینگ به دلیل ایجاد مقاومت و تسریع در رشد، مشاهده شدند.

  کلیدواژگان: برنج، ژنوتیپ، روش کشت، هورمون، زایشی، پانیکول، دانه
 • عبدالله جوانمرد*، سمیه محسنی، مصطفی امانی ماچیانی، ریحانه حبیبی ماچیانی صفحات 231-250

  آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال 1400 اجرا شد. فاکتور اصلی، سطوح مختلف آبیاری در سه سطح، آبیاری پس از 20 درصد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی به عنوان شاهد، آبیاری پس از 40 درصد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی به عنوان تنش خفیف و آبیاری پس از 60 درصد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی به عنوان تنش شدید و فاکتور فرعی منابع مختلف کودی شامل عدم محلول پاشی، کاربرد کودهای ماکرومیکس گلد، اکوکویل میکرومیکس و ویتالیم فورت به صورت محلول پاشی بودند. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین وزن خشک کل در شرایط نرمال آبیاری با کاربرد کود ماکرومیکس گلد و تنش شدید بدون مصرف کود حاصل شد. با افزایش تنش خشکی از میزان وزن خشک کل کاسته شد. به طوری که میزان این صفت در تنش های خفیف و شدید به ترتیب 1/10 و 8/27 درصد نسبت به شرایط نرمال کاهش یافت. همچنین، میزان صفت ذکر شده با کاربرد کودهای ماکرومیکس گلد، ویتالیم فورت و اکوکویل مکس به ترتیب 1/25، 7/24 و 4/16 درصد نسبت به عدم مصرف کود افزایش یافت. علاوه بر این، بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس مریم گلی در تنش خفیف با کاربرد کود ماکرومیکس گلد بدست آمد. بر اساس آنالیز ترکیبات اسانس، بیشترین میزان سیس توجن ، کامفور و سینیول در تنش خفیف با کاربرد کود ماکرومیکس گلد بدست آمد.

  کلیدواژگان: توجن، درصد اسانس، کم آبی، گیاهان دارویی، ماکرومیکس گلد
 • شهروز خرمی*، حسین راحلی، مجید حسنی مقدم، شاپور ظرفیان صفحات 251-267

  شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر عوامل موثر بر میزان مصرف سموم توسط کشاورزان پرداخته شد و سپس با استفاده از شاخص های شناسایی شده، عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفت.پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار اصلی تحقیق تدوین شد. جامعه آماری پژوهش کشاورزان شهرستان مشکین شهر می‏باشد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر به دست آمد که بین کشاورزان در سال زراعی 2021-2020 توزیع گردید. همچنین پایایی و روایی پرسش نامه طراحی شده بر اساس آلفای کرونباخ و آزمون بارهای عاملی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش بررسی روابط بین شاخص های موثر بر میزان مصرف سموم با معادلات ساختاری مورد استفاده شد.نتایج بررسی تحلیل عاملی تاییدی نشان داد گویه ها بار عاملی بالاتر از 0.5 داشتند، همچنین در بررسی تاثیر شاخص های مختلف بر میزان مصرف سموم توسط کشاورزان نتایج نشان می دهد که شاخص های موثر شامل؛ ویژگی های شخصیتی که شامل درآمد، تحصیلات، سن و متغیرهای دیگر که به صورت طیف لیکرت بودن بر متغیر مکنون ویژگی های شخصیتی کشاورزان تاثیر دارد و در بررسی تاثیر شاخص های مختلف نشان می دهد که، نتایج نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی با ضریب تاثیر 099/0 بر میزان مصرف سموم توسط کشاورزان در سطح یک درصد تاثیر معناداری دارند. متغیر عوامل اقتصادی با ضریب تاثیر 106/0 در سطح یک درصد، تاثیر معنادار و مثبتی دارد. متغیر عوامل اجتماعی - فرهنگی نیز با ضریب تاثیر 97/0 در سطح یک در صد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: شهرستان مشکین شهر، عوامل موثر، معادلات ساختاری، مصرف سموم، شناسایی و دسته بندی
 • مرضیه منافی ملایوسفی*، باب الله حیاتی صفحات 269-288
  اهداف

  این مطالعه با هدف ارزیابی پایداری کشت محصولات برگزیده استان آذربایجان شرقی انجام شد. ارزیابی پایداری کشاورزی گام مهمی جهت تدوین الگوهای پایدار کشت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک استان است.

  مواد و روش ها

  به منظور ارزیابی پایداری تولید محصولات کشاورزی ترکیبی از دو روش آنتروپی و الکتره مورد استفاده قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال 1395 جمع-آوری شد.

  یافته ها

  راندمان آبیاری، درصد پوشش بیمه محصولات کشاورزی، بهره وری زمین و مصرف کود شیمیایی فسفات در هکتار بعنوان مهم ترین شاخص های پایداری تولید محصولات کشاورزی شناخته شدند که بیش از 50 درصد وزن نسبی شاخص ها را به خود اختصاص داده اند. مقایسه پایداری تولید محصولات کشاورزی نشان داد که کشت چغندر، گلرنگ، ذرت علوفه ای، گندم آبی و پنبه نسبت به سایر محصولات دارای پایداری کشاورزی بالاتری است.

  نتیجه گیری

  کشت گیاهان صنعتی و علوفه ای در مقایسه با سایر محصولات رایج استان دارای پایداری کشاورزی بیشتری هستند و در مقابل کشت کلزا و یونجه هیچ مزیتی از لحاظ پایداری کشاورزی در استان آذربایجان شرقی ندارند، لذا انتظار می رود این امر در برنامه ریزی های آتی الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد. همچنین با افزایش راندمان آبیاری و ترویج بیمه کشاورزی در بین زارعین استان، می توان پایداری تولید سایر محصولات کشاورزی را افزایش داد.

  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، آنتروپی شانون، الکتره، پایداری کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی
 • زکیه داودنیا، صدیقه هاشمی بناب*، مرتضی مولایی صفحات 289-302
  هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی کارایی فنی و کارایی زیست محیطی در تولید انگور شهرستان بیجار می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی کارایی فنی و کارایی زیست محیطی از روش تابع مرزی تصادفی (SFA) با رویکرد نهاده محور استفاده شده است. در مطالعه ی حاضر برای ارزیابی کارایی زیست محیطی، نهاده های کود شیمیایی، سم و گوگرد به عنوان نهاده های زیانبار در نظر گرفته شده است. داده های این تحقیق از 170 باغ انگور این شهرستان در سال 1397 بدست آمده است.میانگین کارایی فنی با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی (SFA) با فرم ترانسلوگ، 70 درصد به دست آمد که نشان می دهد واحدهای مورد مطالعه تا 30 درصد می توانند کارایی خود را افزایش دهند. حداقل و حداکثر میزان کارایی فنی به ترتیب 26 و 93 درصد به دست آمد که بیانگر شکاف زیاد (67 درصدی) بین کارایی واحد های مورد مطالعه می باشد. پایین ترین و بالاترین کارایی زیست محیطی به دست آمده به ترتیب برابر با 49 و 99 درصد و میانگین آن برابر با 92 است. بر اساس نتایج حاصل می توان گفت که به طور متوسط امکان افزایش 8 درصدی در کارایی زیست محیطی باغات انگور این منطقه وجود دارد. با توجه به بالا بودن میانگین کارایی زیست محیطی، این نتیجه به دست می آید که بیشتر تولید کنندگان انگور در مصرف کودها و سموم شیمیایی ملاحظات زیست محیطی را در نظر گرفته اند لذا تشویق و معرفی باغدارانی که بیشترین میزان کارایی را داشته اند میتواند نقش مثبتی در جهت استفاده صحیح از منابع و کاهش الودگی های زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار کشاورزی در منطقه بشود، داشته باشد.
  کلیدواژگان: انگور، تابع مرزی تصادفی، شهرستان بیجار، کارایی زیست محیطی، کارایی فنی
 • هیوا نیکدل، جلیل شفق کلوانق*، صفر نصرالله زاده، یعقوب راعی، همایون کانونی صفحات 303-321
  اهداف

  این پژوهش به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط نخود و بالنگوی شهری و تعیین بهترین نسبت الگوی کشت مخلوط این دو گونه در شرایط دیم شهرستان سقز انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1400-1401 در شهرستان سقز اجرا شد. فاکتور اول شامل، 3 زمان کاشت (پاییزه، انتظاری، بهاره)، فاکتور دوم در 3 سطح شامل ارقام نخود سارال، نصرت، آنا و فاکتور سوم در 5 الگوی کشت شامل کشت خالص نخود، (25 درصد بالنگوی شهری: 100 درصد نخود)، (50 درصد بالنگوی شهری: 100درصد نخود)، (75 درصد بالنگوی شهری: 100 درصد نخود) و کشت خالص بالنگو بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین ارقام نخود از نظر ارتفاع بوته اختلاف معنی داری در سطح یک درصد از لحاظ زمان کاشت وجود دارد. بیشترین تعداد دانه در بوته نخود در رقم آنا در فصل زمستان و در کشت خالص بدست آمد. کارایی استفاده از زمین مثبت و بزرگتر از یک بود. نسبت رقابت در الگوی کشت 100:50 در فصل پاییز و رقم نصرت بیشترین میزان بود. بیشترین میزان شاخص بهره وری سیستم به نسبت کاشت 100:25 رقم نصرت در فصل بهار تعلق داشت.

  نتیجه گیری کلی:

   الگوی کشت مخلوط 100:25 بالنگوی شهری و رقم نخود نصرت در کشت انتظاری در شرایط آب و هوایی شهرستان سقز مناسب و می تواند به عنوان الگوی کشت مخلوط مناسب توصیه نمود.

  کلیدواژگان: الگوی کشت، شاخص بهره وری، عملکرد، کارایی استفاده از زمین، کشت مخلوط
 • غلامرضا حمزه پور، احمد توبه، داود حسن پناه، سلیم فرزانه* صفحات 323-341
  اهداف

  خشکی یکی از مهم ترین تنش های محیطی در بوم نظام های زراعی است. مطالعه به منظور گزینش ژنوتیپ های متحمل سیب زمینی به تنش خشکی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به روش بلوک های خرد شده نواری در سه تکرار طی دو سال زراعی در اردبیل اجرا شد. دو سطح آبیاری بدون تنش و تنش به عنوان فاکتور عمودی و 20 ژنوتیپ سیب زمینی به عنوان فاکتور افقی مقایسه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد کلیه صفات اندازه گیری شده تحت اثر تیمار های تنش و ژنوتیپ ها قرار گرفت. تحت تیمار تنش ژنوتیپ 905675 بیش ترین عملکرد غده و وزن غده در بوته را به خود اختصاص داد. کم ترین مقدار عملکرد غده و وزن غده در بوته از رقم مارفونا به دست آمد. به علاوه با اعمال تنش، فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی افزایش نشان دادند. بیش ترین میزان قند احیاکننده با 122 درصد، ویتامین ث با 63 درصد، پرولین با 106 درصد و فعالیت آنزیم کاتالاز با 249 درصد افزایش نسبت به شرایط بدون تنش در ژنوتیپ 905675 مشاهده شد. بیش ترین فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و پلی فنل اکسیداز به ترتیب با 214 و 42 درصد افزایش متعلق به ژنوتیپ 901375 بود.

  نتیجه گیری

  در کل با در نظر گرفتن میزان تغییرات عملکرد غده، وزن غده در بوته و افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی، ژنوتیپ های 905675، 901575 و 901375 به ترتیب به عنوان ژنوتیپ های متحمل و دارای پتانسیل عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و عدم تنش انتخاب شدند و ارقام میلوا، جلی و مارفونا به عنوان ارقام حساس قابل معرفی هستند.

  کلیدواژگان: پرولین، عملکرد غده، قطع آبیاری، قند احیا کننده، کاتالاز، ویتامین ث
 • داود سقفی، محمدرضا ساریخانی*، شاهین اوستان، عزت الله اسفندیاری صفحات 343-361
  سابقه و هدف

  گیاه کینوا به عنوان گیاه شورپسند اختیاری به واسطه ارزش غذایی و پتانسیل بالای تولید در شرایط سخت محیطی، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات مایه زنی برخی باکتری های ریزوسفری گیاهان شورپسند بر رشد گیاه کینوا تحت تنش شوری طراحی و اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  آزمون گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، اجرا شد. در ابتدا بذور کینوا با باکتری های انتخاب شده B2, B3, B4, B5, B6) و شاهد بدون باکتری مایه زنی شدند و در ادامه چهار سطح شوری (شاهد S1)، 5/7 (S2)، 15 (S3) و 25 (S4) دسی زیمنس برمتر در گلدان ها اعمال گردید. پس از تکمیل دوره رشد رویشی شاخص های رشدی، عملکردی و تغذیه ای گیاه اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، با افزایش سطوح شوری شاخص های رشد (به جز کلروفیل) و ترکیب یونی (به جز سدیم) گیاه کینوا کاهش یافت. استفاده از باکتری ها منجر به افزایش معنی دار کلروفیل (تا 5/10 درصد)، ارتفاع (تا 43/15 درصد)، وزن تر ریشه (تا 27/20 درصد)، وزن تر و خشک اندام هوایی (به ترتیب تا 27/10 و 36/11 درصد)، عملکرد بیولوژیک (تا 41/10 درصد)، کل زیتوده خشک (تا 12 درصد)، عملکرد دانه (تا 07/11 درصد) و مقدار جذب سدیم، پتاسیم، فسفر اندام هوایی به ترتیب تا 31/36، 11/22، 52/10 درصد در مقایسه با تیمار شاهد شد.

  نتیجه گیری

  در این آزمایش استفاده از باکتری ها منجر به بهبود معنی دار تحمل گیاه کینوا به تنش شوری شدند و در این میان اثر باکتری B3 در ارتقای شاخص های رشد و عملکرد کینوا بیشتر بود.

  کلیدواژگان: تنش شوری، باکتری های ریزوسفری، کینوا، شاخص های رشد، عملکرد
|
 • Hassan Zali *, Alireza Pour-Aboughadareh, Ahmad Gholipour, Shirali Kohkan, Ali Barati, Mehdi Jabari, Masoome Kheirgoo, Akbar Marzooghian Pages 1-16
  Background and objectives
  The aim of this study was to select of the barley superior lines based on some of morpho-phenological traits using various indices based on REML/BLUP model and as well as the SIIG index and comparison of these indices.
  Materials and methods
  A set of 17 promising lines along two checks were evaluated in a RCBD with three replications at three research stations including Zabol, Darab, and Gonbad Kavous during the 2020-2021 cropping year.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the test regions and genotypes in terms of all measured traits. The results obtained by REML model indicated that the highest and lowest heritability values were related to 1000-grain weight and grain filling period, respectively. The MTSI index identified lines G9, G2 and G3 as superior lines, while the FAI-BLUP index identified G13, G11 and G3 as the best lines based on their traits and grain yield. Based on the SIIG index, lines G7, G2, G8 and G17 were identified as the most superior lines.
  Conclusion
  In general, by comparing the results obtained from different indices, selected lines with SIIG index due to high grain yield and high 1000-grain weight were chosen as selected genotypes for complementary tests. In addition, the selected genotypes using FAI-BLUP and MGIDI indices were early maturity and had a high 1000-grain weight, but their grain yield were lower than both checks of experiment.
  Keywords: ideal genotype, Genetic parameters, mixed model, selection indexes, REML, BLUP method
 • Zahra Ahmadizad, Nosratolah Abbasi *, Somayeh Hajinia Pages 17-33
  Objectives

  One of the ways to sustainable agriculture is to increase the diversity in the ecosystem of agricultural systems by using intercropping of crops. The aim of this study was to control and manage weeds, evaluate the growth characteristics and yield of safflower mixed with lentils.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted in the form of split plots in a randomized complete block design with three replications in the research farm of the Faculty of Agriculture, Ilam University, in the 2019-2020. Main plots include weed control at two levels (weed control and non-weed control) and sub-plots include different intercropping patterns (monoculture safflower, monoculture lentil, additive intercropping 100% safflower + 25% lentils, 100% safflower + 50% lentils, 100% safflower + 75% lentils, 100% safflower + 100% lentils and replacement pattern 50% safflower + 50% lentils).

  Results

  The results showed the lowest number of species (3.5 and 6.2 species per m2, respectively), density (32 and 26 plants per m2, respectively) and weed dry matter (64.2 and 76.6 g m-2, respectively) in additive intercropping 100% safflower + 75% lentils and 100% safflower + 100 lentils. Monoculture safflower and lentils had the highest density and dry matter of weeds. The highest radiation use efficiency in safflower and lentils (4.44 and 4.67 mj m-2, respectively) was obtained in the additive intercropping 100% safflower + 100% lentils under weed control conditions.

  Keywords: Planting pattern, Lentils, Weeds, Radiation Use Efficiency, Safflower
 • Aliakbar Arbabi, Alireza Sirousmehr *, Ahmad Ghanbari, Hamidreza Fanaei Pages 25-37
  Background & Objective

  This study was conducted to evaluate the effect of chemical, organic and integrated fertilizers on some characteristics of sunflower cultivars.

  Materials and Methods

  The experiment was carried out in the form of split plots in the form of a randomized complete block design in three replications at the Zahak Agricultural Research Station in Sistan and Baluchistan province. The main factor including control (no fertilizer application), compost (40 tons per hectare), humic acid (5 liters per hectare), chemical fertilizer (150 kg urea, 100 kg phosphorus and 100 kg potash) , compost and humic acid (20 tons per hectare of compost + 2.5 liters per hectare) and humic acid + chemical fertilizer (2.5 liters per hectare + 75 kg of urea, 50 kg of phosphorus and 50 kg of potash). The sub-factor was three sunflower cultivars Shams, Qasem and Haysan 25 .

  Results

  The highest head diameter from humic acid + compost and Shams cultivar , weight 1000 seeds from humic acid + chemical fertilizer and Shams, number of seeds per head from humic acid + compost and Shams, and biological yield were obtained from humic acid + chemical fertilizer and Shams cultivar. Biological yield of Shams, Ghasem and Haysan 25 cultivars in humic acid + chemical fertilizer compared to the control increased by 39.2%, 31.5% and 34.5%, respectively.

  Conclusion

  Use of organic fertilizers and integrated nutrition management are among the effective methods to improve the quantitative and qualitative characteristics of sunflower, which reduces the use of chemical fertilizers.

  Keywords: Crop traits, Compost, NPK fertilizers, oil seed, Yield
 • Mozhgan Shokri, Alireza Yadavi *, Amin Salehi, Mohsen Movahhedi Dehnavi, Razieh Karami Pages 39-53
  Background and Objective

  The experiment was performed to investigate the effect of different sources of nitrogen fertilizer on yield and yield components of linseed Norman variety.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with 13 treatments in 3 replications in April 2012 in farm of Yasouj university. Experimental treatments during : T1-control (without fertilizer application), T2- application of 90 kg.ha-1 urea, T3- application of 10 tons.ha-1 of vermicompost, T4- application of 5 tons.ha-1 of vermicompost, T5- application of Barvar1 biofertilizer (containing sAzotobacter (100 g.ha-1) T6- application of biofertilizer nanoparticles of zinc, copper, iron and nitrogen-fixing bacteria (1 kg.ha-1), T7- application of 45 kg.ha-1 urea + 5 tons.ha-1 of vermicompost, T8- application of 45 kg.ha-1 of urea + Barvar1 biofertilizer, T9- application of 45 kg.ha-1 of urea + nano biofertilizer, T10- application of 5 tons.ha-1 of vermicompost + nano biofertilizer, T11- application of 5 tons.ha-1 of vermicompost + Barvar1 biofertilizer, T12- application of 45 kg.ha-1 of urea + 5 tons.ha-1 of vermicompost + biofertilizer Barvar1, T13- application of 45 kg.ha-1 of urea + 5 Tons.ha-1 of vermicompost + nano biofertilizer.

  Results

  The results showed that different fertilizer treatments caused a significant increase in morphological traits, yield and yield components, biological yield, oil yield and protein percentage of linseed compared to the control.

  Keywords: Grain Yield, Linseed, Nano fertilizer, Nitrogen, Vermicompost
 • Gholamreza Heidari *, Shawbo Akbari, Hossein Jahani-Azizabadi Pages 55-74
  Background and Objective

  Biofertilizers include one or more species of high-density soil organisms which are used in sustainable farms with the aim of increasing soil fertility and plant access to nutrients. This experiment was performed to evaluate yield and growth indices of maize at different sowing dates under the influence of mycorrhizal fungi.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted in the research farm of Kurdistan University in 2017 as a factorial based on a randomized complete block design with three replications. Factors included mycorrhizal fungi at four levels including (Funneliformis mossea), (Rhizophagus intraradices), (Funneliformis mossea + Rhizophagus intraradices) and without mycorrhiza (control) and sowing date at three levels (6, 16 and 26 July). In this experiment, growth indices and traits related to maize yield were measured.

  Results

  The results showed that the highest leaf area index, growth rate and dry matter accumulation were obtained on 6 July sowing date and 26 July had the lowest values. The highest values of leaf area index and crop growth rate were related to Rhizophagus intraradices treatment. Application of mycorrhiza increased dry matter accumulation and as a result, maize yield compared to the control treatment. The interaction of mycorrhiza fungus and sowing date caused a significant increase in cob dry weight and biological yield.

  Conclusion

  The results showed that the combined treatment of 6 July planting date and Rhizophagus intraradices fungus was superior in terms of growth indices, cob and plant dry weight and biological yield.

  Keywords: Crop Growth Rate, Leaf Area Index, forage maize, Mycorrhiza, dry weight of cob
 • Zohrab Adavi *, Hamid Dehghanzadeh Pages 75-87
  Background & Objective

  Nowadays, to have a sustainable agricultural system, the application of inputs that improve the aspects of ecological systems and reduce environmental hazards are necessary.

  Materials & Methods

  In order to evaluate the effect of application of manure and growth promoting rhizobacteria on Cumin on yield and yield component, a factorial experiment conducted on the basis of completely randomized block design with three replicates at Payam Noor University of Fereydoonshar in the spring of 2020. Experimental treatments were seed inoculation with biofertilizer at two levels (seed inoculation and no inoculation) and nitrogen manure fertilizer at four levels (0, 10, 20 and 30 ton/ha-1).

  Results

  With increasing manure consumption from 0 to 30 ton/ha-1 of the recommended, significantly increased plant height, number of branches per plant, number of umbellate per umbel, number of seed per umbel, 1000-seed weight, biological yield and seed yield up to respectively. Also, in comparison with non-inoculation treatment, inoculation treatment increased number of branches per plant, number of umbellate per umbel and 1000- seed weight up to respectively. Mean comparisons for interaction of manure × biofertilizer indicated that the treatment of seed inoculation with consumption of 40 kg/ha-1 recommended manure, produced the highest seed yield.

  Conclusion

  Yield components increased with increasing levels of manure and the presence of bacteria, but it seems that in soil that is in good condition in terms of nutrients (application of manure), there is not much ground for beneficial effects of bacteria.

  Keywords: Bacteria, Seed Inoculation, Yield, Biological Fertilizers, Cumin
 • Amir Mizani, Jafar Masoud Sinaki *, Shahram Rezvan, Mohammad Abedini Esfahlani, Ali Damavandi Pages 97-119
  Background and Objectives
  The present study was conducted to evaluate the impact of potassium nano-fertilizers, fulvic acid, and chitosan on quantitative traits of sesame under different irrigation regimes.
  Materials and Methods
  A field experiment was conducted in Semnan Agricultural and Natural Resources Research Center as a factorial split-plot based on randomized complete block design with three replications in 2019. In this experiment irrigation regimes (full irrigation: non-stress, irrigation cut off at the beginning of seed formation inside the capsule: moderate stress and the beginning of flower structure formation: severe stress) as the main plot, and potassium nano-fertilizer (0, 1.5, and 2.5 per thousand) and foliar application of chitosan (five g.ha-1) and fulvic acid (two kg.ha-1) in four levels were tested as sub-plots.
  Results
  The application of potassium nano-fertilizer along with fulvic acid and chitosan increased the photosynthetic pigments, seed yield, and oil and protein content, which was a significant increase under severe drought stress. Application of 1.5 per thousand potassium nano-fertilizer with chitosan under non-stress conditions resulted in the highest number of capsules per plant, seed yield, biological yield, oil yield, and protein yield. The highest oil and protein content (48.79 and 25.12%, respectively) were obtained using a combination of chitosan and fulvic acid under non-stress conditions. The highest seed yield (2249.2 kg.ha-1) was achieved in the application of chitosan along with 1.5 per thousand potassium nano-fertilizer under non-stress conditions.
  Keywords: Drought, Photosynthetic Pigment, Seed Yield, Organic Fertilizers, Oil Content
 • Gholamreza Mohammadi *, Ali Rashidzadeh, Payam Pezeshkpour Pages 121-135
  Background and Objective
  This study was conducted to evaluate the effect of different tillage systems including conservation and conventional on yield-related traits and seed quality of some autumn-seeded chickpea cultivars.
  Materials and Methods
  The experiment was carried out as split plot based on a completely randomized block design during the 1399-1400 growing season. Tillage systems including conventional, reduced and no tillage were arranged as main factor and chickpea cultivars (Adel, Arman, Hashem, Mansour, Azad, Azkan, Aksu and Goksu) were arranged as sub factor.
  Results
  Among the traits under study only 100-seed weight was significantly affected by tillage systems and the interaction between tillage and cultivar. The highest 100-seed weight (42 g) was obtained for Aksu under no till system whereas, the lowest value was recorded for Arman and Hashem under all three tillage systems. However, the effect of cultivar on 100-seed weight, the number of pods per plant, harvest index, reproductive effort index and seed protein percent was significant. The highest harvest index (47%) and protein percent (19%) were observed in Adel and Mansour, respectively.
  Conclusion
  Overall, the findings of this research showed that chickpea yield and related traits (excluding 100-seed weight) as well as grain quality were not significantly affected by tillage systems. There was no significant difference in grain yield between the studied cultivars, although the difference between them was significant in terms of some yield-related traits and grain protein percent.
  Keywords: Conventional tillage, No Tillage, Rainfall Efficiency, Reduced Tillage, Reproductive Effort Index, Seed Protein
 • Mina Amani, Mohsen Sabzi Nojadeh *, Saeideh Alizadeh-Salteh, Mehdi Younessi Hamzekhanlu Pages 134-156
  Background & Objective

  ‎‏ ‏Mycorrhiz species are factors that improve plant growth and yield. The ‎effects of these fungi are ‎exerted by altering some of the root properties and absorbing nutrients in the ‎host plants under water ‎stress conditions. The aim of this study was to evaluate the quantitative and ‎qualitative yield of basil in ‎greenhouse conditions under the influence of different levels of soil ‎moisture and three species of ‎mycorrhiza on morphological or agronomic traits, plant pigments, ‎percentage and Essential oil function. ‎

  Methods & Materials:

   The experiment was factorial with a randomized complete block design with ‎three replications in ‎‎greenhouse conditions. Experimental factors include soil moisture at four levels of ‎‎25 (severe stress), 50 ‎‎(moderate stress), 75 (mild stress) and 100 (no stress) percent of field capacity, ‎three species of ‎mycorrhiza fungi Clarodeoglomus etunicatum (Glomus etunicatum), Funneliformis ‎mosseae (Glomus mosseae), Rhizophagus irregularis (Glomus intraradices) and control treatment.‎

  Results

  ‎According to the results, increasing the level of water stress reduced the performance of the ‎aerial part ‎yield, as the economic performance of basil, but coexistence with mycorrhizae reduced the ‎destructive ‎effects of water stress. Different species of mycorrhiz had positive effects on increasing ‎plant ‎pigments. ‎

  Conclusion

  According to the experimental results, it can be said that F. mosseae‏ ‏compared to other ‎species had a greater effect in improving the adverse effects of dehydration stress in most of the ‎evaluated traits. While the effect of G. intraradicse on the percentage and yield of essential oil was ‎higher than F. mosseae.

  Keywords: Basil, Crop yield, Essential Oil, ‎‏ ‎Mycorrhiza, Water stress.‎
 • Malek Mazbani Nasr, Ali Monsefi *, Payman Hasibi Pages 157-171
  The field experiment was to investigate the effects of crop residue management and chemical control of weeds on the depletion of nutrients by weeds and uptake of nutrients by wheat as influence of incorporation, burning and removal of residues and chemical control of weeds. This study was performed as split plots design with three replications. Treatments include management of crop residues viz: incorporated, burning and removing sesame residues; Weed control treatment viz 2,4-D+MCPA @ 1.5 lit ha-1(POE), Atlantis @ 1.5 lit ha-1(POE) and metribuzin @ 200 g ha-1(POE). The wheat cultivar was Mehregan. At the 30 DAS, the dry weight of weeds in terms of burning and removal of residue was 12.4 and 12.1 g m-2, respectively, which is much higher than the average dry weight of weeds in terms of incorporated residue. The highest amount of nitrogen depleted by weeds was related to unweeded and Atlantis under burning. The highest amount of nitrogen uptake in the grain with an average of 87.46 kg ha-1 was related to metribuzin in terms of incorporated residues, which had a statistically significant over other levels of treatments. In general, the results showed that in terms of dry weight of weeds and the amount of nutrients depleted by different components of wheat and weeds, there is a statistically significant difference between the types of residues, that return residues in dry matter weight loss and increase the competitiveness of the wheat plant with weeds is due to the provision of better growth conditions for wheat.
  Keywords: Chemical control, Nutrient, Residue Management, Sustainable Agriculture, Weed dry matter
 • Ebrahim Sharifi Ashoorabadi, Davood Aminazarm Pages 173-184
  Background and Objectives

  Zataria multiflora is very valuable economically and its components are used in Pharmaceutical industries. Since a little research has been done on this plant, therefore, the present study was conducted to investigate the reaction of plant populations collected from different habitats to cultivation in one place.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted during 2017-2019 in Fozveh station Isfahan. The experiment was on the basis of randomized complete block design with 3 replications. Treatments were 3 populations of Zataria multiflora including Baghbahadoran, Fooladshahr and Shahreza.

  Results and discussion

  The studied populations were significantly different in many studied traits. Baghbahadoran population had the highest seed yield, essential oil and shoot dry yield with average (3.3, 60.2 and 1764 kg/ha). Years had a significant effect on aerial dry matter yield, seed yield and essential oil percentage. Interactive effect of genotype×year revealed that Baghbahadoran population had the highest seed and aerial dry yield in the second year that did not have significant difference with Shahreza. 19 components were found in populations oil. Carvacrole observed as the main essential oil component. Its rate was variable from 31.2% to 61% during two years.

  Conclusion

  The studied populations had the sufficient genetic diversity for various traits such as shoot yield, seed yield and essential oil percentage. The existence of this diversity can pave the way for remedial work in the future. This plant can also be introduced as an appropriate source to provide a combination of Carvacrole used in food and pharmaceutical industries.

  Keywords: Yield, Essential Oil, Lamiaceae, Carvacrole, Zataria multiflora
 • Nastran Solhi-Oskoei, Faezeh Zaefarian *, Rahmat Abbasi, Benjamin Torabi Pages 185-202
  Background and objectives

  overcoming the growing human need for food, which is in line with population growth, is a global challenge. Therefore, this study has evaluated the potential performance and yield gap and identified the limiting factors of production using the border line analysis method.

  Materials and methods

  In order to quantify the production and estimate the rice yield gap in Ghaemshahr region, the data collected from 164 paddy fields (local and high yielding cultivars) of this city were used. Information on important managerial, soil and plant factors were recorded during the growing season through continuous field visits and face-to-face interviews with farmers. In this study, using the boundary line analysis method, the yield gap, potential performance and optimal values of yield gap parameters were calculated and the best managements were determined simultaneously.

  Results

  In the present study, the quadratic function was able to describe the trend of performance changes in relation to different traits. The required optimal minimum values of each factor were determined to achieve the highest performance. The average optimal yield (achievable) and the average actual yield were 9229 and 5160 kg.ha-1, respectively, and the yield gap was 4069 kg.ha-1, equivalent to 43.8% of the potential yield.

  Conclusion

  The border line analysis method was able to successfully estimate ways to increase production while reducing the yield gap in the region, significantly help. It is recommended that boundary line analysis be used as a functional analysis alongside other methods, for different crops and in other areas.

  Keywords: boundary line analysis, optimal values, Potential yield, Rice, yield gap
 • Kaveh Limouchi *, Sayed Ataolah Siadat Pages 203-229

  This study was performed by split-split plots using randomized complete block design with three replications in Khuzestan province with the aim of determining the best method of rice cultivation in two years (2018 and 2019). Three planting methods (planting drying, planting seedlings, planting direct or common), 16 different levels of auxin and salicylic acid hormones in the form of seed priming and different leaf spray treatments with 1 and 2 liters per hectare and different spraying times in the tillering stages and the appearance of panicle on different rice genotypes were investigated. Results The combined analysis results showed that in addition to the interaction effect of planting method in hormone traits, there is a significant difference in the level of probability of one percent. grain yield and yield components along with all vegetative and reproductive traits (Panicle weight, 1000-grain weight, grain and floret in the panicle) that can increase grain yield through current photosynthesis or remobilization had their highest value in the transplanting method due to the creation of optimal growth conditions for stress relief. Among the combined hormonal priming treatments of seeds with both growth hormones auxin and salicylic acid, the highest amount of grain yield and yield components was observed due to the complementarity of the two growth hormones in regulating biochemical and morphological reactions of the plant. Time-consuming effects are much more compatible, and we were in the priming method because of creating resistance and accelerating growth.

  Keywords: Rice, Genotype, Planting methods, Hormone, Reproductive, Panicle, Grain
 • Abdollah Javanmard *, Somayyeh Mohseni, Mostafa Amani Machiani, Reyhaneh Habibi Machiani Pages 231-250

  A field experiment was carried out as split plot based on the randomized complete blocks design (RCBD) with 12 treatments and three replications at the faculty of Agriculture, University of Maragheh during 2021 growing season. The main factor was three irrigation levels included irrigation after 20% maximum allowable depletion (I20) as control, 40% maximum allowable depletion (I50) as moderate stress and 60% maximum allowable depletion (I80) as severe stress. The sub-factor was foliar application of macro mix gold, ecoquel micromix, vitalem forte and non-application of fertilizer (control).The results demonstrated that the highest (255.4 g/m2) and lowest dry matter yield of sage (190.5 g/m2) was achieved in normal irrigation condition with application of macro mix gold and sever water stress without fertilization. The dry matter yield decreased by 10.1 and 27.8% in moderate and severe drought stress conditions. Also, application of macro mix gold, ecoquel micromix and vitalem forte enhanced the mentioned trait by 25.1, 24.7 and 16.4% in comparison with no fertilization (control), respectively. The highest essential oil content (1.47%) and yield (3.19 g/m2) was observerd in moderate water stress fertilized with macro mix gold. In addition, the maximum content of cis-thujone (40.50%), camphor (17.08%) and 1,8-Cineole (9.98%) was achieved in moderate water stress fertilized with macro mix gold. Based on the obtained results, it can be concluded that the foliar application of macro mix gold could be recommended for improving essential quantity and quality of sage in drought stress conditions.

  Keywords: essential oil content, Macro mix gold, Medicinal, aromatic plants, Thujone, Water Deficit
 • Shahrouz Khorami *, Hossin Raheli, Majid Hassani, SHAHPOUR ZARIFIAN Pages 251-267

  The aim of this study was to identify the factors affecting the consumption of pesticides by farmers in Meshkinshahr in terms of agricultural sustainability. conducted and based on it, a researcher-made questionnaire was developed as the main research tool. The statistical population of the study is farmers of Meshkinshahr city and sampling has been done by simple random method..The results of confirmatory factor analysis showed that the items had a factor load greater than 0.5. Also, in examining the effect of different indicators on the amount of pesticide consumption by farmers, the results show that effective indicators include; Personality traits that include income, education, age and other variables that have a Likert spectrum on the latent variable of farmers' personality traits and in examining the effect of different indicators show that the results show that personality traits with an impact factor of 0.099 on Pesticide use by farmers has a significant effect at the level of one percent. The variable of economic factors with a coefficient of impact of 0.106 at the level of one percent, has a significant and positive effect. The variable of socio-cultural factors also has a positive and significant effect with an impact factor of 0.97 at the level of one percent. Also, the variable of policy factors with an impact factor of 0.95, the variable of environmental factors with an impact factor of 0.98

  Keywords: Meshkinshahr city, Effective Factors, Structural Equations, pesticide use, IDENTIFY
 • Marziyeh Manafi Mollayousefi, Babollah Hayati Pages 269-288
  Background and Objective

  The aim of this study was to evaluate the sustainability of selected crops cultivation in East Azerbaijan province. Evaluation of agricultural sustainability is an important step to develop the sustainable cultivation patterns and optimal use of water and soil resources in the province.

  Materials and Methods

  In order to evaluate the sustainability of agricultural production, a combination of entropy and EIECTRE methods was used. The required statistics and information were collected by referring to the Jihad-Agriculture organisation of East Azerbaijan province in 2016.

  Results

  Irrigation efficiency, percentage of crop insurance coverage, land productivity and consumption of phosphate fertilizer were recognized as the most important indicators of agricultural production sustainability, which accounted for more than 50 percent of the relative weight of the indicators. The comparison of sustainability of crops production showed that sugar beet, safflower, forage corn, buckwheat and cotton had higher agricultural sustainability than other crops.

  Conclusion

  The cultivation of industrial and forage plants have more agricultural sustainability compared to other common crops in the province and in contrast the cultivation of rapeseed and alfalfa have no advantage in terms of agricultural sustainability in East Azerbaijan province. Therefore it is expected to consider these results in the future plannings of cropping pattern. Also, by increasing the irrigation efficiency and promoting the crop insurance among the farmers of the province, it is possible to increase the production sustainability of other crops.

  Keywords: East Azerbaijan, Shannon Entropy, ELECTRE, Agricultural Sustainability, Production of Crops
 • Zakiyeh Davodniya, Sedigheh Hashemibonab *, Morteza Molaei Pages 289-302
  Background and Objective
  The purpose of this study is to estimate the environmental and technical efficiency of grape production in Bijar County.
  Materials and Methods
  In this research, stochastic Frontier Analysis (SFA) method used to estimate input-oriented technical and environmental efficiency. Chemical fertilizer, pesticides and sulfur inputs were considered as environmentally detrimental inputs for estimating environmental efficiency. data were collected from 170 grape orchards at year 2018.
  Results
  The average technical efficiency (70%), shows that orchards under consideration can increase their efficiency up to 30%. The minimum and maximum technical efficiencies were 26% and 93%, respectively, which indicates a large gap (67%) between the efficiencies. While the average environmental efficiency is 92%, the lowest and highest efficiencies are 49% and 99%, respectively.
  Conclusion
  Based on the results, it is possible to increase environmental efficiency on average by 8%. Due to the high average environmental efficiency of this grape orchards, it is concluded that environmental impacts of detrimental inputs were considered when using fertilizers and pesticides. So, encouraging these grape producers and introducing them to other producers can play a positive role in sustainable development in this county.
  Keywords: Grape, Stochastic Frontier Analysis, Bijar county, Environmental efficiency, Technical Efficiency
 • Hiwa Nikdel, Jalil Shafagh *, Safar Nasrollahzadeh, Yaegoob Raee, Homayoun Kanouni Pages 303-321
  Background & Objective

  This research was carried out in order to investigate the performance and performance components of mixed cultivation of chickpeas and L. iberica and to determine the best ratio of the mixed cultivation pattern of these two species in the dry conditions of Saqez city.

  Methods & Materials: 

  The experiment was carried out as a factorial split plot in the form of a randomized complete block design with three repetitions in Saqez city. The first factor includes 3 planting times (autumn, waiting, spring), the second factor in 3 levels including Saral, Nusrat, Anna chickpea cultivars and the third factor in 5 cultivation patterns including pure chickpea cultivation (25% urban balangu: 100% chickpeas). , (50% urban balango: 100% chickpeas), (75% urban balango: 100% chickpeas) and pure balango cultivation.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between chickpea cultivars in terms of plant height at the level of 1% in terms of planting time. The highest number of seeds per chickpea plant was obtained in Anna variety in winter season and in pure culture. Land use efficiency was positive and greater than one. The competition ratio in the 100:50 cropping pattern was the highest in the autumn season and Nusrat variety. .

  Conclusion

  100:25 intercropping pattern of L. iberica and Nusrat chickpea variety in expected cultivation in the climatic conditions of Saqez city is suitable and can be recommended as a suitable intercropping pattern.

  Keywords: Cultivation Pattern, Function, Land use efficiency, Mixed Cropping, Productivity Index
 • Gholamreza Hamzehpour, Ahmad Tobeh, Davood Hassanpanah, Salim Farzaneh * Pages 323-341
  Background and Objective

  Drought is one of the most important environmental stresses in the ecosystem of crops. In order to select potato tolerant genotypes to drought stress.

  Materials and Methods

  This experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with the method of strip chopped blocks in three replications during the two cropping years was performed in Ardabil region. Two levels of non-stress and stress irrigation were compared as vertical factor and 20 potato genotypes were compared as horizontal factor.

  Results

  The results showed that all measured traits were affected by stress treatments. Under stress treatment, genotype 905675 had the highest tuber yield and tuber weight per plant. The lowest tuber yield and tuber weight per plant were obtained from Marfona cultivar. In addition, with the application of stress, the activity of enzymatic and non-enzymatic antioxidants increased. The highest amount of reducing sugar with 122%, vitamin C with 63%, proline with 106% The percentage of catalase enzyme with 249% increase compared to non-stress conditions was observed in genotype 905675. The highest activity of superoxide dismutase and polyphenol oxidase with 214 and 42% increase belonged to genotype 901375, respectively.

  Conclusion

  In general, considering the amount of changes in tuber yield, tuber weight per plant, increasing the activity of enzymatic and non-enzymatic antioxidants, genotypes 905675, 901575 and 901375 were selected as tolerant and high yield potential genotypes in both stress and non-stress conditions, respectively, and Milva, Jelly and Marfona cultivars can be introduced as susceptible cultivars.

  Keywords: Catalase, Cut off irrigation, Proline, Reducing sugar, Tuber Yield, Vitamin C
 • Davoud Saghafi, MohammadReza Sarikhani *, Shahin Oustan, Ezat Esfandiari Pages 343-361
  Background & Objective

  Quinoa as halophyte plant has received more attention in recent years due to its nutritional value and high production potential in harsh environmental conditions. In this research was designed and implemented with the aim of investigating the effects of inoculation of some rhizosphere bacteria of halophyte plants on the growth of quinoa plant under salt stress.

  Materials & Methods

  The greenhouse test was carried out as factorial in the form of complete random design in three replications. First, quinoa seeds with selected bacteria (B1, B2, B3, B4, B5 and B6) were inoculated and then four salinity levels of 0, 7.5, 15 and 25 (dS/m) were applied in the pots. Finally some growth and nutritional related parameters were measured.

  Results

  Growth indices (except chlorophyll index) and ionic composition (except sodium) of quinoa plant decreased with increasing salinity levels. The use of bacteria led to a significant increase in chlorophyll (up to 10.5%), height (up to 15.43%), root fresh weight (up to 20.27%), and fresh and dry weight of shoot (up to 10.27 and 11.36 %, respectively), biological yield (up to 10.41 %), total dry weight (up to 12 %), grain yield (up to 11.07 %) and sodium, potassium, phosphorus of shoot was up to 36.31, 22.11, and 10.52 % respectively compared to the control treatment.

  Conclusion

  In this experiment, PGPB led to a significant improvement in the tolerance of quinoa to salinity stress, and among them B3 was higher in improving the growth and yield indices of quinoa.

  Keywords: Salinity stress, Rhizospheric Bacteria, Quinoa, growth indicators, Yield