تاثیر مثال آموزشی حل شده در محیط چندرسانه ای بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی

پیام:
چکیده:

چندرسانه ای ها در سال های اخیر، پیشرفت فزاینده ای در یادگیری ایجاد کرده و به عنوان سبکی از آموزش، پذیرفته شده اند. مراعات اصول در تولید چند رسانه ای، حائز اهمیت بوده و از جمله آن ها، می توان به استفاده از مثال آموزشی اشاره کرد. مثال آموزشی در تدریس به صور مختلف برای تسهیل یادگیری ویادداری، مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر به کمک روش آزمایشی و با استفاده از طرح ؛ پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، تاثیر مذکور را بررسی نموده است. نمونه آماری به تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده، چندرسانه ای آموزشی محقق ساخته با پایایی متناسب در دو حوزه؛ یادگیری (پایایی 0.78) و یادداری (پایایی 0.80) بوده است. تحلیل داده ها به کمک آزمون های؛ کوواریانس و تی همبسته، انجام شد. یافته ها مبین تفاوت معنادار میانگین گروه آموزش دیده با استفاده از چندرسانه ای مثال آموزشی در یادگیری(17.20) در مقابل میانگین گروه سنتی (14) بوده است(0.004=P).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041757 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!