فهرست مطالب

 • شماره 13 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یاسمین عابدینی، محمدحسین زارعی* صفحات 1-15

  هدف پژوهش، مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بود. روش پژوهش، مرور نظام دار مبتنی بر روایت بود که نوعی از پژوهش فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش؛ مطالعات انجام شده در ایران بود که از معادلات ساختاری جهت بررسی روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی استفاده کرده بودند. از بین 37 مقاله به دست آمده طی جستجوی اینترنتی، تعداد 15 مقاله بر اساس ملاک های ورود و خروج، انتخاب گردید. تعداد 6 مقاله به کمک تحلیل مسیر و 9 مقاله نیز مبتنی بر معادلات ساختاری انجام شده بود. ابزار جمع آوری داده، چک لیست محقق ساخته بوده است. یافته ها نشان داد؛ اهداف پیشرفت، تاثیر مستقیم و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارند. میانگین همبستگی های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف عملکردی - رویکردی بر خودتنظیمی و فراشناخت، بیشتر از میانگین همبستگی های مربوط به تاثیر مستقیم اهداف تبحری بر خودتنظیمی و فراشناخت، بوده است. تاثیر مستقیم راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی از تاثیر مستقیم راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی، قوی تر بود. اثر غیرمستقیم اهداف تبحری بر پیشرفت تحصیلی از اثر غیرمستقیم اهداف رویکردی - عملکردی، معنادارتر و همبستگی های گزارش شده نیز قوی تر بوده است. می توان نتیجه گرفت؛ نقش مهارت های فراشناختی در یادگیری به دلیل فرایندهای کنترلی و نظارتی آن، پررنگ تر از نقش فرایندهای شناختی است.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، اهداف پیشرفت، فرایندهای شناختی و فراشناختی، پیشرفت تحصیلی
 • جمال معمر حور*، مرضیه دهقانی، عادل علی پور، مجید شعبانی فرد صفحات 17-26

  این پژوهش به منظور فرا تحلیل تحقیق های انجام شده در خصوص عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران، انجام شد. روش پژوهش کمی از نوع پژوهش تلفیقی یا سنتز پژوهی بود که طی آن از رویکرد فرا تحلیل، استفاده شد. پژوهش با استخراج مقاله های مرتبط چاپ شده در فصلنامه های ایران طی سال های 1394-1379  شروع و در مجموع تعداد 195 مقاله احصاء گردید. حسب بررسی 24 مقاله، قابلیت ورود در فراتحلیل را پیدا نمودند. مدل فرا تحلیل ترجیحی در پژوهش، رویکرد ترکیب نتایج، هانتر و اسمیت بود. تحقیق ها به کمک انواع آزمون های آماری انجام شده بود لذا تحلیل ها به همبستگی، انتقال داده و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار «متا آنالیزیز» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ترکیب مطالعات و اندازه اثر، نشان داد؛ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی، راهبردهای خودنظم دهی، رویکردهای یادگیری، ارتباط گروهی، عملکرد شناختی - عاطفی و اجتماعی، استفاده از یادگیری موقعیت تلفیقی، خلاقیت، امید به کار، صفات شخصیت، وضعیت فردی، پیشرفت تحصیلی و جامعه پذیری بر انگیزش تحصیلی دانشجویان، تاثیر دارند. فشارهای تحصیلی، تفاوت های جنسیتی، مشکلات روانشناختی، متغیرهای جمیعت شناختی و استفاده از کارپوشه الکترونیکی جهت ارزشیابی در انگیزش تحصیلی دانشجویان، تاثیر مثبت نداشته است.

  کلیدواژگان: Motivation، ‌‎ affecting factors، Meta-analysis، ‌‎ ‎academic student، Iran.‎
 • آذر خزائی*، ثریا خزائی، عیسی زمانیان صفحات 27-36

  چندرسانه ای ها در سال های اخیر، پیشرفت فزاینده ای در یادگیری ایجاد کرده و به عنوان سبکی از آموزش، پذیرفته شده اند. مراعات اصول در تولید چند رسانه ای، حائز اهمیت بوده و از جمله آن ها، می توان به استفاده از مثال آموزشی اشاره کرد. مثال آموزشی در تدریس به صور مختلف برای تسهیل یادگیری ویادداری، مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر به کمک روش آزمایشی و با استفاده از طرح ؛ پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، تاثیر مذکور را بررسی نموده است. نمونه آماری به تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده، چندرسانه ای آموزشی محقق ساخته با پایایی متناسب در دو حوزه؛ یادگیری (پایایی 0.78) و یادداری (پایایی 0.80) بوده است. تحلیل داده ها به کمک آزمون های؛ کوواریانس و تی همبسته، انجام شد. یافته ها مبین تفاوت معنادار میانگین گروه آموزش دیده با استفاده از چندرسانه ای مثال آموزشی در یادگیری(17.20) در مقابل میانگین گروه سنتی (14) بوده است(0.004=P).

  کلیدواژگان: روش تدریس، چندرسانه ای آموزشی، مثال آموزشی، یادگیری و یاددادری
 • اسماء کیخا، افسانه مرزیه*، حسین جناآبادی صفحات 37-48

  پژوهش حاضر مترصد بررسی رابطه سبک تدریس معلم با انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه، بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد 325 نفر نمونه از بین دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار های گردآوری داده؛ پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی (بلمونت و همکاران) ، پرسشنامه انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران) و پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری (پینت ریچ و دگروت) بوده است. تحلیل داده ها به کمک شاخص های آماری توصیفی و نیز آزمون های؛ ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و نیز تی تک گروهی و تی دو گروه مستقل، بوده است. یافته ها نشان داد؛ بین ابعاد درگیری، خودمختاری و بعد ساختار سبک تدریس با انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین ابعاد درگیری، خودمختاری و بعد ساختار سبک تدریس با درگیری تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. دانش آموزان دختر از انگیزش تحصیلی بالاتر برخوردارند. دانش آموزان دختر و پسر از درگیری تحصیلی یکسان برخوردارند.

  کلیدواژگان: سبک تدریس، ابعاد سبک تدریس، انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی
 • صادق حامدی نسب*، علی عسگری صفحات 49-61

  هدف پژوهش، بررسی رابطه خوش بینی علمی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم، بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد 296 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه پژوهش، برآورد و با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده سه پرسشنامه؛ خوش بینی علمی تی شانن موران و همکاران(2012)، انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمانس (1970) و خودکارآمدی موریس(2001) بود. تحلیل داده ها به کمک شاخص های آماری توصیفی و نیز آزمون های آماری؛ همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته ها نشان داد؛ میزان خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان بالاتر از متوسط و معنی دار بود. اثر مستقیم خوش بینی علمی دانش آموزان بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت، مثبت و معنادار بود . اثر خودکار آمدی تحصیلی بر انگیزه پیشرفت مثبت و معنادار بود. خوش بینی علمی دانش آموزان به واسطه خود کارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیم بر انگیزه پیشرفت تحصیلی داشت. نتایج تحلیل مسیر مبین برازش کافی مدل مفهومی پژوهش بوده است.

  کلیدواژگان: خوش بینی علمی، انگیزه ی پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی
 • نوشین محمودی، موسی پیری*، جواد مصرآبادی صفحات 63-72

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش به روش جیگ ساو بر شاخص های؛ شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی - اجتماعی دانش آموزان دختر در درس ریاضی بوده است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در اجرای آن از طرح چهارگروهی ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش شامل 99 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در هر یک از گروه های آزمایش و گواه، قرار گرفتند. پرسشنامه های تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه، سازگاری عاطفی - اجتماعی و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته به روش گروهی توسط آزمودنی ها، تکمیل شد. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت ده جلسه آموزش به روش جیگ ساو را دریافت کردند. گروه کنترل نیز همزمان به برنامه های عادی کلاسی خود، ادامه دادند. یافته ها نشان داد؛ آموزش به روش جیگ ساو در مقایسه با آموزش مرسوم، تاثیر مثبت بیشتری بر پیشرفت تحصیلی، سازگاری عاطفی - اجتماعی و برخی از شاخص های عاطفی تحصیلی دارد. آموزش به روش جیگ ساو به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی، کمک داده است. پژوهش حاضر برای معلمان درس ریاضی ملاحظاتی دارد که می توانند از این راهبرد برای بهبود تدریس درس ریاضی، استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش به روش جیگ ساو، شاخص شناختی، شاخص عاطفی، سازگاری عاطفی - اجتماعی
 • ابوالقاسم نادری* صفحات 73-86

  هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی بنیادی وضعیت آموزش اقتصاد در ایران با رویکرد اقتصاد شناختی با بهره گیری از روش پژوهش کتابخانه ای - استنادی است. ابتدا مسائل اساسی مبتلا به آموزش اقتصاد کشور با تاکید بر وارد نشدن به بسیاری از عرصه ها و حوزه های کاربردی، نبود دستاوردهای علمی - فنی بومی قابل توجه در اقتصاد، عدم تحول و پیشرفت اساسی در آموزش اقتصاد طی چند دهه گذشته، تلاش اندک در فعالیت های میان رشته ای اقتصاد و عدم توفیق در حل مسائل و مشکلات اقتصادی و نیز دستیابی به اهداف اقتصادی، تشریح و تبیین شده اند. دلایل و علل مسائل مذکور، کیفیت آموزش، استعداد دانشجویان و دانش آموختگان و محرک های برانگیزاننده (ناشی از ارزش ها، مسائل و آرمان های کشور) همراه با نوع رویکرد (یعنی رویکرد اقتصاد متعارف در مقابل رویکرد اقتصاد شناختی) مورد بازشناسی و واکاوی قرار گرفت و این نتیجه اساسی حاصل شد که علت بنیادی اغلب مسائل و ناکارامدی ها، ناشی از کاربست رویکرد نامناسب و دور از واقعیت در عرصه های آموزش و پژوهش اقتصاد بوده است. از این رو، برای تحول اساسی در آموزش اقتصاد، به کارگیری اقتصاد شناختی به عنوان رویکردی نوین و واقع نگر پیشنهاد شد چرا که در اقتصاد شناختی، ضمن پذیرش تفاوت در قابلیت های عاملان اقتصادی، عقلانیت تصمیم گیران به عنوان یک مقوله نسبی و قابل تعالی بخشی در نظرگرفته می شود همچنین برای «اطلاعات، دانش، مهارت و تخصص» در تصمیمات و رفتار افراد، نقش ویژه ای قائل می شوند و توسعه، ارزیابی، کاربرد و انتقال «اطلاعات، دانش، مهارت و تخصص» را به شدت متاثر از دیگر ویژگی ها یعنی مهارت های فراشناختی و شایستگی های ارتباطی - عاطفی می دانند. در واقع، تمرکز بر چنین ملاحظات و ویژگی هایی همراه با آثار مسئله کمیابی بر نحوه تفکر و تصمیم گیری افراد، قابلیت های ویژه ای برای رویکرد شناختی فراهم می کند که به طور شگفت انگیزی کیفیت درک مسائل و میزان اثربخشی برنامه ها و سیاست ها را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد شناختی، آموزش اقتصاد، دستاوردهای یادگیری، عقلانیت، شایستگی ها و توانمندی های انسانی
 • رضا محمدی چابکی*، مهدی سبحانی نژاد، نجمه احمدآبادی آرانی، زهره عسگری صفحات 87-100

  هدف پژوهش، تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی به منظور ارائه راهبردی جهت بهبود فرایند یاددهی - یادگیری در مدارس، بوده است. از دو روش پژوهش کیفی شامل؛ تحلیل مفهومی و کاوشگری فلسفی انتقادی، استفاده شده است. ابتدا به تحلیل مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی پرداخته شد. در ادامه نحوه کاربست این روش در مدارس همراه با نقدهایی در این زمینه جهت کاربست آن بحث گردید. یافته ها دلالت بر آن دارد که سقراط یکی از بزرگ ترین اندیشمندان مغرب زمین با روش گفتگویی معروف خود، تحول بزرگی در تاریخ اندیشه بشر ایجاد کرده است. روش تدریس سقراطی می تواند؛ الگویی برای ترغیب شاگردان به پژوهش مشترک بوده و در تقویت مهارت های تفکر انتقادی و نیز فرایند کسب عادات لازم برای مشارکت در جامعه، به دانش آموزان کمک دهد. معلمان با به کارگیری روش سقراطی و نیز طرح سوال های مناسب، می توانند دانش آموزان را به بررسی استدلال های خود و دیگران فراخوانده تا کاستی های منطقی باورها و افکار گوناگون را دریابند. به کارگیری چنین روشی در عین این که به انتخاب عاقلانه ارزش ها منتهی می گردد، موجبات رشد تفکر منطقی در شاگردان را نیز فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: سقراط، دیالکتیک، تدریس سقراطی، گفتگو، روش تدریس
|
 • Yasman Abedini, Mohammad Hossein Zarei* Pages 1-15
  The aim

   of this study was to systematic review of the proposed structural models about the relationship between achievement goals , cognitive and metacognitive strategies and academic achievment.

  method

  The narrative based systematic review was employed which is a type of meta- analysis methods. the statistical Population includes all studies which used structural equation models in oder to investigate the relation between achievement goals, cognitive and metacognitive strategies and academic acgievment in iran. according to inclusion and exclusion criteria, 15 studies of 37 foundsed studies using internet search, were selected: 6 path analysis article and 9 structural equations model. the result showed that the academic achievement has significant effect on academic achievement . the correlation means of the direct impact of the approach performance goales on self- regulation and meta- cognitive was more than correlation means of the direct impact of the mastery goales. the direct impact of metacognitive strateges on academic achievement was higher than the cognitive strateges.
  acoording to the result we can conclude that the impact of meta cognitive in learning is vigorous than cognitive due to its controlling and monitoring components

  Keywords: meta-analysis, achievement goals, Meta cognitive, cognitive process, academic achievement
 • jamal moamer hur* Pages 17-26

  this study was conducted with this purpose؛Meta-analysis studies on affecting factors on student’s motivation. Methods of quantitative nature of the study were combined with the Meta- analytic approach and with review of 195 published articles in journal of Iran. These were formed the study population. 24 articles were found access to enter the meta- analyzes by checking this series of articles. This study analyzes other conducted analysis by analyzes published articles between (2000- 2015). The preferential meta-analysis model consists of the mixed approach of Hunter and Smith. Each study was analyzed by variety of statistical tests and then this analysis was transferred to correlation then data was analyzed by using the Meta-analysis software. the results of the studies combined and affect size showed that design and implement educational and programs self-regulation strategies, learning approaches, grouping communication cognitive, emotional and social functioning, using creativity, Hope to work, personality traits, personal status, academic achievement and socialization has impact on academic student’s motivation in Iran, But the educational pressures, gender differences, psychological and cognitive variables of population and using essential work book have had not positive and significant impact on academic student’s Motivation in Iran. According to the results, it is necessary to university authorities through proper strategy to increase motivation among students to action.

  Keywords: Motivation, ‌‎ affecting factors, Meta-analysis, ‌‎ ‎academic student, Iran
 • azar khazaee* Pages 27-36

  Multimedia production increasing in recent decades, progress in education and training has been accepted as a style that should be designed according to scientific principles. One of the most important principles in its study, using the example of education. Examples are discussed education as a teaching method and are used in various ways to facilitate learning. In this study, pretest-posttest design with control group was used. The population of all students in the fifth grade girls using available sampling and randomly assigned into two groups of 30 peopel were tested. The instruments used in this study were self-made multi-media instruction and learning tests with the reliability of0/78, retention test with the reliability of 0/80. Data analysis and analysis of variance and t-test was performed using SPSS version 20. Results showed that mean that use of educational multimedia training examples were trained solved in the learning phase 20/17 and the average traditional group was 14 more than the control group and the experimental group mean differences based on analysis of covariance as a result of the significant difference was detected after training to practice with examples of educational multimedia solution has been effective in enhancing learning.p =0.004)

  Keywords: Teaching method, multimedia instruction, worked examples
 • afsaneh marziyeh* Pages 37-48

  The purpose of this research is survey relationship between teacher teaching style and student academic motivation and involvement High school boys and girls of Hirmand in 93-94. The study used a descriptive and correlational research method. The population of this research are High school boys and girls of Hirmand, number of 2310 people. The sample size of the study using a sample of Morgan, is 325 and sampling is stratified random survey. In this study, to collect data, a questionnaire (questionnaire teacher as social context (TASC), academic motivation questionnaire (AMS) and spontaneous strategies for learning questionnaire (Paintball Rich and Degrod, 1991) was used . to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used.The dimensions of the conflict, autonomy and teaching style structure there is a significant positive relationship with students' motivation. The dimensions of the conflict, autonomy and the teaching style teaching style conflict involving school children, there is a significant positive relationship. Academic motivation is different between boys and girls and female students higher motivation. Academic engagement between boys and girls is different and students, boys and girls have the same degree of involvement. Academic motivation and academic engagement of students in different grade are not the same and students dealing with a relatively high degree of motivation and involvement.

  Keywords: teaching styles, teaching styles dimentions, academic motivation, academic engagement
 • Sadegh Hamedinasab*, Ali Asgari Pages 49-61

  The aim of this study was to investigate the relationship between academic optimism and achievement motivation according to the mediating role of high school students’ self-efficacy. The research method was correlational-descriptive. The population consisted of all high school students (2520 students) in the academic year 2014-2015 in city of Birjand. The sample size (296 students) were selected by using of Kerjeci and Morgan’s Table, and with cluster sampling method. Data were gathered by using of 3 questionnaires; Academic Optimism (Tschannen-Moran et al, 2012), Achievement Motivation(Hurmans, 1970) and self-efficacy (Muris, 2001). In order to analyze the collected data, descriptive statistics, mean and standard deviation and inferential statistics, correlation and stepwise regression methods were used. Results showed that academic self-efficacy and achievement motivation of students were significantly higher than the average. Students’ academic optimism was a direct, significant and positive effect on self-efficacy and motivation. The effect of academic self-efficacy on achievement motivation was positive and significant. In addition, the results showed that the academic optimism had an indirect effects on achievement motivation through the self-efficacy. The path analysis result indicate that the conceptual model is good fitting the data.

  Keywords: Academic Optimism, Achievement Motivation, Academic Self-efficacy, Structural Equation Modeling
 • Noushin Mahmoudi, Moosa Piri*, Javad Mesrabadi Pages 63-72

  This study aim is to evaluate the effectiveness of Jigsaw teaching method on cognitive, emotional, social- emotional adjustment and students math academic indicators. The study had a quasi-experimental design in which used inconsistent four groups with pretest and posttest and control groups. Participants consisted of 99 students from sixth grade elementary school in Baneh city in 2014-2015 who were selected by purposive sampling method and then they assigned randomly into experimental and control groups. Subjects was completed a researcher -made achievement test. The experimental group subjects’ received ten sessions’ instruction with Jigsaw method. The control group members’ at the same time continued to classroom routines. Research findings show that instruction by Jigsaw method has more positive effect on academic achievement, social -emotional adjustment and some sub -dimension of emotional- academic indicators (attitude towards school and purposes valuation) as compared with traditional teaching. Also Jigsaw teaching method resulted to improve students’ math achievement. This study has implications for math teachers who can be used Jigsaw teaching for improvement of math academic outputs.

  Keywords: Cooperative learning, Jigsaw Teaching, Academic achievement, emotional indicator, social, emotional adjustment
 • Abolghasem Naderi* Pages 73-86

  The purpose of this paper is to evaluate critically economics education in Iran within the framework of cognitive economics. For that the main problems dominating economics education have been explained and illuminated such as unsatisfactory national academic achievements, ignoring in part critical applied areas in economics, little progress and development in teaching economics during the last decades, little effort paid on multidisciplinary economic activities, failure in recognizing and rectifying economic problems and challenges of the society, etc. On that regard, among other factors, quality of education, student aptitude, motivational factors, and the approach used have been considered as the main reasons causing the problems; it is concluded that the crucial reason for most problems arises from lack of using appropriate analytical approach. Hence, to make a substantial change in economics education one has to apply a realistic approach that is cognitive economics. Because, in cognitive economics approach, rationality is considered as a relative and improvable phenomenon. In addition, information, knowledge, skill and specialization are viewed as the main determinants of decision making and resource allocation behaviors; it is assumed that economic agents with regard to these factors have heterogeneous capabilities. Nonetheless, development, utilization and transformation of information, knowledge, skill and specialization by the agents are considered to be heavily dependent on some other proficiencies (that is, meta-cognitive and emotional-communicative competences). Thus, focusing on such issues accompanied with the impacts of scarcity on the way of thinking and deciding provides substantial advantages for cognitive economics to understand deeply the causes of economic problems and to improve the effectiveness of policies and programs.

  Keywords: Cognitive Economics, Economics Education, Learning Outcomes, Human Capital, Rationality, Human Competences, Capabilities
 • reza mohmmadi chaboki* Pages 87-100

  The main purpose of this research is explanation of Socratic dialectic aspects and teaching method as a strategy for improving the schools' teaching-learning process. In this order, with a qualitative method in kind of descriptive-analytic (document analysis), firstly, Socratic dialectic and then the philosophical foundations of Socratic teaching method are described. Then, the feasibility study of utilizing of this method in schools together with it's critiques in order to much quality utilizing. The results imply that Socrates is one of the greatest western thinkers who had been developed a great evolution in the history of thinking with his famous method of dialogue. Socratic teaching method is a model for encouraging students' participation for collective research performance and for helping those for nurturing the critical thinking skills and necessary habits for participate in society. The teachers with using Socratic Method and projecting the suitable questions can invite their students to review own and others' arguments to find the logical incompetency of different beliefs and thoughts. Using of such method while conclude to reasonable choosing of values, also provide logical thoughts growth in students.

  Keywords: Socrates, Socratic Teaching, Dialectic, Dialogue, Teaching Method