اجتماعات یادگیری حرفه ای (PLC): راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه اغلب مدارس در توسعه ی فرآیندی جهت پشتیبانی از رشد حرفه ای معلمان، شکست می خورند. اجتماعات یادگیری حرفه ای، چارچوب و فرآیندی را برای یادگیری مداوم و رشد حرفه ای معلمان، فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اجتماعات یادگیری حرفه ای بر خودکارآمدی معلمان، انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت شیوه ی گردآوری داده ها، جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کلیه معلمان مدارس پسرانه دوره متوسطه شهرستان ساوه می باشد که از بین آنان 140 نفر بر اساس جدول مورگان برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده از پرسشنامه های 52 سوالی ارزیابی اجتماعات یادگیری حرفه ای (اولیور و همکاران، 2009) و نیز مقیاس 12 سوالی حس خودکارآمدی معلمان (اسچانن - موران و وولفولک، 2001) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ، به ترتیب؛ 0.93 و 0.89 برآورد گردید. روایی ابزارها توسط متخصصین امر، مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و نیز معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. و آموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ اجتماعات یادگیری حرفه ای بر احساس خودکارآمدی معلمان در همه ی مقوله های آن، تاثیر گذار است همچنین از مولفه های اجتماعات یادگیری حرفه ای؛ «شرایط حمایتی _ روابط» و «شرایط حمایتی _ ساختارها» بیشترین تاثیر را بر خودکارآمدی معلمان به جای گذاشته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041778 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!