اثربخشی بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی معلمان طی ارزشیابی های تکوینی بر میزان هیجانات تحصیلی دانش آموزان پسر

پیام:
چکیده:

نظام تعلیم و تربیت همانند سایر نظام ها، دارای اصول و ویژگی های خاص خود است. از ویژگی های اساسی و لاینفک آن، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارائه بازخوردهای سودمند می باشد که به واسطه آن می توان به تحقق اهداف آموزش و از جمله زبان آموزی پرداخت. هدف پژوهش بررسی اثربخشی بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی معلمان طی ارزشیابی های تکوینی بر میزان هیجانات تحصیلی (یادگیری و درسی) دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه تجربی مبتنی بر پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 40 نفر نمونه پژوهش به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسش نامه هیجانات تحصیلی پکران و همکاران (2005) انجام شد. داده ها با روش تحلیل کواریانس تک متغیری و چندمتغیری، تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس مبین تفاوت معنی دار بین دو گروه بود بنابراین ارائه بازخوردهای کتبی و کلامی مبتنی بر مدل باتلر و وین می تواند اثربخش باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041781 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!