مولفه های اثرگذار بر تدریس اثربخش معلمان (مطالعه مورد: معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر تهران)

پیام:
چکیده:

معلمان برای اثربخش بودن باید بر دانش و مهارت‏های موردنیاز جهت دستیابی به اهداف آموزشی آگاهی و تسلط داشته باشند تا بتوانند آن ها را در زمان مناسب و به شیوه ای مطلوب به کارگیرند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های تدریس اثربخش برای معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و طی آن معلمان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران که شرایط نمونه مورد نظر را داشتند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی، مورد مصاحبه قرار گرفتند و با رسیدن به اشباع نظری یافته ها تعداد نمونه پژوهش به 19 نفر رسید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی داده های 7 مرحله ای کلایزی (1987) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش مبین شش مولفه؛ ویژگی های اخلاقی و شخصیتی معلمان، ویژگی های تخصصی، مهارت های تدریس، ارزشیابی آموزشی، کنش روان شناسانه و مدیریت کلاس معلمان در تدریس اثربخش است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041787 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!