کنترل شیمیایی علف های هرز در لاین های اینبرد ذرت سینگل کراس 704

پیام:
چکیده:

با توجه به اهمیت مهار علف‌های‌هرز در لاین های والدی ذرت، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در کرج به اجرا درآمد. از دو لاین والدی MO17 (نر عقیم،(CMS به عنوان والد پدری و B73 به عنوان والد مادری استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: نیکوسولفورون (کروز چهار درصد اس سی)، نیکوسولفورون + (بروموکسینیل + ام سی پی آ(برومایسید ام آ40 درصد ایی سی))، ریم‌سولفورون + نیکوسولفورون (اولتیما 75 درصد دی اف)، فورام سولفورون (اکوئیپ 5/22 درصد ا دی)، مزوتریون + اس - متولاکلر + تربوتیلازین (لوماکس 75/53 درصد اس ایی)، شاهد با علف هرز و شاهد وجین دستی بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای علف‌کش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز غالب، معنی‌دار شد. درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز و ارزیابی کارایی علف‌کش‌ها با روش انجمن تحقیقات علف‌‎های هرز اروپا(EWRC) نشان داد که به‌ جز علف‌کش مزوتریون - تربوتیلازین - اس‌متولاکلر، کارایی بقیه علف‌کش‌ها مناسب بود. تیمارهاینیکوسولفورون + (بروموکسینیل + ام سی پی آ) به میزان 400 + 40 گرم ماده موثره در هکتار) و وجین دستی، به ترتیب با 26/4 و 03/4 تن در هکتار، دارای بیشترین عملکرد دانه بودند و کمترین عملکرد دانه از تیمارهای شاهد با علف هرز و مزوتریون + اس- متولاکلر + تربوتیلازین (1343 گرم ماده موثره در هکتار)، به ترتیب با 11/1 و 30/2 تن در هکتار بدست آمد. در مجموع برای مدیریت علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد، کاربرد علف‌کش‌های نیکوسولفورون + (بروموکسینیل + ام سی پی آ) به میزان 400 + 40 گرم ماده موثره در هکتار، ریم‌سولفورون + نیکوسولفورون به میزان 90 گرم ماده موثره در هکتار، فورام‌سولفورون به میزان337 گرم ماده موثره در هکتار و نیکوسولفورون به میزان80 گرم ماده موثره در هکتار توصیه می‌شود. علف‌کش‌ها تاثیر سوئی بر جوانه زنی بذور هیبرید ذرت حاصل از لقاح لاین ها نداشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041948 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!