بررسی و مقایسه تاثیر عوامل مدیریتی و زیر ساختی بر مشارکت ورزشی کارکنان اجرایی نیروی انتظامی

پیام:
چکیده:

عوامل متعددی می توانند باعث افزایش میزان مشارکت ورزشی کارکنان شوند از جمله به عوامل مدیریتی و زیرساختی. پژوهش حاضر درصدد آن است تا تاثیر عوامل مذکور را بر مشارکت ورزشی کارکنان مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق 3500 نفر تعیین گردید که شامل کلیه کارکنان اجرایی مرد ناجا در سراسر کشور بودند. نمونه تحقیق در این بخش 350 نفر (این تعداد براساس پیش فرض مدل معادلات ساختاری 10 برابر تعداد گویه ها) برآورد گردید. تعداد پرسشنامه های قابل استفاده 350 عدد بود. پرسشنامه شامل عوامل مدیریتی با 7 مولفه و زیر ساختی با 3 مولفه و در کل با 35 گویه تهیه گردید. سپس، پرسشنامه نهایی پس از تایید روایی بین 350 نفر نمونه تحقیق توزیع گردید. اطلاعات گردآوری شده با روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی با نرم افزار SPSS 22 و مدلسازی معادلات ساختاری PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.براساس این یافته ها می توان گفت که مشارکت ورزشی کارکنان اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط توان زیر ساختی و مداخله مدیریتی مناسب شکل می گیرد.هدف مدیریت ورزش ناجا باید برای ایجاد شرایط مناسب و متناسب تقاضا به عرضه و ارتقای سطح آن با توجه به نحوه اثر گذاری مذکور باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042148 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!