ترجمه به زبان فارسی، بومی سازی و ارزیابی روایی ابزار کرنل برای بررسی دلیریوم کودکان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

دلیریوم یک اختلال عصبی حاد است که در کودکان، کم تر مورد توجه می باشد. ابزار کرنل برای شناسایی دلیریوم کودکان طراحی شده و قابلیت شناسایی دلیریوم توسط کارشناس را دارد. هدف مطالعه حاضر ترجمه به زبان فارسی و ارزیابی روایی و پایایی ابزار کرنل است.

مواد و روش ها

 در این مطالعه ابتدا ترجمه اولیه، بازترجمه و اصلاح انجام گرفت. سپس روایی صوری ابزار با روش کیفی توسط 10 پرستار بالینی انجام شد و بعد از اصلاح نهایی، ابزار توسط 3 پرستار در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان بوعلی سینا ساری روی 72 کودک آزمایش شد.  برای بررسی پایایی ابزار از شاخص کندال و ضریب همبستگی کاپا استفاده شد.

یافته ها

در بخش بالینی 72 مورد بررسی انجام شد. میانگین سن بیماران 11/2 ± 88/3 سال و 39 بیمار (2/54 درصد)، پسر بودند. میانگین نمره دلیریوم 95/2 ± 22/6 بود. شایع ترین علت بستری، مشکلات تنفسی بود و18 مورد دلیریوم
(25 درصد) تشخیص داده شد. در بررسی پایایی ابزار ضریب کندال برای نمره کلی 046/0 بود و در پرسش ها و نیز در نمره کلی ابزار، اختلاف معنی داری بین 3 ارزیاب مشاهده نشد (05/0>P). ضریب همبستگی کاپا در همه موارد در مقایسه دو به دو نتایج ارزیاب ها بیش تر از 4/0 بود.

استنتاج

این مطالعه نشان داد شیوع دلیریوم در کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه مورد بررسی در همان حدود مطالعات بین المللی است. در ارزیابی پایایی ترجمه ابزار کرنل نیز همبستگی خوبی میان نتایج ارزیاب ها وجود داشت. ابزار کرنل می تواند برای شناسایی دلیریوم در کودکان مناسب باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!