فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 178 (آبان 1398)
 • پیاپی 178 (آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • لیلا احمدیان، زهرا نوروزی، رضا ولدان، حمیدرضا گلی* صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  حضور اینتگرون های کلاس 1 و ژن های کدکننده آنزیم های غیرفعال کننده آمینوگلیکوزیدها در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا عواملی هستند که باعث گسترش سریع مقاومت به آمینوگلیکوزیدها می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اینتگرون های کلاس 1 و ژن های aac(6)-IIa و ant(2'')-Ia و ارتباط آن ها با مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا می باشد.

  مواد و روش ها

  برای انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 100 ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا طی بازه یک ساله از سال 96 تا 97 از بیمارستان های آموزشی درمانی شهر ساری جمع آوری شدند و با استفاده از تست های افتراقی مورد تشخیص هویت نهایی قرار گرفتند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی تمامی ایزوله ها در برابر آنتی بیوتیک های منتخب، به روش استاندارد دیسک آگار دیفیوژن مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه، تمامی ایزوله ها از نظر حضور ژن های aac(6)-IIa، ant(2'')-Ia و اینتگرون های کلاس 1 با استفاده از روش PCR بررسی شدند.

  یافته ها

   از 100 ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزای جمع آوری شده به ترتیب 28، 42 و 39 درصد آن ها نسبت به آمیکاسین، جنتامایسین و توبرامایسین مقاوم بودند و 26 ایزوله نسبت به هر سه آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند. نتایج PCR نشان داد که از 100 ایزوله بالینی مورد مطالعه 42 ایزوله دارای اینتگرون های کلاس 1 بودند. شیوع ژن های aac(6)-IIa و ant(2'')-Ia در ایزوله های مقاوم به آمینوگلیکوزیدها به ترتیب 8/41 و 9/13 درصد برآورد شد.

  استنتاج

  از آن جایی که آمینوگلیکوزیدها داروی انتخابی برای درمان ترکیبی عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا می باشند و شیوع مقاومت به آن ها نیز بالاست، بنابراین بررسی متناوب الگوی حساسیت به این آنتی بیوتیک ها و ژن های دخیل در ایجاد مقاومت برای پیشگیری از شیوع مقاومت سطح بالا در این باکتری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آمینوگلیکوزیدی، اینتگرون های کلاس 1، ژن، aac(6)-IIa، ant(2'')-Ia
 • امین کیانی، نبی شریعتی فر، سعید شهسواری، مهسا احمدلو، مجتبی موذن* صفحات 10-23
  سابقه و هدف

  هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای(PAHs) یکی از شایع ترین آلاینده های محیط زیست هستند که احتمال سرطان زایی و جهش زایی تعدادی از آن ها به اثبات رسیده است. از طرفی دوغ، یک محصول لبنی تخمیری است که از مقبولیت و مصرف بالا در ایران برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی حضور و میزان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در انواع مختلف دوغ های ایرانی موجود در شهر تهران می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ابتدا کربن نانوتیوب چند جداره با استفاده از اکسید آهن مغناطیسی شد و سپس کامپوزیت سنتز شده جهت استخراج PAHs از ماتریکس 24 عدد نمونه دوغ (3 برند پرمصرف، در 4 فصل سال و دو تاریخ به صورت تصادفی انتخاب گردید) و یک نمونه دوغ به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. پس از آماده سازی نمونه، غلظت هرکدام از 16 PAHs از طریق دستگاه GC-MS اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که در تمامی نمونه ها میزان PAHs پایین تر از محدوده استاندارد بوده است و بیش ترین غلظت نیز مربوط به پیرن بود. همچنین میانگین مجموع PAHs برابر µg/kg 96/1 ± 39/0 بوده است. در برند B و فصل زمستان و در زمان تاریخ انقضای نمونه ها، شاهد بالاترین میزان مجموع PAHs بودیم.

  استنتاج

  براساس یافته های این مطالعه، با توجه به پایین تر بودن میانگین کل هرکدام از هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای نسبت به استاندارد در انواع مختلف دوغ، می توان بیان نمود که خطری از این لحاظ مصرف کننده ها را تهدید نمی کند.

  کلیدواژگان: هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، دوغ، کربن نانو تیوب چند جداره، استخراج مغناطیسی، کروماتوگرافی گازی
 • فاطمه قاسم زاده*، زهرا رحمانی، سعید عابدیان کناری، لیلا سرپرست صفحات 24-33
  سابقه و هدف

  پره اکلامپسی بیماری چند ارگانی است که عامل مهم مرگ مادر و جنین  است. از بین رفتن تحمل سیستم ایمنی مادر نسبت به آنتی ژن های جنینی و جفتی، جهت بروز بیماری ذکر شده است. یکی از فاکتورهای ایمنی HLA-G است. مطالعه حاضر به ارتباط سطوح HLA-G با بروز و شدت پره اکلامپسی در افراد باردار در 3 ماهه سوم بارداری (تریمستر سوم) می پردازد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مورد شاهدی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و کلینیک فوق تخصصی باغبان شهر ساری در سال های 95-94 انجام شد. 71 باردار (تریمستر سوم) پس از کسب معیارهای ورود، به دو گروه زنان مبتلا به پره اکلامپسی(34 نفر) و گروه شاهد (سالم از نظر پره اکلامپسی) 37 نفر، تقسیم شدند. در هر دو گروه اطلاعات دموگرافیک و فشارخون، آزمایشات دوران بارداری و پره اکلامپسی ثبت شد. سپسcc 5 خون از هر بیمار جمع آوری و HLA-G اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین سطح سرمی HLA-G در گروه مبتلا( ng/L18/0 ± 58/0) به شکل معنی داری از افراد سالم (ng/L45/0 ± 78/0) کم تر بود (02/0P=). همچنین میانگین HLA-G در افراد مبتلا به پره اکلامپسی خفیف به شکل معنی داری از افراد مبتلا به نوع شدید، بیش تر بود (04/0 P=).

  استنتاج

  با توجه به نتایج مطالعه ما و مطالعات مشابه، به نظر می رسد یکی از عوامل موثر در ایجاد و پیشرفت پره اکلامپسی، کاهش تولید HLA-G در بارداری است که این موضوع می تواند ناشی از اختلال در بیان ژن باشد. بنابراین بررسی HLA-G در جهت پیش گیری از پره اکلامپسی قابل توجه است.

  کلیدواژگان: بارداری، پره اکلامپسی، HLA-G
 • حسن محمودی نشلی، رحیم براری سوادکوهی، ثریا خفری، فضیلت جوکار، امیدرضا جمشیدوند، احمد تمدنی* صفحات 34-41
  سابقه و هدف

  بتا تالاسمی ماژور یک اختلال ژنتیکی با نقص شناخته شده در گلوبین است که منجر به آنمی همولیتیک مزمن می شود. به علت نیاز به تزریق خون مداوم، خطر ابتلا به بیماری های عفونی مانند هپاتیت در این بیماران بیش تر می شود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی، 518 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور که به طور مرتب در مرکز تالاسمی امیرکلا بین سال های 93-1392 تزریق خون داشتند، وارد مطالعه شدند. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود. نمونه خون بیماران از نظر آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت B HBsAb) (، آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B HbsAg) (و آنتی بادی علیه ویروس هیاتیت C HCVAb) (با روش آزمایشگاهی الایزا مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار SPSS-22 با تست های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   ازمجموع 518 بیماری که وارد مطالعه شدند، 268 نفر زن (7/51 درصد) و 250 نفر مرد (3/48 درصد) و دامنه سنی (64-2 سال) و انحراف معیار± میانگین سنی برابر با 88/9±93/27 سال بودند. نتایج مطالعه نشان داد که 79/5 درصد بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور با ویروس هپاتیت C HCV) (آلوده بودند که شامل 11 مرد (4/4 درصد) و 19 زن (1/7 درصد) بود و تنها در یک مرد HBsAg مثبت یافت شد.

  استنتاج

  مطالعه حاضر نشان داد که شیوع آلودگی با HCV در بیماران تالاسمی ماژور کاهش داشته است و شیوع HBsAg مثبت، اندک می باشد.

  کلیدواژگان: بتا تالاسمی، هپاتیت C، هپاتیتB، شیوع
 • حسین بذرگری، علی نقی زاده*، حسن زرقانی صفحات 42-51
  سابقه و هدف

  تابش زمینه به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارد و باعث پرتوگیری می شود. این پرتوها می توانند موجودات زنده را تحت تاثیر قرار داده و سبب آسیب های کروموزومی، بیماری های ژنتیکی و سوماتیکی شوند. چشمه های آبگرم طبیعی یکی از منابع تابش گامای زمینه هستند. این مطالعه به منظور تعیین دز جذبی گامای محیطی و دز موثر سالانه چشمه های آبگرم استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با استاندارد در فصل تابستان و پاییز سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

   برای اندازه گیری گامای محیطی چشمه ها، از دزیمتر X5CPLUS استفاده شد. دزیمتری برای هر چشمه در فضای باز و بسته در تابستان و پاییز صورت گرفت و نتایج تابش گامای زمینه بر حسب نانو سیورت در ساعت و دز موثر سالانه بر حسب میلی سیورت در سال محاسبه شد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار اکسل و SPSS و آزمون ANOVA با 05/0= α صورت گرفت.

  یافته ها

  بر اساس یافته های مطالعه، میانگین تابش گامای زمینه در آبگرم دیگ رستم بالاترین و آبگرم طبس پایین ترین میزان را داشت. همچنین میانگین دز موثر در تمامی آبگرم ها در فضای باز به طور معنی داری کم تر از فضای بسته بود (001/0>P).

  استنتاج

  بر اساس نتایج مطالعه، میانگین تابش گامای زمینه و دز موثر سالانه در فضای باز برای همه چشمه ها در حد کم تر از میانگین جهانی است ولی در فضای بسته آبگرم طبیعی فردوس، سربیشه و درمیان، بیش تر از میانگین جهانی قرار دارند که ممکن است باعث مخاطراتی برای استفاده کنندگان از آن ها و افراد شاغل در آن جا شود.

  کلیدواژگان: گامای محیطی، دز موثر سالیانه، چشمه های آب گرم، خراسان جنوبی
 • حبیب الله خزایی، علی زکی یی* صفحات 52-63
  سابقه و هدف

  با توجه به اندک بودن مطالعات در زمینه تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات تنظیم هیجان و کیفیت خواب، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات تنظیم هیجان وکیفیت خواب افراد مبتلا به بی خوابی مزمن انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر آزمایشی تک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است. برای انجام مطالعه، از بین مراجعین به مرکز تحقیقات اختلالات خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1397 تعداد 15 نفر، که طبق نتایج استخراج شده از پلی سومنوگرافی و مصاحبه روانپزشک ابتلا این افراد به بی خوابی تایید شده بود انتخاب شدند. هشت جلسه هفتگی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بیماران انجام گرفت و برای گردآوری داده های مطالعه از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه مشکلات تنظیم هیجان استفاده شد. در نهایت، نتایج مطالعه با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس مکرر مورد تحلیل قرار گفت.

  یافته ها

  روند خطی تغییرات کیفیت خواب و مشکلات تنظیم هیجان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار بوده است (001/0>P). نتایج تحلیل بیانگر این بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر معنی داری بر خرده مقیاس های مشکلات تنظیم هیجان دارد (05/0>P) و نتایج در طول زمان پایدار است.

  استنتاج

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سبب ارتقا کیفیت خواب بیماران مبتلا به بی خوابی شده و این درمان می تواند به کاهش مشکلات تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به بی خوابی کمک کند.
   

  کلیدواژگان: بی خوابی مزمن، کیفیت خواب، هیجان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • مهدی فضلی، علیرضا کلدی*، سید محمد سیدمیرزایی صفحات 64-74
  سابقه و هدف

  سالمندی در جامعه ایران رو به افزایش است و اطلاع از کیفیت زندگی سالمندان و متغیرهای موثر بر آن می تواند زمینه برنامه ریزی صحیح برای ارتقاء سلامت این گروه سنی را فراهم کند. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی در جمعیت سالمند شهرستان آمل و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی، که با مشارکت 450 نفر از سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان آمل در سال 1396، انجام پذیرفت، نمونه گیری به روش خوشه ایچند مرحله ای و به شکل تصادفی بر حسب ناحیه سکونت شهری/ روستایی، جنسیت و سن صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) جمع آوری شد و با آزمون های آماری t مستقل، One-Way ANOVA و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره به روش همزمان (Enter) نشان داد که پنج متغیر شغل، سن، جنس، تحصیلات و منبع درآمد به ترتیب بیشترین سهم را در تغییرات کیفیت زندگی دارند (05/0 >P).

  استنتاج

  کیفیت زندگی در حد مطلوب و سلامت جسمانی سالمندان پایین تر از سلامت روانی بوده است و سالمندان 69-60 سال، متاهل، مرد، شاغل، سرپرست خانوار، دارای تحصیلات بالاتر، سالمندانی که با همراهان زندگی می کردند و همچنین سالمندانی که استقلال مالی داشتند، از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: سالمندان، کیفیت زندگی، عوامل جمعیت شناختی
 • محمدرضا نوایی فر*، علی عباسخانیان، لیلا شهبازنژاد، مائده خوشکام صفحات 75-84
  سابقه و هدف

  دلیریوم یک اختلال عصبی حاد است که در کودکان، کم تر مورد توجه می باشد. ابزار کرنل برای شناسایی دلیریوم کودکان طراحی شده و قابلیت شناسایی دلیریوم توسط کارشناس را دارد. هدف مطالعه حاضر ترجمه به زبان فارسی و ارزیابی روایی و پایایی ابزار کرنل است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ابتدا ترجمه اولیه، بازترجمه و اصلاح انجام گرفت. سپس روایی صوری ابزار با روش کیفی توسط 10 پرستار بالینی انجام شد و بعد از اصلاح نهایی، ابزار توسط 3 پرستار در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان بوعلی سینا ساری روی 72 کودک آزمایش شد.  برای بررسی پایایی ابزار از شاخص کندال و ضریب همبستگی کاپا استفاده شد.

  یافته ها

  در بخش بالینی 72 مورد بررسی انجام شد. میانگین سن بیماران 11/2 ± 88/3 سال و 39 بیمار (2/54 درصد)، پسر بودند. میانگین نمره دلیریوم 95/2 ± 22/6 بود. شایع ترین علت بستری، مشکلات تنفسی بود و18 مورد دلیریوم
  (25 درصد) تشخیص داده شد. در بررسی پایایی ابزار ضریب کندال برای نمره کلی 046/0 بود و در پرسش ها و نیز در نمره کلی ابزار، اختلاف معنی داری بین 3 ارزیاب مشاهده نشد (05/0>P). ضریب همبستگی کاپا در همه موارد در مقایسه دو به دو نتایج ارزیاب ها بیش تر از 4/0 بود.

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد شیوع دلیریوم در کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه مورد بررسی در همان حدود مطالعات بین المللی است. در ارزیابی پایایی ترجمه ابزار کرنل نیز همبستگی خوبی میان نتایج ارزیاب ها وجود داشت. ابزار کرنل می تواند برای شناسایی دلیریوم در کودکان مناسب باشد.

  کلیدواژگان: دلیریوم، کودکان، ترجمه، بومی سازی، فارسی
 • بهناز انجذاب، مینا زارع حسین آبادی*، بنفشه فرزین راد، علی دهقانی صفحات 85-97
  سابقه و هدف

  کاهش سطح استروژن در حوالی دوران یائسگی، منجر به بروز علایمی می شود که جهت بهبود علایم از روش های درمانی هورمونی و غیر هورمونی استفاده می شود. هدف انجام این مطالعه، تعیین اثر بخشی مشاوره با رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علایم یائسگی زنان حوالی دوران یائسگی می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی 73 خانم حوالی دوران یائسگی با استفاده از روش تصادف سازی ساده در دو گروه آزمون (36 نفر) و کنترل (37 نفر)، در شهر یزد در سال 1396 انجام گرفت. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه دو ساعته، هفته ای یک بار برای گروه آزمون انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، شاخص کوپرمن و مقیاس درجه بندی یائسگی بود که قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از اتمام مداخله توسط هر دو گروه تکمیل شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج آزمون تی مستقل در مرحله بعد از مداخله و پیگیری میانگین نمرات علایم یائسگی و ابعاد آن به جز حیطه ادراری- تناسلی کاهش معناداری در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد (001/0P<). نتایج آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد میانگین نمرات علایم یائسگی و ابعاد آن در گروه مداخله در مراحل مختلف اجرای مطالعه تغییرات معنادار داشته است (001/0>P).

  استنتاج

  با توجه به تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود علایم یائسگی، استفاده از این روش می تواند به عنوان یکی از روش های حمایتی در مدیریت حوالی دوران یائسگی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، یائسگی، مشاوره، شناخت درمانی
 • حدیث احسانی، طاهره ملانیا، عباس مسگرانی، علیرضا ابراهیم پور، میلاد شیرعلی نیا، محمود موسی زاده، مائده صالحی* صفحات 98-106
  سابقه و هدف

  ژنژیویت یک بیماری چند عاملی است که به واسطه تداخل بین باکتری های بیماری زا و درجات مختلف پاسخ سیستم ایمنی ایجاد می شود. ژنژیویت ناشی از پلاک، شایع ترین فرم ژنژیویت است. روش های مکانیکی و شیمیایی برای برداشت پلاک وجود دارد.با توجه به اثرات سوء کلرهگزیدین، هدف از این مطالعه مقایسه اثر دهان شویه سرکه و گلاب با کلرهگزیدین بر ژنژیویت ناشی از پلاک می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور تصادفی است. مقدار حجم نمونه بر اساس داده های پایلوت ,112 نفر تعیین شد، سپس افراد به 3 گروه (2 گروه مورد و 1 گروه کنترل) تقسیم شدند و تحت درمان با کلر هگزیدین و سرکه و گلاب قرار گرفتند. 3 متغیر شاخص لثه ای(GI)، شاخص پلاک PI) (و خونریزی حین پروبینگ BOP در ابتدا ثبت شد، سپس در هفته های 1و 3 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS20 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد بیش ترین میزان تاثیر برای کاهش GI، PI و BOP در گروه کلرهگزیدین اتفاق افتاده و بعد از آن بیش ترین میزان کاهش برای گروه سرکه و گلاب و کم ترین میزان تغییر در گروه پلاسبو مشاهده شد. تفاوت ها در متغیرهای BOP و GI بین گروه سرکه و گلاب و پلاسبو معنی دار بود (001/0P<).

  استنتاج

  سرکه و گلاب در بهبود ژنژیویت موثر است ولی نسبت به کلرهگزیدین از قدرت پایین تری برخوردار است. لذا بهتر است مطالعات گسترده تر با زمان طولانی تر جهت شناخت اثرات بلند مدت این دهان شویه بر ژنژیویت و همچنین تاثیر آن بر موارد دیگر مانند پریودنتیت انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: ژنژیویت، دهان شویه، کلرهگزیدین گلوکونات
 • محمدرضا لشکری زاده، امیرحسین پورداوود، امیررضا صالحی، علیرضا امیربیگی* صفحات 107-114
  سابقه و هدف

  با توجه به میزان فراوانی و تاثیر قابل توجه افیوژن بدخیم بر نحوه زندگی بیماران مختلف مطالعه ی حاضر با هدف تغیین اثر اتانول امین اولئات، پوودین آیداین و پودر تالک درالقای پلوردز در موش صحرایی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت تجربی و بر روی 36 موش صحرایی نر بالغ در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397 صورت گرفت. کلیه موش های صحرایی به صورت تصادفی ساده به 4 گروه اتانول امین اولئات، پوودین آیداین و پودر تالک و گروه سالین به عنوان کنترل تقسیم شدند. سپس مواد اسکلروزان مورد نظر به هر گروه تزریق شد و به روش میکروسکوپی و ماکروسکوپی تاثیر این داروها با هم مقایسه شد. پس از جمع آوری داد ه ها، نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از تست های آماری فیشر دقیق و چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   شدیدترین میزان فیبروز در نمونه های گروه اتانول آمین(6/85 درصد فیبروز شدید) و گروه پوودین آیداین (5/61 درصد فیبروز متوسط) و تالک (5/38 درصد فیبروز متوسط) در رده های بعدی ایجاد فیبروز قرار گرفتند که نسبت به گروه کنترل (7/72 درصد فیبروز کم) این تفاوت به صورت معنی داری بیش تر بود (001/0 P<). بررسی ها نشان داد که التهاب مزمن در گروه اتانول امین  نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری با شدت بیش تری رخ داده است (04/0 P=).

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد که استفاده از پوودین آیداین و و اتانول آمین  به عنوان مواد جدید در القای پلوردز می تواند موثر باشد و با توجه به ارزان و دردسترس بودن آن جایگزین مناسبی برای سایر مواد مورد استفاده است.

  کلیدواژگان: پلوردوز، فیبروز، موش صحرایی، اتانول آمین اولئات، پوودین آیداین، پودر تالک
 • هاجر خدمتی مرصع، رزاق محمودی*، پیمان قجربیگی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، نرگس عباسی، ندا سرفلاح صفحات 115-126
  سابقه و هدف

  لیستریا مونوسیتوژنز یک میکروارگانیسم پاتوژن ناشی از مواد غذایی و یک تهدید جدی برای سلامت عمومی می باشد. لیستریوزیس یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در اروپا و آمریکا محسوب می شود. مصرف شیر خام و محصولات لبنی سنتی مانند پنیرهای سنتی می تواند یکی از دلایل عمده ی لیستریوزیس در افراد باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر قزوین با استفاده از روش کشت و تایید نهایی با روش PCR انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 128 نمونه از پنیرهای سنتی عرضه شده، از پاییز 1396 تا تابستان 1397، بطور تصادفی ازسطح شهر قزوین، خریداری  شد. نمونه ها تحت شرایط بهداشتی به آزمایشگاه انتقال داده شده و مورد بررسی قرار گرفتند علاوه بر آزمایشات مبتی بر محیط کشت نمونه های مثبت جهت تایید نهایی به وسیله روش مولکلولی PCR جهت شناسایی پاتوژن مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  طبق نتایج به دست آمده 14 نمونه (9/10 درصد) از پنیرهای سنتی از نظر آلودگی به لیستریا مونوسیتوژنز مثبت گزارش شدند. که بیش ترین آلودگی در پنیرهای سفید (7 درصد) دیده شد. همچنین بیش ترین آلودگی در فصل تابستان و زمستان (1/3 درصد) گزارش گردید.

  استنتاج

  حضور لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای سنتی در این مطالعه به اثبات رسیده است، که براساس این نتایج افرادی که از پنیر های سنتی استفاده می کنند در معرض خطر بالقوه قرار دارند. بنابراین متصدیان امور ایمنی مواد غذایی ایران باید استاندارد موثری را برای بررسی حضور لیستریا درمواد غذایی ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، پنیرهای سنتی، قزوین، PCR
 • هادی مختارپور*، محمد ابراهیمی ساروی، سحرگل قابل، جمشید یزدانی چراتی، مهران آرمین صفحات 127-133
  سابقه و هدف

  در انتخاب دندان برای ساخت دنچر اندازه دندان از اهمیت بیش تری برخوردار است. برای تخمین اندازه، گروهی از لندمارک‏های صورت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‏اند. لذا این مطالعه به بررسی رابطه طول و عرض دندان های سانترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل می پردازد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد که 40 نفر با میانگین سنی 55 سال دارای دنچر کامل در سال 1397در دانشکده دندانپزشکی ساری بررسی شدند. عرض دندان های قدامی ماگزیلا در پروتزها بر اساس گوشه لب ها و ارتفاع دندان ها بر اساس طول وکس ریم انتخاب شدند. در این مطالعه بررسی شد که اندازه دندان های چیده شده در دنچر، چقدر به شاخص های عرض بین گونه ای و ارتفاع صورت نزدیک است.

  یافته ها

  میانگین عرض بین گونه ای در مردان و زنان 118 و 120 میلی متر بود و عرض دندان سانترال ماگزیلا روی دنچر برای مردان و زنان 155/8 و 895/7 میلی متر بود. بین عرض بین گونه ای و عرض دندان سانترال ماگزیلا روی دنچر در زنان (508/0 P=) و مردان (204/0 P=) تفاوت معنی داری دیده نشد. در واقع در این مطالعه بیان شد دندان های عریض تر و کوتاه تری نسبت به شاخص های عرض بین گونه ای و طول صورت انتخاب شده بودند.

  استنتاج

  رابطه بین عرض دندان سانترال ماگزیلا و عرض بین گونه ای می تواند از نظر جنسیت متفاوت و وابسته به نژاد و محل جغرافیایی باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد این شاخص ها در نژادهای مختلف بررسی شوند.

  کلیدواژگان: اندازه دندان، دنچر، شاخص های صورت
 • سجاد سمیعی، منیره خادم، رضا پوربابکی، محمود قاضی خوانساری، سید جمال الدین شاه طاهری* صفحات 134-140
  سابقه و هدف

  دلتامترین یکی از مهم ترین حشره کش های مورد استفاده در کشاورزی جهت کنترل آفت بوده و استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم های سمیت این سم می باشد. برای مقابله با آسیب های اکسیداتیو حاصل از مواد سمی، آنتی اکسیدان های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه خاصیت آنتی اکسیدانی و حفاظتی عصاره سالویا در برابر سمیت دلتامترین بر روی کبد موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 30 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با حدود وزنی 200 تا 220 گرم به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه بندی به صورت گروه 1) کنترل، گروه 2) مواجهه با سم دلتامترین mg/kg) 15)، گروه 3) مواجهه همزمان سم دلتامترین mg/kg) 15) و عصاره سالویا mg/kg) 100)، گروه 4) مواجهه همزمان سم دلتامترین mg/kg) 15) و عصاره سالویا mg/kg) 200)، گروه 5) مواجهه با عصاره سالویا
  mg/kg) 100) صورت گرفت. پس از مواجهه به مدت 30 روز متوالی، بافت کبد موش ها جهت ارزیابی سطوح مالون دی آلدهید و گلوتاتیون پراکسیداز و همچنین تغییرات هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه مشخص شد که عصاره سالویا می تواند باعث کاهش چشمگیری در سطح مالون دی آلدهید، بهبود سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش آسیب کبدی ناشی از سم دلتامترین شود.

  استنتاج

  با توجه به نقش آنتی اکسیدانی عصاره سالویا و کاهش اثرات سمی ناشی از سم دلتامترین، می توان از عصاره سالویا به عنوان یک آنتی کسیدان قوی در جهت پیشگیری و بهبود اثرات ناشی از سم دلتامترین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: دلتامترین، عصاره سالویا (مریم گلی)، آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیو، کبد
 • اعظم حدادی، حسن عزیزی، سینا حقانی فر، نرجس هوشیاری* صفحات 141-147
  سابقه و هدف

  به منظور داشتن پاکسازی کامل و مناسب کانال ریشه و دستیابی به درمان ریشه موفق، نیاز به آشنایی با مورفولوژی و آناتومی کانال ریشه است. بدین منظور ما در این مطالعه به بررسی شیوع و مورفولوژی کانال C شکل در مولر دوم مندیبل پرداختیم.

  مواد و روش ها

   این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی در سال 1397 انجام شد. از آرشیو توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی یا همان (CBCT)Cone beam computed tomography مربوط به 260 بیمارکه به مقاصد تشخیصی درمانی به یک مرکز رادیولوژی در شهر ساری مراجعه کرده بودند استفاده شد. تصاویر کانال ریشه مولر دوم مندیبل بصورت مقاطع عرضی و با فواصل 1 میلی متر بررسی شدند، که در این مطالعه شیوع کانال C شکل و جنسیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دندان های دارای کانال C شکل طبق کلاس بندی fan و همکاران طبقه بندی شدند و برای تحلیل نیز از آزمون مربع کامل و آزمون نسبت استفاده شد.

  یافته ها

  از بین 260 مولر دوم مندیبل، 30 نمونه (5/11 درصد) دارای کانال C شکل بودند. که در بین دندان های دارای کانال C شکل، کانال تایپ lC بیش ترین شیوع را داشت. در این مطالعه جنسیت، تاثیر بسزایی درشیوع کانال C شکل داشت به طوری که زنان، شیوع به مراتب بالاتری را نشان دادند.

  استنتاج

  با توجه به اینکه فراوانی کانال C شکل در مولر دوم مندیبل در جمعیت شمال ایران نسبتا بالاست، بهتر است به اهمیت آشنایی دندانپزشکان با ویژگی های این آناتومی و ارجاع این موارد به متخصص درمان ریشه توجه کرد.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، آناتومی کانال C شکل، مولر دوم مندیبل
 • ماهان عمادیان، پرستو مدیه، فرزانه افخمی نیا، آتنا شیوا* صفحات 148-154
  سابقه و هدف

  سرطان در جوامع امروزی دارای شیوع بسیار بالایی است که به صورت حدودی از هر سه الی چهار نفر، یک نفر مبتلا به سرطان می باشد. علی رغم پیشرفت های متعددی که در زمینه درمان سرطان به وجود آمده است، سرطان دهان به جهت تشخیص دیرهنگام به دلایل متعدد مثل بدون علامت بودن در مرحله اولیه، تشابه نمای بالینی با سایر ضایعات و تنوع در تظاهرات کلینیکی، جزو 10 عامل اولیه مرگ و میر می باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی 2 ساله (1395 و 1396) موارد مبتلا به بدخیمی های حفره دهان و بافت های اطراف انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی کیفی جامعه شناسی، تمامی 4532 پرونده ی موجود در مرکز بدخیمی های سر و گردن مازندران مطالعه گردید و 8 پرونده ی مرتبط با SCC استخراج گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی، میزان فراوانی و درصد فراوانی محاسبه، جداول و نمودارها با استفاده از نرم افزار SPSS16 ترسیم گردید و به منظور بررسی متغیر ها از تست کا اسکور استفاده شد و P کم تر از 05/0 در نظر گرفته شد

  یافته ها

  57 نفر از بیماران مبتلا به بیماری SCC مرد (65 درصد) و 31 نفر زن (35 درصد) هستند. هم چنین با بررسی محل شیوع بیماری مشاهده شد که ناحیه ی سر و صورت بیش ترین شیوع (3/82 درصد) و پس از آن ناحیه گردن (7/12 درصد) بیش ترین شیوع ابتلا به این بدخیمی را دارا می باشند. ارتباط آشکاری بین سن بیمار با شیوع بیماری مشاهده شد (40/0= P).

  استنتاج

  شیوع سرطان سلول سنگفرشی در مطالعه حاضر متفاوت و بسیار بیشتر از سایر مطالعات گذشته بود.

  کلیدواژگان: سرطان سلول سنگفرشی، نئوپلاسم های سر و گردن، کارسینوما، غده، اپیتلیال
 • ایرج گلی خطیر، فاطمه جهانیان، سید محمد حسینی نژاد، لیلا اسدیان، سید حسین منتظر* صفحات 155-160

  یکی از علل نادر ولی خود محدود شونده درد حاد شکم، Epiploic appendagitis می باشد که در اثر پیچش یا نکروز اتفاقی یکی از epiploic appendix کولون ایجاد می شود. به دلیل عدم وجود یافته های بالینی اختصاصی برای این بیماری معمولا به طور تصادفی در بررسی شکم برای بیماری های دیگر مسبب درد حاد شکم تشخیص داده می شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که با تشخیص درست، از انجام جراحی بی مورد جلوگیری می گردد و بیمار با درمان نگه دارنده کاملا بهبود می یابد.این مطالعه به معرفی آقای 32 ساله ای می پردازد که به علت درد حاد سمت چپ و پایین شکم به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری مراجعه نمود و در معاینه شکم تندرنس در لمس سطحی و عمقی ربع تحتانی و چپ شکم داشت. در سونوگرافی یک توده اکوژن فاقد فلوی عروقی در مجاورت کولون نزولی ودر سی تی اسکن، یک ضایعه بیضوی با دانسیته چربی در راستای آنتی مزانتریک کولون سیگموئید با یافته fat stranding اطراف ضایعه، بدون افزایش ضخامت دیواره روده مجاور رویت شد. این یافته ها به نفع Epiploic appendigitis بود و علائم بیمار با درمان طبی بهبود یافت.براساس این گزارش Epiploic appendigitis باید در تشخیص افتراقی درد شکم در بیماران نسبتا جوانی که با درد حاد شکم مراجعه می کنند، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درد حاد شکم، نادر، اپی پلوئیک آپاندیجایتیس
 • ویدا ایمانی، شبنم جلیل القدر*، فاطمه میر اشرفی، خاطره خامنه پور صفحات 161-166

  سندروم آپرت نوع نادری از انواع کرانیوسینوستوزیس است که با اتصال سوچورهای کرانیال در دوره پره مچوریتی مشخص می شود و منجر به مشکلات فیزیکی و هوشی مبتلایان در سنین پایین می گردد. این  بیماران ممکن است دچار علایم آپنه انسدادی خواب به علت غیرطبیعی بودن شکل کرانیوفاسیال شوند. در این مقاله یک نوع سندروم آپرت با علایم قطع تنفس، سیانوز، خروپف، بیقراری و تعریق در خواب، بیداری های مکرر از خواب و بی حوصلگی روزانه معرفی می شودکه با شک به آپنه انسدادی خواب، پلی سومنوگرافی در مورد بیمار انجام شد. نتایج تست به صورت /h 27/3Arousal index ، /h 51/6 RDI: و 46 درصد Lowest oxygen saturation: بود. بیمار تحت CPAP با فشار o2cmH8 در زمان خواب قرار گرفت که در تست های بعدی کاهش واضح درRespiratory disturbance index (RDI) دیده شد و شواهد بیماری به شکل رضایت بخشی بهبودی یافت. حدود 40 درصد از بیماران سندروم آپرت، علایم آپنه انسدادی خواب را عمدتا به دلیل هیپوپلازی میانه صورت دارند اما این سندروم می تواند با تغییرات لارینگوفارنکس یا لارنکس و تراکئو برونکومالاسی و سایر ابنرمالیته ها و عفونت های مکرر، تاخیر رشد و تکامل و شناخت و از همه مهم تر کورپولمونل و مرگ ناگهانی در خواب همراه شود. در نتیجه انجام پلی سومنوگرافی حتما باید مد نظر باشد و بیمار تحت نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: آپرت، آپنه انسدادی خواب، پلی سومنوگرافی
 • الهه سمامی، فروزان الیاسی، سید نورالدین موسوی نسب، لیلا شجاعی، احسان زابلی، زهره شاه حسینی* صفحات 167-180
  سابقه و هدف

  مدیریت استرس بیماران مبتلا به سرطان پستان و خصوصا بیماران تحت شیمی درمانی یکی از اهداف سیستم های ارائه دهنده خدمات در سراسر دنیا می باشد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخلات غیر دارویی بر استرس زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها
   
  در این مطالعه مروری سیستماتیک، جستجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی، Scientific Information Database and Iranian Registery of Clinical Trials، Magiran و با استفاده از کلید واژه هایی نظیر Non- Parmacological Interventions، Chemotherapy، Breast cancer، Distress، Stress و معادل فارسی آنان صورت گرفت. از مجموع 74590 مطالعه به دست آمده، پس از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط در نهایت کیفیت، 9 مطالعه با استفاده از مقیاس Jadad مورد ارزیابی قرار گرفت.
   
  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر به دو طبقه کلی مداخلات روانشناختی شامل درمان شناختی- رفتاری و حل مسئله و مداخلات طب مکمل شامل موسیقی درمانی، ریکی درمانی، یوگا و ورزش تقسیم گردید.

  نتایج

  نشان داد که اکثر مداخلات سبب کاهش استرس بیماران می شود. استنتاج با توجه به اثر بخشی مداخلات غیر دارویی در کاهش استرس زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی، پیشنهاد می گردد با آگاهی رسانی به بیماران در مورد اثر بخشی این مداخلات و حق انتخاب برای آنان در کنار توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در ارائه این مداخلات، به ارتقاء سلامت زنان کمک نمود.

  کلیدواژگان: استرس، دیسترس، سرطان پستان، شیمی درمانی، مداخلات غیر دارویی
 • امیرحسین داوری، فردین احمد خانی، جلال جعفرزاده، رقیه میرزاخانی، سمیه رودگری، صغری باقری، مجتبی نبیلی، مریم موذنی* صفحات 181-196

  در سال های اخیر، افزایش تنوع مخمرهای بیماری زا جدا شده از نمونه های بالینی مشاهده شده است. با این حال کاندیدا آلبیکنس همچنان عامل اصلی عفونت های قارچی مخمری است.کاندیدا آلبیکنس به عنوان یکی از مخمرهای مهم فلور نرمال مخاط بدن انسان، می تواند موجب عفونت های جلدی، مخاطی و منتشره در افراد مستعد شود. برای القاء عفونت، مخمر باید توانایی چسبندگی به سطوح زنده و غیر زنده و به دنبال آن تهاجم به بافت میزبان و جذب آهن را داشته باشد. یکی از اصلی ترین خصوصیات ، قابلیت تغییر آن از حالت تک سلولی به حالت رشد هیفال است. دیمورفیسم در پاسخ به برخی از شرایط خاص مانند دما، pH یا در دسترس بودن سرم ایجاد می گردد و این تغییرات که به ارگانیسم اجازه می دهد تا به بافت ها حمله کند با افزایش بیان چندین ژن در ارتباط است. این ژن ها شامل، خانواده ژنی SAP که مسئول کد کردن آسپارتیک پروتئازهای ترشحی (Saps) است، خانواده ژنی شبه آگلوتینین (ALS) که مسئول کد کردن پروتئین های چسبنده است و سیستم تغییر فنوتیپی و مورفولوژیکی، می باشد. در این مطالعه مروری سعی شده است تا با تکیه بر نتایج مطالعات اخیر در خصوص تنظیم سیگنال های ترشحی، مهمترین و ضروری ترین ژن های مسئول فاکتورهای ویرولانس کاندیدا آلبیکنس جمع آوری و ارائه گردد. درک صحیح از فیزیولوژی و ژنتیک فاکتور های بیماریزایی این مخمر مطمئنا می تواند محققین را در جهت مقابله بهتر و موثرتر و طراحی دارو های جدید یاری دهد.

  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، ویرولانس، تنظیم بیان ژن
|
 • Leila Ahmadian, Zahra Norozi, Reza Valadan, Hamidreza Goli* Pages 1-9
  Background and purpose

  The aminoglycoside modifying enzymes (AMEs) and class 1 integrons in clinical isolates of pseudomonas aeruginosa are the major factors leading to rapid spread of antibiotic resistance. The aim of the present study was to investigate the frequency of aac(6)-IIa, ant(2'')-Ia, and class 1 integrons in clinical isolates of pseudomonas aeruginosa.

  Materials and methods

  For this descriptive-analytic study (2017-2018), 100 clinical isolates of pseudomonas aeruginosa were collected from Sari teaching hospitals and identified by differential diagnostic tests. Antibiotic susceptibility pattern of all isolates against selected antibiotics was evaluated using standard disk agar diffusion method. Subsequently, all isolates were evaluated for the presence of aac (6) -IIa, ant (2'') -Ia genes, and class I integrons using PCR method.

  Results

  Out of 100 pseudomonas aeruginosa clinical isolates, 28%, 42%, and 39% were resistant to amikacin, gentamicin, and tobramycin, respectively, while 26 isolates were resistant to all three antibiotics. The results of PCR showed that 42% of the clinical isolates contained class 1 integrons. The prevalence of aac (6) -IIa and ant (2 '') - Ia genes in aminoglycoside resistant isolates was 41.8% and 13.9%, respectively.

  Conclusion

  Aminoglycosides are the preferred drug for the combined treatment of infections caused by Pseudomonas aeruginosa and the prevalence of resistance to them is also high, so the intermittent examination of the susceptibility pattern of these antibiotics and the genes associated with this issue is necessary to prevent the prevalence of high levels of resistance in this bacterium.

  Keywords: pseudomonas aeruginosa_AMEs_aminoglycosides_class 1 integrons_ant(2'')-Ia_aac(6)-IIa
 • Amin Kiani, Nabi Shariatifar, Saeed Shahsavari, Mahsa Ahmadloo, Mojtaba Moazzen* Pages 10-23
  Background and purpose

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are one of the most common environmental pollutants that are proven to be carcinogenic and mutagenic. Doogh, is a widely consumed fermented yoghurt drink in Iran. The aim of this study was to determine the presence and concentration of PAHs in different brands of Doogh in Tehran, Iran.

  Materials and methods

  In this study, we synthesized multi-walled magnetic carbon nanotubes using iron oxide. Then synthesized magnetic nanotubes were used for absorption and extraction of PAHs from Doogh matrix. After sample preparation, concentrations of all PAHs were measured by GC-MS.

  Materials and methods

  In this study, we synthesized multi-walled magnetic carbon nanotubes using iron oxide. Then synthesized magnetic nanotubes were used for absorption and extraction of PAHs from 24 samples of Doogh matrix (3 high-consumption brands randomly selected in all four seasons and two dates) and one sample as a control. After sample preparation, concentrations of all 16 PAHs were measured by GC-MS.

  Conclusion

  In this study, the concentrations of PAHs in different brands of Doogh were lower than standard levels, so it would create no harmful effect to the consumers.

  Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Doogh, multi-walled carbon nanotube, magnetic, GC-MS
 • Fatemeh Ghasemzadeh*, Zahra Rahmani, Saeid Abediankenari, Leila Sarparast Pages 24-33
  Background and purpose

  Preeclampsia is a pregnancy complication with multiorgan involvement caused by the loss of mother's immune tolerance to the placenta and fetus antigen or the wrong adjustment. HLA-G is an immune-modulatory molecule and this study aimed at investigating the levels of HLA-G and its association with incidence and severity of preeclampsia in pregnant women in third trimester.

  Materials and methods

  A case-control study was performed in pregnant women attending Sari Imam Khomeini Hospital and Baqban Clinic, 2015-2016. A total of 71 subjects (in third trimester) was selected meeting the study inclusion criteria. They were divided into two groups; a group with preeclampsia (n=34) and a group of pregnant women without preeclampsia (n= 37, controls). Pregnancy routine lab tests were done and demographic information, blood pressure levels, and incidence of preeclampsia were recorded in both groups. Then, blood sample (5 ml) was collected from all cases and HLA-G levels were measured in serum samples.

  Results

  The mean serum levels of HLA-G were significantly lower in women with preeclampsia (0.58±0.18 ng/L) compared to that of other group (0.78±0.45 ng/L) (P=0.02). Also, the mean serum levels of HLA-G in those with mild preeclampsia was significantly higher than that of cases with severe preeclampsia (P=0.04).

  Conclusion

  Decrease in production of HLA-G molecule is believed to be one of the decisive factors in development and progression of preeclampsia which could be due to abnormalities in gene expression. Therefore, HLA-G molecule and its mechanism should be further studied to prevent this condition.

  Keywords: pregnancy, preeclampsia, HLA-G
 • Hassan Mahmoodi Nesheli, Rahim Barari Sawadkohi, Soraya Khafri, Fazilat Jokaar, Omidreza Jamshidvand, Ahmad Tamaddoni* Pages 34-41
  Background and purpose

  Beta-thalassemia major is a genetic disorder with known globin defect that leads to chronic hemolytic anemia. Due to the need for recurrent blood transfusion, the risk of infectious diseases such as hepatitis is higher in these patients.

  Materials and methods

  This cross-sectional study recruited 518 patients with thalassemia major in Amirkola Thalassemia Center, 2013-2014 who were selected via census sampling. Patients' blood samples were analyzed for HBsAb, HBsAg, and HCVAb by ELISA test. Data were analyzed in
  SPSS V22.

  Results

  The patients included 268 (51.7%) females and 250 (48.3%) males with the mean age of 27.93±9.88 years. The study showed that 5.79% of patients with thalassemia major were infected with HCV, including 11 (4.4%) males and 19 (7.1%) females and only one male patient was found to be HBsAg positive.

  Conclusion

  The study showed lower incidence of hepatitis C compared to previous reports from Amirkola Thalassemia Center. In current study the prevalence of HBsAg was also found to be low.

  Keywords: Beta-thalassemia, hepatitis C, hepatitis B, prevalence
 • Hossein Bazrgari, Naghizadeh *, Hasan Zarghani Pages 42-51
  Background and purpose

   Background radiation exists naturally in the environment and human has been always exposed to it. These rays can affect living creatures and cause chromosomal damage, and genetic and somatic diseases. Hot water springs are a major source of background radiation. This study aimed at investigating the absorbed dose of environmental gamma and determining the annual effective dose of hot water springs in South Khorasan province, Iran, during summer and autumn of 2018.

  Materials and methods

  In order to measure the peripheral gamma of hot springs, the X5C PLUS dosimeter was used. Dosimetry was performed for all outdoor and indoor hot springs in two seasons (summer and autumn). The data for gamma irradiation were calculated and reported as nano-sievert per hour and annual effective dose in milli-sievert per year. Data analysis was done in Excel and SPSS applying ANOVA.

  Results

  In current study, the highest and lowest mean gamma radiation were found in Dig Rostam and Tabas hot springs, respectively. The mean effective dose in all outdoor hot springs was significantly lower than that in indoor hot springs (P <0.001).

  Conclusion

  The average gamma background radiation and the annual effective dose was lower than international standards in all outdoor hot springs, but in Ferdos and Sarbisheh hot springs (indoor) the mean values were higher than the standards which could be a threat for their customers and staff.

  Keywords: environmental gamma, effective annual dose, hot water springs, South khorasan
 • Habibolah Khazaie, Ali Zakiei* Pages 52-63
  Background and purpose

  There is paucity of information on the effect of acceptance and commitment therapy on emotional dysregulation and sleep quality. So, the present study was done to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on emotional dysregulation and sleep quality in patients with chronic insomnia.

  Materials and methods

  A quasi- experimental research with one-group pretest-posttest design was performed in 15 individuals with chronic insomnia attending Sleep Disorders Research Center affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences, 2018. Insomnia had been confirmed by polysomnography and diagnostic interview. Then, acceptance and commitment therapy was delivered in eight weekly individual sessions. Pittsburgh Sleep Quality Index and Difficulties in Emotion Regulation Scale were administered. Data were analyzed applying Repeated Measures Analysis of Variance (ANOVA).

  Results

  Linear trends in changes in sleep quality and emotional dysregulation were found to be significant at pretest, post-test, and follow-up (P<0.001). The results also indicated that acceptance and commitment treatment had a significant effect on the subscales of emotional dysregulation (P <0.05) which could even persist through time.

  Conclusion

  According to current study, acceptance and commitment therapy can improve sleep quality in patients with chronic insomnia and also reduce emotional dysregulation in these patients.
   

  Keywords: insomnia, sleep quality, emotion, acceptance, commitment therapy
 • Mehdi Fazli, Alireza Kaldi*, Seyyed Mohammad Seyedmirzayei Pages 64-74
  Background and purpose

  Population aging is rising in Iran, and information about the quality of life of the elderly and the factors influencing that can provide a basis for appropriate planning to promote the health of this age group. The purpose of this study was to determine the quality of life in elderly population in Amol, Iran, and its related demographic factors.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was carried out in 450 elderly over 60 years of age in health centers in Amol, Iran 2017. Sampling was done using multi-stage cluster sampling based on residence place (urban/rural), gender, and age. Quality of life questionnaire (SF-36) was used to collect the data which were then analyzed by independent sample t-test, One–Way ANOVA, and multiple regression in SPSS V24.

  Results

  Multiple regression test (enter method) showed that occupation, age, sex, education, and income source had significant roles in the changes in quality of life (P <0.05).

  Conclusion

  Quality of life was good but physical health level was found to be lower compared to metal health. Elderly aged 60-69 years old, married, men, employed, heads of households, those with higher education, financially independent, and elderly with companions had a higher quality of life.

  Keywords: elderly, quality of life, demographic factors
 • Mohammad Reza Navaeifar*, Ali Abbaskhanian, Leila Shahbaznejad, Maedeh Khoshkam Pages 75-84
  Background and purpose

  Delirium is an acute mental disorder that has been less considered in children. The Cornell Assessment of Pediatric Delirium (CAPD) is designed to detect delirium in children by non-specialist personnel. The purpose of this study was to translate and evaluate the validity and reliability of this scale in Persian language.

  Materials and methods

  In this study, after translation and back-translation, corrections were performed. Then, face validity was assessed by 10 clinical nurses using qualitative method. After the final correction, the scale was tested by three nurses in 72 patients in pediatric intensive care unit, Sari, Iran. Kendall index and Kappa correlation coefficient were used to verify the reliability of the scale.

  Results

  The mean age of the patients was 3.88±2.11 years and 39 (54.2%) were males. The delirium score was 6.22±2.95. The mean delirium sore was 6.22±2.95. The most common cause of admission was respiratory problems and 18 (25%) cases had delirium. In Kendall coefficient reliability test, the total score was 0.046. There were no significant differences between the three evaluators in the scores for questions and the total score (P< 0.05). The Kappa correlation coefficient was more than 0.4 when the opinion of evaluaters were compared to one another.

  Conclusion

  In this study the prevalence of delirium was similar to that of other international studies. The Persian translation of CAPD showed good reliability. The CAPD could be easily administered to detect delirium.

  Keywords: delirium, translation, adaptation, pediatric, Persian
 • Behnaz Enjezab, Mina Zbanafsheh Farzinrad*, Banafsheh Farzinrad, Ali Dehghaniarehosseinabadi Pages 85-97
  Background and purpose

  Reducing estrogen levels in perimenopausal period cause menopause-like symptoms. Hormonal and non-hormonal treatments are done to improve these symptoms. The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on menopausal symptoms in perimenopausal women.

  Materials and methods

  A randomized clinical trial was conducted in which 73 perimenopausal women were recruited in Yazd, Iran 2017.  Samples were randomly divided into two groups [intervention (n=36) and control (n=37)]. The intervention group received Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) once a week during eight two-hour sessions, while no intervention was done in the control group. Demographic questionnaire, Cooperman's index, the Menopause Rating Scale (MRS) were completed by both groups before, immediately, and one month after the intervention.

  Results

  The mean scores for overall menopausal symptoms and its dimensions (except for the uro-genital dimension) in intervention group, decreased significantly after the intervention compared to those of the control group (P<0.001). The repeated measure showed that overall menopausal symptoms and its dimensions mean scores in intervention group changed significantly in three intervals of the study (P<0.001).

  Conclusion

  MBCT was found to be effective in improving menopausal symptoms, so, it can be considered as a supporting method in management of symptoms associated with perimenopausal period.

  Keywords: mindfulness, menopause, counseling, cognitive therapy
 • Hadis Ehsani, Tahereh Molania, Abbas Mesgarani, Alireza Ebrahimpour, Milad Shir Aliniya, Mahmood Moosazadeh, Maedeh Salehi* Pages 98-106
  Background and purpose

  Gingivitis is a multifactorial disease caused by the interaction between pathogenic bacteria and different levels of host immune response. Plaque induced gingivitis is the most common form of gingivitis. There are some mechanical and chemical methods to attain plaque control. Due to the adverse effects of chlorhexidine, the aim of this study was to clinically compare the efficacy of Rosa damascena and vinegar mouthwash, and chlorhexidine on plaque induced gingivitis.

  Materials and methods

  A double-blind randomized clinical trial was done in 112 individuals selected based on pilot data. The subjects were divided into three groups (2 case groups and 1 control group) and treated with chlorhexidine and Rosa damascena and vinegar mouthwash. Gingival index (GI), periodontal index (PI), and bleeding on probing (BOP) were recorded initially and later evaluated at weeks one and three. Data were analyzed by SPSS V20.

  Results

  Reduction in PI, GI, and BOP was greater in chlorhexidine group followed by Rosa damascena and vinegar groups, while, the lowest rate of changes in the aforementioned indices was seen in placebo group. There were significant differences in BOP and GI between Rosa damascena and vinegar mouthwash and placebo (P<0.001).

  Conclusion

  Rosa damascena and vinegar mouthwash are effective in treating gingivitis, but less effective than oral chlorhexidine mouthwash. Therefore, further longitudinal studies are needed to clarify the long term effect of Rosa damascena and vinegar mouthwash on gingivitis and other conditions such as periodontitis.

  Keywords: gingivitis, mouthwash, chlorhexidine gluconate
 • Mohammad Reza Lashkarizadeh, Amirhossein Pourdavood, Amir Reza Salehi, Alireza Amirbeigi* Pages 107-114
  Background and purpose

  Malignant pleural effusion have significant impacts on patients live. This study was designed to determine the effect of Ethanolamine, Povidone-iodine, and talcum powder on pleurodesis in rats.

  Materials and methods

  This experimental study was conducted in 36 adult male rats in Neuroscience Research Center affiliated to Kerman University of Medical Sciences, Iran 2018. The rats were randomly divided into four groups: Ethanolamine, Povidone-iodine, talcum Powder, and Salin (control group). The sclerosing agent was injected in each group. Then, microscopic and macroscopic effects of the drugs were compared. Data were analyzed applying Fisher’s exact test and multivariate analysis in SPSS.

  Results

  The most severe fibrosis was seen in groups that had received Ethanolamine (85.6% severe fibrosis), while the group that received Povidone-iodine and talcum powder showed moderate fibrosis (61.5% and 38.5%, respectively). The rate of fibrosis was significantly higher in control group (72.7% mild fibrosis, P<0.001). Compared with the control group, more chronic inflammation was seen in the group that received Ethanolamine (P=0.004).

  Conclusion

  According to this study Ethanolamine and Povidone-iodine could be used as effective agents for inducing pleurodesis. Their low cost and availability make them good alternatives to other materials.

  Keywords: pleurodesis, fibrosis, rats, ethanolamine, Povidone-iodine, talcum powder
 • Hajar Khedmati Morasa, Razzagh Mahmoudi*, Peyman Ghajarbeygi, Shaghayegh Mosavi, Saeed Shahsavari, Narges Abbasi, Neda Sarfalah Pages 115-126
  Background and purpose

  Listeria monocytogenes is a foodborne pathogen and a pothential risk to public health. Listeriosis is one of the most serious infectious diseases in most developed countries. Consumption of raw milk and unpasteurized traditional dairy products such as cheese can be a major reason for listeriosis in humans. This reaserch aimed at investigating Listeria monocytogenes contamination in unpasteurized cheese products by using culture and Polymerase Chain Reaction (PCR) in Qazvin, Iran.

  Materials and methods

  In this research, 128 samples of traditional cheese products were collected from different traditional shopping centers in Qazvin, between October 2017 and September 2018. They were transported to the laboratory under controlled conditions. All isolates were analysed to biochemical test. L. monocytogenes strains were further confirmed by PCR amplification.

  Results

  Findings showed that 14 samples (10.9%) were contaminated with L. monocytogenes. The highest prevalence of L. monocytogenes was found in white cheese samples (7%). The highest rate of contamination was reported in spring and winter (3.1%).

  Conclusion

  Listeria contamination in cheese samples studied can pose a serious risk to consumers of non-pasteurized dairy products. Therefore, food safety and health practitioners should apply effective methods and standards.

  Keywords: Listeria monocytogenes, unpasteurized cheese, Qazvin, PCR
 • Hadi Mokhtarpour*, Mohammad Ebrahimi Saravi, Sahargol Ghabel, Jamshid Yazdani Charati, Mehran Armin Pages 127-133
  Background and purpose

  In tooth selection for dentures, the size of the tooth is really important. To estimate the size, a group of landmarks of the face have been investigated. This study evaluated the relationship between the length and width of maxillary central incisors and measurable indices of the face in patients with complete denture.

  Materials and methods

  A descriptive-analytic cross-sectional study was done in 40 people (mean age: 55 years old) with complete denture in Dental Department affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, 2018. The width of the anterior maxillary teeth in the prostheses was determined based on the corners of the lips and the height of the teeth was determined based on the height of the wax-rim. We also investigated how close was the size of teeth arranged in dentures to inter-zygomatic width and face height.

  Results

  The mean inter-zygomatic width was 118 mm in males and 120 mm in females, and the mean widths of the maxillary central incisors on dentures in males and females were 8.155 and 7.895 mm, respectively. There was no significant correlation between inter-zygomatic and maxillary central incisor width in dentures among males (P=0.204) and females (P=0.508). In this study, the teeth selected were wider and shorter than inter-zygomatic indices and facial height.

  Conclusion

  The correlation between maxillary central incisor width and bizygomatic width could differ based on gender and genetic and geographical variations. Therefore, these indices should be investigated in different genetic populations.

  Keywords: tooth size, denture, facial landmark
 • Sajjad Samiei, Monireh Khadem, Reza Pourbabaki, Mahmoud Ghazi Khansari, Seyed Jamaleddin Shahtaheri* Pages 134-140
  Background and purpose

  Deltamethrin is one of the major pesticides used in agriculture to control pests. Oxidative stress is one of the deltamethrin toxicity mechanisms. Different antioxidants have been investigated to deal with the oxidative damage of toxic substances. The purpose of this study was to evaluate the protective effect of Salvia officinalis extract against deltamethrin-induced hepatotoxicity in rats.

  Materials and methods

  In an experimental study, 30 Wistar rats weighing 200-220 g were randomly divided into 5 groups (n=6 per group); group I was the control, group II received deltamethrin (15 mg/kg), group III received both deltamethrin (15 mg/kg) and  S. officinalis extract (100 mg/kg), group IV received both deltamethrin (15 mg/kg) and S. officinalis extract (200 mg/kg), and group V received merely S. officinalis extract. After 30 consecutive days, liver tissues were evaluated for the levels of malondialdehyde and glutathione peroxidase levels and histopathological changes.

  Results

  According to findings, Salvia extract could considerably reduce malondialdehyde levels, improve the glutathione peroxidase activity, and reduce the liver damage caused by deltamethrin.

  Conclusion

  S. officinalis extract showed antioxidant properties and reduced the toxic effects of deltamethrin, so, it can be used as a strong antioxidant in preventing and improving the effects of deltamethrin.

  Keywords: deltamethrin, Salvia officinalis extract, antioxidant, oxidative stress, liver
 • Azam Haddadi, Hasan Azizi, Sina Haghani Far, Narjes Hoshyari* Pages 141-147

  Background and

  purpose

  In order to achieve a successful root canal treatment, knowledge on root canal morphology and anatomy is essential. This study investigated the prevalence and morphology of the C- shaped canal in the mandibular second molar.

  Materials and methods

  In this cross sectional study, we used cone-beam computed tomography (CBCT) images of 260 patients obtained from a radiology center in Sari, north of Iran (2018). The patients attended the center for diagnostic and therapeutic purposes. Root canal images of mandibular second molar were examined in cross sections of each 1 mm of root canal. Teeth with C-shaped canal were classified according to Fan et al. Statistical analysis was performed applying Chi-square test and t-test.

  Results

  Among the images of 260 mandibular second molars studied, 30 teeth (11.5%) were found with C-shaped canals and C1 was the most common form. In this study, gender had a significant impact on the prevalence of C-shaped canals and women were identified with much higher prevalence of the condition.

  Conclusion

  The prevalence of C-shaped canals among molar teeth was relatively high in north of Iran, therefore, dentists should have enough knowledge on this root canal anatomy and consider an endodontic referral.

  Keywords: cone-beam computed tomography, C-shaped canal, mandibular second molar
 • Mahan Emadian, Parastoo Madieh, Farzaneh Afkhinaminia, Atena Shiva* Pages 148-154
  Background and purpose

  Cancer is highly prevalent in modern societies and approximately one in three or four people is diagnosed with cancer. Oral cancer is one of the 10 primary causes of mortality due to late detection for many reasons, including being asymptomatic in initial stages, clinical presentation similar to other lesions, and variation in clinical manifestations. This study aimed at investigating the two-year prevalence of squamous cell carcinoma (SCC) in Mazandaran province, north of Iran 2016-18.

  Materials and methods

  In this qualitative sociological study, all 4532 records available in the head and neck malignancy center in Mazandaran province were reviewed and 88 records of SCC were extracted. Descriptive statistics were used to calculate the frequency and frequency percentage. Data analysis was done in SPSS V16 applying Chi-square test. 

  Results

  Patients with SCC were found to be 57 males (65%) and 31 females (35%). Head and face were the highest prevalence sites for this malignancy (82.3%) followed by the neck (12.7%). There was a significant relationship between the patients’ age and the prevalence of SCC (P= 0.40).

  Conclusion

  The prevalence of squamous cell carcinoma in this study was higher than that reported in similar studies.

  Keywords: squamous cell carcinoma, head, neck neoplasms, carcinoma, glandular, epithelial
 • Iraj Golikhatir, Fatemeh Jahanian, Seyed Mohammad Hosseininejad, Leila Asadian, Seyed Hosein Montazer* Pages 155-160

  Epiploic appendagitis is one of the self-limiting rare causes of acute abdominal pain that is caused by torsion or accidental necrosis of one of the epiploic appendix of the colon. Due to the absence of specific clinical findings for this disease, it is usually diagnosed by chance in examinations for the cause. The use of radiologic methods in diagnosis is very helpful. The importance of the topic is that, with appropriate diagnosis, unnecessary surgeries are prevented and the patient will fully recover with conservative treatment. This study introduces a 32-year-old man attending emergency department in Sari Imam Khomeini Hospital because of acute lowe left abdominal pain. In examination abdominal tenderness was found in the superficial and deep palpation of the left lower quadrant of the abdomen. Ultrasound scan showed an echogenic mass without vascular flow adjacent to the descending colon. Also, CT scan revealed an ipsilateral fat-density elliptical lesion along the sigmoid colon with fat stranding around the lesion without increase in thickness of the adjacent intestinal wall. The findings were diagnostic of epiploic appendagitis, and the patient's symptoms improved with medical treatment. According to this report, epiploic appendagitis should be considered in differential diagnosis of abdominal pain in relatively young patients with acute abdominal pain.

  Keywords: acute abdominal pain, rare, epiploic appendagitis
 • Vida Imani, Shabnam Jalilolghadr*, Fatemeh Mirashrafi, Khatereh Khamenehpour Pages 161-166

  Apert syndrome is a rare kind of craniosynostosis which is identified with fusion of cranial sutures during prematurity period and causes physical and intellectual disorders in younger ages. These patients may show symptoms of obstructive sleep apnea due to abnormal craniofacial shape. This article introduces a patient with Apert syndrome, with apnea symptoms, cyanosis, snoring, restlessness, night sweating, repeated sleep interrupts, and daytime irritability. Polysomnography was used due to a suspicious obstructive sleep apnea. The results were as follows: Arousal index: 3.27/h, RDI: 6.51/h, and Lowest oxygen saturation: 46%. CPAP with EPAP: 8cmH2o was used for the patient in sleeping time. Later test results and symptoms of the condition improved remarkably. Approximately 40% of patients with Apert syndrome have the symptoms of obstructive sleep apnea mainly because of mid face hypoplasia, but it can be related to changes of laryngopharynx, larynx, tracheobronchomalacia, and other abnormalities. If the condition is left untreated, obstructive sleep apnea can cause interruptive sleeping, repeated infections, delay in growth and cognition, and more importantly Cor pulmonale and sudden death in sleeping. Therefore, polysomnography must be considered and the patient should be under supervision.

  Keywords: Apert, sleep apnea, polysomnography
 • Elahe Samami, Forouzan Elyasi, Seyed Nouraddin Mousavinasab, Leila Shojaee, Ehsan Zaboli, Zohreh Shahhosseini* Pages 167-180
  Background and purpose

  Stress management of patients with breast cancer, especially patients receiving chemotherapy is one the goals of service providers all over the world. This review aimed at investigating the effect of non-pharmacological interventions on stress of women with breast cancer undergoing chemotherapy.

  Materials and methods

  In this systematic review, electronic databases including Google Scholar, PubMed, Scopus, Springer, Web of Science, Science Direct, Cochrane Library, Magiran, Scientific Information Database, and Iranian Registry of Clinical Trials were searched. The search keywords were Distress, Stress, Chemotherapy, Breast Cancer, and Non- Pharmacological Intervention in both Persian and English. A total of 74,590 articles were found from which nine were selected after removing the duplicate and irrelevant articles and using Jadad scale to screen the methodological quality of the articles.

  Results

  Findings were classified into two main categories: psychological interventions, including Problem solving and Cognitive Behavioral Therapy and Complementary medicine interventions including: music therapy, Reiki therapy, yoga, and physical exercise. Most of the modalities reduced the stress in patients studied.

  Conclusion

  Non-pharmacological interventions could reduce stress in breast cancer women undergoing chemotherapy, therefore, they should be informed with the benefits of this approach and have the right to select an appropriate method. To achieve this goal care providers empowerment is highly necessary.

  Keywords: stress, distress, breast cancer, chemotherapy, non-pharmacological interventions
 • Amirhossein Davari, Fardin Ahmadkhani, Jalal Jafarzadeh, Roghayeh Mirzakhani, Somayeh Roodgari, Soghra Bagheri, Mojtaba Nabili, Maryam Moazeni* Pages 181-196

  Recently, there is an increasing trend in the diversity of pathogenic yeasts isolated from clinical samples. However, Candida albicans is even now the major cause of yeast infections. Candida albicans is one of the members of the mucosal microbiota which can cause cutaneous, mucosal, and disseminated invasive infections in susceptible individuals. For persistence in the host, the yeast must have the ability to adhere to both biotic and abiotic surfaces following host tissue invasion, and obtain iron. One of the important properties of this pathogenic yeast is dimorphism which is its ability to switch from a unicellular to a hyphal mode of growth. Dimorphism is triggered in response to certain environmental conditions, such as pH alternation, temperature, or serum availability. These changes which allow the yeast to invade are associated with the expression of several genes involving in its pathogenesis, including SAP genes family encoding the secreted aspartic proteinases (Saps), the agglutinin-like sequence (ALS) family encoding the adhessive proteins, and phenotypic and morphologic switching systems. This review aimed at summarizing recent data on the regulation and relevant signal transduction of some important essential genes associated with virulence factors in Candid albicans. Surely, understanding the genetic of the virulence factors would be of great benefit in effective combating the yeast and also in designing new antifungal agents.

  Keywords: Candida albicans, virulence, gene expression regulation