میکرولیکیج دو نوع رزین کامپوزیت با انقباض کم در حفرات کلاس II مولرهای شیری

پیام:
چکیده:
مقدمه

درترمیم های زیبایی مستقیم، میکرولیکیج ناشی از انقباض پلیمریزاسیون، هنوز چالش برانگیز است. استراتژی هایی از قبیل حداکثرسازی مقدار فیلرهای غیر آلی از پیش پلیمریزه شده و ماتریکس سایلوران متفاوت، برای غلبه بر آن ارائه شد. هدف این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه میکرولیکیج یک نوع کامپوزیت رزین متاکریلات بیس با انقباض کم (Clear fil AP-X) و یک نوع کامپوزیت رزین سایلوران بیس ​(Filtek P90) در حفرات کلاس II روی دندان های مولر شیری است.

مواد و روش ها

 آماده سازی حفرات کلاسیک slot کلاس II روی 60 دندان انسانی مولر شیری انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. برای ترمیم حفره در گروه I  : رزین کامپوزیت متاکریلات بیس و در گروه II  : رزین کامپوزیت سایلوران بیس استفاده شد. نمونه ها ترموسایکل شده و 24 ساعت در رنگ فوشین بازی 2% غوطه ور شدند.  مارجین های ژنژیوالی در مقاطع طولی و در بزرگنمایی 10×  مشاهده شدند. براساس میزان نفوذ رنگ امتیاز داده شد. آنالیز آماری با Mann-Whitney U-test ​در نرم افزار SPSS 19 انجام شد.

یافته ها

 در هر دو گروه، در اکثریت نمونه ها امتیاز نفوذ رنگ، صفر بود. مقایسه بین لیکیج مارژین ژنژیوال دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.

نتیجه گیری

 هر دو ماده بدون ارتباط با نوع، میکرولیکیج داشتند. با توجه به میکرولیکیج قابل مقایسه رزین کامپوزیت سایلوران بیس (Filtek P90)و متاکریلات بیس با انقباض کم (Clear fil AP-X) در حفرات کلاس II مولرهای شیری، به نظر میرسد کارایی کلینیکی هر دو ماده در ترمیم حفرات مذکور مشابه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
25 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047021 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.