فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:12 Issue: 2, Sep 2023

Caspian Journal of Dental Research
Volume:12 Issue: 2, Sep 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهرسا پاریاب* صفحات 50-56
  مقدمه

  به دلیل نگرانی از وجود پوسیدگی های هیستولوژیکی و عود پوسیدگی بعد از کاربرد سیلنت ها ، استفاده از سیستم های باندینگ دارای فلوراید و مواد آنتی باکتریال پیشنهاد شده است. هدف از انجام این مطالعه ، بررسی ریزنشت سیلنت ها بعد از کاربرد محلول آنتی باکتریال کلرهگزیدین بر روی مینای اچ شده با و بدون استفاده از باندینگ های نسل پنجم و ششم می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه  تجربی، تعداد 60 دندان پره مولرکشیده شده سالم انسانی در چهار گروه قرار گرفتند: گروه اول: اچینگ، فیشور سیلنت، گروه دوم: اچینگ ، کاربرد کلرهگزیدین،  فیشور سیلنت، گروه سوم: اچینگ ، کاربرد کلرهگزیدین ، باندینگ Single Bond، فیشور سیلنت، گروه چهارم: اچینگ ، کاربرد کلرهگزیدین ،باندینگ Clearfil SE Bond، فیشور سیلنت. مرحله بعد، کلیه نمونه ها  تحت 500 سیکل حرارتی متناوب و رنگ آمیزی در محلول فوشین بازی  0/5 % قرار گرفتند و در رزین آکریلی جاسازی و در بعد باکولینگوالی برش داده شدند. ریزنشت نمونه های برش داده شده با بزرگنمایی 40 مشاهده واز درجه 0 تا 3 درجه بندی شد. اطلاعات جمع آوری شده با تست های  آماری Kruskal Wallis  و Mann-Whitney  آنالیز شدند. تفاوت آماری کمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  ریزنشت سیلنت در گروه اول (اچینگ،فیشور سیلنت) به صورت معناداری از گروه های آزمایشی دوم و سوم و چهارم که از کلرهگزیدین استفاده شد، کمتر بود (0.05>p). گروه های آزمایشی دوم و سوم و چهارم  با یکدیگر، اختلاف آماری معناداری نشان نداد.

  نتیجه گیری

  کاربرد محلول آنتی بکتریال کلرهگزیدین بر روی مینای اچ شده با یا بدون استفاده  سیستم های باندینگ Single Bond و Clearfil SE Bond باعث افزایش ریز نشت سیلنت ها می گردد. بنابراین نمی تواند به عنوان یکی از مراحل گذاشتن سیلنت در جهت کاهش کولونیزه شدن باکتری ها در اطراف فیشورسیلنت بکار رود.

  کلیدواژگان: کلرهگزیدین، ریزنشت دندان، پیت و فیشورسیلنت
 • ایمان براتی، حجت الله یوسفی منش*، داریوش جوهری صفحات 57-69
  مقدمه

  ایمپلنت های دندانی به طور گسترده ای برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده می شوند. نسبت تاج به ایمپلنت یک عامل تعیین کننده برای بقا/موفقیت ایمپلنت های دندانی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر قطر، طول و نسبت تاج به ایمپلنت بر توزیع استرس در اطراف ایمپلنت های دندانی با استفاده از روش تحلیل اجزای محدود بود.

  مواد و روش ها

  در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی (CBCT) یک بیمار با بی دندانی فک پایین برای ایجاد یک مدل سه بعدی تهیه شد. مدل در نرم افزار Mimics بارگذاری شد و مدل کانتور فک پایین تولید شد. فایل نهایی برای تحلیل اجزای محدود در نرم افزار ABAQUS بارگذاری شد. مولر اول فک پایین با استفاده از شش مدل و مطابق با ابعاد ایمپلنت (قطر: 4/1 و 4/8 میلی متر؛ طول: 6،8،10 میلی متر) و نیروهای محوری 200 نیوتن و زوایای 0 ، 15 ، 30 و 45درجه شبیه سازی و بازسازی شد. تنش فون مایز برای تعیین حد تسلیم مواد تحت بارگذاری چند وجهی با آزمایش های کششی تک محوری استفاده شد.

  یافته ها

  بیشترین مقدار استرس فون مایز در هر شش مدل به ترتیب در ایمپلنت، تاج و استخوان های کورتیکال و اسفنجی (491/7,   303/5 , 205/8 , 52 مگاپاسکال) مشاهده شد. بیشترین مقدار تنش در تمام مدل ها در گردن ایمپلنت مشاهده شد و سطوح تنش به سمت ایمپلنت آپیکال کاهش یافت. مقدار تنش اطراف ایمپلنت با افزایش نسبت تاج به ایمپلنت افزایش یافت (به ترتیب 69/2، 77/6، 92/9 مدل  1<1,1>).

  نتیجه گیری

  با افزایش نسبت تاج به ایمپلنت و زاویه شیب و کاهش قطر و طول، مقدار تنش اطراف ایمپلنت افزایش یافت.

  کلیدواژگان: تحلیل اجزا محدود، ایمپلنت های دندانی، تنش مکانیکی، فک
 • مهدی سلیمان مزرجی، صدیقه شیخ زاده*، میثم میرزایی، همت قلی نیا صفحات 70-81
  مقدمه

  نسبت های آنتروپومتریک سر و صورت در علومی همچون دندانپزشکی، جراحی فک و صورت، مطالعات رشد، جراحی پلاستیک و... کاربرد دارد.  روش دستی آنالیز فتوگرافی های صورت مستلزم صرف وقت و دقت زیاد میباشد. هدف طراحی نرم افزار آنالیز تمام اتوماتیک فتوگرافی های صورت و مقایسه آن با آنالیز دستی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، مجموعه داده شامل 395 فتوگرافی پروفایل، 271 فتوگرافی فرونتال در حالت لبخند و 346 فتوگرافی فرونتال در حالت استراحت اختصاص داده شد. یک شبکه عصبی 2 مرحله ای با معماری شبکه عصبی کانولوشنال کامل  برای مکان یابی لندمارک ها طراحی شد. دو روش آنالیز دستی و اتوماتیک در اندازه گیری 8 متغیر فضای راهرو باکال، نسبت ارتفاع یک سوم میانی به یک سوم تحتانی صورت و زوایای تحدب کل صورت، تحدب صورت، بینی-صورت، نازولبیال، منتولبیال و نازوفرونتال مقایسه شدند. میزان توافق دو روش با استفاده از آزمون T-test زوجی در سطح معنا داری 0/05 و محاسبه ضریب ICC ارزیابی گردید. سطح معنی داری کمتر از 0/05 تعیین شد.

  یافته ها

  در  زوایای تحدب کل صورت (0.005P=)، بینی-صورتP=0.001)) و نازولبیال (P=0.02)، بین دو روش اختلاف معنی داری مشاهده شد؛ اما در 5 متغیر تحدب صورت، منتولبیال، نازوفرونتال، فضای راهرو باکال و نسبت ارتفاع یک سوم میانی به یک سوم تحتانی صورت اختلاف معناداری بین 2 روش مشاهده نشد. ضریب ICC  برای همه متغیر ها به جز زاویه  نازولبیال بیش از 0/69 بدست آمد. در اکثر متغیرهای اندازه گیری شده، دقت روش خودکار مشابه روش دستی بود.

  نتیجه گیری

   یادگیری ماشینی پتانسیل استفاده در آنالیز بالینی بافت نرم را دارند؛ همچنین توانایی انجام آنالیز های  قابل اعتماد و قابل تکرار بر روی دیتاهای بزرگی از تصاویر را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: ارتودنسی، صورت، فتوگرافی، یادگیری ماشینی
 • ریحانه شورگشتی، مهسا خلیلی راد، مصطفی حاجی ملاحسینی، سیمین لسان* صفحات 82-88
  مقدمه

  کاندیدا آلبیکنس یک میکروارگانیسم فرصت طلب از فلور طبیعی حفره دهان است که می تواند باعث عفونت در مخاط دهان شود. نیتریک اکساید یک رادیکال آزاد است که توسط ماکروفاژها تولید می شود و به شدت با فعالیت های ضد قارچی مرتبط است. این مطالعه با هدف بررسی میزان نیتریک اکساید بزاق در افراد مبتلا به دنچر  استوماتیت مربط با کاندیدا و افراد غیر مبتلا طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی،40 بیمار بی دندان دارای دنچر به دو گروه مبتلا به دنچر  استوماتیت و غیر مبتلا به دنچر  استوماتیت تقسیم شدند. قبل از تشخیص آزمایشگاهی کاندیدا، یک متخصص بیماری های دهان و دندان وجود دنچر  استوماتیت را از نظر بالینی ارزیابی کرد. نمونه های بزاق با استفاده از روش spitting جمع آوری و سطح نیتریک اکساید به روش گریس اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های chi-square و Mann-whiteney با سطح معنی دار 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

  این مطالعه نشان داد که سطح نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به دنچر دنچر  استوماتیت به طور معنی داری بیشتر از بیماران غیر مبتلا بود (P-value=0.002). در این مطالعه، میانگین سطح نیتریک اکساید بزاق در بیماران مبتلا به دنچر  استوماتیت 43/538 ± 166/5485 میکرومول بود. درحالی که در بیماران غیر مبتلا میانگین سطح نیتریک اکساید بزاق برابر با  47/617 ± 118/0585میکرومول بود.

  نتیجه گیری

  غلظت نیتریک اکساید بزاق در بیماران می تواند با وجود عفونت های کاندیدایی در حفره دهان مرتبط باشد. در حضور کاندیدا سطح نیتریک اکساید افزایش می یابد و بنظر می رسد که این افزایش سطح نوعی پاسخ دفاعی به حضور عفونت های قارچی باشد.

  کلیدواژگان: کاندیدازیس، کاندیدا آلبیکانس، دنچر استوماتیت، نیتریک اکساید، بزاق
 • رضا عمرانی* صفحات 89-94
  مقدمه

  مطالعات نشان داده که درد دلیل اصلی مراجعه به دندانپزشکی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی واکنش مردم ایران نسبت به دندان درد انجام شد.

  مواد و روش ها

  شرکت کنندگان از مراجعین به شش درمانگاه  شهر قزوین که درد را توصیف می کردند وارد مطالعه شدند، سپس در مورد اولین واکنش آنها به درد سوال شد .مراجعه به پزشک تصمیم درست تلقی  شد.سطح معناداری 0/05≥ تعریف شد.

  یافته ها

  پانصد و سه نمونه (260زن ،243 مرد) با میانگین سنی 31 سال (7/5±) به مطالعه وارد شدند.اولین واکنش پس ازدرد مراجعه به اینترنت [168=n] و سپس مراجعه به دندانپزشک [143=n] بود. بین سن و سابقه ویزیت و واکنش صحیح رابطه معنی داری وجود داشت [p=0.033]

  نتیجه گیری

  اینترنت تاثیر زیادی بر تصمیم افراد در مورد مدیریت درد دارد. درصد بالایی از مردم به جای مراجعه به دندانپزشک پس از یک دندان درد شدید، خوددرمانی را ترجیح می دهند.

  کلیدواژگان: درد، دندان درد، دندانپزشکی
 • مریم سیدمجیدی، طاهره مومنی، فاطمه بیژنی* صفحات 95-98

  کیست ادنتوژنیک کلسیفیه یک کیست ادنتوژنیک با تجمعات سلول های شبحی است که دو زیرگروه مرکزی و محیطی دارد. در این جا ما یک بیمار مذکر یازده ساله با تورم داخل دهانی در ناحیه خلف ریج فک پایین را معرفی می کنیم که این تورم با رویش مولر دوم بیمار تداخل داشت. بررسی های میکروسکوپی، یک ضایعه کیستیک مفروش با اپی تلیوم شبه آملوبلاست در لایه بازال را نشان داد که تجمعات سلول های شبحی در لایه های فوقانی تر دیده می شدند. تشخیص نهایی، کیست ادنتوژنیک کلسیفیه محیطی بود که پس از شش ماه علامتی از عود را نشان نداد. این مورد، ضرورت انجام آزمایشات بافت شناسی را برای تمام ضایعات به ظاهر ساده، نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کیست ادنتوژنیک، کیست، فک پایین
 • فائزه خزیمه، فاطمه عباسی، صبرا فروتن* صفحات 99-103

  کیست های موکوسی احتباسی متعدد ضایعات نسبتا نادری بویژه در لب پایین هستند . در این گزارش مورد درباره مردی 60 ساله با تورم متعدد در مخاط باکال راست و چپ و مخاط لبیال پایین، می باشد. بیوپسی انجام شد و ارزیابی بافت شناسی اتساع مجاری غدد بزاقی فرعی و تشکیل کیست های متعدد مشاهده شد. فاکتورهای متعددی مانند تغییر در ترشحات بزاقی، نقص مادرزادی و یا اکتسابی در ساختار مجاری ممکن است با این رخداد ناشایع ارتباط داشته باشد. تنگ شدن مجاری به علت استفاده از دهانشویه های حاوی هیدروژن پراکسید، خمیر دندان های خوشبوکننده، ضد پلاک و ضد جرم نیز پیشنهاد شده اند.

  کلیدواژگان: کیست ها، مخاط دهان، لب
|
 • Mehrsa Paryab* Pages 50-56
  Introduction

  Due to concerns about histological caries and recurrent caries after the use of sealants, adhesive systems containing fluoride and antibacterial agents have been proposed. The aim of this study was to evaluate the microleakage of sealants after the use of antibacterial chlorhexidine solution on etched enamel with and without the use of fifth- and sixth-generation adhesive systems.

  Materials & Methods

  In this experimental study, sixty sound human premolars were divided into 4 groups as follows:  Group A: Etching, fissure sealant; Group B: Etching, chlorhexidine solution (2 %), fissure sealant; Group C: Etching, chlorhexidine solution, single bond, fissure sealant; Group D: Etching, chlorhexidine solution, Clearfil SE Bond, fissure sealant. The samples were thermocycled for 500 cycles and immersed in basic fuchsine 0.5%. Then, the teeth were embedded in acrylic resin and cut buccolingually parallel to the long axis. Microleakage of the specimens was observed under ×40 magnification and graded from 0 to 3. Data were analysed using the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. A value of p<0.05 was considered significant.

  Results

  Sealant micro-leakage was statistically lower in group A (etching, fissure sealant) than in groups B, C and D, the groups with the chlorhexidine solution (P < 0.05).   There was no statistically significant difference between groups B, C and D.

  Conclusion

  The use of chlorhexidine solution on the etched enamel increases the sealant microleakage; with and without the application of the adhesive systems, Single Bond or Clearfil SE Bond. Therefre, it cannot be used as one of the steps in the application of the sealant to reduce the colonization of bacteria around the fissure sealant.

  Keywords: Chlorhexidine, Dental leakage, Pit, Fissure Sealants
 • Iman Barati, Hojatollah Yousefimanesh*, Dariush Johari Pages 57-69
  Introduction

  Dental implants are widely used to replace missing teeth. The crown-to-implant ratio is a determinant factor for the survival/success of dental implants. The aim of this study was to investigate the effect of diameter, length, and crown-to-implant ratio on the stress distribution around dental implants using the finite element analysis (FEA) method.

  Materials & Methods

  In this in vitro study, the cone-beam computed tomography (CBCT) of a patient with an edentulous mandible was used to create a three-dimensional model. The model was uploaded into the Mimics software and the contour model of the mandible was produced. The final file was uploaded into the ABAQUS software for FEA. The mandibular first molar was simulated and reconstructed using six models and in accordance with implant dimensions (diameter: 4.1 and 4.8mm; Length: 6,8,10mm) and axial forces of 200 N and angles of 0°, 15°, 30°, and 45°. The von Mises stress was used to determine the yielding of materials under multifaceted loading from the results of uniaxial tensile tests.

  Results

  The maximum value of von Mises stress, in all six models was observed in the implant, crown, and cortical and cancellous bones, respectively (491.7, 303.5, 205.8,52 MPa). The highest stress value in all models was observed in the implant neck and the stress levels were decreased towards the apical implant. The stress value around the implant increased with increasing crown-to-implant ratio (69.2, 77.6, 92.9 model <1, 1>1 respectively).

  Conclusion

  The stress value around the implant increased with increasing crown-to-implant ratio and inclination angle and decreasing diameter and length.

  Keywords: Finite Element Analysis, Dental Implants, Mechanical Stress, Jaw
 • Mahdi Soleiman Mezerji, Sedigheh Sheikhzadeh*, Maysam Mirzaie, Hemmat Gholinia Pages 70-81
  Introduction

  The craniofacial anthropometric ratios are very useful in sciences such as dentistry, maxillofacial surgery, developmental studies and plastic surgery. The manual method of analyzing facial photographs requires a lot of time and precision. The aim of this study was to introduce an application tool that fully automates the analysis of facial photographs and compare it with the manual method.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, the database consisted of 395 profile photographs, 271 frontal photographs in smile and 346 frontal photographs at rest. A two-stage fully convolutional network architecture was used for landmark detection. Two methods of manual and automatic analysis were compared in the measurement of 8 variables, including buccal corridor space, ratio of the height of the middle to the lower third of the face, total facial convexity angle, facial convexity angle, nasofacial angle, mentolabial angle, and nasofrontal angle. The agreement between the two methods was evaluated using the paired T-test and intraclass correlation coefficient (ICC). A value of p<0.05 was considered significant.

  Results

   For total facial convexity (P=0.005), nasofacial (P=0.001), and nasolabial (p=0.02) angles, the difference between the two methods was significant. However, no significant difference was found between the two methods for facial convexity, mentolabial, nasofrontal, buccal corridor space, and the ratio of the height of the middle to the lower third of the face no significant difference was observed between the two methods. The ICC for all variables was found to be greater than 0.69 except for the nasolabial angle. For most of the measured variables, the accuracy of the automatic method was similar to that of the manual method.

  Conclusion

  Machine learning has the potential to be used in clinical soft tissue analysis. It offers the ability to perform reliable and repeatable analyses on large image datasets.

  Keywords: Orthodontics, Face, Photography, Machine Learning
 • Reyhaneh Shoorgashti, Mahsa Khalilirad, Mostafa Haji Molla Hoseini, Simin Lesan* Pages 82-88
  Introduction

  Candida albicans [C. Albicans] is an opportunistic microorganism of the normal flora that can cause infection in the oral mucosa. Nitric oxide [NO] is a free radical produced by macrophages and is highly associated with antifungal activities. The aim of this study was to evaluate salivary nitric oxide levels in patients with and without Candida Albicans-associated denture stomatitis.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 40 edentulous patients using dentures were divided into two groups: patients with and without denture stomatitis [DS]. Before laboratory detection of candida, an oral medicine specialist clinically confirmed the presence of DS. Saliva samples were collected by spitting method, and the Griess method measured NO. Chi-square and Mann-Whitney tests were used for statistical analysis. The level of significance was considered 0.05.

  Results

  The present study showed that the NO level was significantly higher in patients with DS than in patients without DS (P-value=0.002). In this study, the mean NO level in patients with DS was 166.5485±43.538 μM, while that was 118.0585±47.617 μM for patients without DS.

  Conclusion

  NO concentration in patients’ saliva can be associated with C. Albicans infection in the oral cavity. In the presence of Candida, the level of NO increases, and it seems that this increase is a kind of defense response to the presence of fungal infections.

  Keywords: Candidiasis, Candida Albicans, Denture Stomatitis, Nitric Oxide, Saliva
 • Reza Emrani* Pages 89-94
  Introduction

  Some studies have indicated that toothache is the primary reason for dental visits. The present study was conducted to assess the initial responses of Iranian individuals to toothaches.

  Materials & Methods

  The study included individuals referred to six dental clinics in Qazvin with severe pain. Then, they were asked about their initial reaction to pain. Seeking professional medical attention was considered a correct decision. The significance level was set at ≤ 0.05.

  Results

  503 participants with a mean age of 31 (±7.5) years, including 260 females and 243 males. The initial reaction after the onset of toothache were searching the Internet [n=168], followed by visiting a dentist [n=143]. A significant correlation was found between age, history of dental visits, and correct reaction (p=0.033).

  Conclusion

  The Internet and social media significantly influence individuals' decisions regarding pain management. A notable proportion of individuals prefer self-treatment over visiting a dentist following a severe toothache.

  Keywords: Pain, Toothache, Dentistry
 • Maryam Seyedmajidi, Tahereh Momeni, Fatima Bijani* Pages 95-98

  Calcifying odontogenic cyst (COC) is an odontogenic cyst with accumulation of ghost cells that has central and peripheral subsets. Here, we present an 11-year-old male patient with an intraoral swelling on the left posterior mandibular ridge interfering with eruption of the second molar. Histopathologic examination revealed a cystic lesion lined by ameloblast-like epithelium in the basal layer and accumulating ghost cells in the upper layers. The final diagnosis was peripheral COC, and there was no recurrence after 6 months. This case has shown that histologic examination is required for every simple case.

  Keywords: Odontogenic Cyst, Cysts, Mandible
 • Faezeh Khozeimeh, Fatemeh Abbasi, Sabra Forootan* Pages 99-103

  Multiple mucous retention cysts are relatively rare conditions, particularly on the lower lip. This case report presents a 60-year-old man with multiple swelling structures located in the right and left buccal mucosa, and lower labial mucosa. A biopsy was done, and a histologic assessment confirmed dilation of minor salivary ducts and cystic formation. Several factors may interfere with the creation of this uncommon phenomenon, such as alteration in salivary secretion, and congenital or acquired weakness in the ductal structure. In addition, it is suggested that ductal narrowing may be due to the long-term application of some mouthwash containing hydrogen peroxide, deodorant also anti-plaque, and tartar-control toothpaste.

  Keywords: Cysts, Mouth Mucosa, Lip