بررسی اثر نانو ذرات نقره بر خصوصیات جوانه زنی ژنوتیپ های جو زراعی

پیام:
چکیده:

فنآوری نانو قابلیت عمده ای در بهبود کیفیت زندگی انسانی در بسیاری از زمینه ها همانند کشاورزی و صنعت دارد.در این تحقیق، اثر نانو ذرات نقره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های 10 ژنوتیپ گیاه جو در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت. عوامل بررسی شده شامل غلظت های مختلف نانوذرات نقره (صفر، یک و پنج درصد)، و تعداد شش واریته و چهار لاین جو زراعی بود. ویژگی هایی ازجمله درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، شدت جوانه زنی، انرژی جوانه زنی، قوه نامیه، طول ریشه، طول شاخساره و طول گیاهچه ها بررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین غلظت های مختلف نانو نقره در سطح یک درصد برای صفات درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، شدت جوانه زنی، انرژی جوانه زنی و قوه نامیه اختلاف معنی دار بود. همچنین بین ژنوتیپ ها، تفاوت معنی دار در تمامی صفات مشاهده شد که نشان دهنده ی تنوع ژنتیکی در جامعه ی مذکور می باشد. اثر متقابل ژنوتیپ ها با تیمار نانو بین سطوح مختلف نانونقره برای صفات درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، شدت جوانه زنی و قوه نامیه در سطح یک درصد معنی دار بود. ژنوتیپ های نصرت، ایزه، ده سراسری و   mb-88-2نیز دارای بالاترین میزان خصوصیات جوانه زنی بودند. همچنین، تجزیه به مولفه های اصلی جهت ارزیابی تنوع بین سطوح مختلف نانوذرات نشان داد که دو مولفه بیش از یک به دست آمده که بترتیب 74.73 و 25.27 درصد از کل تنوع را بیان نمودند. نتایج   PCA جهت بررسی تنوع صفات بین سطوح مختلف ذرات نانو با کاربرد نانو ذرات نشان داد که بیشترین مقادیر صفات در سطوح یک و پنج درصد نانوذرات در مقایسه با شاهد به دست آمد. نتایج نشان داد که ذرات نانو منجر به بهبود ویژگی های جوانه زنی از قبیل درصد جوانه زنی، شاخص و انرژی جوانه زنی شده، اما تاثیر چندانی بر طول شاخساره نداشت. نتایج این تحقیق می تواند تاثیرات ذاتی و کاربردی نانوذرات نقره را در بیولوژی بذر نشان دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050894 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!