بررسی ارتباط بین میزان هورمون آنتی مولرین و گونادوتروپین کوریونیک انسانی (بتا) مایع فولیکولی و بلوغ تخمک

پیام:
چکیده:
زمینه

مایع فولیکولی](FF) [Follicular Fluid در آماده سازی محیط، جهت رشد و باروری تخمک نقش مهمی ایفا می کند. در این رابطه، تغییرات بیوشیمیایی و هورمونی پیرامون تخمک، ممکن است در کیفیت تخمک و باروری آن تاثیر بگذارد. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین سطح هورمون گونادوتروپین کوریونیک انسانی](Beta-HCG) [Beta Human Chorionic Gonadotropin و هورمون آنتی مولرین](AMH)[Anti Mullerian Hormone مایع فولیکولی بر بلوغ تخمک در چرخه های لقاح آزمایشگاهی](IVF)[In Vitro Fertilization است.

مواد و روش ها

 FF مربوط به 30 زن در چرخه تحریک کنترل شده تخمدان، تحت نظارت قرار گرفت. پس از بررسی بلوغ تخمک سطح AMH وBeta-HCG  درFF  که شامل تخمک های متافاز I(MI) وII (MII) و](GV)[Germinal Vesicle  بود بررسی گردید. 14 روز بعد از انتقال جنین، سطح سرمیBeta-HCG  اندازه گیری شد. وجود ضربان قلب جنین به عنوان بارداری بالینی تلقی گردید.

یافته ها

 تفاوت قابل توجه ای بین میانگین سطحBeta-HCG  در تخمک بالغ (081/21±73/53 واحد بین المللی بر میلی لیتر) و نابالغ (000/21±90/52 واحد بین المللی بر میلی لیتر) وجود نداشت (800/0=p). سطحBeta-HCG  در FF حاوی تخمک هایMII  به طور قابل توجه ای با بارداری بالینی مرتبط بود (040/0=p،400/14±73/64). رابطه قابل توجه ای بین سطحAMH  درFF  و بلوغ تخمک و بارداری بالینی وجود نداشت.

نتیجه گیری

 مطالعه ما ارتباط قابل توجه ای بینBeta-HCG  و  AMHدر FF و بلوغ تخمک نشان نداد. سطح Beta-HCG در  FFبا بارداری بالینی مرتبط بود. بنابراین احتمالا سایر محتویاتFF  به همراهAMH  وBeta-HCG  بر بلوغ تخمک تاثیر گذارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
296 -306
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051746 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!