هوش اخلاقی پرستاران یک بیمارستان منتخب نظامییک مطالعه توصیفی-تحلیلی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اخلاق، اصل جدا ناپذیر از بدنه وظایف پرستاری  و از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار انسانها است.  . اخلاق  یکی از عوامل اصلی در ارتقای رعایت حقوق مددجویان است. هدف ازاین پژوهش بررسی میزان هوش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های عمومی و ویژه در یک بیمارستان منتخب نظامی تهران بوده است.

روش کار

این پژوهش  توصیفی-تحلیلی  از تیر تا آبان ماه سال 1397انجام شد  در این مطالعه  120 نفر از بین 1200 پرستار شاغل در بیمارستان، طبق حجم نمونه محاسبه شده از جدول مورگان انتخاب  و به صورت سهمیه ای به بخش های عمومی و ویژه  تخصیص داده شد که 40 نفر از بخش های ویژه و 80نفر از بخش های داخلی و جراحی بودند. هوش اخلاقی واحدهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل سنجیده شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

معیارهای ورود حداقل یک سال سابقه کار ، حداقل مدرک کارشناسی پرستاری و سن  22 تا 50 سال بود که  در مجموع 56 نفر زن و 64 نفر مرد  که 107نفر متاهل و 13 نفر مجرد، 108 نفر دارای مدرک کارشناسی و 12 نفر کارشناسی ارشد بودند. میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی پرستاران شاغل در مجموع25/75(47/8) بود و در بخش های عمومی 26/73(87/9) و در پرستاران شاغل در بخش های ویژه 25/77(07/7) بود. بالاترین سطح در بین چهار معیار هوش اخلاقی پرستاران در بخش های عمومی و ویژه درستکاری با میانگین 62/79(22/11) در بخش های عمومی و 00/79(32/10) در بخشهای ویژه25/80(12/12) بود. نتایج حاصله نشان داد 5/77 درصد  پرستاران از نظر هوش اخلاقی در سطح خوب و بالاتر قرار دارند.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان از اهمیت و جایگاه آموزه های اخلاقی در پرستاری دارد . دیدگاه و نگرش پرستار نسبت به بیمار، خود و شغلش می تواند موجب ارتقای این حرفه گردد. از این رو، امروزه کسب دانش اخلاقی و توانایی پرورش هوش اخلاقی در پرستاران، از ضروریات این حرفه محسوب می شود. پیشنهاد می شود برای پرستاران ، برنامه های آموزشی مناسب با موضوع اخلاق در قالب دوره های ضمن خدمت برگزار شود و با توجه به تفاوت هوش اخلاقی پرستاران بخش های ویژه و عمومی که نشان از توجه بیشتر مدیران بیمارستانی به بخش های ویژه دارد، لازم است مدیران همان حساسیت و توجهی که به بخش های ویژه دارند به بخش های عمومی داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051762 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!