فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue:2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یاسر سعید*، محمدمهدی سالاری، عباس عبادی، سید طیب مرادیان صفحات 1-3
 • سید فرحان موسوی، بهنام قلی زاده، ابوالفضل رحیمی، محمدرضا حیدری* صفحات 4-11
  زمینه و هدف

  بسیاری از بیماران بعد از جراحی قلب دارای مشکلات خواب هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آوای قرآن بر ارتقاء کیفیت خواب بیماران بعد از جراحی قلب انجام شد.

  روش ها

  این کارآزمایی بالینی تصادفی از آذر تا  اسفند 1397 بر روی 108 بیمار تحت جراحی غیر اورژانسی  قلب باز، در بیمارستان گلستان شهر اهواز انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل داده های جمعیت شناختی و متغیرهای بالینی و پرسشنامه سنجش کیفیت خواب ریچارد کمپل بود. در گروه مداخله روزانه دوبار و هر بار به مدت 10 دقیقه آوای قرآن پخش شد. ارزیابی کیفیت خواب روزانه یک بار انجام شد.

  یافته ها

   با توجه به معنی دار بودن آزمون کرویت مخلی، اصلاح گرین هاوس گایزر نشان داد که به کارگیری آوای قرآن بر کیفیت خواب بیماران موثر بوده است(451/12F= و 001/0> P).

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش استفاده از آوای قرآن سبب ارتقاء کیفیت خواب پس از جراحی قلب شده است.

  کلیدواژگان: آوای قرآن، خواب، جراحی قلب، موسیقی درمانی
 • مجتبی هدایت یعقوبی، کوروش کبیر، فرشید رحیمی بشر*، عباس طاهر، مریم راجی صفحات 12-20
  زمینه و هدف

  پنومونی وابسته به ونتیلاتور مشکل شایع و بسیار جدی است که تشخیص و درمان زودهنگام آن می تواند نجات بخش جان بیماران باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی بود. 

  روش ها

   در این مطالعه مقطعی 85 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بعثت همدان که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. حساسیت و ویژگی اجزاء و دو معیار نمره بالینی عفونت ریه (اینفیلتراسیون ریه، دمای بدن، تعداد گلبولهای سفید خون، کشت تراشه و خون و فشار سهمی اکسیژن خون شریانی) و سطح سرمی پروکلسی تونین بالای 5/0 نانوگرم در میلی لیتر بعنوان استاندارد طلایی محاسبه گردید.

  یافته ها

   بیماران از نظر جنسیت 94/72% مرد با میانگین سنی 90/18±94/46 سال بودند. درصد فراوانی تشخیص پنومونی وابسته به ونتیلاتور با روش نمره بالینی عفونت ریه (3/75%) و پروکلسی تونین (47/56%) بود.  با در نظر گرفتن ترکیب دو معیار ذکر شده به عنوان استاندارد طلایی، حساسیت و ویژگی معیار نمره بالینی عفونت ریه در تشخیص پنومونی ناشی از ونتیلاتور به ترتیب 7/97% و 1/95% شد. شاخص Youden Test برابر با 928/0 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استاندارد طلایی معرفی شده در مطالعه حاضر روشی قابل اعتماد در تشخیص پنومونی وابسته از ونتیلاتور در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی می باشد.

  کلیدواژگان: نمره بالینی عفونت ریه، پروکلسی تونین، پنومونی وابسته به ونتیلاتور
 • ابوالقاسم کریمی، مجیده هروی کریموی*، ناهید زژه، سمیه جوانمرد صفحات 21-27
  زمینه و هدف

  خودپنداره حرفه ای در واقع شناخت و درک فرد از خود، به عنوان یک فرد حرفه ای است و بر چگونگی تفکر، تکامل نقش، رفتار و عملکرد حرفه ای فرد تاثیر دارد. از میان حرفه های مختلف برخی نیاز به خود پنداره بالاتری دارند که در این میان حرفه پرستاری از این لحاظ جایگاه ویژه ای دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاهی منتخب شهر تهران درسال1397 انجام گردید.

  روش ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی بوده که بر روی 540 پرستار شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاهی منتخب شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم  اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه خودپنداره حرفه ای کووین بود.

  یافته ها

   میانگین نمره کلی خودپنداره حرفه ای پرستاری 91/29 ±36/218 بود. بیشترین و کمترین میانگین نمرات به دست آمده به ترتیب مربوط به بعد دانش و رهبری با میانگین 76/4± 22/43 و 93/5 ± 23/17 بود. ضریب همبستگی پیرسون بین تمام ابعاد خودپنداره حرفه ای محاسبه شده است. سطح معنی داری برای همه ابعاد برابر 001/0 به دست آمد لذا میان این ابعاد رابطه معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  هرچند پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه نمره نسبتا بالایی از خودپنداره حرفه ای کسب کردندخصوصا دربعد دانش اما به نظر می رسد میانگین نمره بدست آمده، از سطح مطلوب فاصله دارد. همچنین پرستاران، کمترین نمره را از بعد رهبری کسب کردند که این مطلب نشان دهنده ضعف پرستاران در این زمینه میباشد لذا لزوم آموزش آماده سازی پرستاران در جهت برخورداری از خودپنداره حرفه ای بالاتر در آنها، احساس می شود.

  کلیدواژگان: خودپنداره حرفه ای، پرستاران، بخش های ویژه
 • حسن گرزین، بتول نحریر*، سید طیب مرادیان، مجتبی سپندی صفحات 28-34
  زمینه و هدف

  اخلاق، اصل جدا ناپذیر از بدنه وظایف پرستاری  و از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار انسانها است.  . اخلاق  یکی از عوامل اصلی در ارتقای رعایت حقوق مددجویان است. هدف ازاین پژوهش بررسی میزان هوش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های عمومی و ویژه در یک بیمارستان منتخب نظامی تهران بوده است.

  روش کار

  این پژوهش  توصیفی-تحلیلی  از تیر تا آبان ماه سال 1397انجام شد  در این مطالعه  120 نفر از بین 1200 پرستار شاغل در بیمارستان، طبق حجم نمونه محاسبه شده از جدول مورگان انتخاب  و به صورت سهمیه ای به بخش های عمومی و ویژه  تخصیص داده شد که 40 نفر از بخش های ویژه و 80نفر از بخش های داخلی و جراحی بودند. هوش اخلاقی واحدهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل سنجیده شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  معیارهای ورود حداقل یک سال سابقه کار ، حداقل مدرک کارشناسی پرستاری و سن  22 تا 50 سال بود که  در مجموع 56 نفر زن و 64 نفر مرد  که 107نفر متاهل و 13 نفر مجرد، 108 نفر دارای مدرک کارشناسی و 12 نفر کارشناسی ارشد بودند. میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی پرستاران شاغل در مجموع25/75(47/8) بود و در بخش های عمومی 26/73(87/9) و در پرستاران شاغل در بخش های ویژه 25/77(07/7) بود. بالاترین سطح در بین چهار معیار هوش اخلاقی پرستاران در بخش های عمومی و ویژه درستکاری با میانگین 62/79(22/11) در بخش های عمومی و 00/79(32/10) در بخشهای ویژه25/80(12/12) بود. نتایج حاصله نشان داد 5/77 درصد  پرستاران از نظر هوش اخلاقی در سطح خوب و بالاتر قرار دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان از اهمیت و جایگاه آموزه های اخلاقی در پرستاری دارد . دیدگاه و نگرش پرستار نسبت به بیمار، خود و شغلش می تواند موجب ارتقای این حرفه گردد. از این رو، امروزه کسب دانش اخلاقی و توانایی پرورش هوش اخلاقی در پرستاران، از ضروریات این حرفه محسوب می شود. پیشنهاد می شود برای پرستاران ، برنامه های آموزشی مناسب با موضوع اخلاق در قالب دوره های ضمن خدمت برگزار شود و با توجه به تفاوت هوش اخلاقی پرستاران بخش های ویژه و عمومی که نشان از توجه بیشتر مدیران بیمارستانی به بخش های ویژه دارد، لازم است مدیران همان حساسیت و توجهی که به بخش های ویژه دارند به بخش های عمومی داشته باشند.

  کلیدواژگان: پرستار بخش عمومی، پرستار بخش ویژه، هوش اخلاقی، بیمارستان نظامی، مطالعه توصیفی
 • احسان ظفری، داریوش رخ افروز*، بهمن دشت بزرگی، الهام مراغی صفحات 35-41
  زمینه و هدف

  روش های تشخیصی  از جمله آنژیوگرافی عروق کرونر یک تجربه تنش زا برای بیماران تحت آنژیوگرافی است که می تواند سبب اضطراب در این بیماران شود.  آموزش و افزایش آگاهی بیماران یکی از این روش هاست. این مطالعه با هدف  بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر  تلفن همراه بر اضطراب  بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر انجام گرفته است.

  روش ها

  این مطالعه در سال 1397 در بیمارستان آموزشی گلستان اهواز انجام شد. یک نوع کارآزمایی بالینی با روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان  بود. تعداد 94 بیمار کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر با  به روش بلوک های  4 تایی به دوگروه 47 نفری مداخله و کنترل  تقسیم شدند. علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی، بیماران گروه آزمون محتوای آموزش را بصورت نرم افزار تلفن همراه  دریافت کردند و بیماران گروه کنترل تحت آموزش روتین بیمارستان قرار گرفتند. در هر دوگروه پرسشنامه اسپیلبرگر در سه مرحله توسط پژوهشگر تکمیل می  شد. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار  نسخه 21SPSS تحلیل  شد.

  یافته ها

   بر اساس نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراری اثر متقابل زمان و آزمون تی مستقل، دو گروه از نظر سطح اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله، تفاوت معنی داری نداشتند. بعد از مداخله در گروه کنترل در هر مرحله میانگین نمره افزایش یافت ولی در گروه آزمون در هر مرحله میانگین نمره اضطراب کاهش یافت.

  نتیجه گیری

   استفاده از آموزش روش مبتنی بر تلفن همراه در کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر اثر داشت.

  کلیدواژگان: اضطراب، آنژیوگرافی، آموزش مبتنی بر تلفن همراه
 • علی طیبی*، ابوالفضل رحیمی، بهزاد عین اللهی، امیر میرصادقی، سعید هاشمی صفحات 42-47
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی می باشد.  رعایت تبعیت از درمان در حیطه های رژیم غذایی، شرکت در جلسات دیالیز، محدودیت مصرف مایعات و مصرف داروهااز ارکان اساسی درمان در بیماران همودیالیزی است. بطوری که عدم تبعیت از درمان با پیامد های وخیمی همراه است. بیماران همودیالیزی  علاوه بر برنامه های آموزشی به اجرای یک برنامه پیگیری با هدف افزایش آگاهی، بهبود عملکرد و نگرش در تبعیت از درمان نیازمندند. لذا مطالعه حاضر با هدف " تاثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگیر بر تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی" انجام شد.

  روش ها

   این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار بود که در دو بیمارستان شهر تهران روی 98 بیمار همودیالیزی انجام شد. نمونه های این مطالعه به روش مبتنی بر هدف انتخاب و بصورت تخصیص تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار داده شدند. پرسشنامه تبعیت از درمان در مرحله پیش آزمون در هر دو گروه پر شد و سپس در گروه آزمون بعد از در اختیار قرار دادن کتابچه آموزشی، مدل مراقبت پیگیر با چهار مرحله آشناسازی، حساس سازی، کنترل و ارزشیابی انجام شد. در پایان هر ماه تا ماه سوم پرسشنامه تبعیت از درمان پر شد اما در گروه کنترل بدون هیچ مداخله ای در پایان هرماه تا ماه سوم پرسشنامه تکمیل گردید و سپس اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های توصیفی، کای اسکوئر، تی تست و طرح اندازه های تکراری در نرم افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   اغلب بیماران همودیالیزی از تبعیت درمان خوبی برخوردار نبودند و با اجرای مدل مراقبت پیگیر میانگین نمره تبعیت از رژیم غذایی ، مایعات، شرکت در جلسات دیالیز و درمان دارویی در گروه آزمون افزایش یافته است لذا ارتباط معنی داری بین مدل مراقبت پیگیر و تبعیت از درمان مشاهده شد(P=0/0001).

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های حاصل از مطالعه، بیماران تحت تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر اثر مشاوره و آموزش از تیبعیت از رژیم غذایی و مایعات بهتری برخوردار شدند بنابراین پیشنهاد می شود تا پرستاران مراقبت های ویژه از این مدل برای پیشگیری از عوارض و بهبود تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مدل مراقبت پیگیر، تبعیت از درمان، همودیالیز
|
 • Farhan Musavi, Behnam Gholizadeh, Abolfazl Rahimi, Mohammad Reza Heidari* Pages 4-11
  Background and aim

  Many patients have trouble sleeping after heart surgeries. The aim of this study was to investigate the effect of the Holy Quran Voice on improving the quality of patients' sleep after cardiac surgery.

  Methods

  This randomized clinical trial was conducted from December to March 2012 on 108 patients undergoing elective open heart surgery in the Golestan Hospital of Ahvaz. The data collection tools included demographic data, clinical variables and the Richard Campbell Sleep Questionnaire. In the intervention group, the sound of the Holy Quran was broadcasted twice a day each lasting for 10 minutes. The sleep quality was assessed every day.

  Results

  Due to the lack of sphericity, the Greenhouse-Geisser correction showed that the use of the Holy Quran voice was effective on the sleep quality of the patients (F = 12.451 and P <0.001).

  Conclusion

  According to the findings of this study, the use of the Holy Quran voice increased the quality of sleep after cardiac surgery.

  Keywords: Holy Quran Voice, Sleep, Heart Surgery, Music Therapy
 • Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Kourosh Kabir, Farshid Rahimibashar*, Abbas Taher, Maryam Raji Pages 12-20
  Background and aim

  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a common and very serious problem which its early diagnosis and treatment can save the lives of patients. The purpose of the present study was to determine the gold standard for the diagnosis of VAP in centers without the possibility of conducting bronchoscopy.

  Methods

  In this cross-sectional study, 85 patients hospitalized in the Intensive Care Unit (ICU) of Besat Hospital in Hamadan whom met the inclusion criteria were recruited. The sensitivity and specificity of components and the two criteria of the Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) (pulmonary infiltration, body temperature, white blood cell count, tracheal and blood cultures, and arterial partial fraction of oxygen) and the Serum Procalcitonin Level (SPCL) higher than 0.5ng/ml were calculated as the gold standard.

  Results

  According to the findings of this study, 72.94% of the patients were male with an age average of 46.94 ± 18.91 years. The frequency of VAP diagnosis was 75.3% by using CPIS, and 56.47% by using SPCL. Considering the combination of the two mentioned criteria as the golden standard, the sensitivity and specificity of the CPIS criteria in the diagnosis of VAP was 97.7% and 95.1%, respectively.  The Youden test index was calculated to be 0.889.

  Conclusion

  To conclude, findings reveal that the introduced golden standard in this study is a reliable method for the diagnosis of VAP in centers without the possibility of performing bronchoscopy.

  Keywords: Clinical pulmonary infection score, Procalcitonin, Ventilator-associated pneumonia
 • Abolghasem Karimi, Majideh Heravi Karimooi*, Nahid Rrejeh, Somayeh Javanmard Pages 21-27
  Background and aim

  Professional self-concept is an individual’s perception of self as a professional person which affects his/her thinking, role development and professional functions. Among various professions, some need higher levels of self-concept. The nursing profession has been considered to have a special status in this regard. Therefore, the present study was conducted to determine professional self-concept in nurses working in the Intensive Care Units (ICU) in the selected university hospitals of Tehran in 2018-19.

  Methods

  This study was a descriptive-analytical study which was performed on 540 nurses working in the ICU of selected university hospitals in Tehran. Sampling was done randomly. The instruments used in this study included the Demographic Information Questionnaire and the Quinn Professional Self-concept Questionnaire.

  Results

  The mean score of professional self-concept was 218/36±29/91. The highest and the lowest scores were respectively related to the dimensions of knowledge and leadership with the mean of 43/22±4/76 and 17/23±5/93. Pearson's correlation coefficient between all dimensions of professional self-concept was calculated. The significance level for all dimensions was 0.001. As a result, a significant relationship exists between these dimensions.

  Conclusion

  Although the ICU nurses gained relatively high scores in professional self-concept, especially in the knowledge dimension, however it was far from ideal. Also, these nurses gained the lowest scores in the leadership dimension which reveals the weakness of nurses in this context. To conclude, it seems more than necessary to train nurses in this field in order to increase their professional self-concept.

  Keywords: Professional self-concept, Nurses, Intensive care units
 • HASAN GORZIN, Batool Nehrir*, Seyyed Tayeb Moradian, Mojtaba Spandi Pages 28-34
  Background and aim

  Ethics is an inseparable part of nursing duties body   and one of the most important factors influencing human behavior. In fact, ethics can be considered as one of the main factors in promoting  respect of patient' rights.
   

  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the ethical intelligence of nurses working in general and  intensive care units in Tehran's selected military hospital.

  Methods

  This descriptive-analytical study was  performed from  July until  November 2018.The study was conducted on 120 out of 1,200 nurses working in the hospital who were selected based on the Morgan sample size table and allocated to the general and intensive care units, 40 of which were in the intensive care unit and 80 in the internal and surgical units. Ethical intelligence of the samples was measured using the Lenik and Kiel moral intelligence questionnaire and then analyzed using SPSS 20 software.

  Results

  The inclusion criteria were at least one year of  job experience, at least a bachelor's degree in nursing and  aged  22 to 50 years. The samples consisted of 56 females and 64 males, of which 107 were married and 13 single, 12 had a master's degree and 108  bachelor's degree. The mean and standard deviation of nurses' moral intelligence was 75.25 (SD=8.47) and in general wards was 73.26 (SD=9.87) and in intensive care unit nurses was 77.25 (SD=7.07). The highest level among the four criteria of nurses' moral intelligence was honesty in the general and intensive care units with a mean of 79.62 (SD=11.22) which in the general unit 79.00 (SD=10.32) and in intensive care unit  80.25 (SD=12.12).The results showed that 77.5% of nurses were in good and higher level of moral intelligence.

  Conclusion

  The results indicate the importance and place of ethical teaching in nursing. The nurse's attitude  towards the patient, herself and her job can promote this profession. Therefore, today acquiring ethical knowledge and the ability to cultivate nurses' moral intelligence is one of the essentials in this profession. It is recommended to provide appropriate ethics training for nurses in the form of in-service courses. due to the difference in the nurses moral intelligence in the general and intensive care units, which indicates hospital managers pay more attention to the intensive care units, so managers need to have the same sensitivity and attention to general units as to intensive care units.

  Keywords: General unit nurse, intensive care unit nurse, moral intelligence, Military hospital, descriptive study
 • Ehsan Zafari, Dariush Rokhafroz*, Bahman Dashtebozorgi, Elham Maraghi Pages 35-41
  Background and Aim

  Diagnostic methods, including coronary angiography, are a stressful experience for patients undergoing angiography that can cause anxiety in these patients. Educating and raising patients' awareness is one of these methods. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mobile-based education on anxiety of patients undergoing coronary angiography.

  Methods

  study was performed in Golestan teaching hospital in Ahwaz in 2018. One type of clinical trial was easy with non-probability sampling. 94 patients who were candidates for coronary angiography were divided into two groups of intervention and control using a 4-block design.In addition to demographic information, the patients in the control group received the training content via mobile software and the patients in the treatment group received routine hospital education Spielberger state-trait anxiety inventory was completed by the researcher in both groups. The data were then analyzed using SPSS software.

  Results

  According to the results of analysis of variance with repeated measures of time interaction effect and independent t-test, the two groups had no significant difference in the level of anxiety before the intervention and were almost the same. After intervention in the control group, the mean score increased in each phase, but in the experimental group the mean score of anxiety decreased in each phase.

  Conclusion

  The use of mobile-based teaching method was effective in reducing anxiety in patients undergoing coronary angiography.

  Keywords: Mobile Application, Angiography, Anxiety
 • Ali Tayebi*, Abolfazl Rahimi, Behzad Einollahi, Amir Mirsadeghi, Saeid Hashemi Pages 42-47
  Background and aim

  any change in health situation will affect the role of the nurse. Since the adherence to treatment in hemodialysis patients plays a significant role  and Failure to comply with it may have dangerous side effects and even death, so nurse as one of the pillars of treatment can reduce such Complications with his/her educational role in hemodialysis patients. This study aimed to assess the effect of utilization of Continuous care model on adherence to treatment.

  Methods

  This study is a clinical trial with a purposive ambling technique, After selection according to inclusion criteria, 98 hemodialysis patients from baqiatolah and chamran hospital were Randomly divided into two experimental and control group, three months of continuous care intervention on the experimental group was conducted And by the end of each month adherence to treatment status of patients in both groups was evaluated and compared with the Kim exclusive questionnaire of adherence to treatment.

  Result

  adherence to treatment trend of changein the intervention group was increase inguinal three stages of evaluation which this difference was statistically significant (P=0/0001).

  Conclusions

  Due to the significant increase in adherence to treatment after applying continuous care model, teaching the self-care skills to this group of patients and also other chronic diseases is recommended.

  Keywords: hemodialysis patients, continuous care model, adherence to treatment