تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سما

پیام:
چکیده:

چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت استعداد سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی (سما) انجام گردید. هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی 26 ودر بخش کمی 190 نفر از مدیران سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی ومدیران مدارس کل کشور در سال 97- 96 بودند که به ترتیب با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری وسازه آنها تایید وپایایی آنها با روش آلفای کرونباخ ٪87 محاسبه گردید. داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد الگوی مدیریت استعداد مدارس دانشگاه آزاد اسلامی (0سما) در قالب 6 بعد و16 متغیر اندازه پذیر ارائه گردید. که عبارتند از 1- شناسایی وجذب پست کلیدی(مدیران سازمان ومدیران مدارس) 2- عوامل شناخت فرد مستعد(قابلیت - مهارت تعهد) 3- عوامل انتخاب فرد مستعد(مصاحبه وآزمون -بررسی رزومه کاری) 4- بکارگماری (ابتکار مسئولیت پذیری وجدان کاری) 5 - توسعه (توانمندسازی پیشرفت مسیر شغلی آموزش ضمن خدمت ارزیابی) 6 - نگهداشت (سیستیم جبران خدمت- توجه به نیازهای مادی ومعنوی). برای اعتبار یابی الگوی پیشنهادی از روش معادلات ساختاری وتحلیل عامل تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که 6 مولفه شناسایی شده دارای بار عاملی معنی دار ونشان از برارزش مطلوب ومناسب دارند. واژه های کلیدی: مدیریت استعداد . مدارس سازمان دانشگاه آزاد اسلامی(سما)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053243 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!