تغییرات سطوح سرمی FABP4 و HsCRP بعد از مکمل یاری با امگا 3 و توام امگا 3 و ویتامین E در بیماران با بیماری عروق کرونر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

مارکرهای التهابی A-FABP و HsCRP نقش مهمی در پیشرفت بیماری قلبی و عروقی دارند. اثر ضد التهابی و ضد تجمع پلاکتی اسیدهای چرب امگا 3 شناخته شده است. این مطالعه با هدف تاثیر مکمل های امگا3 و توام امگا3 و ویتامین E بر سطوح سرمی این مارکرهای التهابی طراحی شد.

مواد و روش ها

 این کارآزمایی بالینی دوسوکور و موازی بر روی 62 بیمار مرد مبتلا به اختلال عروق کرونر قلب در مرکز قلب تهران اجرا شد. نمونه ها به سه گروه دریافت کننده اسید چرب امگا 3، توام امگا 3 و ویتامین E و دارونما (پارافین خوراکی) به مدت 8 هفته اختصاص یافتند. سطوح سرمی A-FABP و HsCRP و نسبت آدیپونکتین به A-FABP در ابتدا و انتهای هفته هشتم اندازه گیری شد. دریافت های تغذیه ای با نرم افزار Nutritionist IV و داده های مطالعه با نرم افزارSPSS18  آنالیز شدند.

یافته ها

 در انتهای کارآزمایی، سطح سرمی FABP4 در گروه توام  و گروه امگا3 کاهش معنی داری داشت به ترتیب (04 /0P= و02 /0P=) و مقدار آن بین سه گروه مطالعه مشابه بود(34/0P=). همچنین نسبت آدیپونکتین به FABP4 (009/0P=) و سطح سرمی HsCRP (002/0P=) بین سه گروه  متفاوت بود.

استنتاج

به نظر می رسد مصرف توام اسید چرب امگا 3 و ویتامین E بدون تاثیر بر سطح FABP4 موجب کاهش سطح HsCRP و افزایش نسبت آدیپونکتین به FABP4 و در نتیجه کاهش پارامتر های التهابی و بهبود عوارض ناشی از بیماری عروق کرونری قلب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2056790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!