فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 179 (آذر 1398)
 • پیاپی 179 (آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سکینه شفیعا، عباسعلی وفایی، علی رشیدی پور* صفحات 1-17
  سابقه و هدف

  اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) اختلالی روانی است که به دنبال تجربه حوادث تروماتیک ایجادشده و همراه با علائمی مانند ناتوانی در فراموشی خاطرات آزاردهنده، اضطراب، آشفتگی در حافظه فضایی و کاهش فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز (BDNF) می باشد. جهت درمان از مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین (SSRIs) استفاده می شود. با توجه به شیوع بیماری و عدم پاسخگویی کامل درصدی از بیماران به این درمان، بکار بردن روش های درمانی جدید ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ورزش تردمیل با شدت متوسط برحافظه فضایی و سطح BDNF در موش های سفید در یک مدل آزمایشگاهی PTSD انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی از استرس طولانی مدت تک واحدی (SPS) مدل حیوانی برای ایجاد PTSD استفاده شد و سپس ورزش به مدت 4 هفته و هر هفته 5 روز تردمیل و فلوکستین به میزان mg/kg 10 به کار گرفته شد رت های نر و ماده هر یک به دو گروه SPS و سالم تقسیم شدند (هر گروه 10 حیوان)و هر دو گروه در معرض مداخله ورزشی و دارویی و مداخله ورزش به همراه دارو قرار گرفتند. سپس تست رفتاری و اندازه گیری BDNF در نمونه ها انجام شد.

  یافته ها

  در رت های نر، SPS سبب اختلال حافظه فضایی و کاهش BDNF هیپوکامپ شده و نوع ماده مقاومت بیش تری نسبت به SPS نشان داد که احتمالا مرتبط با فعالیت هورمون های جنسی می باشد. مداخله، باعث افزایش حافظه فضایی و BDNF هیپو کامپ در هر دو جنس شد (05/0< P).

  استنتاج

  مداخله توام، ورزش متوسط و فلوکستین، روش درمانی بهتری نسبت به فلوکستین به تنهایی برای اصلاح اختلالات شناختی و مولکولی بیماران PTSD است.

  کلیدواژگان: سندروم استرس پس از سانحه، استرس طولانی مدت تک واحدی، ورزش متوسط، فلوکستین، حافظه فضایی وابسته به هیپوکامپ، فاکتور نوروتروفیک مغزی
 • صمد ناظمی، رحیم گل محمدی، محسن نعیمی پور، محمدشفیع مجددی* صفحات 18-27
  سابقه و هدف

  در بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) و مدل موشی آن، انسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE)، التهاب مزمن سبب تخریب میلین سیستم عصبی مرکزی می شود. اخیرا اینترلوکین-27 (IL-27) به علت داشتن خواص ضد التهابی به عنوان گزینه احتمالی درمان بیماری های خودایمن از جمله MS مطرح شده است، اما مکانیسم عمل این سایتوکاین به خوبی مشخص نیست. در این مطالعه، اثرات ایمونومدولاتوری IL-27 در مدل EAE در موش های C57BL/6 بررسی شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، به دو گروه از موش های EAE، گروه آزمایش و گروه کنترل، به ترتیب مقدار µg200 پلاسمید کدکننده IL-27 موشی (P240-mIL27) و پلاسمید P240 در دو نوبت تزریق شد. شدت علائم بالینی در موش ها روزانه به مدت 30 روز ثبت شد. در پایان تیمار، موش ها کشته شدند و میزان تولید سایتوکاین های IL-17، IFN-γ، IL-6 و IL-10 از سلول های طحالی با استفاده از الایزا اندازه گیری شد. همچنین درصد سلول های T تنظیمی CD4+FOXP3+ طحال با فلوسایتومتری محاسبه شد.

  یافته ها

   شدت علائم بالینی بیماری EAE در گروه آزمایش (دریافت کننده P240-mIL27) در مقایسه با گروه کنترل (دریافت کننده P240) به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. علاوه براین، مقدار سایتوکاین های IFN-γ،IL-17 و IL-6 در گروه آزمایش به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل، و میزان IL-10 به طورقابل ملاحظه ای بیش تر از گروه کنترل بود. همچنین جمعیت لنفوسیت های T تنظیمی CD4+FOXP3+ در طحال موش های گروه آزمایش به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه کنترل بود.

  استنتاج

  IL-27 از طریق افزایش لنفوسیت های T تنظیمی CD4+FOXP3+ و IL-10، و همچنین تضعیف تولید سایتوکاین های التهابی IFN-γ و IL-17 و IL-6 می تواند گزینه بالقوه مناسبی در درمان و یا بهبود علائم بیماری های التهابی نظیر MS باشد.

  کلیدواژگان: اینترلوکین-27، انسفالومیلیت خودایمن تجربی، مولتیپل اسکلروزیس، اینترفرون-گاما، اینترلوکین-17، اینترلوکین-6، اینترلوکین-10، لنفوسیت های T تنظیمی
 • محمد شفیعی فر، نیلوفر دربندی، فرزانه نظری سرنجه* صفحات 28-39
  سابقه و هدف

  در مطالعات زیادی تخریب حافظه ناشی از تزریق مورفین گزارش شده است. همچنین شواهد نشان می‏دهد که هورمون گرلین تثبیت حافظه را افزایش می‏دهد. از طرف دیگر ناحیه سپتوم میانی نقش مهمی در مکانیسم حافظه و یادگیری دارد. در مطالعه حاضر نقش ناحیه سپتوم میانی در اثرات گرلین بر فراموشی ناشی از مورفین بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی رت‏های نر بالغ از نژاد ویستار بطور تصادفی به 12 گروه تقسیم شدند: گروه‏های گرلین (nmol/µl3، 5/1، ‏5/0‏) به‏همراه سالین (ml/kg1) یا مورفین(mg/kg 5/7) وگروه‏های تیمار شده با لیدوکائین (μl/rat 1) یا سالین (l/ratµ 1) به همراه گرلین (nmol/µl 3) یا سالین (l/ratµ 1) به علاوه مورفین (mg/kg 5/7). کانول‏گذاری در نواحی بطن جانبی و سپتوم میانی انجام شد. گرلین و لیدوکائین به‏ترتیب در بطن جانبی و سپتوم و مورفین به‏صورت زیرجلدی تزریق شد. حافظه به کمک یادگیری اجتنابی ارزیابی شد.

  یافته ها

   تزریق بعد از آموزش گرلین به درون بطن جانبی 5 دقیقه قبل از تزریق مورفین (mg/kg 5/7) به صورت وابسته به دوز، از ایجاد فراموشی ناشی از مورفین جلوگیری کرد (000/0=P). تزریق لیدوکائین به درون ناحیه سپتوم میانی 5 دقیقه قبل از تزریق گرلین مانع از اثر آن در مهار فراموشی ناشی از مورفین شد (000/0= P).

  استنتاج

  این مطالعه نشان می‏‏دهد تزریق گرلین به بطن جانبی قادر است از تخریب حافظه ناشی از مورفین جلوگیری کند. غیرفعال سازی سپتوم میانی توسط تزریق لیدوکائین اثر گرلین بر نقص حافظه ناشی از مورفین را کاهش داد. لذا به نظر می‏رسد ناحیه سپتوم میانی در میانجیگری اثرات گرلین بر فراموشی ناشی از مورفین دخالت دارد.

  کلیدواژگان: گرلین، بطن جانبی، سپتوم میانی، مورفین، یادگیری اجتنابی غیر فعال
 • نعیمه ماه حیدری، جمال رشیدیانی، خدیجه اسکندری* صفحات 40-48
  سابقه و هدف

  سنتز نانوذرات همگن و هم اندازه در بخش های مختلف علوم بسیار پرکاربرد است. در این میان تهیه و استفاده از نانوذرات طلا به لحاظ وسعت کاربرد در علوم زیستی حائز اهمیت ویژه ای می باشد. برای ساخت نانوذرات همگن و هم اندازه از بسترها و نانوساختارهای بسیاری بهره برده شده است. این مطالعه با هدف سنتز نانوذرات طلا در آپوفریتین جهت اتصال به آنتی بادی برای تشخیص باکتری ویبریوکلرا، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، نانوذرات طلا در آپوفریتین تهیه شد و تفاوت آن در حالت آزاد (بدون آپوفریتین) مقایسه گردید و نتایج مطالعه با اسپکتروسکوپی UV-Vis، DLS و FE-SEM بررسی شد.

  یافته ها

   سنتز نانوذره در آپوفریتین نتایج بهتری از نظر توزیع هم اندازه نانوذرات را در پی دارد و نانوذرات تهیه شده دارای یکنواختی و توزیع یکسان تری نسبت به دیگر روش ها می باشد.

  استنتاج

  با توجه به تایید یکنواختی و توزیع نانوذرات با روش جدید سنتز شد و در ادامه کار نانوذرات طلای تهیه شده از قالب آپوفریتین استخراج گشته و به آنتی بادی نوترکیب ویبریوکلرا جهت تشخیص باکتری ویبریوکلرا استفاده شد. با اتصال باکتری تغییر طول موج نانوذرات طلا به سمت قرمز اتفاق می افتد که با چشم غیر مسلح نیز مشهود است بنابراین نانوذرات طلا زیست حسگری رنگی برای تشخیص باکتری ویبریوکلرا محسوب می شود.

  کلیدواژگان: نانوذرات طلا، آپوفریتین، اسپکتروسکوپی، آنتی بادی
 • زهرا بیگ زاده، فریده گلبابایی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری* صفحات 49-64
  سابقه و هدف

  گروهی از مواد شیمیایی که باعث بروز نگرانی در ارتباط با شاغلین بیمارستانی و داروسازی شده اند، داروهای سیتوتوکسیک می باشند. بنابراین استفاده از روش های حساس جهت ارزیابی مقادیر جزئی این داروها ضروری است. این مطالعه با هدف ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد به عنوان جاذب اختصاصی در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل انجام شد.

  مواد و روش ها

   ذرات پلیمر قالب مولکولی (MIP) با روش پلیمریزاسیون ترسیبی، سنتز و با استفاده از الکتروریسی درون نانوالیاف، کپسوله شدند. بهینه سازی پارامترهای الکتروریسی (مقدار MIP، ولتاژ الکتروریسی، فاصله نوک سوزن از کالکتور و نرخ جریان پلیمر) با استفاده از روش سطح پاسخ و با نرم افزار Exprimental design انجام گرفت. در مجموع، 22 آزمایش با توجه به طراحی آزمایش صورت گرفته انجام شد. قطر الیاف با استفاده از آنالیز عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) تعیین شد.کاربردپذیری نانوالیاف حاصل، در جذب 5- فلورواوراسیل برای ارزیابی مواجهه شغلی با  این دارو مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، ذرات MIP با موفقیت درون نانوالیاف پلی اتیلن ترفتالات کپسوله شدند. فرایند بهینه سازی نشان داد که نانوالیاف قالب مولکولی با قطر nm 276/38 می تواند در شرایط 57 درصد وزنی MIP، ولتاژ kv 25، فاصله cm 13 و نرخ تزریق ml/h 55/0 به دست آید. بازدهی استخراج داروی 5-فلورواوراسیل توسط ممبران سنتز شده 34/0±2/97 حاصل شد.

  استنتاج

  مدل های تجربی ارائه شده در این مطالعه، می تواند جهت انجام آزمایشات بعدی، به منظور ایجاد نانوالیاف قالب مولکولی یکنواخت برای جذب اختصاصی آلاینده های مختلف جهت پایش شغلی و محیطی بکار برده شوند.

  کلیدواژگان: نانوالیاف قالب مولکولی، بهینه سازی، الکتروریسی، 5-فلورواوراسیل
 • سعید رضا انتظاری، پویا درخشان، آرزو درویشی، محمود رضا آل بویه* صفحات 65-73
  سابقه و هدف

  کاهش درد پس از اعمال جراحی زانو سبب افزایش رضایتمندی و کاهش مشکلات بیماران می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر پیش داروهای خوراکی دکسترومتورفان، گاباپنتین و ترکیب گاباپنتین به همراه دکسترومتورفان بر میزان کاهش درد پس از اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی جلویی و خلفی زانو  با بیهوشی عمومی، انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، تعداد 114 بیمار کاندید اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی جلویی و خلفی زانو با بیهوشی عمومی  در بیمارستان رسول اکرم تهران در سال 1396 به صورت در دسترس انتخاب شده و به سه گروه تقسیم شدند، که شامل گروه های  دریافت کننده دکسترومتورفان، گاباپنتین و گاباپنتین به همراه دکسترومتورفان بودند . سپس شدت درد (NRS) و میزان مسکن مصرفی و امتیاز Ramsay  در آن ها مقایسه شد.

  یافته ها

   میزان کاهش شدت درد در بیماران مورد بررسی به میزان معناداری در گروهی که ترکیب دکسترومتورفان و گاباپنتین را دریافت نمودند، بیش از دو گروه دیگر بود(0001/0=P). میزان مصرف مسکن پتدین به میزان معناداری در گروهی که ترکیب دکسترومتورفان و گاباپنتین را دریافت نمودند، کم تر از دو گروه دیگر بود(004/0=P).

  استنتاج

  بر اساس مطالعه حاضر، پیش داروی خوراکی گاباپنتین به همراه دکسترومتورفان بر میزان کاهش درد پس از اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی جلویی و خلفی زانو اثربخشی خوبی دارد که بیش از هر یک از این دو دارو به تنهایی می باشد. لذا استفاده از ترکیب این پیش داروهای خوراکی جهت اداره درد پس از اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی زانو توصیه می شود.

  کلیدواژگان: زانو، آرتروسکوپی، اداره درد
 • سهند ناظری*، علی محمد زاده، مهدی طباطبایی، اصغر رضاسلطانی صفحات 74-85
  سابقه و هدف

  حافظه شنیداری-کلامی با افزایش سن دچار ضعف عملکرد می شود. یکی از روش های پیشنهاد شده به منظور جبران این ضعف، استفاده از تحریک الکتریکی جریان مستقیم می باشد. در مطالعه حاضر تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم آندی بر عملکرد حافظه شنیداری- کلامی افراد سالمند سالم  مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور انجام گرفت، 42 فرد سالمند سالم و فاقد مشکلات شناختی، در قالب دوگروه همتا آزمایشی و شاهد شرکت داشتند. تمامی افراد طی 10 جلسه تحریک الکتریکی را با شدت 2 میلی آمپر دریافت می کردند. به منظور ارزیابی وضعیت حافظه شنیداری- کلامی افراد مورد مطالعه، پیش از ارائه تحریک الکتریکی و پس ازآن، از نسخه فارسی آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری (Rey Auditory-Verbal Learning Test) استفاده شد.

  یافته ها

  براساس نتایج حاصله ، در تمامی مراحل آزمون ری درگروه آزمایشی، بین میانگین امتیازات پس از تحریک الکتریکی درمقایسه با پیش از آن اختلاف معنی دار وجود داشت (05/0>P). هم چنین مقایسه میان امتیازات مراحل آزمون ری پس از تحریک الکتریکی در دوگروه آزمایشی و شاهد، حاکی از آن بودکه جز در مرحله یادآوری پس از مداخله که اختلاف معنی داری میان امتیازات دو گروه مشاهده نشد (075/0= P)، درسایر مراحل این آزمون، اختلاف میان نتایج گروه های آزمایشی و شاهد از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0> P).

  استنتاج

  تحریک الکتریکی جریان مستقیم آندی با تاثیر بر پتانسیل الکتریکی غشا سلول های عصبی در ناحیه خلفی جانبی قشر پیش پیشانی، منجر به افزایش فعالیت عصبی در ناحیه مذکور و در نتیجه بهبود عملکرد حافظه شنیداری-کلامی افراد می شود.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی جریان مستقیم از طریق جمجمه، حافظه شنیداری-کلامی، افراد سالمند
 • زهره باری، سعید اوسطی، رضا همایون فر، حافظ فاخری* صفحات 86-92
  مقدمه

  بیماری التهابی روده (IBD)، مجموعه ای از مشکلات التهابی مخاطی بوده که بر روده ی کوچک، بزرگ و یا هردو اثر می گذارد. از قرن گذشته، شیوع IBD بطور مداوم افزایش یافته، و به بسیاری از افراد جمعیت شهری در جوامع توسعه یافته آسیب رسانده است.

  مواد و روش ها

  در این آزمایش کنترل موردی، 65 بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو UC)) و 135 فرد سالم، بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی این شرکت کنندگان و اطلاعاتی در ارتباط با قرار گرفتن در معرض مواد شوینده و سفید کننده از طریق یک پرسشنامه ی از پیش طراحی شده ای فراهم گردید. نهایتا جهت بررسی ارتباط مابین قرار گرفتن در معرض پاک کننده ها و بروز بیماری کولیت اولسراتیو، مدل رگراسیون منطقی برای عامل های مخالف بالقوه استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این مطالعه، جنسیت (012/0=p)، سن (009/0=p)، شغل (001/0>p) و استفاده از مواد شوینده (001/0>p) با کولیت اولسراتیو در ارتباط هستند. پس از یکسان سازی گروه ها بر اساس عوامل موثر احتمالی مانند جنسیت، سن، و شغل شانس ابتلا به UC در بین افرادی که به صورت ماهانه، هرچندهفته یکبار، هفتگی و روزانه با مواد شوینده در تماس بودند به ترتیب 4، 23، 26 و 104 برابر بیشتر از مواردی بود که افراد گهگاه با شوینده ها سر و کار داشتند.

  نتیجه گیری

  استفاده و مواجهه مکرر با مواد پاک کننده می تواند از جمله علل موثر بر بروز کولیت اولسراتیو باشد.

  کلیدواژگان: کولیت اولسراتیو، بیماری های التهاب روده، مواد شوینده
 • آتنا رمضانی*، ندا رضوان، مریم نظری صفحات 93-103
  سابقه و هدف

  مارکرهای التهابی A-FABP و HsCRP نقش مهمی در پیشرفت بیماری قلبی و عروقی دارند. اثر ضد التهابی و ضد تجمع پلاکتی اسیدهای چرب امگا 3 شناخته شده است. این مطالعه با هدف تاثیر مکمل های امگا3 و توام امگا3 و ویتامین E بر سطوح سرمی این مارکرهای التهابی طراحی شد.

  مواد و روش ها

   این کارآزمایی بالینی دوسوکور و موازی بر روی 62 بیمار مرد مبتلا به اختلال عروق کرونر قلب در مرکز قلب تهران اجرا شد. نمونه ها به سه گروه دریافت کننده اسید چرب امگا 3، توام امگا 3 و ویتامین E و دارونما (پارافین خوراکی) به مدت 8 هفته اختصاص یافتند. سطوح سرمی A-FABP و HsCRP و نسبت آدیپونکتین به A-FABP در ابتدا و انتهای هفته هشتم اندازه گیری شد. دریافت های تغذیه ای با نرم افزار Nutritionist IV و داده های مطالعه با نرم افزارSPSS18  آنالیز شدند.

  یافته ها

   در انتهای کارآزمایی، سطح سرمی FABP4 در گروه توام  و گروه امگا3 کاهش معنی داری داشت به ترتیب (04 /0P= و02 /0P=) و مقدار آن بین سه گروه مطالعه مشابه بود(34/0P=). همچنین نسبت آدیپونکتین به FABP4 (009/0P=) و سطح سرمی HsCRP (002/0P=) بین سه گروه  متفاوت بود.

  استنتاج

  به نظر می رسد مصرف توام اسید چرب امگا 3 و ویتامین E بدون تاثیر بر سطح FABP4 موجب کاهش سطح HsCRP و افزایش نسبت آدیپونکتین به FABP4 و در نتیجه کاهش پارامتر های التهابی و بهبود عوارض ناشی از بیماری عروق کرونری قلب می شود.

  کلیدواژگان: اسید چرب امگا3، A-FABP، بیماری عروق کرونری قلب، HsCRP
 • هادی مجیدی، علی قائمیان، فرناز گذازنده*، فاطمه اسپهبدی، روح الله عبدی، رضاعلی محمدپور صفحات 104-116
  سابقه و هدف

  نفروتاکسیسیته ناشی از ماده حاجب(CIN) ناشی از یک عارضه شایع بوده و به یک عامل مهم بیماری و مرگ و میر بیمارستانی تبدیل شده است. هدف این مطالعه، تعیین میزان بروز CIN پس از انجام سی تی اسکن با تزریق وریدی و شناسایی ریسک فاکتورهای موثر برآن می ‏باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی پس از انجام سی تی اسکن با تزریق ماده حاجب در سال 1395 انجام شد. فاکتورهای پیشگویی کننده ی بروز CIN به صورت متغیرهای دموگرافیک، سابقه بیماری زمینه‏ای، مصرف داروهای همزمان و یافته های آزمایشگاهی با نرم افزار SPSS.20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن افزایش در غلظت کراتینین سرمی پایه بیش تر از 25 درصد یا mg/dl 5/0 در طی 48 ساعت پس از تزریق ماده حاجب به عنوان شاخصی از بروز CIN، میزان بروز 7 درصد تشخیص داده ‎شد. نرخ بروز CIN در افراد با فشارخون بالا (028/0= P) و افرادی که داروهای ARBs مصرف می کردند (019/0= P) به طور معنی داری متفاوت بود. در این مطالعه BUN و GFR به موازات هم به عنوان مارکرهای دقیق تری نسبت به کراتینین در پیش بینی بروز CIN بودند. با این تفاوت که BUN دارای حساسیت بالاتر و ویژگی پایین تر است در حالی که eGFR ویژگی بالاتر و حساسیت کم تری را نشان داد.

  استنتاج

  در کنار فشار خون بالا و مصرف ARBs به عنوان مهم ترین ریسک فاکتورهای ابتلا بهCIN شناسایی شده در این مطالعه، شاهد عملکرد بهتر BUN نسبت به eGFR در پیش بینی بروز CIN بودیم. قدرت بالاتر BUN ممکن است متاثر از اندازه بزرگ تر مقادیر آن و در نتیجه اثر کم تر خطاهای آزمایشگاهی بر روی آن ‏باشد.

  کلیدواژگان: نفروتاکسیسیته ناشی از ماده حاجب یددار، کراتینین سرم، CT اسکن
 • نسیم تبریزی، نرگس کریمی* صفحات 117-125
  سابقه و هدف

  مطالعاتی که تاکنون به بررسی بیماری های نورولوژیک در ماه رمضان پرداخته اند، نتایج متفاوتی در زمینه موارد بستری، الگوی زمانی و فاکتورهای خطر موثر بر این بیماری ها گزارش نموده اند. این مطالعه به بررسی مقایسه ای موارد بستری بیماری های نورولوژیک در ماه رمضان و شوال پرداخته است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی بر روی بیماران 16 سال و بالاتر مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری (مرکز ارجاعی بیماران نورولوژیک در استان مازندران) از یکم رمضان تا سی ام شوال سال 1436 قمری مطابق با 1394 خورشیدی انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و یافته های مربوط به بیماری در هر ماه از طریق بررسی پرونده و مصاحبه حضوری ثبت و آنالیز شد.

  یافته ها

  در این مطالعه تعداد افراد بستری با اختلالات نورولوژیک در ماه رمضان 166نفر و شوال 150 نفر بود.توزیع فراوانی موارد بستری در ماه رمضان و شوال تفاوت معنی داری نداشت (68/0=P). شایع ترین بیماری ها در ماه رمضان و شوال به ترتیب سکته مغزی ایسکمیک (7/36، 40) درصد، تشنج (1/27، 3/23) درصد و سردرد (12، 7/14) درصد بودند. تفاوت معنی داری از نظر جنسیت، سن، وضعیت تاهل، ساعت بروز، مراجعه و فاکتورهای خطر بیماری ها بین بیماران بستری شده در ماه رمضان و شوال یافت نشد (05/0P>).

  استنتاج

  میزان بستری اکثر بیماری های نورولوژیک در ماه رمضان نسبت به سایر ایام تفاوت معنی داری نداشت. ارائه توصیه های پزشکی مناسب می تواند در پیشگیری از ایجاد بیماری های نورولوژیک در ماه رمضان نقش بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: روزه داری، سکته مغزی، تشنج، سردرد
 • آتنا شیوا، معین کلوی، امیر حسین پاکروان، جمشید یزدانی، حسین کرمی، مریم زمان زاده* صفحات 126-133
  سابقه و هدف

  بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور با توجه به شرایط خاص سلامتی به مراقبت های دندانپزشکی بیش تری نیاز دارند. هدف از این مطالعه بررسی سطح سلامت دندانی و سپس ارزیابی نیازهای درمانی این بیماران در شهر ساری در سال 97 بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به روش توصیفی مقطعی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از یک فرم محقق ساخته و مشاهده مستقیم بر روی 144 نفر مراجعه کننده به مرکز تالاسمی ساری صورت گرفت. 75 نفر از کل بیماران تالاسمی ماژور به عنوان گروه مطالعه و 69 نفر گروه کنترل در نظر گرفته شدند. داده های مطالعه جهت دستیابی به میزان شاخص Decay, Missing, Filled Teeth) DMFT (ثبت شد. سپس داده ها از طریق SPSS 24 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

   بین دو گروه از نظر میانگین DMFT (001/0>P)، DT (Decay Teeth) (004/0P=) و MT (Missing Teeth) (001/0 P=) اختلاف معنی داری مشاهده شد و بیماران تالاسمی میانگین DMFT، DT و MT بالاتری نسبت به گروه کنترل داشتند. اما بین دو گروه از نظر میانگین FT (Filled Teeth) اختلاف معنی داری مشاهده نشد (150/0P=). همچنین در بیماران مبتلا به تالاسمی، بیش ترین نیاز درمانی مربوط به درمان پالپ و در گروه کنترل، مربوط به ترمیم دندان بود.

  استنتاج

  با توجه به شیوع بالاتر پوسیدگی دندان در مبتلایان به تالاسمی ماژور، اقدامات پیشگیری، آموزش بهداشت و درمان های دندانپزشکی جهت این افراد مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، DMFT، پوسیدگی دندان
 • سمانه دباغ فکری، لیلا امیری فراهانی* صفحات 134-144
  سابقه و هدف

  معاینه واژینال یک بخش ضروری در مراقبت های زنان و مامایی است. به دلیل تاثیرات فرهنگی و ماهیت حساس موضوع، نیاز است ابزار دقیق و استانداردی جهت سنجش این پدیده در زنان ایرانی وجود داشته باشد. این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی ابزار درک زنان باردار از معاینه واژینال حین لیبر، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه روش شناختی، در 2 مرحله انجام پذیرفت در مرحله اول، گویه های ابزار در استخری از گویه ها بر اساس بررسی متون معتبر و مرتبط با موضوع مطالعه، تدوین گردید. در مرحله دوم، ویژگی های روان سنجی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوا از نوع کمی و کیفی و روایی سازه از نوع اکتشافی و مقایسه گروه های شناخته شده، همچنین پایایی همسانی درونی و ثبات، تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS version 19.0 انجام شد.

  یافته ها

   35 گویه پرسشنامه بر اساس مرور بر منابع و مطالعات استخراج شد. پس از انجام روایی صوری و محتوا،گویه های ابزار به 29 عبارت کاهش یافت. با انجام تحلیل عاملی تعداد گویه ها به 26 گویه رسید و نتایج این تحلیل بیانگر وجود 5 عامل بود. در پایان، پایایی ابزار با روش همسانی درونی (754/0=α) و ثبات آن از طریق آزمون مجدد (79/0= ICC) تعیین گردید.

  استنتاج

  ابزار درک زنان باردار از معاینه واژینال با 26 عبارت، با توجه به طراحی، روایی و پایایی مناسب، قابلیت به کارگیری به عنوان ابزار مناسب برای سنجش درک زنان ایرانی از معاینه واژینال حین لیبر را دارد.

  کلیدواژگان: طراحی ابزار، درک، تجربه، معاینه واژینال، لیبر
 • صمد روحانی، قادر مومنی راهکلاء*، سیدداود نصرالله پور شیروانی صفحات 145-152
  سابقه و هدف

  تاکنون بررسی های انجام شده در زمینه عملکرد سیستم ارجاع در ایران، همه ابعاد و ساختار نظام ارجاع را پوشش نداده است. فقدان یک ابزار متناسب و بومی برای ارزیابی از دلایل این امر به نظر می رسد. در این مقاله گزارش ترجمه و بومی سازی ابزار بررسی ساختار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده برای اولین بار در ایران ارائه شده است.

  مواد و روش ها

   نسخه انگلیسی ابزار (Referral Systems Assessment and Monitoring) RSAM به فارسی روان برگردانده شد. روایی محتوایی با محاسبه نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) بررسی شد. داده های مورد استفاده حاصل نظرات 20 فرد مطلع در زمینه سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده می باشد. سپس این ابزار در 52 واحد مجری پزشک خانواده شهری و روستایی در سطح استان مازندران به کار گرفته و پایایی آن بررسی شد. نرم افزار های آماری مورد استفاده SPSS 24 و 8.8 LISREL بودند.

  یافته ها

   CVR و CVI به ترتیب 70 و 90 درصد به دست آمد که بالاتر از مقدار قابل قبول می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی آیتم های چند گزینه ای و ضریب کودر ریچاردسون برای دو گزینه ای به ترتیب اعداد 89/0 (خوب) و 83/0 (قابل قبول) را نشان دادند.

  استنتاج

  ابزار "ارزیابی سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده" برای مطالعه و ارزیابی فرایند ارجاع در این بخش از واحدهای ارائه خدمت دارای ویژگی های علمی لازم و روایی و پایایی قابل قبولی می باشد و می توان آن را به کار گرفت.

  کلیدواژگان: نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پایش و ارزشیابی، بومی سازی ابزار، پایایی، روایی
 • زهرا فروغی، صفیه طهماسبی لیمونی*، میترا قیاسی صفحات 153-162
  سابقه و هدف

  با توجه به نقاط قوت و ضعف وضعیت شاخص های موجود علم سنجی، این مطالعه با هدف ارائه شاخص جدید علم سنجی برای ارزیابی برون داد علمی مجلات و دانشگاه های علوم پزشکی ایران انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه اکتشافی- تحلیلی با رویکرد علم سنجی، در سال 1397 بر روی تولیدات علمی 108 مجله علوم پزشکی با نمایه اسکوپوس و 63 دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام پذیرفت. به منظور گردآوری داده ها با استفاده از چک لیستی که در برگیرنده متغیر های علم سنجی است در پایگاه اسکوپوس جستجو گردید. معیار ورود داشتن حداقل 2 مقاله در پایگاه اسکوپوس و حداقل یک استناد دریافتی به مقالات بوده است. شاخص مورد محاسبه نسبت تعداد مقالات با استناد حداقل یک به استنادات صفر براساس مفهوم شاخصO است.

  یافته ها

  گزارش آماری استنادات نشان داد که میانگین شاخص h مجلات 06/14 و میانگین شاخصO مجلات ،29/2  به دست آمده است. در دانشگاه ها بالاترین میانگین شاخصO، 724/2، شاخص h، 8/85 و شاخص h5، 7/45 که متعلق به دانشگاه های تیپ یک است، بوده است و بین سه شاخص O، h ، h5 در سه تیپ دانشگاهی ارتباط معنا داری وجود داشت(000/0P=).

  استنتاج

  در مجموع شاخص o با شاخص h همبستگی دارد و می تواند در ارزیابی برون داد علمی دانشگاه ها و نشریات بسیار کارآمد بوده و مکمل سایر شاخص ها باشد.

  کلیدواژگان: شاخص علم سنجی، برون داد علمی، مجلات، دانشگاه ها، اسکوپوس
 • زینب طالبی تماجانی، مریم گرجی، امید دادرس، ژنو مارتین، احمد سیدعلی نقی* صفحات 163-168
  سابقه و هدف

  با پیدایش درمان ضد رتروویروسی در سال های اخیر، از میزان سرطان های وابسته به ایدز کاسته شده و به سرطان های غیر وابسته به ایدز افزوده شده است. با توجه به این که میزان شیوع سرطان در بیماران HIV مثبت ایرانی تاکنون نامشخص بوده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع سرطان در بیماران HIV مثبت ایرانی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که با بررسی 1243 پرونده فعال بیماران HIV مثبت بین سال های 2004 تا 2017 در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران صورت گرفت و شیوع سرطان در این بیماران بررسی شد.

  یافته ها

  در 39 پرونده (1/3 درصد)، گزارش ابتلا به سرطان درج شده بود که از این تعداد 16 نفر (41 درصد) مرد و 23 نفر (59 درصد) زن بودند. از 39 بیمار مبتلا به سرطان، 25 نفر (2 درصد) به سرطان در اثر ایدز و 14 نفر (1/1 درصد) به سرطان غیر وابسته به ایدز مبتلا بودند. فراوانی سرطان سرویکس در مبتلایان به HIV 14 نفر (1/1 درصد)، لنفوم غیر هوچکین 7 نفر (6/0 درصد) و سارکوم کاپوسی 4 نفر (3/0 درصد) بود.

  استنتاج

  شیوع سرطان های وابسته به ایدز از جمله سرطان سرویکس بالاتر از سرطان های غیر وابسته به ایدز بود. استفاده به هنگام روش های غربالگری و درمان ضد ویروسی گام مهمی جهت تشخیص زودرس و درمان این سرطان ها در افراد مبتلا به ایدز می باشد. همچنین، انتظار می رود که در ایران نیز، همانند کشورهای پیشرفته میزان سرطان های غیر وابسته به ایدز در طول سال های آتی افزایش یابد.

  کلیدواژگان: سرطان های وابسته به HIV، سرطان های غیر وابسته به HIV، ایدز
 • سیدخسرو قاسمپوری، محبوبه حاتمی*، ذکریا ذکریایی، نوید خسروی، مریم خدیر صفحات 169-173
  سابقه و هدف

  سرب یکی از فلزات موجود در طبیعت است که نقشی در فرآیندهای فیزیولوژیک بدن ندارد. امروزه استفاده از سرب در صنایع مختلف، سبب آلودگی محیط زیست می شود. درصد شیوع این آلودگی در افراد جامعه نامشخص است و غلظت سرب در خون، هیچ گاه به طور عمومی مورد آزمایش قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تطبیقی مشاهدات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به مسمومیت با سرب انجام شده است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر، پرونده 99 بیمار بستری در بخش مسمومیت مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر در فاصله زمانی سال 1390 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. هیچ یک از نمونه های مورد مطالعه تماس شغلی با سرب نداشتند و همگی مصرف کننده تریاک(اپیوم) خوراکی بوده اند.

  یافته ها

   شایع ترین علامت بالینی این بیماران به ترتیب درد شکم (91 درصد)، یبوست (54 درصد) و ضعف ناشی از کم خونی(53 درصد) بود. میانگین سطح سرمی سرب قبل از درمان mg/dl 03/95 و پس از درمان دارویی 33/56 گزارش شد که این امر نشان دهنده تاثیر درمان شلاتور است.

  استنتاج

  تریاک موجود در بازار ممکن است دارای آلودگی با سرب باشد. میزان دریافت سرب بستگی به مقدار سرب افزوده شده به تریاک دارد و با عنایت به اینکه این موضوع یک تقلب است مقدار دقیق و درصد مشخصی ندارد، در نتیجه در بیماران مصرف کننده تریاک که علائم درد شکم، یبوست، کم خونی و بی حالی دارند لازم است آزمایش سطح سرمی سرب جهت تشخیص مسمومیت با سرب انجام شود.

  کلیدواژگان: مسمومیت، سرب، تریاک، درد شکم
 • نسیم شربتیان، علیرضا قائمی*، سید ابوالحسن نقیبی، فرزانه افخمی نیا صفحات 174-179
  سابقه و هدف

  رفتار تغذیه ای مادر بر کیفیت غذا و رژیم غذایی کودکان تاثیر قابل توجهی دارد لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه رفتارهای تغذیه ای مادران دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق با وزن نرمال انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بود و روی مادران و دانش آموزان دوره ابتدائی شهر ساری در سال 1396 انجام شد. 165 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی-چند مرحله ای و پس از همتاسازی انتخاب شدند که 82 دانش آموز دارای اضافه وزن و چاق و 83 دانش آموز دارای وزن نرمال بودند. قد و وزن دانش آموزان ثبت و شاخص های تن سنجی توسط نرم افزار 4 WHO AnthroPlus محاسبه شد، سپس رفتار تغذیه ای مادران دانش آموزان به وسیله پرسشنامه جامع نحوه خورانش کودک ارزیابی شد. آنالیز داده ها با نرم افزار 20 SPSS انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین و انحراف معیار رفتارهای تغذیه ای مادران در گروه دانش آموزان نرمال و گروه دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق به ترتیب 36/9±25/61 و 91/7±17/62 بود که تفاوت معنی داری نداشت (20/0=P). مادران دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق محدودیت بیش تری برای کنترل وزن (009/0=P) و تشویق کم تری به تعادل و تنوع در غذا (020/0=P) نسبت به مادران دانش آموزان دارای وزن نرمال داشتند. همچنین سرعت غذا خوردن در دانش آموزان اضافه وزن و چاق بیش تر بود (026/0=P).

  استنتاج

  رفتارهای تغذیه ای مشابهی در مادران دانش آموزان وجود داشت اما تفاوت در بعضی از روش های خورانش مادران دیده شد که می تواند از عوامل تفاوت های وزن دانش آموزان باشد.

  کلیدواژگان: رفتار های تغذیه ای، روش های خورانش، مادران
|
 • Sakineh Shafia, Abbas Ali Vafaei, Ali Ashidry Pour* Pages 1-17
  Background and purpose

  Post-traumatic stress disorder (PTSD) develops after major trauma that is accompanied by certain signs, including pervasive fear memories, anxiety, abnormality in spatial and cognition memory, and decrease in hippocampal brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are the first-line treatment for PTSD. This study aimed at investigating the effects of moderate treadmill exercise and fluoxetine on spatial memory and serum BDNF levels in rat model of PTSD.

  Materials and methods

  In this experimental study, single prolonged stress (SPS) animal model of PTSD was used. Male and female rats were divided into SPS and control groups (n=10 per group). After that, they were subjected to moderate treadmill running (5 days per week/four weeks) and fluoxetine (10 mg/kg/day). Then, behavioral assessment and BDNF measurement were done.

  Results

  SPS male rats showed reduced spatial memory and hippocampal BDNF. Female rats showed more resistance to SPS than male rats. This may be due to the effects of gonadal hormones. The intervention alleviated the SPS-induced alterations in hippocampal-dependent spatial memory and BDNF serum levels in both male and female rats (P<0.05).

  Conclusion

  Combined exercise and fluoxetine administration are more effective in alleviating behavioral and molecular deficits in PTSD patients.

  Keywords: post-traumatic stress disorder, single prolonged stress, moderate exercise, fluoxetine, hippocampal dependent memory, brain-derived neurotrophic factor
 • Samad Nazemi, Rahim Golmohammadi, Mohsen Naeemipour, Mohammad Shafi Mojadadi* Pages 18-27
  Background and purpose

  In multiple sclerosis (MS) and its murine model, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), chronic inflammation damages the myelin of central nervous system. Recently, interleukin-27 (IL-27) has been recognized as a feasible choice for treatment of autoimmune diseases such as MS due to its anti-inflammatory properties. However, the underlying mechanisms have not yet been specified clearly. The present study, investigated the immunomdulatory effects of IL-27 in C57BL/6 mice with EAE.

  Materials and methods

  In this experimental study, two groups of EAE mice (test and control groups) received intraperitoneal injection of P240-mIL-27 (200 µg) and P240 plasmid (200 µg), respectively. The disease severity was evaluated daily for 30 days. At the end of the treatment period, the mice were sacrificed and the levels of IL-17, IFN-γ, IL-6, and IL-10 were measured in splenocytes culture media using ELISA method. Also, the percentage of CD4+Foxp3+ regulatory T cells (Treg) in spleen cells was analyzed using flow cytometry.

  Results

  Severity of EAE significantly decreased in test group (P240-mIL27), compared to
  that of the control group. In test group, the levels of IL-17, IFN-γ, and IL-6 were significantly
  lower (P<0.001), while IL-10 levels were significantly higher compared to those of the control group (P<0.001). Moreover, the percentage of Treg cells in test group was significantly higher than that of the control mice (P<0.001).

  Conclusion

  IL-27 can be a suitable choice in treatment of inflammatory diseases such as MS via increasing Treg cells and IL-10, and suppression of inflammatory cytokines.

  Keywords: IL-27_experimental autoimmune encephalomyelitis_Multiple sclerosis_IL-17_IFN-γ_IL-6_IL-10_regulatory T cells
 • Mohammad Shafieifar, Niloufar Darbandi, Farzaneh Nazari Serenjeh* Pages 28-39
  Background and purpose

  Many studies have reported the effect of morphine on memory impairment. Evidence suggests that ghrelin enhances memory consolidation. The median septum also has a major role in memory and learning mechanisms. The present study aimed at investigating the role of median septum on the effects of ghrelin in morphine-induced amnesia.

  Materials and methods

  In this experimental research, male Wistar rats were randomly divided into 12 groups: ghrelin groups (0, 0.3, 1.5, 3 nmol/µl) plus saline (1 ml/kg) or morphine (7.5 mg/kg) and groups treated with lidocaine (1 μl/rat) or saline (1 μl/rat) plus ghrelin (3 nmol/μl) or saline (1 μl/rat) plus morphine (7.5 mg/kg). Cannulation was done in the lateral ventricle and median septum. Ghrelin and lidocaine were injected into the lateral ventricle and septum, respectively and morphine was injected subcutaneously. Memory was assessed by avoidant learning.

  Results

  Post-training intra-ventricle administration of ghrelin 5 min prior to morphine (7.5 mg/kg) prevented morphine amnesia (P= 0.000). Injection of lidocaine into the median septum 5 min before the injection of ghrelin prevented its effect on inhibition of morphine amnesia (P= 0.000).

  Conclusion

  Injection of ghrelin into the lateral ventricle was found to be capable of preventing morphine-induced memory impairment. Inactivation of the median septum by injection of lidocaine reduced the effect of ghrelin on morphine-induced memory deficits. Therefore, the median septal region appears to mediate the effects of ghrelin on morphine-induced amnesia.

  Keywords: ghrelin, lateral ventricle, median septum, morphine, passive avoidance learning
 • Naimeh Mahheidari, Jamal Rashidiani, Khadijeh Eskandari* Pages 40-48
  Background and purpose

  Synthesis of homogeneous and equally important nanoparticles is very popular in various sciences. Preparation and use of gold nanoparticles is very important according to their applications in biotechnology. For synthesizing homogeneous gold nanoparticles many substrates and nanostructures have been used. This study aimed at synthesis of gold nanoparticles by apoferritin to be conjugated to antibody for detection of vibrio cholera.

  Materials and methods

  In this study, gold nanoparticles were prepared in apoferritin and compared with apoferritin free gold nanoparticles. Data were characterized by UV-Vis, DLS, and FE-SEM spectroscopy.

  Results

  Findings showed that the synthesized gold nanoparticles in apoferritin are more homogeneous.

  Conclusion

  The distribution of synthesizing gold nanoparticle in presence of apoferritin was so homogenous. In the following step, gold nanoparticles were separated from apoferritin and conjugated to recombinant antibody for detecting vibrio cholera. By bacteria aatchment on gold nanoparticles, red shift ocured on wavelength, which was also visible to naked eyes. So, gold nanoparticles could be considered as a colored biosensor for detection of vibrio cholera.

  Keywords: gold nanoparticles, apoferritin, antibody, spectroscopy
 • Zahra Beigzadeh, Farideh Golbabaei, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri* Pages 49-64
  Background and purpose

  Cytotoxic drugs are a group of chemicals that raise concerns over the health of healthcare professionals. Therefore, accurate methods are needed to investigate the traces of these drugs. This study was done to fabricate and optimize molecularly imprinted membrane as a specific absorbent in assessment of occupational exposure to 5-fluorouracil.

  Materials and methods

  5-FU molecularly imprinted microspheres were produced by precipitation polymerization and encapsulated into nanofibers using electrospinning. Optimization of electrospinning parameters (MIP value, electrospinning voltage, the distance between needle tip to collector, and flow rate) was performed using response surface methodology (RSM) and Experimental design software. Totally, 22 trials were done on the basis of study design.  The diameter of the fiber was measured using SEM image analysis. The applicability of the synthesized membranes in absorbing 5-FU was evaluated.

  Results

  In this study, MIP particles were successfully encapsulated into PET nanofibers. The optimization process showed that the molecularly imprinted nanofibers diameter of 276.38 nm could be obtained in 57%W MIP, 25 kV, 13 cm, and 0.55 ml/h. The efficacy of extracting 5-FU by synthesized membranes was 97.2±0.34.

  Conclusion

  The experimental models presented in this study can be used in further experiments to create a uniform molecularly imprinted nanofibers for specific analyte absorption in occupational and environmental monitoring.

  Keywords: molecularly imprinted nanofibers, optimization, electrospinning, 5-Fluorouracil
 • Said Reza Entezari, Pooya Derakhshan, Arezou Darvishi, Mahmoudreza Alebouyeh* Pages 65-73
  Background and purpose

  Postoperative pain management would result in increased patient’s satisfaction and decreases their problems. This survey was performed to determine the efficacy of premedication with dextromethorphan and gabapentin alone or in combination, for postoperative pain management in anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament knee arthroscopy with general anesthesia.

  Materials and methods

  In a randomized clinical trial, 114 patients under anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament knee arthroscopy with general anesthesia were randomly assigned to receive either dextromethorphan or gabapentin alone or in combination. The intensity of pain was assessed by numeric rating scale (NRS). Analgesic use and Ramsay score were compared among the three groups.

  Results

  In this study, the pain (P=0.0001) and analgesic use (P=0.004) were significantly lower in patients who had received the combination of dextromethorphan and gabapentin.

  Conclusion

  According to current study, premedication with combination of dextromethorphan and gabapentin is superior to each one alone for postoperative pain management in anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament knee arthroscopy with general anesthesia.

  Keywords: arthroscopy, pain management
 • Sahand Nazeri*, Ali Mohammadzadeh, Seyyed Mehdi Tabatabaee, Asghar Rezasoltani Pages 74-85
  Background and purpose

  Auditory-verbal memory decreases with age. One method to compensate this weakness is transcranial direct current stimulation. The current study investigated the effect of Anodal Transcranial Direct Current Stimulation on auditory-verbal memory performance of healthy elderly people.

  Materials and methods

  In a randomized clinical trial, 42 healthy subjects with no history of cognitive problems were divided into experimental and control groups (n=21 per group). All participants received 10 sessions of electrical stimulation at 2 mA. In order to evaluate the auditory-verbal memory of the subjects, the Persian version of the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) was used before and after electrical current delivery.

  Results

  In experimental group, the mean scores for all stages of the RAVLT, were found to be significantly different after electrical stimulation compared to those before stimulation (P<0.05). Also, the mean scores for all stages of the RAVLT showed significant differences between the control group and experimental group after electrical stimulation (P< 0.05) except in the reminder stage after the intervention (P= 0.075). 

  Conclusion

  Anodal Transcranial Direct Current Stimulation affects the electrical potential of nerve cells membrane in the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) and increases neural activity of nerve cells in that area, which can lead to improvements in auditory-verbal memory.

  Keywords: transcranial direct current stimulation, auditory-verbal memory, elderly
 • Zohreh Bari, Saeed Osati, Reza Homayounfar, Hafez Fakheri* Pages 86-92
  Background and purpose

  Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of mucosal inflammatory problems affecting the small or large intestine. Since last century, the incidence of IBD has been constantly increasing, afflicting the majority of urban population in developed societies. The aim of this study was to investigate the relationship between using detergents and the risk of ulcerative colitis (UC).

  Materials and methods

  In this case-control trial, 65 patients with new-onset UC and 135 healthy people were examined during 2014-17 in Sari Imam Khomeinin Hospital. Demographic features and information about exposure to detergents and bleaches were recorded using a researceher-made questionnaire. SPSS V20 was used to investigate the association between exposure to detergents and development of UC and the logistic regression model was used to adjust for potential confounding factors.

  Results

  According to findings, gender (P= 0.012), age (P= 0.009), job (P<0.001), and using detergents (P<0.001) were associated with UC. Compared to those who were occasional consumers of detergents, the chances of UC, after adjustment for potential confounding factors such as gender, age, and job, were 4, 23, 26, and 104 times higher in patients who used detergents monthly, every other week, weekly, and daily, respectively.

  Conclusion

  Frequent exposure to detergents can be among the factors influencing the development of UC.

  Keywords: inflammatory bowel diseases, detergents, ulcerative colitis
 • Atena Ramezani*, Neda Rezvan, Maryam Nazari Pages 93-103
  Background and purpose

  Inflammatory markers of A-FABP and HsCRP play an important role in progression of cardiovascular disease. Anti-inflammatory and anti-platelet aggregation effects of omega-3 fatty acids are known. The aim of this study was to investigate the effects of omega-3 and omega-3+ vitamin E supplements on serum levels of these inflammatory markers.

  Materials and methods

  This double-blind parallel trial was performed in 62 patients with coronary artery disease in Tehran Heart Center. Patients were divided into three groups to receive omega-3 fatty acids, omega-3+ vitamin E supplements, and placebo (oral paraffin) for 8 weeks. At the beginning of the study and end of week eight the serum levels of A-FABP and HsCRP were measured and the ratio of adiponectin to A-FAPP was calculated. Nutrition data were analyzed using Nutritionist IV and data analysis was done using SPSS V18.

  Results

  At the end of the trial, serum level of FABP4 decreased significantly in the groups that received Omega-3 fatty acids+ vitamin E and Omega-3 fatty acids (P= 0.02 and P= 0.04, respectively) and its value was similar between the three groups (P= 0.34). The ratio of adiponectin to FABP4 (P= 0.009) and serum HsCRP (P = 0.002) were found to be different between the three groups.

  Conclusion

  According to this study, using omega-3 fatty acids+ vitamin E reduces the level of HsCRP and increases the ratio of adiponectin to FABP4 without any effect on the levels of FABP4. Consequently, this regimen will reduce inflammatory parameters and improve the complications of coronary artery disease.

  Keywords: omega-3 fatty acid, A-FABP, coronary heart disease, HsCRP
 • Hadi Majidi, Ali Ghaemian, Farnaz Godazandeh*, Fatemeh Espahbodi, Ruholah Abdi, Rezaali Mohammadpour Pages 104-116
  Background and purpose

  Contrast-induced nephropathy (CIN) as a common complication of administration of contrast media (CM) is a major source of hospital morbidity and mortality. The aim of this study was to determine the incidence of CIN after contrast-enhanced CT scan and identifying the related risk factors.

  Materials and methods

  A cross-sectional study was carried out in 100 patients attending Sari Imam Khomeini Hospital who underwent contrast-enhanced CT scan in 2016. Predictors of CIN were evaluated in four general categories, including demographic variables, underlying diseases, concomitant medications, and laboratory findings. Data were analyzed in SPSS V20.

  Results

  In this study, increase in the concentration baseline serum creatinine of more than 25% or 0.5 mg/dl within 48 hours after the injection of contrast material was considered as an indicator of the incidence of CIN. Accordingly, the incidence rate was 7%. The incidence of CIN was significantly different in patients with and without hypertension (P= 0.028) and patients taking angiotensin II receptor blocking drugs (ARBs) (P= 0.019). Compared to creatinine, BUN and eGFR were both observed to be more accurate in predicting the incidence of CIN. BUN was found to have higher sensitivity and lower specificity while eGFR showed higher specificity and lower sensitivity.

  Conclusion

  In addition to hypertension and the use of ARBs as the major risk factors for the incidence of CIN, BUN was observed to be a better predictor for CIN than eGFR. Higher Efficacy of BUN could have been due to its larger size and therefore fewer laboratory errors.

  Keywords: contrast induced nephropathy, serum creatinine, CT scan
 • Nasim Tabrizi, Narges Karimi* Pages 117-125
  Background and purpose

  Studies on neurological diseases in Ramadan reported different incidence rates, diurnal pattern, and risk factors. This study aimed at comparing the incidence of neurological diseases and their related factors in Ramadan and Shaval.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed in patients ≥16 years of age attending the Emergency Department in Sari Bu Ali Sina Hospital, from the 1st of Ramadan until the 30th of Shaval in 2015. Demographic data and other information associated with neurologic disorders were recorded using face-to-face interviews and the patient’s files.

  Results

  In this study, the number of people hospitalized with neurological disorders was 166 during Ramadan and 150 in Shaval. There was no significant difference between the two months studied in frequency of admissions due to neurologic diseases (P=0.68). The most common diseases in Ramadan and Shaval were ischemic stroke (36.7% and 40%), seizure (27.1% and 23.3%), and headache (12% and 14.7%), respectively. We did not find any significant differences in gender, age, marital state, incidence and admission time, and risk factors for neurologic diseases between Ramadan and Shaval (P >0.05).

  Conclusion

  In this study, the admission rate of most of neurological diseases were not significantly different in Ramadan and Shaval. Providing appropriate medical advices could considerably prevent neurological disorders in Ramadan.

  Keywords: fasting, stroke, seizure, headache
 • Atena Shiva, Moein Kalavi, Amirhossein Pakravan, Jamshid Yazdani, Hossein Karami, Maryam Zamanzdeah* Pages 126-133
  Background and purpose

  Patients with thalassemia major need more dental care because of their special health conditions. The purpose of this study was to evaluate dental health and therapeutic needs of these patients in Sari, Iran 2018.

  Materials and methods

  A descriptive cross-sectional study was done using a researcher-made form and direct observation in 144 cases attending Sari Thalassemia Center. The subjects included thalassemia patients (41 males and 34 females) and 69 individuals as the control group. The needs for dental treatment and prevalence of dental problems were recorded using Decayed, Missing, and Filled Teeth (DMFT) index. Data analysis was done in SPSS V24.

  Results

  There were significant differences between the two groups in DMFT index (P< 0.001), decayed teeth (P= 0.004), and missing teeth (P=0.001). In fact, the values except the mean number of filled teeth were higher in thalassemia patients (P=0.150). Pulp therapy was the most common treatment needed in thalassemia patients while dental filling was more needed in control group.

  Conclusion

  High prevalence of dental caries in patients with thalassemia major highlights the need for effective preventive measures, appropriate health trainings, and dental treatments in this group.

  Keywords: thalassemia major, DMFT index, dental caries
 • Samaneh Dabagh Fekri, Leila Amiri Farahani* Pages 134-144
  Background and purpose

  Vaginal examination is an essential part of obstetric care. Due to cultural influences and the sensitive nature of the subject, there is a need for a precise tool to evaluate that in Iranian women. This study aimed to develop a scale for investigating iranian pregnant women’s perceptions of vaginal examination during labor and evaluate its psychometric properties.

  Materials and methods

  This methodological study was performed in two phases. First, the items were extracted by reviewing relevant literature. Then, the psychometric properties of the instrument were determined by face validity and content validity (qualitative and quantitative assessments), construct validity (exploratory factor analysis and known-group validation), and internal consistency and stability. All data analyses were done in SPSS V19.0.

  Results

  Thirty five items were extracted. After assessing the face and content validity, the items reduced to 29. After exploratory factor analysis the items of the instrument were 26 that indictated five factors. Finally, internal consistency )α= 0.754( and stability )ICC== 0.79( were determined for reliability evaluation by test- retest.

  Conclusion

  According to this study, the Persian Version of Women’s Perceptions of Vaginal Examination (26 items) could be used as a an acceptable instrument for investigating women’s perceptions of vaginal examination during labor, due to good development process and suitable validity and reliability.

  Keywords: instrument development, perception, experience, vaginal examination, labor
 • Samad Rouhani, Ghader Momeni Rahkola*, Seiyed Davood Nasrollapour Shirvani Pages 145-152
  Background and purpose

  Studies on the function of referral system in Iran had not covered all aspects and structures of the referral system. This could be due to lack of an appropriate tool that could investigate referral system in Iran. The current study was done to translate and investigate the validation of Referral Systems Assessment and Monitoring (RSAM) Toolkit based on family physician in Iran.

  Materials and methods

  The English version of RSAM was translated into Farsi. Content validity was assessed by calculating content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI). For this purpose we used 20 informed individuals familiar with family physician program and referral system. Then, the tool was used in 52 family physician units in Mazandaran province and its reliability was investigated. Data were analyzed in SPSS V24 and LISREL 8.8.

  Results

  The coefficients of CVR and CVI were 70% and 90%, respectively, which were higher than the acceptable values. The Chrocbach’s alpha coefficient for reliability of multiple choice items was 0.89 (good) and the Kudar-Ricahrson coefficient for two-choice items was 0.83. (acceptable).

  Conclusion

  The RSAM tool for Family Physician Program in Iran has the necessary scientific features and could be efficient in investigating this form of referral system.

  Keywords: referra system, family physician, evaluation, adapting, validity, reliability
 • Zahra Foroughi, Safiyeh Tahmasebi Limooni*, Mitra Ghiasi Pages 153-162
  Background and purpose

  There are some strengths and weaknesses in current indicators of scientometrics. This study aimed to present a new index of scientometrics in evaluating scientific output of Iranian medical journals.

  Materials and methods

  This exploratory analytical study was done with a scientometric approach in scientific output of 108 medical science journals indexed in Scopus and 63 scientific output of the universities of medical sciences in Iran, 2018. Data were collected using a checklist that included scientometric factors. The inclusion criteria was to have at least two articles indexed in the Scopus database and at least one citation. The index to be calculated was the ratio of the number of articles with at least one citation to zero according to the Odds index.

  Results

  Findings showed that the mean h-index of journals was 14.06 and the mean O-index was 2.29. In universities, the highest mean values of O-index, h-index, and h5-index were 2.724, 85.8, and 45.7, respectively belonging to type I universities. There were significant relationships in O, h, and h5 indices between the three types of universities (P= 0.000).

  Conclusion

  According to this study, the O-index was correlated with the h-index and could be very useful in evaluating the scientific output of universities and journals alongside other indices.

  Keywords: scientometric indexes, scientific output, journals, Scopus, universities
 • Zeinab Talebi Tamajani, Maryam Gorji, Omid Dadras, Jeno Martin, Seyedahmad Seyedalinaghi* Pages 163-168
  Background and purpose

  Introduction of antiretroviral therapy has led to decline in AIDS-associated cancers. In recent years, the rate of non-AIDS associated cancers has increased. Current prevalence of AIDS-associated cancers in Iran is unknown, so we aimed to investigate the prevalence of different cancers among HIV-infected patients in Iran.

  Materials and methods

  A cross-sectional survey was done using the records of 1243 HIV-positive patients between 2004 and 2017 in Tehran Imam Khomeini Hospital. Convenient sampling was done and the only inclusion criteria was confirmation of positive HIV by ELISA and Western blot.

  Results

  There were 39 (3.1%) patients with cancers, including 16 (41%) males and 23 (59%) females. Twenty five (2%) patients had AIDS-associated cancers and 14 (1.1%) had non-AIDS associated cancers. HIV infected patients were found with cervical cancer (n=14, 1.1%), non-Hodgkin lymphoma (n=7, 0.6%), and Kaposi sarcoma (n=4, 0.3%).

  Conclusion

  The prevalence of AIDS-associated cancers such as cervical cancer appeared to be higher than that of non-AIDS associated cancers. Timely screening and antiretroviral therapy are crucial for early diagnosis and treatment of AIDS-associated cancers. Similar to developed countries, the incidence of non-AIDS associated cancers would increase in future in Iran too.

  Keywords: HIV-associated cancer, non-HIV cancer, AIDS
 • Seyedkhosro Ghasempouri, Mahbobe Hatami*, Zakaria Zakariaei, Navid Khosravi, Maryam Khadir Pages 169-173
  Background and purpose

  Lead is a metal present in nature that does not play a role in physiological processes of the body. Today, the use of lead in many materials and industries causes environmental contamination. But, the prevalence is unclear among people and the concentration of lead in the blood has never been tested in general .This study was conducted to compare clinical observations and laboratory results in patients with lead poisoning.

  Materials and methods

  In this retrospective, descriptive cross-sectional study, the records of 99 patients admitted to the poisoning department in Ghaemshahr Razi Hospital between 2011 and 2016 were studied. None of the patients had occupational exposure to lead and all consumed opium.

  Results

  The most common symptoms were abdominal pain (91%), constipation (54%), and weakness due to anemia (53%). The mean lead level was 95.03 mg/dl before treatment and 56.33 mg/dl after treatment, indicating the effect of chelation therapy.

  Conclusion

  The opium sold illegally in the market could be contaminated with lead. The level of lead poisoning is different in individuals according to the concentration of lead added to the opium. Opioid users with abdominal pain, constipation, anemia, weakness, and lethargy should be tested for blood lead levels.

  Keywords: poisoning, lead, opium, abdominal pain
 • Nasim Sharbatian, Alireza Ghaemi*, Seyed Abolhassan Naghibi, Farzane Afkhaminia Pages 174-179
  Background and purpose

  Nutritional behavior of children depends largely on the behavior of their parents, especially their mothers. Therefore, this study was conducted to determine and compare the nutritional behaviors of mothers of overweight and obese children with those of normal weight children.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical case-control study was performed in elementary school students and their mothers in Sari, Iran 2017. Hundred and sixty five students were selected through multistage random sampling, including overweight and obese students (n=82) and normal weight students (n=83). Students' heights and weights were recorded and anthropometric indices were calculated by WHO AnthroPlus 4 software. Then, the nutritional behavior of the mothers was assessed by Comprehensive Feeding Practices Questionnaire. Data analysis was performed in SPSS V20.

  Results

  Nutritional behaviors in mothers of children with normal weight, and overweight and obese children were not significantly different (61.25±9.36 and 62.17±7.91, respectively, P=0.20). Compared to the mothers of normal-weight students, the mothers of overweight and obese students had more restrictions to control children’s weight (P=0.009) but less encouraged balance and variety of food (P=0.020). Fast-eating was more prevalent in overweight and obese students (P=0.026).

  Conclusion

  There were similar nutritional behaviors in the mothers studied, but there were some differences in feeding practices which could be among the causes of differences in students' weights.

  Keywords: feeding behaviors, feeding practices, mothers