ارتباط اسیدهای چرب پلاسما و رژیم غذایی با بیان ژن امنتین در بافت چربی احشایی و زیرجلدی

پیام:
چکیده:
مقدمه

امنتین آدیپوکینی است که دارای اثرات ضدالتهابی بوده و منجر به کاهش مقاومت به انسولین می گردد، بنابراین، می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و دیابت نقش مهمی داشته باشد. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی ارتباط غلظت پلاسمایی و دریافت اسیدهای چرب با بیان ژن امنتین در بافت چربی احشایی و زیرجلدی بود.

مواد و روش ها

بافت چربی احشایی و زیرجلدی و خون ناشتا از 50 فرد چاق و 47 فرد غیرچاق بزرگ سال که تحت جراحی شکم قرار گرفته بودند، جمع آوری شد. دریافت های غذایی از طریق پرسش نامه بسامد خوراک ارزیابی گردید. میزان بیان نسبی ژن امنتین در بافت های چربی با روش Real-Time PCR و اسیدهای چرب پلاسما با روش کروماتوگرافی گازی تعیین شد.

یافته ها

بیان ژن امنتین در بافت چربی احشایی افراد غیرچاق بالاتر از افراد چاق بود، درحالی که در بافت چربی زیرجلدی تفاوتی مشاهده نشد. بیان ژن امنتین در بافت چربی احشایی با اسیدهای چرب تک غیراشباع رژیم غذایی (0/394β= و 0/011P=) در افراد چاق و نسبت پلاسمایی اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 (0/385β= و 0/029P=) در افراد غیرچاق پس از تعدیل مخدوشگرها ارتباط مستقیم نشان داد. ارتباطی بین اسیدهای چرب دریافتی و پلاسمایی با بیان ژن امنتین در بافت چربی زیرجلدی مشاهده نشد.

نتیجه گیری

دریافت غذایی اسیدهای چرب تک غیراشباع افراد چاق و نسبت پلاسمایی اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 افراد غیرچاق با بیان ژن امنتین در بافت چربی احشایی ارتباط مستقیم داشت. بنابراین، به نظر می رسد که افزایش دریافت اسیدهای چرب تک غیراشباع به واسطه ی افزایش بیان ژن امنتین می تواند در بهبود چاقی و عوارض مرتبط با آن در ارتباط باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057904 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.