تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

پیروی از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران فشار خون بالا عامل مهمی در مدیریت فشار خون است. از این رو ، این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا در اصفهان انجام شد.

مواد و روش ها

یک مطالعه مقطعی ، با 210 بیمار مبتلا به فشار خون بالا که به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان در سال 2016 مراجعه کرده اند (2016). نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. پرسشنامه H-SCALE شامل اطلاعات مربوط به پیروی از دارو ، رژیم غذایی کم نمک ، سیگار کشیدن ، فعالیت بدنی و مدیریت وزن با مصاحبه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند و از آمار توصیفی و تحلیلی و همچنین آزمون t مستقل و مجذور کای استفاده شد. سطح معنی داری 0.05 تعیین شده است.

نتایج

در این مطالعه میانگین سنی افراد 9/8 ± 3/57 سال بود. بیش از 90٪ از مردان و بیش از 80٪ از خانمها گزارش داده اند که به داروهای فشار خون بالا پایبند هستند. پایبندی به رژیم غذایی کم نمک در مردان به ترتیب بیشتر از 15.4٪ زن و 6٪ بود. اما زنان بیشتر از مردان (5/11٪) فعالیت بدنی (8/22٪) را دنبال کردند. نتایج نشان داد که از نظر تبعیت از درمان بین زن و مرد (P = 0.034) ، عدم مصرف سیگار (001/0 P=)و فعالیت بدنی (004/0 p =) تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: اگرچه بیش از 90٪ از شرکت کنندگان در توصیف داروها یا مدیریت وزن برای مراقبت از خود رعایت کرده اند ، اما میزان پیروی از رژیم کم نمک و فعالیت بدنی همچنان نیاز به بهبود دارد. به نظر می رسد که مربیان بهداشتی باید برای بهبود رفتارهای خود مراقبتی پروتکل خاصی تهیه کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
17 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061422 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.