تاثیر آموزش سبک های مقابله ای بر تبعیت از درمان در نوجوانان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از مشکلات شایع که کارکنان درمان با آن مواجهند، تبعیت نکردن از درمان در مبتلایان به بیماری های مزمن، بویژه در سنین نوجوانی و بلوغ است. مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش سبک های مقابله ای بر تبعیت از درمان در نوجوانان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه تجربی با طراحی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در سال 1397 انجام شد. 70 نوجوان 19-9 ساله مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی از بیمارستان قلب شهید رجایی و به روش مستمر انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. نوجوانان گروه مداخله، علاوه بر مراقبت های رایج، آموزش سبک های مقابله با استرس را با استفاده از محتوای آموزشی دریافت نمودند و داده ها با استفاده از پرسشنامه سبک های مقابله ای Lazarus و Folkmn شامل استرس و راه های مقابله با آن، جمع آوری شد و برای گروه کنترل نیز آموزش های معمول درون بخش انجام شد. تحلیل داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر و دقیق فیشر در نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گردید.

یافته ها

براساس نتایج آزمون تی مستقل، میانگین نمره تبعیت از درمان پس از مداخله در دو گروه تفاوت معنی دار آماری داشته و در گروه مداخله بالاتر بود (002/0P=). همچنین میانگین نمره تبعیت از درمان قبل و بعد از آموزش در گروه مداخله تفاوت معنی دار آماری داشت (001/0<P).

نتیجه گیری کلی

 براساس نتایج این مطالعه مبنی بر تاثیر آموزش سبک های مقابله ای با استرس بر ارتقای تبعیت از درمان نوجوانان با بیماری مادرزادی قلب، پیشنهاد می شود مراقبین سلامت در جهت بهبود تبعیت از درمان در نوجوانان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی، در برنامه های آموزشی و مشاوره ای، آموزش سبک های مقابله ای را نیز در نظر بگیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063972 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.