بررسی نقش تکنولوژی، مردم و سازمانها بر برندسازی مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: هتلها و آژانسهای مسافرتی تهران(مرکز تهران)

پیام:
چکیده:

امروزه گردشگری به یکی از صنایع درآمد زا برای بیشتر کشورها تبدیل شده و کشورهایی که توان بالقوهای در این صنعت دارند، در تلاش برای رشد هرچه بیشتر در این زمینه میباشند. مقاصد گردشگری مولفه اصلی در توسعه صنعت گردشگری بحساب می آیند. هرچه مقاصد گردشگری برای گردشگران جذابتر باشند، امکان جذب گردشگران برای آن کشور بیشتر خواهد بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیماشی می باشد. جامعه آماری آنرا مدیران و کارشناسان آژانس های مسافرتی و هتل های تهران(مرکز تهران) و خبرگان صنعت گردشگری تشکیل دادند که به ترتیب نفر بود. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته براساس متغیرهای تحقیق استفاده شد 75 و 959 ،99تعدادشان و برای سنجش معناداری روابط نیز Smart PLS و SPSS جهت تحلیل فرضیه ها و داده های گردآوری شده از نرم افزار مردم و سازمانها بر برندسازی ، با تکنیک بوت استراپینگ استفاده شد. نتایج حاصله به شرح زیر است؛ تکنولوژی tآماره واقعیت افزوده و برنامه های تلفن همراه بر برندسازی مقاصد گردشگری ، مقاصد گردشگری تاثیر دارند. واقعیت مجازی راهنمایان تور و افراد مشهور بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند. آژانسها، هتلها و ، تاثیر دارند. مردم محلی سازمان میراث فرهنگی بر برندسازی مقاصد گردشگری تاثیر دارند

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066737 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!