تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر مقادیر بیان ژن های AMPK وPGC-1α در عضله سولئوس رت های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

پیام:
چکیده:
مقدمه

آنفارکتوس میوکارد، انهدام و مرگ سلولی دائم و غیرقابل برگشت بخشی از عضله قلب است که علاوه بر سیستم قلب و عروق بر سایر بافت های بدن از جمله عضله اسکلتی و به ویژه عملکرد میتوکندری ها تاثیر می گذارد. به نظر می رسد افزایش بیوژنز میتوکندری در کاهش این عوارض کمک کننده است. مطالعات حاکی از این است که تمرینات ورزشی منظم سبب افزایش بیوژنز میتوکندری می شود. اما مکانسیم مولکولی آن و نوع و شدت تمرینات مورد نیاز دقیقا مشخص نشده است. این مطالعه در نظر دارد تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر مقادیر بیان ژن های AMPK وPGC-1α در عضله کند انقباض (سولئوس) رت های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد را بررسی کند.

روش بررسی

به این منظور 12 رت نر نژاد ویستار 10 هفته ای مبتلا به آنفارکتوس میوکارد در دو گروه تجربی (30 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل و هر تناوب شامل 4 دقیقه دویدن با شدت 85-90% VO2max و دو دقیقه بازیافت فعال با شدت 50-60% VO2max سه روز در هفته به مدت هشت هفته) و کنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند. بیان ژن های AMPKو PGC-1α به عنوان عوامل موثر بالا دستی بیوژنز میتوکندریایی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

یافته ها نشان دادند که بیان ژن های AMPKوPGC-1α به طور معناداری افزایش یافت (به ترتیب 001/0>p و 012/0=p).

بحث و نتیجه گیری

هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید با تاثیر بر ژن های AMPK و PGC-1α بیوژنز میتوکندریایی را در عضلات سولئوس رت های مبتلا به انفارکتوس میوکارد افزایش می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.