فهرست مطالب

ابن سینا - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 68، پاییز 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 68، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهناز علیان عجم، علیرضا قاسمی زاد*، عباس قلتاش صفحات 4-11
  مقدمه

  هدف از مدیریت سلامت در بحران، ایجاد رویه ای یکپارچه در امر برخورد، مداخله و سالم سازی بعد از حوادث و بلایا در حوزه سلامت است. باتوجه به اهمیت آمادگی بیمارستان ها در حوادث بحرانی، پژوهش حاضر در پی «تبیین مدل فرآیند محوری مدیریت سلامت در بحران» در بیمارستان ها با هدف پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های جانی، مالی ناشی از حوادث و بحران های داخل و خارج بیمارستان ها بوده است.

  روش بررسی

  این مطالعه یک پژوهش کیفی با رویکرد نظریه مبنا بود. انتخاب نمونه ها از میان کارکنان شاغل در بخش های درمانی و غیر درمانی و از طریق مصاحبه عمیق بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان بیمارستان توحید بوشهر بود که از میان آنها 20 نفر از کارکنان درمانی، 10 نفر مسئول بخش و 5 نفر از کارشناسان و خبرگان در امر مدیریت بحران، به صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها تا حدی ادامه یافت که اشباع داده ها حاصل گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) انجام شد. اعتباریابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و قابلیت تاییدپذیری صورت گرفت.

  یافته ها

  مولفه های فرآیند مدیریت طب بحران، شامل ارزیابی ریسک خطر، ارزیابی منابع، برنامه ریزی (پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی)، اثربخشی فرایند و ارتقاء فرایند هستند که در یک مدل نه مرحله ای مدیریت فرایند، طراحی شده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  برای موفقیت در برنامه ریزی مدیریت سلامت در بحران در بیمارستان ها به یک روش ساماندهی مدیریت سلامت در بحران بر مبنای فرآیند محوری نیاز است. مدیریت فرآیندمحور، روشی منظم، شفاف و پایش پذیر است که جهت ارتقا و بهبود سلامت در مقابله با حوادث و بلایا پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سلامت، طب بحران، بیمارستان ها، برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه
 • امین گواهی، وریا طهماسبی*، محمد عزیزی صفحات 12-22
  مقدمه

  با توجه به نقش مکمل کلرلا در بهبود و ارتقاء سیستم آنتی اکسیدانی، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شش هفته برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل دهی کلرلا ولگاریس بر سطوح مارکر های استرس اکسیداتیو در مردان دارای اضافه وزن بود.

  روش بررسی

  30 نفر آزمودنی تحقیق حاضر (سن 1/2±8/22 سال؛ BMI  6/9±1/27 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفی در سه گروه: مکمل+ تمرین، دارونما+تمرین و تمرین قرار گرفتند. قبل و 48 ساعت پس از پایان 6 هفته تمرین HIIT نمونه های خونی از آزمودنی ها گرفته و برای اندازه مالون دی آلدهید (MDA)، پروتئین کربونیل (PC) و نیتریک اکساید (NO) مورد استفاده قرار گرفت. برنامه تمرین آزمودنی ها شامل 6 هفته فعالیت ورزشی HIIT فزآینده سه روز در هفته با شدت 90% ضربان قلب بیشینه بود. آزمودنی های گروه مکمل قرص (300 میلی گرم) مکمل کلرلا ولگاریس را روزی چهار نوبت در طی شش هفته آزمون مصرف می کردند و گروه دارونما قرص ساکاروز مشابه کلرلا مصرف کردند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد مکمل کلرلا ولگاریس همراه با برنامه HIIT موجب کاهش معنادار MDA و PC در مقایسه با سایر گروه ها شد (05/0>p). همچنین سطوح NO هنگام مقایسه سه گروه افزایش معناداری در گروه مکمل+تمرین نسبت به گروه تمرین نشان داد (05/0>p)، اما اختلاف معنی داری با گروه دارونما+تمرین نشان نداد.

  بحث و نتیجه گیری

  فعالیت بدنی تناوبی با شدت بالا همراه با مکمل دهی کلرلا والگاریس در مقایسه با انجام تمرین HIIT بدون مصرف کلرلا می تواند اثرات مفید تری بر شاخص های آنتی اکسیدانی در افراد دارای اضافه وزن داشته باشد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، مالون دی آلدهید، تشکیل پروتئین کربونیل
 • فاطمه جعفری زاده، عبدالمجید بحرینیان* صفحات 23-30
  مقدمه

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) یکی از راهکارهای روان شناختی جهت افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری بیماران از طریق مواجهه سازی بیمار با موقعیت های مورد اجتناب قبلی است. هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش با طرح پیش آزمون- پس آزمون،  تعداد 50 نفر به صورت غیرتصادفی- هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 25 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از مقیاس های پذیرش، عمل و تاب آوری استفاده و همچنین جهت تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) بهره گرفته شد.

  یافته ها

   میانگین انعطاف پذیری روان شناختی و تاب آوری در پس آزمون به ترتیب در گروه آزمایش 2500/44 و 0000/95 و در گروه کنترل 0000/34 و 2400/77 بود که اختلاف میانگین ها در گروه آزمایش و گروه کنترل نشان دهنده موثر بودن درمان در زنان مبتلا به سرطان پستان بوده است. همچنین میزان تاثیر این درمان در مرحله پس آزمون برای متغیرهای انعطاف پذیری روان شناختی کل و تاب آوری کل به ترتیب برابر 30/0 (001/0>p) و 19/0 (048/0=p) بود و این بدان معنی است که30% واریانس نمرات پس آزمون متغیر انعطاف پذیری روان شناختی و 19% واریانس نمرات پس آزمون تاب آوری به دلیل درمان مبتنی بر ACT بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

   درمان مبتنی بر ACT موجب افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.

   

  کلیدواژگان: سرطان پستان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری روان شناختی، آزمون های روان شناختی
 • سعیده محبوبی، عباس نورمحمدی، امیر نظامی اصل، علیرضا مظلوم فاضل، سیده عاصفه موسوی، مهدیه دعایی* صفحات 31-38
  مقدمه

  بیماری های غیرواگیر، فراوان ترین عامل مرگ و میر زودرس در دنیا هستند. سبک زندگی کم تحرک و تغذیه ناسالم زمینه ساز افزایش توده چربی آزاد، چربی احشایی، کاهش توده استخوانی و بیماری های غیرواگیر است. در این پژوهش وضعیت سلامتی افراد ظاهرا سالم بررسی شده و همبستگی بین شاخص توده بدنی با میزان چربی احشایی و توده استخوانی آنان ارزیابی گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مقطعی با نمونه گیری در دسترس بر روی 400 نفر داوطلب انجام شد. معیار ورود، امضاء فرم رضایت آگاهانه و معیار خروج، عدم رضایت، مصرف غذای سنگین، ورزش شدید، قاعدگی زنان و بیماری آشکار بود. جهت ارزیابی بدن شرکت کنندگان از دستگاه آنالیز بدن تانیتا استفاده شد. همبستگی بین شاخص توده بدن با چربی احشایی و توده استخوانی با روش های آماری بررسی شده و از آنالیز رگرسیون برای پیش بینی متغیرهای وابسته فوق از روی شاخص توده بدنی استفاده گردید.

  یافته ها

  شرکت کنندگان شامل 3/43% مرد و 7/56% زن بود. 5/51% کل افراد دارای اضافه وزن و 9/10% چاق بودند. زنان و مردان به ترتیب در 8/33% و 57/28% موارد توده چربی بیش از حد و 57/74% و 7/54% کاهش توده استخوانی داشتند. چربی احشایی در 8/15% افراد بالا و در 1% خیلی بالا بود. ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص توده بدنی و چربی احشایی 568/0 بود که از نظر آماری معنی دار است.

  بحث و نتیجه گیری

  افراد به ظاهر سالم، از سلامت کافی برخوردار نبوده و دارای فاکتورهای خطر مهمی چون افزایش چربی احشایی و کاهش توده استخوانی هستند که زمینه ساز بیماری های مزمن است. فعالیت کلینیک های پیشگیری می تواند در افزایش درک خطر، پیشگیری از بیماری و ارتقای سلامت افراد موثر باشد.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، چربی احشایی، پوکی استخوان، خدمات درمانی پیشگیرانه
 • آزاده زندی*، حسن کاویانی صفحات 39-43
  مقدمه

  اعتیاد به اینترنت پدیده ای است برآمده از استفاده فراتر از نیاز از فضای مجازی و اینترنت که در دهه های اخیر به عنوان یکی از مشکلات سلامتی ملی مطرح گردیده است. در این میان با توجه به شرایط ویژه خانواده های نظامی در این پژوهش به بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در بین والدین نظامی پرداختیم.

  روش بررسی

  جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان متاهل یک یگان نظامی به همراه همسران آنها به تعداد 134 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 98 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ جمع آوری گردیدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت جمعیت مورد بررسی 07/46 بود که در طیف ضعیف قرار می گیرد. این یافته ها حاکی ازآن است که مجموعا 64% پاسخگویان دارای اعتیاد به اینترنت هستند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز موید آن است که در بین متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، تحصیلات، سن) تنها در متغیر تحصیلات تفاوت معنی داری در میانگین نمرات پاسخگویان دیده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  شرایط ویژه خانواده های نظامی، یکی از محرک های بالقوه وابستگی فراتر از نیاز والدین به اینترنت و فضای مجازی است که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است.

  کلیدواژگان: رفتار اعتیادآور، فضای مجازی، اینترنت، کارکنان نظامی
 • مهران قهرمانی*، سارا کربلایی فر صفحات 44-50
  مقدمه

  آنفارکتوس میوکارد، انهدام و مرگ سلولی دائم و غیرقابل برگشت بخشی از عضله قلب است که علاوه بر سیستم قلب و عروق بر سایر بافت های بدن از جمله عضله اسکلتی و به ویژه عملکرد میتوکندری ها تاثیر می گذارد. به نظر می رسد افزایش بیوژنز میتوکندری در کاهش این عوارض کمک کننده است. مطالعات حاکی از این است که تمرینات ورزشی منظم سبب افزایش بیوژنز میتوکندری می شود. اما مکانسیم مولکولی آن و نوع و شدت تمرینات مورد نیاز دقیقا مشخص نشده است. این مطالعه در نظر دارد تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر مقادیر بیان ژن های AMPK وPGC-1α در عضله کند انقباض (سولئوس) رت های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد را بررسی کند.

  روش بررسی

  به این منظور 12 رت نر نژاد ویستار 10 هفته ای مبتلا به آنفارکتوس میوکارد در دو گروه تجربی (30 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل و هر تناوب شامل 4 دقیقه دویدن با شدت 85-90% VO2max و دو دقیقه بازیافت فعال با شدت 50-60% VO2max سه روز در هفته به مدت هشت هفته) و کنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند. بیان ژن های AMPKو PGC-1α به عنوان عوامل موثر بالا دستی بیوژنز میتوکندریایی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که بیان ژن های AMPKوPGC-1α به طور معناداری افزایش یافت (به ترتیب 001/0>p و 012/0=p).

  بحث و نتیجه گیری

  هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید با تاثیر بر ژن های AMPK و PGC-1α بیوژنز میتوکندریایی را در عضلات سولئوس رت های مبتلا به انفارکتوس میوکارد افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، بیوژنز میتوکندریایی، رت، برنامه تمرین
 • حدیث نوروزی، محمدرضا صادقی بنیس* صفحات 51-57
  مقدمه 

  خستگی و فرسودگی شغلی می توانند بر سلامت شغلی پرستاران و همچنین مراقبت از بیماران تاثیر منفی داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی خستگی و فرسودگی شغلی در پرستاران اورژانس نوبتکار در دو بیمارستان نظامی انجام شد.

  روش بررسی

  جهت اندازه گ یری خستگی و فرسودگی شغلی به ترتیب از پرسشنامه خستگی چند بعدی MFI و فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون در سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   در مجموع 110 پرستار نظامی در این مطالعه شرکت کردند. یافته های این پژوهش نشان داد خستگی عمومی و کاهش فعالیت به ترتیب بیشترین و کمترین نمرات ابعاد خستگی را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاکی از آن است بیش از 60% پرستاران دارای کیفایت شخصی و مسخ شخصیت کمی هستند. ارتباط آماری معناداری بین خستگی و فرسودگی شغلی یافت شد (05/0>p).

  بحث و نتیجه گیری

  به منظور کاهش خستگی و فرسودگی شغلی مداخلات ارگونومی (آموزش، نوبتکاری، تجهیزات حمل و نقل بیماران و...) توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: خستگی، فرسودگی، پرستاران، نظامی
 • علیرضا گرامی پور، مهرداد آذین، محمدرضا سنجابی* صفحات 58-61
  مقدمه

  یکی از راه های افزایش محتوای پروتئین جیره غذایی سربازان، افزایش پروتئین گوشت قرمز است. هدف این پژوهش، بررسی استفاده از ویناس در خوراک گوساله نر هلشتاین و اثر آن بر کیفیت گوشت لاشه بود.

  روش بررسی

  تعداد 28 راس گوساله نر هلشتاین به 4 گروه تقسیم و در مدت زمان 110 روز با یکی از جیره های آزمایشی که از لحاظ انرژی و پروتئین یکسان بودند، تغذیه شدند. تفاوت جیره ها در ترکیب (ویناس + ملاس) و سیلاژ با نسبت های مختلف ویناس به جای کنجاله تخم پنبه بود به طوری که 4 جیره به ترتیب شامل بدون ویناس (شاهد)، 5%، 10% و 15% ویناس می شدند. در انتها اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی موجود در مایع شکمبه و همچنین نمونه گیری از محل دنده های 10، 11 و 12 جهت تعیین ترکیبات شیمیایی انجام شد.

  یافته ها

  بین گروه 15% ویناس با سایر گروه ها اختلاف معنی داری در مقدار نیتروژن آمونیاکی شکمبه در پایان دوره آزمایشی مشاهده شد (05/0p<). گوساله های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره حاوی 10% ویناس به ترتیب بیشترین و کمترین ضخامت چربی روی دنده 12 را داشتند. میانگین نسبت پروتئین به چربی با افزایش سطح ویناس افزایش یافت (05/0p<). همچنین میانگین های درصد رطوبت و پروتئین خام گوشت استخوان دنده 10، 11 و 12 با افزایش سطح ویناس در جیره به طور معنی داری افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

   بررسی نتایج نشان داد جایگزینی ویناس در خوراک گوساله های هلشتاین می تواند میزان پروتئین را تا 16% افزایش دهد و در عین حال میزان چربی را تا 5% کاهش دهد. بر این اساس می توان تنها با افزودن ویناس به جیره دام ها، میزان پروتئین جیره نیروهای نظامی را افزایش داد.

  کلیدواژگان: پروتئین، خوراک دام، کارکنان نظامی، رژیم غذایی
 • ازاده نجارزاده، عادل افتخاری*، سید جواد سادات، مریم عزیزی، سمانه میرزایی صفحات 62-70
  مقدمه 

  یکی از مهم ترین وظایف مسئولین یک جامعه، پیش بینی، برنامه ریزی و تامین تمهیدات لازم برای مقابله با بحران و عوارض ناشی از آن بوده و از مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید انجام دهند، تامین آب و غذای سالم و بهداشتی برای افراد در معرض آسیب است. در مقاله حاضر، به مروری بر نیازهای تغذیه ای در موقع رخداد بلایا و سنجش تمهیدات لازم برای رفع آنها پرداخته شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و با استفاده از کلید واژه های تغذیه، مدیریت، بحران، بلایا و جیره های غذایی در بازه زمانی سال های 1960 تا 2017 داده های لازم جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  با مرور مطالعات مشاهده شد که پس از وقوع بلایا در ابتدا سنجش شاخص هایی مانند برآورد جمعیت مورد نظر برای ارائه خدمات، برآورد احتمالی کودکان شیرخوار، شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه، نیروی انسانی آگاه در زمینه مواد غذایی و... باید توسط مدیریت مواد غذایی در شرایط بحران انجام پذیرد. پس از ارزیابی وضعیت تغذیه ای گروه های اولویت دار، باید متناسب با هرگروه برنامه مدیریتی تغدیه جداگانه طراحی شود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نقش مهم تغذیه در بلایا، پس از وقوع بلایا باید بهترین محتوای تغدیه ای متناسب با شرایط بلایا فراهم گردد و استانداردهای موجود جهت نیاز به هر نوع ماده غذایی و متناسب برای هر گروه سنی و جنسی و... ، مقدار خاصی که مورد نیاز است بررسی و فراهم گردد و با توجه به نیازهای تغذیه ای و عدم دسترسی به انواع مواد غذایی، بسته های پودر مانند با ترکیبات لازم جهت حل شدن سریع در آب تهیه گردد.

  کلیدواژگان: منابع بهداشتی درمانی، بلایا، وضعیت تغذیه ای
 • دانیال آشیانی*، اشکان حجازی، رضا اکبری صفحات 71-74
|
 • Shahnaz Olyan Ajam, Alireza Ghasemizad*, Abbas Gholtash Pages 4-11
  Background

  The goal of crisis medicine management is to provide uniform ways to encounter with, interfere and renovation in the case of disasters in health system. With regard to the importance of hospitals’ awareness against crisis, the present study has tried to explain a process based model for crisis medicine to prevent inter- and intra- hospital incidents and minimize the resulting physical and financial damages of crisis.

  Materials and methods

  The study was a qualitative research with a grounded theory approach. The population of the study was purposefully selected from medical and non-medical employees of Tohid Hospital (Boushehr, Iran) through a deep interview. The participants included 20 medical staffs, 10 department supervisors and five experts in crisis management. The data collection performed until data saturation was achieved. Data analysis was performed using coding (open, axis and selective coding). The credibility was confirmed through plausibility, transformability, reliability and verifiability.

  Results

  The components of crisis medicine management process are: risk assessment, resource evaluation, planning (prevention, preparation, coping, and recovery), process effectiveness, process upgrade that designed in a nine steps concept model.

  Conclusion

  To succeed in planning of crisis medicine management in hospitals, a systematic approach is needed. Process-based management of crisis medicine is a regular, transparent, measurable and monitorable method that is recommended for improvement in crisis medicine.

  Keywords: Health, Disaster Medicine, Hospitals, Disaster Planning
 • Amin Govahi, Worya Tahmasebi*, Mohammad Azizi Pages 12-22
  Background

  Considering Chlorella vulgaris role in improving the antioxidant system, the purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of high intensity interval training (HIIT) program and Chlorella vulgaris supplements on levels of oxidative stress markers in overweight men.

  Materials and methods

  Thirty subjects in this study (Age: 22.8±2.1 yrs; BMI: 27.1±9.6 Kg/m2) were randomly assigned into three groups: supplement + exercise, placebo + training, and training groups. Before and 48 hours after the end of six weeks of HIIT, blood samples were taken from subjects and used for Malondialdehyde (MDA), protein carbonyl (PC) and nitric oxide (NO) serum levels measurements. The participants' training program included six weeks of HIIT progressive exercise three days a week with 90% maximum heart rate intensity. Subjects of the supplement group received Chlorella vulgaris supplement (300 mg) four times daily for six weeks, and the placebo group consumed Sucrose tablets similar to the chlorella tab.

  Results

  The results showed that Chlorella vulgaris supplementation with HIIT exercises significantly decreased MDA and PC compared to other groups (p<0.05). Also, NO levels when comparing the three groups showed a significant increase in the supplement+exercise group compared to the training group (p<0.05) but did not show significant differences with the placebo+training group.

  Conclusion

  High-intensity physical activity along with Chlorella vulgaris compared to intense exercise without chlorella can have more beneficial effects on antioxidant indices in overweight people.

  Keywords: Oxidative Stress, Antioxidant, Malondialdehyde, Protein Carbonylation
 • Fateme Jafarizadeh, Majid Bahrainian* Pages 23-30
  Background

  Acceptance and commitment therapy (ACT) is one of the psychological methods to result in greater resilience and psychological flexibility by facing the previously avoided situations. The purpose of present study was to determine the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on psychological flexibility and resilience of women with breast cancer.

  Materials and methods

  In this pretest-posttest designed research, 50 people were non-randomly selected and randomly divided into experimental and control groups each containing 25 individuals. Acceptance, function and resilience measures were used and Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA) was performed for inferential analysis.

  Results

  The means of psychological flexibility and resilience in the posttest were respectively 44.2500 and 95.0000 in the experimental group and 34.0000 and 77.2400 in the control group. The means difference was significant between experimental and control groups that shows the efficacy of ACT therapy in women with breast cancer. The effect of ACT therapy in the posttest phase on the variables of psychological flexibility and resilience was 0.30 (p=0.000) and 0.19 (p=0.048), respectively, which means that 30% of the variance of psychological flexibility scores and 19% of variance of Resilience scores in posttest were due to acceptance and commitment therapy.

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy increases the psychological flexibility and resilience of women with breast cancer.

  Keywords: Breast Neoplasms, Acceptance, Commitment Therapy, Psychological Resilience, Psychological Tests
 • Saeideh Mahboubi, Abbas Nourmohammadi, Amir Nezami Asl, Alireza Mazloum Fazel, Seyyedeh Asefeh Mousavi, Mahdieh Doaee* Pages 31-38
  Background

  Non-communicable diseases are the most common cause of premature death worldwide. Sedentary life style and unhealthy nutrition underlie for the increased fat, visceral mass, decreased bone mass and non-communicable diseases. In the present study the health status in apparently healthy people and the correlation between Body mass index (BMI) with visceral fat and bone mass was evaluated.

  Materials and methods

  A cross-sectional study with available sampling on 400 volunteer adults was performed. Inclusion criteria was signature of informed consent and exclusion criteria was dissatisfaction, high food intake, severe exercise, menstruation and apparent disease. Tanita Body composition Analyzer was used for body assessment. The correlation between BMI and visceral fat and bone mass was assayed by statistical methods and regression analysis was used to predict the value of mentioned dependent variables from BMI.

  Results

  The participated population consisted of 43.3% male and 56.7% female. Of overall population, 51.5% were over-weighted and 10.9% were obese. Women and men respectively had 33.8% and 28.57% excessive fat mass, and 74.5% and 54.7% bone mass reduction. High visceral fat mass was seen in 15.8% of the individuals and 1% had a very high visceral fat mass. The Pearson’s correlation coefficient between BMI and visceral fat was 0.564 which was statistically significant.

  Conclusion

  The seemingly healthy people have serious risk factors and unhealthy conditions, such as high visceral fat and osteoporosis that are the cause of chronic diseases. Many people have not a proper risk perception for decision making and need prevention visit. Prevention clinics can play an important role in risk perception, disease prevention, and health promotion.

  Keywords: Body Mass Index, Intra-Abdominal Fat, Osteoporosis, Preventive Health Services
 • Azadeh Zandi*, Hassan Kavyani Pages 39-43
  Background

  Internet addiction is a phenomenon caused by excessive use of the Internet and cyberspace which has been identified as one of the national health problems in recent decades. In this regard, considering the special circumstances of military families, we investigated the rate of Internet addiction among military parents.

  Materials and methods

  The statistical population of this study included all married personnel of a military unit with their spouses of 134 people. Using Cochran formula, 98 of them were selected as sample size. Data were collected using Yang Internet addiction questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient.

  Results

  The results showed that the mean scores of Internet addiction is 46.07 which is in the low-level spectrum. The findings showed that a total of 64% of respondents had Internet addiction. The results of ANOVA test also indicated that among demographic variables, there was a significant difference in the mean scores of respondents (gender, education, age) only in the educational variables.

  Conclusion

  Special conditions of military families are one of the potential drivers of dependency beyond the need for parents to access the Internet and cyberspace, which requires preventive measures.

  Keywords: Addictive Behavior, Cyberspace, Internet, Military Personnel
 • Mehran Ghahremani*, Sara Karbalaeifar Pages 44-50
  Background

  Myocardial infarction (MI) is the irreversible cell death in parts of myocardium which affects not only cardiovascular system but also other tissues of the body, including skeletal muscle, and in particular the function of mitochondria. It seems that increasing mitochondrial biogenesis is helpful in reducing these complications. Studies have shown that regular exercise increases mitochondrial biogenesis. But its molecular mechanism and the type and intensity of the exercise are not exactly specified. This study intends to examine the effect of eight weeks of high intensity interval training on the gene expression levels of AMPK and PGC-1α in slow-twitch muscles (Soleus) in rats with myocardial infarction.

  Materials and methods

  For this purpose, 12 male Wistar rats with myocardial infarction were divided into two experimental groups (30 minutes regular running, each interval including 4 minutes running with a severity of 90-85% VO2max and two minutes of active recovery with 50%-60% VO2max intensity for three days a week for eight weeks) and control (no exercise). The expression of AMPK and PGC-1α genes was studied as an effective factor in upstream mitochondrial biogenesis.

  Results

  The results showed that the expression of AMPK and PGC-1α genes increased significantly (p<0.001 and p=0.012, respectively).

  Conclusion

  Eight weeks of high intensity interval training increase mitochondrial biogenesis by affecting AMPK and PGC-1α genes in the soleus muscles of rats with myocardial infarction.

  Keywords: Myocardial Infarction, Mitochondrial Biogenesis, Rats, Training Programs
 • Hadis Norouzi, Mohammad Reza Sadeghi Benis* Pages 51-57
  Background

  Fatigue and job burnout can have a negative effect on nurses’ health and patient care. The aim of this study was to investigate fatigue and burnout in emergency department nurses in two military hospitals.

  Materials and methods

  To determine fatigue and burnout, Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) and Maslach Burnout Inventory (MBI) were used, respectively. Data were analyzed using SPSS software and Pearson’s correlation test at a significant level of p<0.05.

  Results

  Overall, 110 military nurses participated in this study. The findings of this research showed that the general fatigue and reduction activity had the highest and lowest scores of fatigue dimensions, respectively. In addition, the results indicated that more than 60% of nurses had low personal quality and depersonalization. There was a significant relationship between fatigue and burnout (p<0.05).

  Conclusion

  In order to reduce fatigue and burnout, ergonomic interventions (training, shifts, transport equipment of patients, etc.) are recommended.

  Keywords: Fatigue, Burnout, Nurses, Military
 • Alireza Geramipour, Mehrdad Azin, Mohammadreza Sanjabi* Pages 58-61
  Background

  One way to increase the protein content of the soldiers' diet is to increase the protein content of red meat. The aim of this study was to investigate the use of vinasse in the feed of Holstein male calf and its effect on carcass meat quality.

  Materials and methods

  Twenty-eight Holstein male calves were divided into four groups and were fed on the one of the experimental diets that were similar in energy and protein content over a period of 110 days. The diets differed in composition (Vinas + molasses) and silage with different ratios of Vinas instead of cottonseed meal, with four diets including no Vinase (control), 5%, 10% and 15% Vinas, respectively. At the end, the amount of ammonia nitrogen in the rumen fluid was measured as well as sampling from the locations of 10th, 11th, and 12th ribs to determine the chemical composition.

  Results

  Between Vinas15% group and other groups, there was a significant difference in rumen ammonia nitrogen level at the end of the experimental period (p<0.05). Calves fed the control diet and the diet containing 10% of Vienna had the highest and the lowest fat thickness on the 12th rib, respectively. Mean protein to fat ratio increased with increasing Vinase level (p<0.05). Also, the mean moisture content and crude protein content of rib bones increased significantly with increasing Vinase level in the diet.

  Conclusion

  The results of the study showed that adding the vinase in the Holstein calf feed can increase the protein content to 16%, while reducing the fat content to 5%. Accordingly, it is possible to increase the protein content of the military’s ration by adding Viennas to the rations.

  Keywords: Proteins, Animal Feed, Military Personnel, Diet
 • Azadeh Najarzadeh, Adel Eftekhari*, Javad Sadat, Maryam Azizi, Samaneh Mirzaei Pages 62-70
  Background

  One of the most important tasks of community leaders is to anticipate, plan, and provide the necessary measures to deal with the crisis and its consequences. Providing safe as well as healthy water and food for those affected is one of the most important steps that governments should take. The present article reviewed nutritional needs at the time of natural disaster and measures needed to address them.

  Materials and methods

  In this review study, data were collected using databases searching and keywords nutrition, management, crisis, disasters, and rations from 1960 to 2017.

  Results

  After reviewing the studies, it was observed that after the disasters, firstly, measures such as population estimation for service provision, probable estimation of infant children, climatic conditions of the region, food-aware human resources and etc., should be done by food management in times of crisis. After evaluating the nutritional status of the priority groups, it should be designed to each individual nutrition management plan.

  Conclusion

  Due to the important role of nutrition in disasters, the best nutritional content should be provided in accordance with the conditions of disasters, available standards for any type of foodstuff and appropriate for any age, sex, etc., should be provided, and according to nutritional requirements and inaccessibility of foodstuffs, powder packages with needed ingredients for rapid dissolution in water should be prepared.

  Keywords: Health Resources, Disasters, Nutritional Status
 • Danial Ashiani*, Ashkan Hejazi, Reza Akbari Pages 71-74